181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 96 - Κλάδοι Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 96Κλάδοι Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών

Τμημάτων Στα Τμήματα και Αυτοτελή Τμήματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προΐστανται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής: Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών Τμήματα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, πλην του Τμήματος Ελέγ- χου Πληροφοριακών Συστημάτων. υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων. Τμήμα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων της Μονάδας Εσωτε- ρικού Ελέγχου. υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορι- σμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοι- χες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδί- ασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτι- κού Ελέγχου. υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων με τίτλο σπουδών νομικής κα- τεύθυνσης α) Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Τμήματα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώ- πινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων α) Τμήματα της Διεύθυνσης Σχεδια- σμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, β) Τμήματα της Διεύθυνσης Διαχεί- ρισης Υπολογιστικών Υποδομών- Κυβερνητικού Νέφους, γ) Τμήματα της Διεύθυνσης Υποστή- ριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα δ) Τμήματα της Διεύθυνσης Λειτουρ- γίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών ε) Τμήματα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντι- ων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονο- μικών και Δ’ - Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζό- ντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υπο- στήριξης Χρηστών στ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας και ζ) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων. υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορι- σμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοι- χες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών της Διεύθυν- σης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστη- μάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρη- στών υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικη- τικού Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφο- ρικής ή Μηχανικών ή Διοικητικού Οικονομικού, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου. Τμήμα Γ΄- Προγραμματισμού Εκτυ- πώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βι- βλιοδεσίας και εμφακέλωσης της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντι- ων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λει- τουργικής Υποστήριξης και Υπο- στήριξης Χρηστών υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής Τμήματα της Μονάδας Αποκρατικο- ποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστή- ριξης υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων με τίτλο σπουδών νομικής κα- τεύθυνσης Τμήματα των Υπηρεσιών της Γενι- κής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολι- τικής υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προ- ϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευ- σης, αντίστοιχα Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατη- γορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέ- σεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Δη- μοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πλη- ρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήματα των Υπηρεσιών των Γενι- κών Διευθύνσεων: α) Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, β) Θησαυροφυλακίου και Δημοσιο- νομικών Κανόνων, γ) Δημοσιονομικών Ελέγχων, πλην των Τμημάτων των Δ.Υ.Ε.Ε. στις έδρες των Περιφερειών και των νομών, δ) Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα. υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατη- γορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέ- σεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Δη- μοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πλη- ρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήματα των Υπηρεσιών της Γενι- κής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρη- ματοδοτούμενων Προγραμμάτων υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατη- γορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παρα- γράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Πανε- πιστημιακής Εκπαίδευσης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Δημοσιο- νομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Μηχανι- κών, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΤΕ Μη- χανικών, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή ΠΕ Γεωτεχνικών. Τμήματα των Δημοσιονομικών Υπη- ρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου που εδρεύουν στις έδρες των Περιφερει- ών και των Νομών υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατη- γορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέ- σεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Δημο- σιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περί- πτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας Τμήματα των Διευθύνσεων Δημό- σιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, του Δ΄ τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων Τμήμα Α΄ «Τεχνικό τμήμα Δημόσιας Περιουσίας» της Διεύθυνσης Τεχνι- κών Υπηρεσιών, Τμήμα Β΄ «Μελετών έργων και στέγασης» της Διεύθυν- σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γ’ «Κατασκευής και συντήρησης έργων» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γ΄ «Τεχνικό» των Κτηματικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Μηχανικών Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνη- της Περιουσίας υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων Τμήμα Α’ «Δημόσιων και ανταλλαξί- μων κτημάτων» και Τμήμα Β΄ «Αιγια- λού και παραλίας» των Κτηματικών υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων Κτηματικές υπηρεσίες επιπέδου αυ- τοτελούς τμήματος υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και εν ελλείψει αυτών, υπάλ- ληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δημοσιονομι- κών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού Ότι προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4062/2012 Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Τμήματα όλων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών ή υπάλ- ληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοι- χες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση (α) του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος που αφορά στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομι- κών Επιθεωρητών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής αντίστοιχα, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Μέρος Γ΄ Τελικές Διατάξεις

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*