51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής ΣυνοχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1221 Ανασυγκρότησης που συστάθηκε με το Π.δ. 11/2010 (Α΄ 15), όπως μετονομάσθηκε με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 96/2010 (Α΄ 170) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Άρθρο 26Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής – ΣυγκρότησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Γενική Γραμματεία Υποδοχής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του παρόντος και η Διεύθυνση Υποδοχής που συνιστάται με το επόμενο άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Συνιστάται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό 1ο Ειδικών Θέσεων. Για τη στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής εφαρμόζεται το άρθρο 55 του Π.δ. 63/2005, όπως ισχύει.

Άρθρο 27Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης ΥποδοχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Υποδοχής, η οποία έχει ως στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Υποδοχής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. το Τμήμα Στέγασης, το οποίο είναι αρμόδιο: αα) για τη μελέτη, σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, ββ) για τη συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής, γγ) για τη μελέτη, ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, δδ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, εε) για την ανάπτυξη συνεργασίας με το τμήμα προστασίας ευπαθών ομάδων της διεύθυνσης κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και η αποτελεσματική εποπτεία του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων. β. το Τμήμα Υπηρεσιών Υποδοχής, το οποίο είναι αρμόδιο: αα) για τη μελέτη, σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, όπως ισχύει, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Η πολιτική υποδοχής αφορά την παροχή πλήρους δέσμης μέτρων για την υποδοχή των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνθηκών υποδοχής, καθώς και τη θέσπιση των απαιτούμενων διαδικασιών, πρωτοκόλλων και κριτηρίων χορήγησης των εν λόγω συνθηκών υποδοχής. ββ) για τη συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση των ως άνω πολιτικών, γγ) για τη μελέτη, ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής και κατάλληλης πρόσβασης στα συστήματα υγείας και παιδείας, καθώς και στην αγορά εργασίας. Ειδική μέριμνα λαμβάνει για την ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στις διαδικασίες πιστοποίησης, αποκατάστασης και κατάλληλης διαχείρισης ευάλωτων προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω ομάδες, όπως: πρόσωπα με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, εθισμένοι χρήστες ουσιών, ηλικιωμένοι, έγκυοι, άγαμοι γονείς ή μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, καθώς και θύματα εκμετάλλευσης, εμπορίας και διακίνησης, γ. το Τμήμα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων, το οποίο είναι αρμόδιο: αα) Για τη μελέτη, σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την υποδοχή και την κοινωνική προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις, με ειδική μέριμνα ως προς τη θεσμική κατοχύρωση της νομιμότητας παραμονής τους στη χώρα, τη νομική τους εκπροσώπηση και την ανάπτυξη συμπληρωματικών πλαισίων προστασίας, στη βάση των καταγραφόμενων αναγκών επί του πεδίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θεσμικές εγγυήσεις ως προς την επάρκεια εκπροσώπησής τους, τις κατάλληλες συνθήκες διαμονής, καθώς και την οικογενειακή ενότητα και τη δυνατότητα επανένωσης, κατά την έννοια της Οδηγίας 2013/32/ ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όπως ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με τον παρόντα νόμο. ββ) Για τη συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής. γγ) Για την ανάπτυξη συνεργασίας με το τμήμα προστασίας ευπαθών ομάδων της διεύθυνσης κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά 1222 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και η αποτελεσματική εποπτεία του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων. δ. Το Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων Υποδοχής, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη μελέτη εφαρμογής, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου ή/και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων. ββ) Για την εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών, κοινοτικών και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων. ε. Το Τμήμα Επιχειρησιακού Συντονισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) το συντονισμό των δράσεων Υποδοχής στο σύνολο της χώρας, ββ) την υποβολή προτάσεων για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις των διαδικασιών και της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών, γγ) τη μέριμνα για την επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα και υπηρεσία του Δημοσίου, με Ανεξάρτητες Αρχές, με Διεθνείς Οργανισμούς, με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, λοιπούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα προς το σκοπό διαχείρισης της ανθρωπιστικής βοήθειας, δδ) την τήρηση καταλόγου πιστοποιημένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διερμηνέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στις περιπτώσεις αβ΄ έως αε΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180), ως προς το σκέλος που αφορά προγράμματα κοινωνικής προστασίας αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, πλην αυτών που αφορούν ασυνόδευτα ανήλικα, ασκούνται από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 28Σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως οριοθετείται με τις διατάξεις του ισχύοντος Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), συνιστάται αυτοτελής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ίδιο προϋπολογισμό ως Ειδικός Φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής. Αρμόδιος διατάκτης των σχετικών πιστώσεων είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως αρμοδιότητα την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση και την εποπτεία των οικονομικών μεγεθών, τη διενέργεια των προμηθειών και τη διοικητική μέριμνα των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της Μεταναστευτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, ασκεί και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Προϋπολογισμού, β. Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας και γ. Τμήμα Διαχείρισης και Πληρωμών Π.Δ.Ε. και Λοιπών Δράσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για: αα. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού. ββ. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, κατά λόγο αρμοδιότητας. γγ. Τον καθορισμό των ορίων διάθεσης πιστώσεων των μηνιαίων πληρωμών, την έγκριση, ανάληψη και αναγνώριση των δαπανών του προϋπολογισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά σε: α. Αυξομειώσεις πιστώσεων και ποσοστού διάθεσης πιστώσεων. β. Παρακολούθηση των ορίων πληρωμών πιστώσεων. γ. Έκδοση αποφάσεων αναλήψεων πιστώσεων. δδ. Κατάρτιση και παρακολούθηση του μηναίου προγράμματος εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και των τριμηνιαίων ανώτατων ορίων πληρωμών. εε. Την καταβολή επιχορηγήσεων και εισφορών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. στστ. Τη μεταφορά και μεταβίβαση πιστώσεων για την υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. ζζ. Την τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των λογιστικών γεγονότων μέσω του Μητρώου δεσμεύσεων και πληρωμών και την αποστολή των στοιχειών αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. ηη. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων σχετικών με τη μεταναστευτική πολιτική, κατά λόγο αρμοδιότητας. θθ. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. β. Το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για: αα. Τη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1223 ββ. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τους προμηθευτές και η ταυτόχρονη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). γγ. Την κοστολόγηση των, προς προμήθεια, ειδών και υπηρεσιών, ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων, με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών. δδ. Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. εε. Τη μέριμνα για τις δαπάνες στέγασης, καθαριότητας, συντήρησης, φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Μεταναστευτικής Πολιτικής. στστ. Την εκκαθάριση πληρωμών των δαπανών από προμήθειες ειδών και παροχή υπηρεσιών, λειτουργικών δαπανών, καθώς και δαπανών δημοσίων σχέσεων και λοιπών αμοιβών τρίτων. ζζ. Την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης για την εκπροσώπηση και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. ηη. Την ομαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών, την απογραφή, αξιοποίηση και συντήρηση όλων των συσκευών και μηχανών γραφείου, την διαχείριση υλικού, μηχανημάτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και την απομάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστες ή ακατάλληλες, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. θθ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαχείρισης του συνόλου των αναλώσιμων και μη υλικών και η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση αυτών, την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις ανάγκες ανανέωσης των αποθεμάτων, καθώς και η καταστροφή του προς εκκαθάριση υλικού. γ. Το Τμήμα Διαχείρισης και Πληρωμών Π.Δ.Ε. και Λοιπών Δράσεων είναι αρμόδιο για: αα. Την κατάρτιση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έργων και μελετών και λοιπών δράσεων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά, διεθνή και άλλα προγράμματα για την υλοποίηση Μεταναστευτικής Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. ββ.Τη μέριμνα για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω καθώς και την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης αυτών. γγ. Την έκδοση εντολών κατανομής Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην οικεία Τράπεζα. δδ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων, τον καθορισμό των ορίων των πιστώσεων, καθώς και την ανακατανομή των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων. εε. Τη διασφάλιση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπών δράσεων εντός της διαθέσιμης πίστωσης. στστ. Τη μέριμνα για τη συλλογή και εισαγωγή των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) για όλα τα έργα αρμοδιότητάς της. ζζ. Την πληρωμή των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων για τα θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη που αφορά στη διενέργεια των δαπανών αυτών. ηη. Την τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των λογιστικών γεγονότων μέσω του Μητρώου δεσμεύσεων και πληρωμών και η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. θθ. Την προετοιμασία και προώθηση σχεδίων που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων, οι οποίοι εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την υποβολή τέτοιων σχεδίων για γνωμοδότηση επ’ αυτών ή προς έγκριση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. ιι. Την εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά στην τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων κατά την υλοποίηση μέτρων ή/και προγραμμάτων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. ιαια. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). ιβιβ. Την αξιολόγηση της δημοσιονομικής επίπτωσης κάθε πολιτικής προγράμματος ή δράσης και την παροχή γνώμης για κάθε πολιτική, πρόγραμμα ή δράση επί θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής με δημοσιονομική επίπτωση. ιγιγ. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων σχετικών με την μεταναστευτική πολιτική, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Άρθρο 29Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων – Οργανικές θέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, καθώς και στα Τμήματα αυτών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποδοχής του άρθρου 27 του παρόντος συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει, οι παρακάτω οργανικές θέσεις: α. Έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. β. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων ή Ψυχολόγων ή Κοινωνικών Λειτουργών. γ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. δ. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. ε. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. στ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να καλύπτονται και με απόσπαση ή μετάταξη από τον δημόσιο τομέα που γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού. 1224 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης του άρθρου 28 του παρόντος Κεφαλαίου συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι παρακάτω οργανικές θέσεις: α. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. β. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. γ. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. δ. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να καλύπτονται και με απόσπαση ή μετάταξη από τον δημόσιο τομέα που γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Άρθρο 30Σύσταση Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας − ΜετανάστευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση βγ΄ της παρ.3 του άρθρου 14 του Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), αντικαθίσταται ως εξής: «βγ. Το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου και των λοιπών εθνικών Μητρώων που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.δ. 105/2014 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Π.δ. 105/2014 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής: «Άρθρο 21 Α Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης 1. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης είναι αρμόδιο για: α. Το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής. β. Την υποστήριξη της ορθής λήψης και διαβίβασης βιομετρικών δεδομένων και συντήρησης του λογισμικού συλλογής τους. Την παρακολούθηση της ασφαλούς φύλαξης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και λοιπών βιομετρικών δεδομένων και την πρόταση για λήψη αντίστοιχων μέτρων. Τον ποιοτικό έλεγχο, τη σύγκριση και την επαλήθευση της σύμπτωσης των χαρακτηριστικών βιομετρικών δεδομένων. γ. Την τήρηση υποδομής δημόσιου κλειδιού για το αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. δ. Την επεξεργασία και ποιοτικό έλεγχο της φωτογραφίας προσώπου της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής. Την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχων της φωτογραφίας και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. ε. Την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση στους χρήστες του Πληροφορικού Συστήματος Ιθαγένειας και Μετανάστευσης. στ. Την παρακολούθηση της πορείας των ηλεκτρονικών παραβόλων των διαδικασιών των Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης. ζ. Την εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας και μεταγωγής δεδομένων με το φορέα εκτύπωσης των αδειών διαμονής και τη μέριμνα για τη διασύνδεση της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής με άλλες υπηρεσίες για την ανταλλαγή δεδομένων. η. Τη σχεδίαση, λειτουργία και οργάνωση του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση ελέγχων πρόσβασης και επιβεβαίωσης αυτοτελούς εγγράφου της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Την επιβεβαίωση των ελέγχων πρόσβασης στο αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. θ. Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδομένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 35 του Π.δ. 105/2014 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτό οριοθετείται από το Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), όπως ισχύει, οι παρακάτω οργανικές θέσεις: α. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής. β. Μια (1) θέση ΤΕ πληροφορικής. γ. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Άρθρο 31Σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής ΈνταξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, η οποία έχει ως στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης πολιτικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης. β. Τμήμα Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Συνοχής. γ. Τμήμα Μητρώου μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Συνεργασίας με Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα προβλεπόμενα υπό την παράγραφο 2 τμήματα κατανέμονται αρμοδιότητες ως εξής: α. Τμήμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης πολιτικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης είναι αρμόδιο για: αα. Την υποβολή εισηγήσεων, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος, ασυνόδευτων ανηλίκων και μεταναστών και ευάλωτων ομάδων μεταναστών και προσφύγων με την προοπτική ένταξής τους. ββ. Την υποβολή προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τα Υπουργεία και την Τοπική ΑυτοδιοίΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1225 κηση, καθώς και την πραγματοποίηση διαλόγου με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους συλλόγους δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών. γγ. Την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. δδ. Το συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού για την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτης χώρας, και την υλοποίησή τους σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. εε. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, μεταναστών, καθώς και τη διαμόρφωση σχετικών θέσεων επί των θεμάτων αυτών. στστ. Τη συνεργασία με άλλα κράτη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στον τομέα της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, καθώς και για ανταλλαγή καλών πρακτικών. ζζ. Το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο δομών και υπηρεσιών ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. ηη. Τη μελέτη εφαρμογής, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου ή/και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων των ανωτέρω μορφών προστασίας και μεταναστών, υπό τη χρηματοδότηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων και εκτός των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME −AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA − ISF) που υλοποιούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και τις Εντεταλμένες Αρχές. β. Το Τμήμα Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Συνοχής είναι αρμόδιο για: αα. Την οργάνωση δράσεων επικοινωνιακού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. ββ. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δημόσιων φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, για θέματα ένταξης και τη διαπολιτισμική εκπαίδευσή τους στον τομέα αυτόν. γγ. Την καταγραφή επιμορφωμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών και την τήρηση, λειτουργία και συνεχή επικαιροποίηση σχετικού Μητρώου Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών. δδ. Την προώθηση δράσεων διαπολιτισμικής μεσολάβησης. εε. Την προώθηση μέτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα σε συλλογικές δράσεις, καθώς και μέτρων για την εκπροσώπησή τους στο πλαίσιο συλλογικοτήτων. στστ. Τη συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς και φορείς της κοινωνίας πολιτών για το σχεδίασμό και την υλοποίηση δράσεων Διαθρησκευτικού Διαλόγου. ζζ. Τη δημιουργία και υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας Διαθρησκευτικού Διαλόγου με στόχο την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του φανατισμού. ηη. Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα διαφορετικότητας, μέσω ανταλλαγών, σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με συλλόγους μεταναστών/προσφύγων, πρεσβείες, μουσεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. γ. Το Τμήμα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Συνεργασίας με Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι αρμόδιο για: αα. Την καταγραφή και την επικαιροποίηση των στοιχείων ελληνικών και ξένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια στους τομείς της διεθνούς προστασίας, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. ββ. Την πιστοποίηση των ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς. γγ. Την καταγραφή των υφιστάμενων μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων πολιτών λοιπών ευπαθών ομάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετατάσσονται ή μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και με ταυτόχρονη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτό οριοθετείται από το Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), όπως ισχύει, επιπλέον των υπαρχουσών, οι παρακάτω οργανικές θέσεις: α. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. β. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων. γ. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων. δ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. ε. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Άρθρο 32Εξουσιοδοτική διάταξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημιουργούνται, συγχωνεύονται ή τροποποιούνται Διευθύνσεις και τμήματα των Γενικών Γραμματειών των άρθρων 25 και 26 του παρόντος, ορίζονται πρόσθετες οργανικές θέσεις καθώς και ανακατανέμονται αυτές μεταξύ των υπηρεσιών των άνω Γραμματειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με υπουργική απόφαση μπορούν να ρυθμισθούν θέματα των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων και Τμημάτων των Γενικών Γραμματειών των άρθρων 25 και 26 του παρόντος. 1226 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)