51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/ 2011 (Α΄ 215) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσοστό 75% των εσόδων που εγγράφονται στον ΚΑΕ της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισμό της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, υποδοχής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), στην οποία είχε προστεθεί η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015, τροποποιείται ως εξής: «Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή η κατανομή ποσών από το ίδιο ποσοστό σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την είσοδο και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για την αντιμετώπιση κάθε σχετικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών».

Άρθρο 19Τροποποίηση του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών ή διαθέτουν χώρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, καθώς και οι φορείς των Ο.Τ.Α. αυτών, δύνανται για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων κινητών και ακινήτων σε ό,τι αφορά την υποδοχή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, τη λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων, τη μεταφορά από τα σημεία άφιξης ή προσωρινής διαμονής προς ή από τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, οι οποίες βρίσκονται εντός και εκτός των γεωγραφικών τους ορίων, τη σίτιση, την άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα έξοδα ταφής, την διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας και κάθε προσφοράς σε χρήμα ή είδος, την διαχείριση, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή αυτής, καθώς και κάθε άλλη απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών δαπάνη. Για την αποθήκευση και διανομή των ανωτέρω ειδών πρώτης ανάγκης οι Περιφέρειες, δύνανται να συστήνουν Κέντρα αποθήκευσης και διανομής, σε συνεργασία και με άλλους δημόσιους φορείς, με απόφαση του Περιφερειάρχη ή με κοινή απόφαση με το αρμόδιο για τη διοίκηση του έτερου φορέα οργάνου, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας τους. Τα Κέντρα αυτά μπορούν να στελεχώνονται με υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων. Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και των αντίστοιχων συμβάσεων των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων υπ’ όψιν και λόγων δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι 31.12.2016, οι συμβάσεις αυτές θεωρείται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση του ν. 4013/2011 άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση δδ΄. Οι ανωτέρω δαπάνες, καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου οργάνου. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, είναι δυνατή η κατανομή ποσών στους ανωτέρω φορείς, από πιστώσεις είτε του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1217 είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, προκειμένου να καλυφθούν αποκλειστικά και μόνο οι δαπάνες για τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παραγράφου αυτής. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 30 του ν. 4251/ 2014».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη είναι δυνατή η εξαίρεση από τη διαδικασία του άρθρου 35 του ν. 4129/ 2013, όπως ισχύει αναφορικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. ή το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ασκεί τα καθήκοντα αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει για την πληρωμή έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι δράσεις (έργα) και οι διαχειριστές λογαριασμών που διενεργούν τις πληρωμές.

Άρθρο 20Τροποποίηση του Π.δ. 104/2012ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 3 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 4 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 4 Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί ενιαία Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α) Γραμματεία Διευθυντή – Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης β) Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας γ) Τμήμα Νομικό Τμήμα δ) Τμήμα Συντονισμού ε) Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου στ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ζ) Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης η) Τμήμα Οικονομικό Τμήμα θ) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων ι) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης ια) Τμήμα Πληροφορικής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 και 22 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα άρθρα 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23 και 24 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 5 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 5 Αποστολή Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και έχουν ως αποστολή μέσα στα όρια της τοπικής τους αρμοδιότητας την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα: α) τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του «EURODAC» και χορήγησης νομιμοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων, β) την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, γ) την παραλαβή των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3907/2011 και τη διαβίβασή τους στην Αρχή Προσφυγών, δ) την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ε) τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, στ) τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό, τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, ζ) την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που ανατίθεται σε αυτά από τις ισχύουσες διατάξεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και η τοπική αρμοδιότητά τους έχουν ως εξής: α) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου (Δήμοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού), Πάρου (Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου), Μήλου (Δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου), Σύρου (δήμος Σύρου − Ερμούπολης), Κέας − Κύθνου (Δήμοι Κέας και Κύθνου), Τήνου (δήμος Τήνου), Μυκόνου (Δήμος Μυκόνου), Άνδρου (Δήμος Άνδρου) και Θήρας (Δήμοι Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολέγανδρου και Ανάφης) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. β) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. γ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. δ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ηπείρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. ε) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλίας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. στ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. ζ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Κρήτης. 1218 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) η) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου (Δήμος Λέσβου) και Λήμνου (Δήμοι Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. θ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Δήμοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ι) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου (Δήμος Σάμου) και Ικαρίας (Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ια) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω (Δήμοι Κω και Νισύρου) και Καλύμνου (Δήμοι Καλυμνίων Αστυπάλαιας, Λειψών, Λέρου, Πάτμου και Αγαθονησίου) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ιβ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου (Δήμοι Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Μεγίστης και Τήλου) και Καρπάθου (Δήμοι Καρπάθου και Κάσου) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 8. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος καταργείται. 9. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος και είναι ισότιμα μεταξύ τους». 10. Στο άρθρο 8 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, προστίθενται στοιχεία ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄, ως εξής: «ι. εκτελεί και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου, ια. υπογράφει κάθε απόφαση, ανακοίνωση και σύμβαση, η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην αυτές που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια τις οποίες υπογράφει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ιβ. υπογράφει για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασύλου συμβάσεις χρησιδανείου που αφορούν ακίνητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της ή αφορούν κινητό εξοπλισμό που διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου και ιγ. εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο να υπογράφει, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 11. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. 12. Το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Στο Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες». 13. Στην παρ.1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος προστίθενται στοιχεία ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ ως εξής: «ζ) Στο Τμήμα Διαχείρισης και Προγραμμάτων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. η) Στο Νομικό Τμήμα προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού, πτυχιούχος νομικής, με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού, πτυχιούχος νομικής, με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. θ) Στο Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. ι) Στο Τμήμα Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Πληροφορικής, με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. ια) Στη Γραμματεία Διευθυντή και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.» 14. Το άρθρο 10 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου 1. Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτού υπάλληλος κλάδων ΠΕ ΔιοικητιΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1219 κού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες, ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες και ελλείψει αυτού ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες. Πρόσθετα προσόντα δύναται να προσδιορίζονται με την προκήρυξη. Καθήκοντα προϊσταμένου μπορούν να ανατεθούν και σε προερχόμενους από απόσπαση υπαλλήλους. 2. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών τους, β. διαρθρώνουν και οργανώνουν σε γραφεία τα περιφερειακά γραφεία ασύλου ή τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου αντίστοιχα, γ. εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενά τους όργανα να υπογράφουν, με εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δ. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από το Διευθυντή ή προβλέπεται στον Κανονισμό της Υπηρεσίας Ασύλου».

Άρθρο 21Τροποποίηση του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.δ. 141/ 2013 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής: «β) έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα πριν την είσοδο στη χώρα. Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2−5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 23 του Π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 (Άρθρο 23 Οδηγίας) Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας 1. Οι αρμό διες αρχές μεριμνού ν ώ στε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέ τρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση της οικογενειακής ενό τητας. 2. Στα μέ λη της οικογένειας του δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασί ας, εφόσον δεν πληρού ν ατομικά τις προϋποθέ σεις για την αναγνώριση καθεστώ τος διεθνούς προστασίας, μετά από αίτησή τους και με τις ί διες διαδικασί ες, χορηγούνται τα δικαιώματα που αναφέ ρονται στα άρθρα 24 έως και 36, εφόσον αυτ ό εί ναι συμβατό με ά λλο καθεστώ ς που τα μέλη αυτά τυχόν απολαμβάνουν. Τα δικαιώ ματα αυτά πρέ πει να εξασφαλί ζουν ικανοποιητικό βιοτικό επί πεδο στο δικαιού χο και εφό σον χορηγηθούν, διατηρούνται αυτοτελώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου ή τη λύση της συζυγική ς σχέ σης συνέπεια διαζυγί ου, διά στασης ή θανά του του δικαιού χου διεθνού ς προστασί ας. 3. Τα ως ά νω δικαιώ ματα δεν χορηγού νται ή ανακαλού νται ό ταν το μέ λος της οικογέ νειας αποκλεί εται ή θα αποκλειό ταν από το καθεστώ ς διεθνού ς προστασί ας, κατ’ εφαρμογή των Κεφαλαί ων Γ΄ και Ε΄. 4. Ο προϊστάμενος του περιφερειακού γραφεί ου ασύ λου με από φασή του αρνεί ται, περιορί ζει, ή ανακαλεί τα προαναφερό μενα ευεργετή ματα για λό γους εθνική ς ασφά λειας ή δημό σιας τά ξης. 5. Το παρό ν άρθρο έχει εφαρμογή και στους γονείς του δικαιού χου διεθνού ς προστασί ας, οι οποίοι συγκατοικού σαν με την οικογέ νεια ως τμή μα της κατά το χρό νο αναχώ ρησης από τη χώ ρα καταγωγή ς, ή ταν δε τό τε εξαρτημέ νοι από αυτό ν, εν ό λω ή κατά κύ ριο λό γο, εφό σον βρί σκονται στη χώ ρα και δεν πληρού ν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώ ριση καθεστώ τος διεθνού ς προστασί ας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 24 του Π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 24 (Άρθρο 24 Οδηγίας) Άδειες διαμονής 1. Σε αλλοδαπό ή ανιθαγενή ο οποί ος αναγνωρίζεται ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας χορηγεί ται από την αρμό δια αρχή παραλαβή ς, με την επιφύ λαξη της παραγρά φου 3 του ά ρθρου 21, άδεια διαμονή ς τριετού ς διάρκειας. Η ά δεια ανανεώ νεται με από φαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου μετά από αί τηση του ενδιαφερόμενου, η οποί α υποβά λλεται στην αρμό δια αρχή παραλαβή ς, το αργότερο τριά ντα ημερολογιακέ ς ημέ ρες πριν τη λή ξη της. Η εκπρό θεσμη χωρί ς αιτιολογί α υποβολή της αί τησης ανανέ ωσης δεν μπορεί από μό νη της να οδηγήσει σε από ρριψή της. 2. Οι αναφερό μενες στην παράγραφο 1 άδειες διαμονή ς δεν χορηγού νται ή δεν ανανεώ νονται με από φαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας. 3. Στην περίπτωση του ά ρθρου 23 παρά γραφος 2, στα μέλη της οικογένειας των δικαιού χων διεθνούς προστασίας χορηγούνται ά δειες διαμονή ς για ό σο χρό νο ισχύ ει η ά δεια διαμονή ς του δικαιού χου. Στην περί πτωση που δικαιού χος διεθνού ς προστασί ας αποκτή σει τέ κνο στο πλαί σιο οικογέ νειας που υπή ρχε πριν την εί σοδο στη χώ ρα, στο τέ κνο αυτό χορηγεί ται ά δεια διαμονή ς, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετά από αί τηση του δικαιού χου, η οποί α υποχρεωτικά συνοδεύ εται από τη ληξιαρχική πρά ξη γέ ννησης του τέ κνου. 4. Σε μέ λη οικογέ νειας δικαιού χου διεθνού ς προστασίας, η οποί α δημιουργεί ται μετά την εί σοδό του στη χώ ρα και εντό ς αυτή ς, χορηγεί ται ά δεια διαμονή ς σύμφωνα με την παράγραφο 3, μετά από αί τηση του δικαιού χου και την προσκόμιση, για τους συζύγους, της σχετικής ληξιαρχικής πρά ξης γάμου με κάτοχο άδειας διαμονή ς σε ισχύ , και για τους γονείς και τα τέκνα, ληξιαρχικής πρά ξης γέ ννησης ή πρά ξης αναγνώ ρισης τέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν αυτό δεν είναι συμβατό με άλλο καθεστώ ς που τα μέλη της οικογένειας ή δη απολαμβά νουν. 5. Η ως άνω ά δεια διαμονή ς, η οποί α αποδεικνύ ει την ταυτοπροσωπί α των δικαιού χων διεθνού ς προστασί ας, εκτυπώ νεται από τη Διεύ θυνση Διαβατηρί ων του Αρχηγεί ου Ελληνική ς Αστυνομί ας». 1220 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 22Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προστασίας, που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί έως και πέντε (5) έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή της εκκρεμεί σε β’ βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, ιδίως λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος. β. Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2−5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του παρόντος, χορηγείται για δύο έτη και μπορεί να ανανεωθεί με αίτηση που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 19Α παρ. 1 περίπτωση στ΄ του ν. 4251/2014 χωρίς την προηγούμενη παραπομπή από τις Επιτροπές Προσφυγών Ασύλου του Π.δ. 114/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 114/2010 και η διοικητική διαδικασία καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής, του άρθρου 2 παρ. ιδ΄ του Π.δ. 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εντός δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, για εξέταση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, χορηγείται στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 114/2010.

Άρθρο 23Τροποποίηση του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.δ. 114/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.δ. 167/2014 (Α΄ 252), αντικαθίσταται ως εξής: «Προσφυγές που υποβάλλονται μετά την πάροδο των προθεσμιών της παραγράφου 1 εξετάζονται κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Προσφυγών που αποφασίζει επί του παραδεκτού. Όταν η Επιτροπή κρίνει την προσφυγή παραδεκτή, εκδίδει σχετική απόφαση η οποία επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 και χορηγείται εκ νέου το δελτίο αιτούντος. Η εξέταση επί της ουσίας πραγματοποιείται σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφυγή απορρίπτεται. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαμονής του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται ακρόαση του προσφεύγοντα όταν αυτός υποβάλει σχετικό αίτημα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την εξέταση της προσφυγής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.δ. 167/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «α. έναν υπάλληλο Υπουργείου ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από Υπουργείο, περιλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, ως Πρόεδρο ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του Π.δ. 114/2010 μπορεί να ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως πρόεδροι, πρόσωπα με εξειδίκευση ή εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή στο διεθνές δίκαιο, από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει προς το σκοπό αυτό η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Άρθρο 24Τροποποίηση του Π.δ. 167/2014 (Α΄ 252)

Η παράγραφος 1.α. του άρθρου 7 του Π.δ. 167/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.δ. 114/2010, η αποφαινόμενη αρχή του άρθρου 2 σημείο ιθ΄ του Π.δ. 114/2010 διακόπτει, λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν απορριφθεί σε α΄ βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους σε β΄ βαθμό, εφόσον ο αιτών δεν είχε εμφανισθεί για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέχρι την 31η Αυγούστου 2015. Για τη διακοπή αυτή η αποφαινόμενη αρχή εκδίδει σχετική πράξη, η οποία επιδίδεται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97)».

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)