181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 43 - Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Μισθολογικής Πολιτικής Δημοσίου Το- μέα (αα) Ο σχεδιασμός της μισθολογικής πολιτικής των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., κα- θώς και των Ν.Π.Ι.Δ. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), βάσει αναλύσεων και μελετών στο πλαίσιο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, η ενσω- μάτωση πορισμάτων κάθε είδους αξιολόγησης και ελέγ- χου της εφαρμογής της νομοθεσίας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η σχετική ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας. (ββ) Η ανάλυση των επιπτώσεων της μισθολογικής πο- λιτικής του Δημόσιου Τομέα σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο υπολογισμός του δημοσιονομικού κόστους των προτεινόμενων ρυθμίσεων, η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων και η αξιολόγησή τους σε σχέση με τις λοιπές πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. (γγ) Η ανάλυση και πρόβλεψη της μισθολογικής δα- πάνης του Δημόσιου Τομέα, καθώς και ο εντοπισμός και η ποσοτικοποίηση των συντελεστών, οι οποίοι επη- ρεάζουν τη μισθολογική πολιτική στο πλαίσιο του δη- μοσιονομικού προγραμματισμού και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. (δδ) Η σύνταξη νομοθετικών διατάξεων και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις αποδοχές και λοιπές απολα- βές των μισθοδοτούμενων των φορέων του Δημόσιου Τομέα, καθώς και ο έλεγχος κάθε προωθούμενης διάτα- ξης που ρυθμίζει συναφή θέματα. (εε) Η συνεργασία και διαβούλευση με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της μισθολογικής πολιτικής και η παρακολούθηση των συμφωνιών του ιδιωτικού τομέα. (στστ) Η παρακολούθηση -σε συνεργασία με συναρ- μόδιες υπηρεσίες- της συμμόρφωσης των φορέων στις μισθολογικές ρυθμίσεις. (ζζ) Η μελέτη και ανάλυση των διεθνών πρακτικών στη μισθολογική πολιτική του Δημόσιου Τομέα και η υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία. (ηη) Η εισήγηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου της κάθε δημό- σιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου. (β) Τμήμα Β’ - Συνταξιοδοτικής Πολιτικής (αα) Ο σχεδιασμός της συνταξιοδοτικής πολιτικής βάσει αναλύσεων και μελετών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. (ββ) Η ανάλυση των δημοσιονομικών επιπτώσεων, η αναγνώριση και ποσοτικοποίηση συντελεστών, οι οποίοι επηρεάζουν τη συνταξιοδοτική πολιτική στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγραμματισμού και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. (γγ) Η κατάρτιση και επεξεργασία νομοσχεδίων συ- νταξιοδοτικού περιεχομένου που αφορούν τις συντάξεις του Δημοσίου και τις συντάξεις των Ν.Π.Δ.Δ., η μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των σχετικών διατάξεων. (δδ) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. (εε) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των πάσης φύ- σεως οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και πληρο- φοριών που αναφέρονται στις συντάξεις για την υποβο- ήθηση της χάραξης της συνταξιοδοτικής πολιτικής και η έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου. (στστ) Η λειτουργία ως Οργανισμός Σύνδεσης για τις συνταξιοδοτικές σχέσεις των υπαλλήλων του Δημοσί- ου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. με την Ευρωπαϊκή Ένω- ση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως κατά την εφαρμογή από το Δημόσιο Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρ- μόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ε.Ε. (Statut), κατά το μέρος που αφορά ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά θέματα. (ζζ) Η παρακολούθηση και η υλοποίηση της Ευρω- παϊκής Νομοθεσίας για την ασφάλιση των εργασιακά μετακινούμενων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ηη) Η εξέταση της δυνατότητας σύναψης διμερών ασφαλιστικών συμβάσεων, η συνεργασία με αλλοδα- πούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και η μέριμνα για την υλοποίηση των όσων έχουν συμφωνηθεί. (θθ) Οι απαντήσεις στη Βουλή και σε Δημόσιες Αρχές για οριζόντια συνταξιοδοτικά θέματα. (ιι) Οι απαντήσεις σε ασφαλιστικούς φορείς της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ασφαλιστικούς φορείς Διεθνών Οργανισμών και σε μεμονωμένους πολίτες επί ζητημάτων που αφο- ρούν στις συνταξιοδοτικές παραμέτρους των Ευρω- παϊκών Κανονισμών για την ασφάλιση των εργασιακά μετακινούμενων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (γ) Τμήμα Γ΄ - Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου (αα) Η υλοποίηση, η ερμηνεία, η επίβλεψη εφαρμο- γής της μισθολογικής νομοθεσίας και η παροχή οδηγιών προς τους οικείους φορείς. (ββ) Η επεξεργασία (έλεγχος, εισήγηση) κοινών υπουρ- γικών αποφάσεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των εν γένει αποδοχών, αποζημίωσης συλλογικών οργάνων, οδοι- πορικών εξόδων και άλλων ειδικών αποζημιώσεων ή παροχών για όλους τους φορείς, για τους οποίους ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα. (γγ) Η συλλογή στοιχείων μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται στο προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων, η επεξεργασία των στοιχείων αυτών και η διατύπωση προτάσεων. (δδ) Η εκπροσώπηση του Δημοσίου σε όργανα επίλυ- σης συλλογικών διαφορών. (εε) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της εφαρ- μογής της μισθολογικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του Τμήματος. (στστ) Η παροχή απόψεων που συνοδεύουν ερω- τήματα μισθολογικού περιεχομένου προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), καθώς και απόψεων της διοίκησης επί δικαστικών υποθέσεων μισθολογικού αντικειμένου. (δ) Τμήμα Δ΄- Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων (αα) Η υλοποίηση, ερμηνεία, επίβλεψη εφαρμογής της μισθολογικής νομοθεσίας για τα ειδικά μισθολόγια και η παροχή οδηγιών προς τους οικείους φορείς. (ββ) Η επεξεργασία (έλεγχος, εισήγηση) κοινών υπουρ- γικών αποφάσεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό εν γένει αποδοχών, αποζημίωσης συλλογικών οργάνων, οδοι- πορικών εξόδων και άλλων ειδικών αποζημιώσεων ή παροχών για όλους τους φορείς για τους οποίους ισχύ- ουν ειδικά μισθολόγια. (γγ) Η συλλογή στοιχείων μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται στο προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων, η επεξεργασία των στοιχείων αυτών και η διατύπωση προτάσεων. (δδ) Η εκπροσώπηση του Δημοσίου σε όργανα επίλυ- σης συλλογικών διαφορών. (εε) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της εφαρ- μογής της μισθολογικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του Τμήματος. (στστ) Η παροχή απόψεων που συνοδεύουν ερωτή- ματα μισθολογικού περιεχομένου προς το Ν.Σ.Κ., καθώς και απόψεων της διοίκησης επί δικαστικών υποθέσεων μισθολογικού αντικειμένου. (ε) Τμήμα Ε΄ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Ει- δικών Συντάξεων (αα) Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής συντάξε- ων των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) Ειδικών Κατηγοριών. (ββ) Η αναπροσαρμογή των συντάξεων Ειδικών Κατη- γοριών σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας. (γγ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποποιητικών πρά- ξεων. (δδ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρί- ου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη κατα- βαλλόμενη σύνταξη. (εε) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις Ειδικές Συντάξεις.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*