181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 78 - Κτηματικές Υπηρεσίες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπη- ρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά τους ως ακολούθως: (α)Τμήμα Α’ - Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών (αα) Κάθε ενέργεια για τη διερεύνηση, αποκάλυψη, καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων. (ββ) Κάθε ενέργεια για την προστασία, διαχείριση και ρευστοποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας, αρμοδιό- τητας Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προ- στασία ακινήτων αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή φορέων, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών, και η λήψη μέτρων προστασίας, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους και εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. (δδ) Η διενέργεια κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για τη σύγκληση των προβλεπόμενων από την κείμενη νο- μοθεσία περί δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων και περί απαλλοτριώσεων, Επιτροπών, καθώς και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων. (εε) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δημόσιων κτημάτων, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με αυτές τις αποφάσεις όρων. (στστ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων παραχώρη- σης δημόσιων κτημάτων, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με αυτές τις αποφάσεις όρων. (ζζ) Η τήρηση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίας και η παροχή των απαιτούμε- νων στοιχείων προς το καθ΄υλην αρμόδιο όργανο για την έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των τιθέμενων με την άδεια όρων. (ηη) Η έκδοση τίτλων κυριότητας (παραχωρητήρια). (θθ) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στη Διεύ- θυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σχετιζόμενων με απαλλοτριώσεις. (ιι) Κάθε ενέργεια, που προβλέπεται από τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. (ιαια) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών θεμάτων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (ιβιβ) Η εκμίσθωση των ακινήτων κοινωφελών περιου- σιών, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (ιγιγ) Η διενέργεια αυτοψιών, η συντήρηση και η λήψη μέτρων προστασίας και διασφάλισης των ακινήτων Κοινωφελών Περιουσιών της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης Κοινωφελών Περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, που υπά- γονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και στερούνται διοίκησης - εκπροσώπησης. (ιδιδ) Η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων, που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών αρμο- διότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην αυτών, που ευρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (ιειε) Η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών της άμε- σης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και σε ακίνητα σχολαζουσών κληρονομιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. (ιστιστ) Η τήρηση αρχείου και η συστηματική ενημέ- ρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πληρο- φοριών του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου που αφορούν στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα, καθώς και στις απαλλοτριώσεις. Στο Τμήμα Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων λει- τουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες: α) Η μέριμνα για τη δήλωση και εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο διοικητικών καθορισμών αιγιαλού, απαλ- λοτριώσεων, καθώς επίσης δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η τήρηση κτηματολογικών στοιχείων Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων. γ) Η υποβολή ενστάσεων, κατά την κείμενη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για Δημόσια και Ανταλλά- ξιμα Κτήματα. (δ) Η υποβολή πρότασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για έγερση αγωγών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κτηματολογίου στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτή- ματα, καθώς και η σύσταση και αποστολή του σχετικού φακέλου. (ε) Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης, που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για τη διασφάλιση της κτηματολογικής εγγραφής Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων. (β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας (αα) Κάθε ενέργεια για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της κοινόχρηστης περιουσίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων. (ββ) Κάθε ενέργεια για την υλοποίηση της καθοριζόμε- νης, από την κείμενη νομοθεσία, διαδικασίας διοικητικού καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, κα- θώς επίσης όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης πλευσίμων ποταμών και μεγάλων λιμνών. (γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων, η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η εισήγηση προς την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης αιγιαλού κ.λπ., καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των όρων των εκδιδομένων αποφάσεων. (δδ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων παραχώρησης αι- γιαλού παραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, όχθης, παρόχθιας όχθης και η παρακολούθηση τήρησης των όρων των εκδιδομένων αποφάσεων. (εε) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη συγκρότηση και σύγκληση των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, επιτροπών. (στστ) Κάθε ενέργεια για την παραχώρηση των χώ- ρων αμμοληψίας σε τρίτους, καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας σε μη νόμιμες αμμοληψίες, εφόσον αυτές γί- νονται εντός δημόσιων εκτάσεων, αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Οικονομικών. (ζζ) Η διάθεση αμμοχάλικου, αδρανών και φερτών υλικών, με ή χωρίς δημοπρασία και με τίμημα, το οποίο θα καθορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιων Κτημάτων, κατόπιν υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των απαι- τούμενων δικαιολογητικών. (ηη) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών υποθέσεων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (θθ) Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πλη- ροφοριών του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου αρμοδιότητας του Τμήματος. (γ)Τμήμα Γ’ - Τεχνικό (αα) Κάθε ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί μισθώσεων ακινήτων, για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών. (ββ) Η σύγκληση Επιτροπής Στεγάσεων. (γγ) Η υλοποίηση έργων, επιπέδου μέχρι και του ορίου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σε ακίνητα, αρμο- διότητας του Υπουργείου Οικονομικών, για τη στέγαση υπηρεσιών του ή για την εν γένει προστασία, συντήρηση και επισκευή Δημόσιων ακινήτων, συμπεριλαμβανομέ- νων αυτών του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Η τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας. (εε) Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών (Μ.Ε.Π.). (στστ) Η μέριμνα για κάθε είδους κτηματογράφηση, καθώς και η σύνταξη τεχνικών μελετών, που αφορούν στα αντικείμενα της υπηρεσίας. (ζζ) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών υποθέσεων, καθώς και οι μαρτυρικές καταθέσεις. (ηη) Η τήρηση αρχείου και η συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πληροφοριών του Ψηφιακού Μητρώου, που αφορούν στο Τμήμα. (δ) Γραφείο Δικαστικών Ενεργειών (αα) Η νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας. (ββ) Η μέριμνα για υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. (γγ) Η υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση ή τρο- ποποίηση της νομοθεσίας. (ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης (αα) Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εξασφάλισης κονδυλίων για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας (μισθώματα, μετακινήσεις, αναλώσιμα). (ββ) Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού των εσό- δων και των δαπανών της Υπηρεσίας, καθώς και η σχε- τική ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας. (γγ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Κτηματικής Υπη- ρεσίας επιπέδου διεύθυνσης.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*