51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 8 - Ίδρυση – Αποστολή – Διάρθρωση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές της Υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Ενημέρωσης και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζει τον Διευθυντή και διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο Ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, ββ) Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, το οποίο παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. Στο Τμήμα λειτουργεί γραμματεία για την υποστήριξη του Διευθυντή. β) Τμήμα Συντονισμού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διερμηνέων. γ) Οικονομικό Τμήμα, το οποίο συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεριμνά για την κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. δ) Τμήμα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων, το οποίο προετοιμάζει, υποβάλλει και υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. ε) Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο υποστηρίζει το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας, μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών − μελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών και είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο το οποίο διαρθρώνεται σε: αα)Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο χειρίζεται θέματα διορισμών, μετατάξεων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, αμοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Επίσης, μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του ως άνω προσωπικού, καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ββ) Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για την τήρηση του αρχείου. ζ) Νομικό Τμήμα, το οποίο είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και την κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων και για την παροχή νομικής υποστήριξης ως προς τα θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Είναι επίσης αρμόδιο για την σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων που άπτονται του αντικειμένου της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς και για την ορθή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. η) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα τη μέριμνα, τη μελέτη και την εποπτεία για τη συντήρηση, την επισκευή, τη διαρρύθμιση, την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Υποδοχής και Tαυτοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, την μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης παροχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)