51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27 - Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υποδοχής
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 27Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης ΥποδοχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Υποδοχής, η οποία έχει ως στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Υποδοχής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. το Τμήμα Στέγασης, το οποίο είναι αρμόδιο: αα) για τη μελέτη, σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, ββ) για τη συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής, γγ) για τη μελέτη, ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, δδ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, εε) για την ανάπτυξη συνεργασίας με το τμήμα προστασίας ευπαθών ομάδων της διεύθυνσης κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και η αποτελεσματική εποπτεία του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων. β. το Τμήμα Υπηρεσιών Υποδοχής, το οποίο είναι αρμόδιο: αα) για τη μελέτη, σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, όπως ισχύει, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Η πολιτική υποδοχής αφορά την παροχή πλήρους δέσμης μέτρων για την υποδοχή των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνθηκών υποδοχής, καθώς και τη θέσπιση των απαιτούμενων διαδικασιών, πρωτοκόλλων και κριτηρίων χορήγησης των εν λόγω συνθηκών υποδοχής. ββ) για τη συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση των ως άνω πολιτικών, γγ) για τη μελέτη, ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής και κατάλληλης πρόσβασης στα συστήματα υγείας και παιδείας, καθώς και στην αγορά εργασίας. Ειδική μέριμνα λαμβάνει για την ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στις διαδικασίες πιστοποίησης, αποκατάστασης και κατάλληλης διαχείρισης ευάλωτων προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω ομάδες, όπως: πρόσωπα με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, εθισμένοι χρήστες ουσιών, ηλικιωμένοι, έγκυοι, άγαμοι γονείς ή μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, καθώς και θύματα εκμετάλλευσης, εμπορίας και διακίνησης, γ. το Τμήμα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων, το οποίο είναι αρμόδιο: αα) Για τη μελέτη, σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την υποδοχή και την κοινωνική προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις, με ειδική μέριμνα ως προς τη θεσμική κατοχύρωση της νομιμότητας παραμονής τους στη χώρα, τη νομική τους εκπροσώπηση και την ανάπτυξη συμπληρωματικών πλαισίων προστασίας, στη βάση των καταγραφόμενων αναγκών επί του πεδίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θεσμικές εγγυήσεις ως προς την επάρκεια εκπροσώπησής τους, τις κατάλληλες συνθήκες διαμονής, καθώς και την οικογενειακή ενότητα και τη δυνατότητα επανένωσης, κατά την έννοια της Οδηγίας 2013/32/ ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όπως ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με τον παρόντα νόμο. ββ) Για τη συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής. γγ) Για την ανάπτυξη συνεργασίας με το τμήμα προστασίας ευπαθών ομάδων της διεύθυνσης κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά 1222 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και η αποτελεσματική εποπτεία του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων. δ. Το Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων Υποδοχής, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη μελέτη εφαρμογής, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου ή/και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων. ββ) Για την εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών, κοινοτικών και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων. ε. Το Τμήμα Επιχειρησιακού Συντονισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) το συντονισμό των δράσεων Υποδοχής στο σύνολο της χώρας, ββ) την υποβολή προτάσεων για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις των διαδικασιών και της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών, γγ) τη μέριμνα για την επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα και υπηρεσία του Δημοσίου, με Ανεξάρτητες Αρχές, με Διεθνείς Οργανισμούς, με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, λοιπούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα προς το σκοπό διαχείρισης της ανθρωπιστικής βοήθειας, δδ) την τήρηση καταλόγου πιστοποιημένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διερμηνέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στις περιπτώσεις αβ΄ έως αε΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180), ως προς το σκέλος που αφορά προγράμματα κοινωνικής προστασίας αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, πλην αυτών που αφορούν ασυνόδευτα ανήλικα, ασκούνται από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)