181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 15 - Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων κατανέμονται στα τμήματα ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α’ - Παρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέ- λεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Πα- ρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογι- σμού Εποπτευόμενων Φορέων, είναι οι ακόλουθες: (αα) Συντονισμός και καθοδήγηση των εποπτευόμε- νων φορέων σε θέματα κατάρτισης και παρακολούθη- σης της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού τους, προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο- νομικής Στρατηγικής, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. (ββ) Επεξεργασία των σχεδίων προϋπολογισμού τους και μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων αυτού με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής. (γγ) Έλεγχος και έγκριση του προϋπολογισμού, των τροποποιήσεων αυτού και του απολογισμού των επο- πτευομένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου - Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιδρυτικό τους νόμο. (δδ) Έλεγχος και έγκριση του προϋπολογισμού και των αναθεωρήσεων αυτού, των εποπτευομένων Νο- μικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314). (εε) Διατύπωση απόψεων επί σχεδίων νόμων, προε- δρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων που έχουν οικονομική επίπτωση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή στον προϋπο- λογισμό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, σε συνεργασία με τους φορείς. (στστ) Αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επιχειρησι- ακών σχεδίων των εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α του ν.3429/2005, έλεγχος της συμβατότητάς τους με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και σχετική εισήγηση για την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομικών. (ζζ) Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολο- γισμού των εποπτευόμενων φορέων, μέσω της αξιολό- γησης των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών απο- τελεσμάτων τους (ηη) Μέριμνα για τη σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσε- ων αξιολόγησης - αιτιολόγησης για τις τυχόν αποκλίσεις και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται ή / και υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβασή τους στο Β΄ Τμήμα. (θθ) Ανάλυση και επεξεργασία των αποστελλόμενων οικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων των επο- πτευόμενων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκ- θέσεις των εσωτερικών ελεγκτών και τις αναφορές των συναρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και διαβίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. (ιι) Έκδοση αποφάσεων κρατικής επιχορήγησης - χρη- ματοδότησης των φορέων που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Οικονομικών. (ιαια) Παρακολούθηση των δανείων, των ελλειμμάτων και των χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία/ μηνιαία) βάση, μέσω των υπο- βαλλόμενων απολογιστικών στοιχείων τους. (ιβιβ) Συντονισμός και καθοδήγηση των κληροδο- τημάτων σε θέματα κατάρτισης, παρακολούθησης της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού τους και απολο- γισμού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμ- ματείας Δημόσιας Περιουσίας. (β) Τμήμα Β΄ - Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευ- όμενων Φορέων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄- Δημο- σιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, είναι οι ακόλουθες: (αα) Καθοδήγηση και έκδοση οδηγιών προς όλους τους εποπτευόμενους φορείς για την ομοιογενή τήρη- ση, κατάρτιση και αποστολή δημοσιονομικών αναφο- ρών, εκθέσεων και συνοπτικών στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ββ) Σύνταξη Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. (γγ) Συντονισμός, συγκέντρωση, ενοποίηση και δια- βίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκθέσεων αξιολόγησης - αιτιολόγησης για τις τυχόν αποκλίσεις και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται ή / και υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους φορείς. (δδ) Έλεγχος της πληρότητας και της ορθότητας των συγκεντρωτικών στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων, καταχώριση των ανωτέρω στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά- τους, παροχή σχετικών οδηγιών για την ορθή τήρηση από τους φορείς, καθώς και διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (εε) Επιμέλεια ενοποίησης των προβλεπόμενων στο π.δ. 80/2016 άρθρο 8 παρ. 3 δημοσιονομικών αναφο- ρών και εκθέσεων των εποπτευόμενων φορέων, καθώς επίσης και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (στστ) Συντονισμός, συγκέντρωση, ενοποίηση και δια- βίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται σχετικά με την προετοιμασία και την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολο- γισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής των εποπτευόμενων φορέων. (ζζ) Επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των κληροδοτημάτων Γενικής Κυβέρνησης και παραγωγή προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών. (ηη) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων. (γ) Τμήμα Γ΄ - Κρατικών Ενισχύσεων Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄- Κρα- τικών Ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες: (αα) Προετοιμασία και προώθηση σχεδίων, συμπε- ριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά την έν- νοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή / και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσε- ων του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στη Κε.Μ.Κ.Ε. (γγ) Εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότη- τάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. (δδ) Έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. (εε) Παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περί- πτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. Απευθεί- ας επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται, για θέματα που αφορούν ενισχύσεις αρ- μοδιότητάς της, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Κε.Μ.Κ.Ε. (στστ) Μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. (ζζ) Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. (ηη) Μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρα- κολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013(Α΄107), ως προς τα μέτρα αρμο- διότητάς τους, καθώς και μέριμνα για την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας προς τον σκοπό αυτό. (θθ) Εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανά- κτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χο- ρηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φο- ρείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της Κε.Μ.Κ.Ε. και παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: (α) Υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύ- σεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και (β) Μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*