181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 42 - Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής (αα) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μεσοπρόθε- σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.). (ββ) Η παρακολούθηση των προγραμμάτων οικονομι- κής προσαρμογής, η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ. και η έγκαιρη γνωστοποίηση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ., τόσο σε επίπεδο υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης όσο και του συνόλου αυτής. (γγ) Η παρακολούθηση σε συγκεκριμένους χρόνους και με συγκεκριμένη μεθοδολογία, συγκεντρωτικών στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για την επανεκτίμηση των προβλέψεων ως προς την υλοποίηση του Μ.Π.Δ.Σ. σε όλη τη χρονική περίοδο που καλύπτει. (δδ) Η ανάλυση, ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση σε τακτική βάση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων εσόδων και δαπανών που προωθούνται για την επίτευξη των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων σε σχέση με τις αρχικές ποσοτικοποιήσεις και η εκπόνηση σχετικών εκθέσεων. (εε) Η ανάλυση και εκτίμηση των δημοσιονομικών κιν- δύνων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Μ.Π.Δ.Σ. και του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης μέσω της διενέργειας προβλέψεων για εναλλακτικά δημοσιονομι- κά σενάρια, με τη χρήση οικονομετρικών μοντέλων και άλλων εργαλείων. (στστ) Η εκτίμηση των ενδεχόμενων συνεπειών στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ετών του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. για τους φορείς της Γενικής Κυβέρ- νησης από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων, στα οποία συμπράττει ο Υπουργός Οικονομικών, και η παροχή σχε- τικών απόψεων. (ζζ) Η επεξεργασία και κατάρτιση των προϋπολογιστι- κών και απολογιστικών δημοσιονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση. (ηη) Η επεξεργασία και παροχή δημοσιονομικών στοι- χείων Γενικής Κυβέρνησης στο Δημοσιονομικό Συμβού- λιο και σε Διεθνείς Οργανισμούς. (θθ) Ο προσδιορισμός και η αιτιολόγηση των αποκλί- σεων του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης μεταξύ Δ.Υ.Ε.Ε. και τρεχουσών εκτιμήσεων Γ.Λ.Κ. (β) Τμήμα Β΄- Δημοσιονομικών Στοιχείων (αα) Η συγκέντρωση, ανάλυση και σύνθεση στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (κατά φορέα και υποτομέα) σε ταμειακή βάση και σε μεθοδο- λογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογα- ριασμών σε περιοδική βάση. (ββ) Η συγκέντρωση, συμφωνία και παροχή στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης. (γγ) Η δημοσίευση στοιχείων της τρέχουσας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιη- μένη βάση, σε τακτές ημερομηνίες. (δδ) Η τήρηση αναλυτικών ιστορικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών για όλα τα δημοσιονομικά δεδο- μένα σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση και η παροχή αυτών προς την πολιτική ηγεσία, τους Διεθνείς Οργανι- σμούς και αναλυτές, κ.λπ. (εε) Η παρακολούθηση των περιοδικών ποσοτικών δημοσιονομικών στόχων (QPCs) των κριτηρίων που τί- θενται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. (γ) Τμήμα Γ΄- Μεθοδολογίας (αα) Η δημιουργία, επικαιροποίηση και εποπτεία εφαρ- μογής κώδικα λεπτομερών μεθοδολογικών κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τον τρό- πο κατάρτισης, συγκέντρωσης και πιστοποίησης των δημοσιονομικών στοιχείων: i) της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όλων των υπο- τομέων της Γενικής Κυβέρνησης σε μηνιαία βάση ii) του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονο- μικής Στρατηγικής iii) των ετήσιων αναφορών στο πλαίσιο της Διαδικασί- ας Υπερβολικού Ελλείμματος και των σχετικών τριμηνιαί- ων στοιχείων προς την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία iv)  των αναφορών κατά το σύστημα λογαριασμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (κατηγοριοποίηση Government Finance Statistics - GFS). (ββ) Η παρακολούθηση των μεθοδολογικών θεμά- των του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, των οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας πάνω σε δημοσιονομικά θέματα. (γγ) Η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για την πρακτική εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα δημοσιονομικής οργάνωσης, διαφάνειας ή συλλογής στοιχείων. (δδ) Η περιοδική συγκέντρωση, συμφωνία και παροχή στοιχείων αρμοδιότητας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.). (εε) Η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση βάσης δε- δομένων με όλες τις παρεμβάσεις με δημοσιονομική επί- πτωση που περιέχονται στα ψηφισθέντα νομοσχέδια και η καταγραφή της εξέλιξης των ποσοτικοποιήσεών τους. (στστ) Η παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων σε δη- μοσιονομικά θέματα. (ζζ) Η συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στην Ελλά- δα και το εξωτερικό για δημοσιονομικά θέματα. (ηη) Η γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*