181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 78 - Κτηματικές Υπηρεσίες
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 78Κτηματικές ΥπηρεσίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Κτηματικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι: (α) Η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων δημόσι- ας περιουσίας και η διευθέτησή τους σε τοπικό επίπεδο (β) Η αποτελεσματικότερη καταγραφή και προστασία της Δημόσιας Περιουσίας (γ) Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δη- μόσιας Περιουσίας. (δ) Η εξοικονόμηση πόρων από τη στέγαση των Δη- μόσιων Υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε: α) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και β) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμή- ματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης είναι τρεις (3): (α) Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών - Ανατολικής Αττικής, με έδρα την Αθήνα και με χωρική αρμοδιότητα στις Πε- ριφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής. (β) Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-νήσων και Δυτικής Αττικής, με έδρα τον Πειραιά και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτι- κού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής. (γ) Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφε- ρειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου αυτοτελούς Τμή- ματος είναι οι ακόλουθες πενήντα μία (51): 4.1 Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφε- ρειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 4.2 Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας, με έδρα το Ναύ- πλιο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 4.3. Κτηματική Υπηρεσία Αρκαδίας, με έδρα την Τρί- πολη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 4.4. Κτηματική Υπηρεσία Άρτας, με έδρα την Άρτα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 4.5 Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 4.6 Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 4.7 Κτηματική Υπηρεσία Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 4.8 Κτηματική Υπηρεσία Δράμας, με έδρα τη Δράμα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 4.9 Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α΄, με έδρα τη Ρόδο και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καρπάθου. 4.10 Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Β’, με έδρα την Κω και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Καλύμνου 4.11 Κτηματική Υπηρεσία Έβρου, με έδρα την Αλεξαν- δρούπολη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 4.12 Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 4.13 Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας, με έδρα το Καρ- πενήσι και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 4.14 Κτηματική υπηρεσία Ζακύνθου, με έδρα τη Ζά- κυνθο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 4.15 Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας, με έδρα τον Πύργο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 4.16 Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας, με έδρα τη Βέροια και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 4.17 Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, με έδρα το Ηρά- κλειο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 4.18 Κτηματική Υπηρεσία Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφε- ρειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 4.19 Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιω- άννινα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 4.20 Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας, με έδρα την Κα- βάλα και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου 4.21 Κτηματική Υπηρεσία Καρδίτσας, με έδρα την Καρ- δίτσα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 4.22 Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς, με έδρα την Κα- στοριά και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 4.23 Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας, με έδρα την Κέρ- κυρα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 4.24 Κτηματική Υπηρεσία Κεφαλληνίας, με έδρα την Κε- φαλληνιά και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης 4.25 Κτηματική Υπηρεσία Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 4.26 Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης, με έδρα την Κο- ζάνη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 4.27 Κτηματική Υπηρεσία Κορίνθου, με έδρα την Κό- ρινθο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορίνθου 4.28 Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α΄ με έδρα τη Σύρο και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Μήλου, Κέας - Κύθνου 4.29 Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Β΄ με έδρα τη Νάξο και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Νάξου, Πάρου και Θήρας. 4.30 Κτηματική Υπηρεσία Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρ- τη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενό- τητα Λακωνίας 4.31 Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας 4.32 Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 4.33 Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου, με έδρα τη Μυτι- λήνη και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου 4.34 Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, με έδρα τη Λευ- κάδα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 4.35 Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων 4.36 Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας, με έδρα την Κα- λαμάτα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 4.37 Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 4.38 Κτηματική Υπηρεσία Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 4.39 Κτηματική Υπηρεσία Πιερίας, με έδρα την Κα- τερίνη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 4.40 Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας, με έδρα την Πρέ- βεζα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 4.41 Κτηματική Υπηρεσία Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέ- θυμνο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 4.42 Κτηματική Υπηρεσία Ροδόπης, με έδρα την Κο- μοτηνή και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 4.43 Κτηματική Υπηρεσία Σάμου, με έδρα τη Σάμο και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας 4.44 Κτηματική Υπηρεσία Σερρών, με έδρα τις Σέρρες και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 4.45 Κτηματική Υπηρεσία Τρικάλων, με έδρα τα Τρί- καλα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 4.46 Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 4.47 Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας, με έδρα τη Φλώ- ρινα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενό- τητα Φλώρινας 4.48 Κτηματική Υπηρεσία Φωκίδας, με έδρα την Άμ- φισσα και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 4.49 Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, με έδρα τον Πο- λύγυρο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 4.50 Κτηματική Υπηρεσία Χανίων, με έδρα τα Χανιά και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 4.51 Κτηματική Υπηρεσία Χίου, με έδρα την Χίο και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης διαρθρώνονται σε τρία (3) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία, ως εξής: α) Τμήμα Α’ - Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών εντός του οποίου λειτουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου. β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας γ) Τμήμα Γ’ - Τεχνικό δ) Γραφείο Δικαστικών Ενεργειών ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρι- σης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης/ Τμήματος, έχουν τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: α) Συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφι- κών και λοιπών πληροφοριών του ψηφιακού μητρώου. β) Αποστολή απόψεων ενώπιον των αρμοδίων Δικα- στηρίων ή του Νομικού Συμβουλίου επί υποθέσεων που χειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και η κατάθεση μαρτύρων ενώπιον των ανακριτικών και διοικητικών αρχών. γ) Σχεδιασμός και διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπη- ρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά τους ως ακολούθως: (α)Τμήμα Α’ - Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών (αα) Κάθε ενέργεια για τη διερεύνηση, αποκάλυψη, καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων. (ββ) Κάθε ενέργεια για την προστασία, διαχείριση και ρευστοποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας, αρμοδιό- τητας Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προ- στασία ακινήτων αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή φορέων, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών, και η λήψη μέτρων προστασίας, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους και εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. (δδ) Η διενέργεια κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για τη σύγκληση των προβλεπόμενων από την κείμενη νο- μοθεσία περί δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων και περί απαλλοτριώσεων, Επιτροπών, καθώς και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων. (εε) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δημόσιων κτημάτων, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με αυτές τις αποφάσεις όρων. (στστ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων παραχώρη- σης δημόσιων κτημάτων, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με αυτές τις αποφάσεις όρων. (ζζ) Η τήρηση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίας και η παροχή των απαιτούμε- νων στοιχείων προς το καθ΄υλην αρμόδιο όργανο για την έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με την άδεια όρων. (ηη) Η έκδοση τίτλων κυριότητας (παραχωρητήρια). (θθ) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στη Διεύ- θυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σχετιζόμενων με απαλλοτριώσεις. (ιι) Κάθε ενέργεια, που προβλέπεται από τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. (ιαια) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών θεμάτων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (ιβιβ) Η εκμίσθωση των ακινήτων κοινωφελών περιου- σιών, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (ιγιγ) Η διενέργεια αυτοψιών, η συντήρηση και η λήψη μέτρων προστασίας και διασφάλισης των ακινήτων Κοινωφελών Περιουσιών της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης Κοινωφελών Περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, που υπά- γονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και στερούνται διοίκησης - εκπροσώπησης. (ιδιδ) Η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων, που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών αρμο- διότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην αυτών, που ευρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (ιειε) Η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών της άμε- σης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και σε ακίνητα σχολαζουσών κληρονομιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (ιστιστ) Η τήρηση αρχείου και η συστηματική ενημέ- ρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πληρο- φοριών του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου που αφορούν στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα, καθώς και στις απαλλοτριώσεις. Στο Τμήμα Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων λει- τουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες: α) Η μέριμνα για τη δήλωση και εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο διοικητικών καθορισμών αιγιαλού, απαλ- λοτριώσεων, καθώς επίσης δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η τήρηση κτηματολογικών στοιχείων Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων. γ) Η υποβολή ενστάσεων, κατά την κείμενη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για Δημόσια και Ανταλλά- ξιμα Κτήματα. (δ) Η υποβολή πρότασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για έγερση αγωγών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κτηματολογίου στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτή- ματα, καθώς και η σύσταση και αποστολή του σχετικού φακέλου. (ε) Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης, που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για τη διασφάλιση της κτηματολογικής εγγραφής Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων. (β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας (αα) Κάθε ενέργεια για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της κοινόχρηστης περιουσίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων. (ββ) Κάθε ενέργεια για την υλοποίηση της καθοριζόμε- νης, από την κείμενη νομοθεσία, διαδικασίας διοικητικού καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, κα- θώς επίσης όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης πλευσίμων ποταμών και μεγάλων λιμνών. (γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων, η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση προς την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης αιγιαλού κ.λπ., καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των όρων των εκδιδομένων αποφάσεων. (δδ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων παραχώρησης αι- γιαλού παραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, όχθης, παρόχθιας όχθης και η παρακολούθηση τήρησης των όρων των εκδιδομένων αποφάσεων. (εε) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη συγκρότηση και σύγκληση των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, επιτροπών. (στστ) Κάθε ενέργεια για την παραχώρηση των χώ- ρων αμμοληψίας σε τρίτους, καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας σε μη νόμιμες αμμοληψίες, εφόσον αυτές γί- νονται εντός δημόσιων εκτάσεων, αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Οικονομικών. (ζζ) Η διάθεση αμμοχάλικου, αδρανών και φερτών υλικών, με ή χωρίς δημοπρασία και με τίμημα, το οποίο θα καθορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιων Κτημάτων, κατόπιν υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των απαι- τούμενων δικαιολογητικών. (ηη) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών υποθέσεων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (θθ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πλη- ροφοριών του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου αρμοδιότητας του Τμήματος. (γ)Τμήμα Γ’ - Τεχνικό (αα) Κάθε ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί μισθώσεων ακινήτων, για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών. (ββ) Η σύγκληση Επιτροπής Στεγάσεων. (γγ) Η υλοποίηση έργων, επιπέδου μέχρι και του ορίου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σε ακίνητα, αρμο- διότητας του Υπουργείου Οικονομικών, για τη στέγαση υπηρεσιών του ή για την εν γένει προστασία, συντήρηση και επισκευή Δημόσιων ακινήτων, συμπεριλαμβανομέ- νων αυτών του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Η τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας. (εε) Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών (Μ.Ε.Π.). (στστ) Η μέριμνα για κάθε είδους κτηματογράφηση, καθώς και η σύνταξη τεχνικών μελετών, που αφορούν στα αντικείμενα της υπηρεσίας. (ζζ) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών υποθέσεων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (ηη) Η τήρηση αρχείου και η συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πληροφοριών του Ψηφιακού Μητρώου, που αφορούν στο Τμήμα. (δ) Γραφείο Δικαστικών Ενεργειών (αα) Η νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας. (ββ) Η μέριμνα για υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. (γγ) Η υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση ή τρο- ποποίηση της νομοθεσίας. (ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης (αα) Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εξασφάλισης κονδυλίων για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας (μισθώματα, μετακινήσεις, αναλώσιμα). (ββ) Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού των εσό- δων και των δαπανών της Υπηρεσίας, καθώς και η σχε- τική ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας. (γγ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Κτηματικής Υπη- ρεσίας επιπέδου διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες, επιπέδου αυτοτελούς Τμή- ματος, ασκούν την αρμοδιότητα της περίπτωσης γ της παραγράφου 6,καθώς καιτο σύνολο των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Κεφάλαιο Ζ΄ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*