51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 - Σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα προβλεπόμενα υπό την παράγραφο 2 τμήματα κατανέμονται αρμοδιότητες ως εξής: α. Τμήμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης πολιτικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης είναι αρμόδιο για: αα. Την υποβολή εισηγήσεων, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος, ασυνόδευτων ανηλίκων και μεταναστών και ευάλωτων ομάδων μεταναστών και προσφύγων με την προοπτική ένταξής τους. ββ. Την υποβολή προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τα Υπουργεία και την Τοπική ΑυτοδιοίΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1225 κηση, καθώς και την πραγματοποίηση διαλόγου με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους συλλόγους δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών. γγ. Την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. δδ. Το συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού για την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτης χώρας, και την υλοποίησή τους σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. εε. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, μεταναστών, καθώς και τη διαμόρφωση σχετικών θέσεων επί των θεμάτων αυτών. στστ. Τη συνεργασία με άλλα κράτη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στον τομέα της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, καθώς και για ανταλλαγή καλών πρακτικών. ζζ. Το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο δομών και υπηρεσιών ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. ηη. Τη μελέτη εφαρμογής, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου ή/και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων των ανωτέρω μορφών προστασίας και μεταναστών, υπό τη χρηματοδότηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων και εκτός των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME −AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA − ISF) που υλοποιούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και τις Εντεταλμένες Αρχές. β. Το Τμήμα Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Συνοχής είναι αρμόδιο για: αα. Την οργάνωση δράσεων επικοινωνιακού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. ββ. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δημόσιων φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, για θέματα ένταξης και τη διαπολιτισμική εκπαίδευσή τους στον τομέα αυτόν. γγ. Την καταγραφή επιμορφωμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών και την τήρηση, λειτουργία και συνεχή επικαιροποίηση σχετικού Μητρώου Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών. δδ. Την προώθηση δράσεων διαπολιτισμικής μεσολάβησης. εε. Την προώθηση μέτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα σε συλλογικές δράσεις, καθώς και μέτρων για την εκπροσώπησή τους στο πλαίσιο συλλογικοτήτων. στστ. Τη συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς και φορείς της κοινωνίας πολιτών για το σχεδίασμό και την υλοποίηση δράσεων Διαθρησκευτικού Διαλόγου. ζζ. Τη δημιουργία και υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας Διαθρησκευτικού Διαλόγου με στόχο την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του φανατισμού. ηη. Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα διαφορετικότητας, μέσω ανταλλαγών, σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με συλλόγους μεταναστών/προσφύγων, πρεσβείες, μουσεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. γ. Το Τμήμα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Συνεργασίας με Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι αρμόδιο για: αα. Την καταγραφή και την επικαιροποίηση των στοιχείων ελληνικών και ξένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια στους τομείς της διεθνούς προστασίας, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. ββ. Την πιστοποίηση των ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς. γγ. Την καταγραφή των υφιστάμενων μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων πολιτών λοιπών ευπαθών ομάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)