181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 14 - Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών κατανέμονται στα Τμή- ματά της, ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α’ - Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Τα- κτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι οι ακόλουθες: (αα) Κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη- μοσιονομικής Στρατηγικής των υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Οικονομικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ββ) Συντονισμός και καθοδήγηση των λοιπών ενταγ- μένων στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών ειδικών φορέων, αναφορικά με την ομοι- ογενή κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, βάσει της κείμενης νο- μοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (γγ) Συλλογή, συγκέντρωση, έλεγχος, επεξεργασία, και αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των προ- τάσεων του συνόλου των ειδικών φορέων που εντάσσο- νται στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και το Μεσο- πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και εισήγηση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. (εε) Παρακολούθηση, επεξεργασία, έγκριση των ανα- κατανομών πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου και διατύπωση σχετικών προτάσεων και αιτημάτων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφορικά με τη διαχείριση και ενίσχυσή τους. (στστ) Κατάρτιση μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλε- σης του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθορισμός τριμηνιαίων ανώτατων ορίων στόχων δαπανών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατά- ξεις, εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων και διαβίβασή τους στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης. (ζζ) Παρακολούθηση της εκτέλεσης και του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού όλων των υπαγομένων στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών ειδικών φορέων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. (ηη) Έκδοση αποφάσεων κατανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων του τακτικού προϋ- πολογισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου, ανάρτηση αυτών στη Διαύγεια και καταχώρησή τους στη διαδικτυ- ακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (θθ) Συλλογή των αποφάσεων κατανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων όλων των ειδικών φο- ρέων που εντάσσονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και έλεγχος αυτών. (ιι) Έλεγχος της ορθής ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους των εν λόγω αποφάσεων και αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα στοιχεία του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής. (ιαια) Διατύπωση εισήγησης σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες υπηρεσίες, για σχέδια νόμου, προεδρικά δια- τάγματα, υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικο- νομικών, εφόσον έχουν δημοσιονομική επίπτωση στον ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό ή στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των Υπηρεσιών του Υπουργείου. (ιβιβ) Υποβολή αιτημάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατόπιν συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για την εγγραφή προβλέψεων θέσεων και μεταφοράς πιστώσεων για αντιμετώπιση δαπανών που προκαλούνται από διορισμούς και μετατάξεις προσωπι- κού στο Υπουργείο Οικονομικών. (ιγιγ) Έγκριση των νέων μισθώσεων κτιρίων και με- ταστεγάσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο- μικών. (ιδιδ) Επεξεργασία, έγκριση, διατύπωση αιτημάτων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και παρακολού- θηση των πολυετών υποχρεώσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ιειε) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Τμήμα Β’ - Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημο- σίων Επενδύσεων και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο- σιονομικής Στρατηγικής Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄- Προϋ- πολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεωνκαι Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι- κής, είναι οι ακόλουθες: (αα) Κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολο- γισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής του Προγράμματος Δημοσίων Επεν- δύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση των υποβαλλόμενων προτάσεων του ετήσιου και μεσοπρό- θεσμου προγραμματισμού των έργων των φορέων υλοποίησης και συντονισμός των ενεργειών για την κα- τάρτιση και υποβολή της συνολικής πρότασης χρημα- τοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέ- ων στην υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουρ- γείου Οικονομικών, σε θέματα ένταξης, χρηματοδότησης και ομαλής απορρόφησης των διαθέσιμων πιστώσεων. (γγ) Έλεγχος και εισήγηση, ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης και έγκρισης, επί των υποβαλλόμε- νων προτάσεων των φορέων υλοποίησης για την ένταξη νέων έργων στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δη- μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και συνεργασία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρι- σης για την ένταξη νέων έργων στο Συγχρηματοδοτού- μενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Επεξεργασία και διαβίβαση αιτημάτων προέγκρι- σης ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ- σεων του Υπουργείου Οικονομικών. (εε) Παρακολούθηση των κατανομών και των απορ- ροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προ- γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οι- κονομικών, συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση οικονομικών στοιχείων για τις κινήσεις των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και έλεγχος και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων. (στστ) Παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί- ου Οικονομικών σε ετήσιο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, καθώς και των εγκεκριμένων ορίων δαπανών. (ζζ) Κατάρτιση της ετήσιας στοχοθεσίας του Προγράμ- ματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομι- κών, του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, κα- θώς επίσης και εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε πε- ριπτώσεις αποκλίσεων και διαβίβασή τους στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης. (ηη) Συγκέντρωση, επεξεργασία, ενοποίηση και διαβί- βαση μηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών προς το αρμόδιο Τμήμα, καθώς και ανάρτησή τους σε μηνιαία βάση στη διαδικτυ- ακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (θθ) Έκδοση αποφάσεων καθορισμού ορίων πιστώ- σεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανά ειδικό φορέα του Υπουργείου Οικονομικών. (ιι) Έκδοση αποφάσεων κατανομής πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσεων του Προ- ϋπολογισμού των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύ- σεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων εντός της ίδιας Συλλογικής Απόφασης, επεξεργασία και διαβίβαση αιτη- μάτων ανακατανομής πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών Συλλογικών Αποφάσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ιαια) Έκδοση εντολών κατανομής πιστώσεων στους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπε- ζα της Ελλάδος και χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. (ιβιβ) Διατύπωση εισήγησης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για σχέδια νόμων, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον έχουν δημοσιονομική επίπτωση στον ετήσιο Προϋπολογισμό Προγραμμάτων Δημοσί- ων Επενδύσεων ή στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. (ιγιγ) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. (γ) Τμήμα Γ’ - Δημοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄- Δη- μοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επεν- δύσεων, είναι οι ακόλουθες: (αα) Καθοδήγηση και έκδοση οδηγιών προς όλους τους υπαγόμενους στον προϋπολογισμό του Υπουρ- γείου Οικονομικών φορέων για την ομοιογενή τήρηση, κατάρτιση και αποστολή δημοσιονομικών αναφορών, εκθέσεων και συνοπτικών στοιχείων του μητρώου δε- σμεύσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυ- κλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ββ) Συντονισμός όλων των ενταγμένων στον προϋ- πολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, ανα- φορικά με την κατάρτιση και παρακολούθηση του βαθ- μού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, τη σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης πεπραγμένων και αιτιολόγησης αποκλίσεων, καθώς και των προβλεπομένων στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (γγ) Έλεγχος των αναρτημένων στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποφάσεων κα- τανομής σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των πιστώσε- ων όλων των ειδικών φορέων που εντάσσονται στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών με τα αντίστοιχα στοιχεία του εκάστοτε ισχύοντος πλη- ροφοριακού συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής. (δδ) Συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχος και ενοποίη- ση των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προϋπολο- γισμού όλων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολο- γισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων. Σύνταξη και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου, βάσει των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία διατάξεων. (εε) Παρακολούθηση της εκτέλεσης και του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης προ- ϋπολογισμού όλων των ενταγμένων στον κρατικό προ- ϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων και ενημέρωση αυτών όταν κρίνεται απαραίτητο. (στστ) Συγκέντρωση, ενοποίηση και διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των εκθέσεων τεκμηρί- ωσης πεπραγμένων και αιτιολόγησης αποκλίσεων των ενταγμένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργεί- ου Οικονομικών φορέων, καθώς και των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων. (ζζ) Συγκέντρωση συνοπτικών δημοσιονομικών στοι- χείων και αναφορών από τις αρμόδιες σε κεντρικό επίπε- δο υπηρεσίες τήρησης των μητρώων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και έλεγχος αυ- τών ως προς την ανάρτησή τους στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ως προς τις πληρωτέες υποχρεώσεις και εισπρακτέες απαιτήσεις. (ηη) Επιμέλεια ενοποίησης των προβλεπόμενων στο π.δ. 80/2016 άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων όλων των ενταγμένων στον κρατικό προϋ- πολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, καθώς επίσης και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (θθ) Έλεγχος και γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρε- σίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του βαθμού ανταπόκρισης των ενταγμένων στον κρατικό προϋπο- λογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων στην ανάρτηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών στοι- χείων στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ιι) Σύνταξη της προβλεπόμενης περί πληρωτέων υποχρεώσεων και εισπρακτέων απαιτήσεων των ενταγ- μένων στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών φορέων, έκθεσης προς την Ελληνική Στα- τιστική Αρχή. (ιαια) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με δεδομένα που τηρούνται στο μητρώο δεσμεύσεων και αφορούν συγκέντρωση, επεξεργασία και ενοποίηση δημοσιονομικών στοιχείων, προερχο- μένων από τις αρμόδιες σε κεντρικό επίπεδο υπηρε- σίες τήρησης των μητρώων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και υποβολής αυτών στο Γενικό Λο- γιστήριο του Κράτους.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*