181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 26 - Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξη ς Εφαρμογών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμη- μάτων της, ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α’ - Ανάπτυξης Εφαρμογώ ν Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α’- Ανάπτυξης Εφαρ- μογών είναι οι εξής: (αα) Η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός και η εσω- τερική ανάπτυξη νέων εφαρμογών. (ββ) Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών. (γγ) Η ανάπτυξη των νέων εφαρμογών με την υιοθέ- τηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης. (δδ) Ο έλεγχος των εφαρμογών, σύμφωνα με τις λει- τουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τους χρήστες αυτών. (εε) Ο καθαρισμός των αναγκών για την προμήθεια έτοιμων εφαρμογών για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τις ανάγκες. (στστ) Η τεκμηρίωση των εφαρμογών και των εκδόσε- ών τους και η επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών. (ζζ) Η τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποί- ηση εργαλείων και εφαρμογών. (ηη) Η αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρμογών/ πληροφοριακών συστημάτων σε συνερ- γασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τμήμα. (β) Τμήμα Β’ - Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β’- Διαλειτουργικότη- τας και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι οι εξής: (αα) Η εφαρμογή πλαισίων, εργαλείων γενικής εφαρ- μογής και οριζόντιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προ- κειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών. (ββ) Ο σχεδιασμός και η παραγωγική λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο- μικών. (γγ) Η τεχνική, επιχειρησιακή και θεσμική υποστήριξη του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας - ΚΕ.Δ.» του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (δδ) Η τήρηση μητρώου διαλειτουργικότητας για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Κέντρου Διαλειτουργι- κότητας - ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Οικονομικών. (εε) Η συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο εξωτερικό φορέα που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομι- κών, όπως επίσης και με φορείς στα πληροφοριακά συ- στήματα των οποίων επιθυμεί να έχει πρόσβαση το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών (στστ) Η προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιμότητας εντός του Υπουργείου Οικονομικών και στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου. (ζζ) Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου και των τε- χνικών προδιαγραφών για τη συνεργασία και τη διαλει- τουργικότητα με άλλους φορείς του Δημοσίου. (ηη) Ο καθορισμός των προδιαγραφών, των μεθοδολο- γιών και των κατευθυντήριων γραμμών της διαλειτουρ- γικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχει- ρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των συστημάτων του Υπουργείου. (θθ) Ο σχεδιασμός νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ιι) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανα- νέωση και επικαιροποίησή τους. (ιαια) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση οριζόντιων λύ- σεων για την υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών στο Υπουργείο Οικονομικών και σε άλλους φορείς του Δημο- σίου, καθώς και η διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας της εφαρμογής του e-παραβόλου. (ιβιβ) Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και η συμ- μετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για θέματα δια- λειτουργικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ιγιγ) Ο σχεδιασμός και εφαρμογή οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών/συστημά- των στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και όλης της Δημόσιας Διοίκησης. (ιδιδ) Η διαχείριση και ανάρτηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου των ανοιχτών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών. (ιειε) Η διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονι- κών υπηρεσιών. (ιστιστ) Η μέριμνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση του μητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το γενικό μητρώο. (ιζιζ) Η διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και η διαχείριση του περιεχομένου, η γενική εποπτεία, η φροντίδα και η έγκαιρη ενημέρωση των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Οικονομικών. (ιηιη) Η χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. (γ) Τμήμα Γ’ - Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρι- σης Ποιότητας Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’- Προτύπων, Μεθο- δολογιών και Διαχείριση Ποιότητας είναι οι εξής: (αα) Ο καθορισμός των προτύπων και της κοινής με- θοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και κοστολόγησης λογισμικού που υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών (ββ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες εσωτερικές μονά- δες, με σκοπό την ενσωμάτωση των προτύπων στις πε- ριπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους. (γγ) Ο καθορισμός των προτύπων υλοποίησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτι- κότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Η εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκο- πό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. (εε) Η υιοθέτηση και διαχείριση νέων διαδικασιών ποι- ότητας για μείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσματι- κότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. (στστ) Ο έλεγχος και μέτρηση συμμόρφωσης διαδι- κασιών και λογισμικού, βάσει των προτύπων ποιότητας και μεθοδολογιών. (ζζ) Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και η συμ- μετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα πλαί- σια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ηη) Η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού. (θθ) Η εκτέλεση σε συνεργασία με τις άλλες Διευ- θύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ., ελέγχων αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των Εγκε- κριμένων Οικονομικών Φορέων (Authorised Economic Operator - ΑΕΟ).

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*