181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 34 - Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 34Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και ΠροβλέψεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μακροοι- κονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο (β) Η παραγωγή επίσημων εθνικών προβλέψεων μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομί- ας μέσω της ανάλυσης και μελέτης του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των διεθνών οικονομικών εξελίξεων και η συνεργασία με τους αρμό- διους θεσμικούς φορείς που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση τους. (γ) Η υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυ- τές καθορίζονται στις προγραμματικές δηλώσεις, για τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής που θα απο- βλέπει ταυτόχρονα στην εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας, στην προώθη- ση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου (δ) Η έγκαιρη ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής και της διεθνούς οικονομί- ας μέσω της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Μακροοικονομικής Ανάλυσης της Ελλη- νικής Οικονομίας β) Τμήμα Β’ - Μακροοικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) Τμήμα Γ΄- Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων δ) Τμήμα Δ’ - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Μακροοικονομικής Ανάλυσης της Ελ- ληνικής Οικονομίας (αα) Η συμμετοχή στη σύνθεση ετησίων και τριμηνιαί- ων εθνικών προβλέψεων (βραχυχρόνιων και μεσοπρόθε- σμων), η εκτίμηση, ανάλυση και πρόβλεψη μακροοικο- νομικών δεικτών και μεγεθών του πραγματικού τομέα, η αποτίμηση δημοσιευμένων προβλέψεων και η σύγκριση τους με προβλέψεις διεθνών οργανισμών. (ββ) Η συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών πληροφοριών σχετικών με την εξέλιξη του Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα της οικονομίας, η παρακολούθηση των τάσεων / εξελί- ξεων των τομέων αυτών και ο καθορισμός του πλαισίου βασικών στόχων οικονομικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. (γγ) Η ανάλυση των οικονομικών μέτρων που λαμβά- νονται και η ποσοτική εκτίμηση των μακροοικονομικών τους επιπτώσεων. (δδ) Η παρακολούθηση της εισοδηματικής πολιτικής στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και η μελέτη των συνεπειών στα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας. (εε) Η συμμετοχή στη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής στη Γενική Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δη- μόσιο τομέα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρε- σίες, με τη διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, καθώς και η εκτίμηση των επιπτώσεων, από τα εναλλακτικά σενάρια μεταβολών στα εισοδήματα στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας. (στστ) Η αξιολόγηση προτάσεων Υπουργείων και η διατύπωση απόψεων για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων σε θέματα τιμών και εισοδημάτων, όσον αφορά στην συμβατότητα με την πρόβλεψη του πλη- θωρισμού, της εισοδηματικής πολιτικής στο δημόσιο και της εν γένει οικονομικής πολιτικής. (ζζ) Η διαμόρφωση μακροοικονομικών υποθέσεων που σχετίζονται με τη φορολογική πολιτική σε συνερ- γασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οι- κονομικών. (ηη) Η μελέτη και ανάλυση δημοσιονομικών θεμάτων και η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων τους στην εθνική οικονομία. (θθ) Η σύνταξη κειμένων πολιτικής -αρμοδιότητας του Τμήματος- στο πλαίσιο κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσε- ων και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. (ιι) Η εκτίμηση κυκλικού και διαρθρωτικού ελλείμμα- τος, καθώς και η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ανάλυση της βιωσιμότητας του δη- μοσίου χρέους. (β) Τμήμα Β΄- Μακροοικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αα) Η παρακολούθηση και η ανάλυση των εξελίξεων στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρω- παϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων. (ββ) Ο προγραμματισμός των υποχρεώσεων της χώ- ρας στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος του Ευρωπα- ϊκού Εξαμήνου. (γγ) Η συγκέντρωση, ανάλυση και συσχέτιση των δια- θέσιμων στατιστικών πληροφοριών για την πορεία των δεικτών της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορ- ροπιών. (δδ) Η γνωμοδότηση αναφορικά με τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους οικονομικής πολιτικής, η επισήμανση και η αξιολόγηση των αποκλίσεων από τους στόχους και η διερεύνηση των εναλλακτικών δυ- νατοτήτων σχετικά με την επιλογή μέτρων οικονομικής πολιτικής. (εε) Η αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών υιο- θετούμενων μέτρων οικονομικής πολιτικής της Ευρω- παϊκής Ένωσης σε επιμέρους τομείς της ελληνικής οι- κονομίας. (στστ) Η πρόβλεψη των μακροχρόνιων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας κυρίως σε σχέση με την γήρανση του πληθυσμού και την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. (γ) Τμήμα Γ’ - Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων (αα) Η συγκέντρωση, ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όλων των διαθέσιμων στατιστικών πληροφοριών και επεξεργασία τους για την πραγματοποίηση βραχυχρό- νιων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τις βασικές συνιστώσες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, της καθαρής επενδυτικής θέσης και του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους, καθώς και των βασικών προσδιοριστικών τους παραγόντων. (ββ) Η παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων στη διάθρωση του εξωτερικού εμπορίου και στην εξα- γωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας καθώς και η μελέτη και ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με τη μα- κροχρόνια βιωσιμότητα του εξωτερικού χρέους. (γγ) Η παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων στις βασικές συνιστώσες του ισοζυγίου χρηματοοικο- νομικών συναλλαγών, καθώς και αξιολόγηση και εκτί- μηση των επιπτώσεων για τον εξωτερικό τομέα και την ελληνική οικονομία. (δδ) Η ανάλυση και μελέτη του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των διεθνών οικονομικών εξελίξεων. (εε) Η παρακολούθηση, ανάλυση και επεξεργασία των διεθνών τιμών εμπορευμάτων, της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, των κεντρικών επιτοκίων και των συναλ- λαγματικών ισοτιμιών. (στστ) Η παρακολούθηση και ανάλυση θεμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων για τον εξωτερικό τομέα και την ελληνική οικονομία. (ζζ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Κρατικού Προϋ- πολογισμού, του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανά- πτυξης, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιό- τητες του Τμήματος. (δ) Τμήμα Δ’ - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (αα) Ο συντονισμός, η προώθηση και η εποπτεία των απαιτούμενων ενεργειών, για το σχεδιασμό και την υλο- ποίηση θεσμικών οικονομικών πολιτικών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όσον αφορά σε διαρθρω- τικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις, σε συγκεκριμέ- νους τομείς της ελληνικής οικονομίας καθώς και η παρα- κολούθηση και η καταγραφή των αποτελεσμάτων τους. (ββ) Η εισήγηση για σχέδια νόμων και διαταγμάτων και η προώθηση λοιπών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, που αφορούν σε θεσμικές οικονομικές πολι- τικές διαρθρωτικού και μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητας του Τμήματος. (γγ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Εθνικού Προγράμ- ματος Μεταρρυθμίσεων, κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (δδ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρω- παϊκή Ένωση που αφορούν σε θέματα διαρθρωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και η υποβολή σχε- τικών προτάσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή τους στη χώρα μας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. (εε) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισμών, όλων των μορ- φών, η υποβολή προτάσεων σε σχετικά θέματα οργάνω- σης, λειτουργίας και δράσης τους, η τήρηση μητρώου αστικών συνεταιρισμών, η επεξεργασία και κατάρτιση προτύπων καταστατικών, η προώθηση της συνεταιριστι- κής εκπαίδευσης και συνεργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η προώθηση της ενδοσυνεταιρι- στικής και διασυνεταιριστικής συνεργασίας και αλλη- λεγγύης και η υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων των συνεταιρισμών όλων των μορφών και βαθμών στην άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1667/1986 (Α΄196), όπως κάθε φορά ισχύουν. (στστ) Η εποπτεία του επαγγέλματος του πιστοποιη- μένου εκτιμητή, η τήρηση μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών, καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση και επικαιροποίηση των σχετικών βάσεων δεδομένων και λοιπών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως κάθε φορά ισχύουν. (ζζ) Η εποπτεία του επαγγέλματος του αναλογιστή, η τήρηση μητρώου αναλογιστών, καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση και επικαιροποίηση των σχετικών βάσεων δεδομένων και λοιπών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 53/2013 (Α΄96), όπως κάθε φορά ισχύουν. (ηη) Ο έλεγχος της εναρμόνισης της πολιτικής που ασκείται στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιεί- ας, βιομηχανίας -βιοτεχνίας, ενέργειας, φυσικών πόρων, έρευνας και τεχνολογίας, μεταφορών, υποδομών, επι- κοινωνιών, εμπορίου, ναυτιλίας, και τουρισμού με τους γενικότερους στόχους της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων και της παρακολούθησης των προπαρασκευαστικών ενερ- γειών ή πράξεων των Υπουργείων που υλοποιούν τις Κυβερνητικές αποφάσεις και τα σχετικά μέτρα στα πλαί- σια της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής στους ανωτέρω τομείς αγαθών και υπηρεσιών. (θθ)Η επεξεργασία αναπτυξιακών μέτρων σε εναρ- μόνιση με τους γενικούς στόχους της οικονομικής πο- λιτικής. (ιι) Ο εντοπισμός αποκλίσεων από τους στόχους της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων. (ιαια) Η μέριμνα για την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, μέσα από διαρθρωτικές παρεμβάσεις και μέτρα πολιτικής που αφορούν την πολιτική στο χώρο του εμπορίου (ανταγωνισμός, κρατικές προμήθειες, νέοι ασφαλιστικοί θεσμοί), την εσωτερική αγορά, τη θεσμι- κή αντιμετώπιση των διαφόρων επαγγελμάτων και των Επιμελητηρίων. (ιβιβ) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, για την εξειδίκευση των στόχων της πολιτικής, την κατάρτιση μέτρων ανάπτυξης των τομέων και την επεξεργασία θεσμικών και λοιπών μέτρων πολιτικής, με σκοπό την εναρμόνισή τους στην γενικότερη οικονομική πολιτική.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*