181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 17 - Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 17Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών ΘεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκκαθα- ρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, είναι οι ακό- λουθοι: α) Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώ- ματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4173/2013 (Α΄186) και η διασφά- λιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από αυτή, καθώς και παρόμοιων λοιπών Συμβάσεων Παραχώρησης αποκλειστικού δικαιώματος, στις οποίες δεν ορίζεται με σαφήνεια η εποπτεύουσα αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η διαχείριση όλων των εκκρεμοτήτων που απορρέ- ουν από την κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση φορέων του Δημοσίου. γ) Ο καθορισμός της διαδικασίας της εκκαθάρισης - ειδικής εκκαθάρισης και ο έλεγχος των εκκαθαριστών. δ) Η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (κυα) για τον ορισμό εκκαθαριστών και αρμοδιοτήτων αυτών, για τους φορείς που τίθενται υπό εκκαθάριση. ε) Η ορθή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών από τους φορείς που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση. στ) Η διασφάλιση των εσόδων που προκύπτουν από την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων κατά την εκκα- θάριση, συγχώνευση ή κατάργηση των φορέων και την διαχείριση - εκποίηση της περιουσίας αυτών. ζ) Η διασφάλιση της νομιμότητας στον προσδιορισμό της διαδικασίας των εκκαθαρίσεων και εγκρίσεων απο- τελεσμάτων απογραφών, εκκαθαρίσεων. η) Η διεκπεραίωση των εκκρεμών θεμάτων και υπο- θέσεων των κρατικών λαχείων και λοιπών φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομι- κών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργού- μενων Φορέων β) Τμήμα Β΄- Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων γ) Τμήμα Γ΄- Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργού- μενων Φορέων Το Α΄ Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, σε όλα τα θέματαδιαχείρισης, υλοποίησης και διεκπεραίωσης πάσης φύσεως διαδικασιών και ζητημάτων των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση,κατά το μέρος που εμπίπτουν στις αρμοδιό- τητες του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: (αα) Διεκπεραίωση όλων των εκκρεμοτήτων που απορρέουν από την κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση φορέων του Δημοσίου. ββ) Συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και με λοι- πούς εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση προβλημά- των που ανακύπτουν κατά την διεκπεραίωση όλων των παραπάνω θεμάτων. (γγ) Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, όπου αυτό απαιτείται, για τη διευκόλυνση ολοκλήρωσης των δια- δικασιών εκκαθάρισης (δδ) Έκδοση κυα ή υπουργικών αποφάσεων (υα) για τον ορισμό εκκαθαριστών και προσδιορισμού των αρμο- διοτήτων αυτών, καθώς και της διαδικασίας εκκαθάρισης για τους φορείς που τίθενται υπό εκκαθάριση. (εε) Εποπτεία και υποστήριξη των εκκαθαριστών και ειδικών εκκαθαριστών για την επίλυση διαφόρων προ- βλημάτων που ανακύπτουν. (στστ) Τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών των εκκαθαρίσεων και εγκρίσεων αυτών. (ζζ) Έκδοση υα ορισμού εκπροσώπου του Υπουργού Οικονομικών στις Γενικές Συνελεύσεις Εταιρειών μη κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, με συμμετοχές του Ελλη- νικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. (ηη) Έκδοση υα ή κυα για την έγκριση αποτελεσμάτων απογραφών, εκκαθαρίσεων. (θθ) Προσδιορισμός του τρόπου εξόφλησης των δα- πανών των εκκαθαρίσεων, όπου αυτό απαιτείται. (ιι) Εξεύρεση πιστώσεων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (ιαια) Συγκέντρωση, έλεγχος και διαβίβαση των δι- καιολογητικών των δαπανών που προκύπτουν από την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων των φορέων που τε- λούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση, εκκαθά- ριση ή ειδική εκκαθάριση και βαρύνουν τον προϋπο- λογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Δημόσιο), στην αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή τους. (ιβιβ) Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων που προκύ- πτουν από διαχείριση των εκκρεμοτήτων και λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκκαθάριση, συγ- χώνευση ή κατάργηση των φορέων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (ιγιγ) Σύνταξη απολογιστικών στοιχείων - εκθέσεων των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης κάθε φορέα. (β) Τμήμα Β΄ - Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων Το Β΄ Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, που αφορούν στη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, προς όφε- λος του Δημόσιου, ως εξής (αα) Διαχείριση και περαιτέρω αξιοποίηση της κινη- τής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση. (ββ) Προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών από τους φορείς που τελούν υπό κατάργηση, συγχώ- νευση ή εκκαθάριση, με συναρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου, όπου απαιτείται. (γγ) Μεταβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ- γείου Οικονομικών, μέρους της κινητής περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώ- νευση ή εκκαθάριση, προς διάθεσή της όπου απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (δδ) Διάθεση της λοιπής κινητής περιουσίας των φορέ- ων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, στις λοιπές υπηρεσίες του στενού και ευ- ρύτερου Δημόσιου Τομέα για την περαιτέρω αξιοποίησή της και κάλυψη των αναγκών τους. (εε) Διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών για την είσπραξη εσόδων υπέρ του Δημοσίου, όταν η κινητή περιουσία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με τη διάθεσή της ή με διαφορετικό τρόπο. (στστ) Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων που προκύ- πτουν από τη διαχείριση της περιουσίας των φορέων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (ζζ) Τήρηση μητρώου των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών από τους φορείς που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώ- νευση ή εκκαθάριση και χρήση πληροφοριακού συστή- ματος καταχώρησης και παρακολούθησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, για τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησής της. (ηη) Διαχείριση των τηρούμενων αρχείων των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, αξιοποίηση αυτών και παροχή στοιχείων όπου απαιτείται. (θθ) Σύνταξη απολογιστικών στοιχείων - εκθέσεων των αποτελεσμάτων της διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κάθε φορέα. (ιι) Κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται ρητά παρα- πάνω και είναι συναφές με τη διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάρ- γηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση και εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (γ) Τμήμα Γ΄ - Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων Το Γ΄ Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, ως εξής: α) Για τη διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των εκκρε- μών θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν στα Κρατικά Λαχεία: (αα) Παρακολούθηση των οφειλόμενων δόσεων των πρακτόρων των Κρατικών Λαχείων και διασφάλιση των πληρωμών τους, με ανανεώσεις, επιστροφές, καταπτώ- σεις και έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, όπου αυτό χρειάζεται, παρακολούθηση υποθηκών. (ββ) Είσπραξη εσόδων και τήρηση του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος στον οποίο κατατίθενται τα εμβάσματα των πρακτόρων. (γγ) Τήρηση και ενημέρωση του λογιστηρίου, πληρω- μές υποχρεώσεων. (δδ) Χρήση πληροφοριακού συστήματος για την πα- ρακολούθηση των απαιτήσεων της Διεύθυνσης έναντι των πρώην πρακτόρων κρατικών λαχείων, καθώς και της ενημέρωσης του λογιστηρίου των κρατικών λαχείων, των λογαριασμών. (εε) Έκδοση αποφάσεων σχετικών με την είσπραξη και τήρηση των διαδικασιών εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων. (στστ) Έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικά με τη βεβαίωση για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και σύνταξη μηνυτήριων αναφορών για απάτες κατά του Δημοσίου, όπου αυτό απαιτείται. (ζζ) Τήρηση υλικών, αρχείων και λοιπών στοιχείων ιστορικού περιεχομένου για την δημιουργία και επιμέ- λεια σχετικής έκθεσης περί λειτουργίας των Κρατικών Λαχείων. (ηη) Ενέργειες για την επίλυση άλλων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια εκκαθάρισης και τα- κτοποίησης των εκκρεμοτήτων της πρώην Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων. β) Για την παρακολούθηση της Σύμβασης Παραχώ- ρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λει- τουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4173/2013 (Α΄186): (αα) Παραλαβή αλληλογραφίας από την εταιρεία «ΕΛ- ΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», ως αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (ββ) Συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, Επι- τροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων -ΕΕΕΠ),για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Δημόσιο. (γγ) Έλεγχος της καταβολής από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙ- ΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», των προβλεπομένων από την σύμβαση ποσών στον κρατικό προϋπολογισμό. (δδ) Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανομή και διάθεση του καταβληθέντος ποσού σε Κοινωνικές Πολιτικές. (εε) Έλεγχος και έγκριση ή μη συμβάσεων υπεργολα- βιών. (στστ) Παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. (ζζ) Επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση εκτροπής από τους όρους της σύμβασης. γ) Αντίστοιχη παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης παρόμοιων Συμβάσεων Παραχώρησης, του αποκλειστι- κού δικαιώματος διοργάνωσης, διεξαγωγής, παραγωγής, λειτουργίας, διαχείρισης με την ευρεία έννοια «τυχερών παιγνίων», σύμφωνα με τις οποίες ο παραχωρησιούχος εγγυάται στο Ελληνικό Δημόσιο τη διατήρηση και από- δοση επαρκών οικονομικών πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, εφόσον δεν ορίζεται με σαφήνεια η εποπτεύουσα αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οι- κονομικών. δ) Παρακολούθηση λοιπών θεμάτων φορέων υπό ει- δικό καθεστώς ως εξής: (αα) Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων των φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση, ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση. (ββ) Η διατύπωση εισήγησης σε θέματα που άπτονται των συμβάσεων που συνάπτονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών και δεν εμπίπτουν στις αρ- μοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών. (γγ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση λοιπών συμβά- σεων που ανατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. (δδ) Η παρακολούθηση της κίνησης των ειδικών λογα- ριασμών σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Τράπεζα της Ελ- λάδος και η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίησή τους. (εε) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά, εί- ναι συναφές με την παρακολούθηση της κίνησης των ειδικών λογαριασμών, τη διαχείριση και υλοποίηση ευ- ρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και την αντιμετώπιση ειδικών και λοιπών θεμάτων και δεν υπάγεται στις αρ- μοδιότητες των υπολοίπων τμημάτων της Διεύθυνσης.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*