181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 75 - Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 75Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

1 . Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων δημόσιας περιουσίας και απαλλοτριώσεων. β) Η καθοδήγηση και υποστήριξη Κτηματικών Υπη- ρεσιών. γ) Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση του νομοθε- τικού πλαισίου Δημόσιας Περιουσίας. 2. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α’ - Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας γ) Τμήμα Γ΄ - Απαλλοτριώσεων δ) Τμήμα Δ΄ - Συντονισμού και παρακολούθησης οι- κονομικών στοιχείων ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 3. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, δια των ως άνω Τμημάτων, έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: α) Την παροχή κατευθύνσεων και την έκδοση εγκυκλί- ων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέ- ρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της. β) Τη μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νο- μικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). γ) Την τήρηση στο εκάστοτε ισχύον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Δημό- σιας Περιουσίας όλων των δεδομένων στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καταμεριζόμενη ανά Τμήμα κατά λόγο αρμοδιότητας αυτών. δ) Τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων. ε) Τη διατύπωση απόψεων επί αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.). στ) Την ευθύνη για τη σύνταξη του ετήσιου στρατηγι- κού σχεδιασμού της Διεύθυνσης και τη συνδρομή των υπηρεσιών της για την επίτευξη των οικονομικών, ελε- γκτικών και λοιπών στόχων τους. 4. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατα- νέμονται στα ως άνω Τμήματα ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α΄- Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων (αα) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας από τις Κτη- ματικές Υπηρεσίες, που αναφέρεται στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα. Η μέριμνα για τη λήψη νομοθετι- κών και διοικητικών μέτρων στα θέματα αυτά. Η μέριμνα για κάθε θέμα, που αναφέρεται στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των δημοσίων και ανταλλάξιμων κτη- μάτων, μεταξύ των οποίων και κάθε ενέργεια σχετική με τις υποθέσεις που εξετάζονται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περι- ουσίας, καθώς και για την έκδοση των προβλεπομένων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. (ββ) Μέριμνα και έλεγχος των προϋποθέσεων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης δημο- σίων κτημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποί- ηση της νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αρ- μοδιότητάς του. (δδ) Η καταγραφή, η διοίκηση και η διαχείριση ακι- νήτων, που περιήλθαν στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες. (εε) Η αποστολή στοιχείων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας. (στστ) Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροπο- ποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρ- μοδιότητας του Τμήματος. (ζζ) Κάθε ενέργεια σχετική με την εισαγωγή υποθέσε- ων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, καθώς και για την έκδοση των προβλεπομένων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. (ηη) Γραμματειακή υποστήριξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης πε- ριουσίας. (θθ) Μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινο- βουλευτικού ελέγχου. (β) Τμήμα Β΄ - Αιγιαλού και Παραλίας (αα) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας, που ανα- φέρεται σε αιγιαλό, παραλία, θαλάσσιο χώρο, πυθμένα, όχθη και παρόχθια ζώνη πλεύσιμων ποταμών και λιμνώ- ναπό τις Κτηματικές Υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων στα θέματα αυτά. Η μέριμνα για κάθε θέμα, που αναφέρεται στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία τους. (ββ) Η επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποί- ηση της νομοθεσίας που αφορά στο αντικείμενο αρμο- διότητάς του. (γγ) Η μέριμνα για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσε- ων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλασ- σίου χώρου και πυθμένα, όχθης και παρόχθιας ζώνης πλευσίμων ποταμών και λιμνών. (δδ) Η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, σύμφω- να με την ισχύουσα νομοθεσία. (εε) Η παροχή σύμφωνης γνώμης για καθορισμό Ζώ- νης Λιμένα και εξομοιούμενου προς αυτόν χώρου, καθώς και ο έλεγχος των συμβατικών όρων μεταξύ Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένα για παραχώρηση σε ζώνη λιμέ- να, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. (στστ) Η τήρηση κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου μισθωτικών αξιών κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού, πα- ραλίας, θαλάσσιου χώρου και χώρων αμμοληψίας, με ενημέρωσή του από όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες. (ζζ) Η αποστολή στοιχείων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας. (ηη) Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροποποί- ηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρμο- διότητας του Τμήματος. (θθ) Η μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινο- βουλευτικού ελέγχου. (γ) Τμήμα Γ΄- Απαλλοτριώσεων (αα) Η μέριμνα για την έκδοση Υπουργικών Αποφά- σεων, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων, ήτοι κήρυξης απαλλοτρίωσης, ανά- κλησης απαλλοτρίωσης καθώς και επιστρεπτέας απο- ζημίωσης. (ββ) Σύνταξη προϋπολογισμού και εκτέλεσή του για τις πληρωμές αποζημιώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας. (γγ) Η τήρηση και επιμέλεια του φυσικού αρχείου απαλλοτριώσεων και η συστηματική ενημέρωση του αντίστοιχου ψηφιακού αρχείου. (δδ) Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροποποί- ηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρμο- διότητας του Τμήματος. (εε) Παροχή απόψεων επί αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης των υπουργικών αποφάσεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Σ.τ.Ε., καθώς και η παροχή απόψεων για δικαστικές υποθέσεις όλων των βαθμίδων. (στστ) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων προς φορείς του δημο- σίου και φυσικά πρόσωπα. (ζζ) Μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινο- βουλευτικού ελέγχου. (δ) Τμήμα Δ΄- Συντονισμού και παρακολούθησης οι- κονομικών στοιχείων (αα) Προγραμματισμός δράσεων και εξέταση της ορ- θότητας των ενεργειών των Κτηματικών Υπηρεσιών, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομο- θεσίας καθώς και το συντονισμό του έργου τους. (ββ) Συνδρομή για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Κτηματικών Υπηρεσιών. (γγ) Μέριμνα για τη διαβίβαση στοιχείων προς τη Μο- νάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου για τη διενέρ- γεια ελέγχων αρμοδιότητάς της. (δδ) Μέριμνα για την παρακολούθηση της πορείας των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων των Κτηματι- κών Υπηρεσιών, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης, με σκοπό την αύξηση των εσόδων της. Παρακολούθηση και εξέταση των προϋπολογισμών και απολογισμών των Τμη- μάτων της Διεύθυνσης και των Κτηματικών Υπηρεσιών. Παραγωγή στατιστικών στοιχείων με βάση τα αποτελέ- σματα (οικονομικά, ελεγκτικά και άλλα) των Τμημάτων της Διεύθυνσης και των Κτηματικών Υπηρεσιών. (εε) Εισήγηση για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των Κτηματικών Υπηρεσιών, την βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καθως και την εξυπηρέτηση των πολιτών, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα. (ε)Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης αα)Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας και η μέριμνα επί σχετικών θεμάτων της Υπηρεσίας. ββ) Η τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων του προ- σωπικού της Υπηρεσίας και η διεκπεραίωση θεμάτων των υπαλλήλων. γγ) Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων διαγραμ- μάτων που τηρούνται στον φάκελο της κάθε υπόθεσης.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*