181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 36 - Διε ύθυνση Ευ ρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 36Διε ύθυνση Ευ ρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών ΣχέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διαμόρ- φωση των ελληνικών θέσεων αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των φακέλων για όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα στα οποία το Υπουργείο συμμετέχει. (β) Η ενεργή εκπροσώπηση και συμμετοχή σε ευρω- παϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όργανα και επιτροπές που το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει και η πα- ρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός σε εθνικό επίπεδο των εθνικών δικτύων και μηχανισμών διακυβέρνησης της Ε.Ε. για ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικο- νομικών και η ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων κοινοτικών δράσεων και δικτύων διευ- ρωπαϊκής συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέ- σεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατω- τέρω: α) Τμήμα Α΄ - Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υπο- θέσεων της Ε.Ε. β) Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Ε.Ε. γ) Τμήμα Γ΄- Οριζόντιων Πολιτικών Ε.Ε. δ) Τμήμα Δ’ - Διεθνών Σχέσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υπο- θέσεων της Ε.Ε. (αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων των Συμβουλίων ECOFIN και EUROGROUP και η τακτική ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών (ββ) Η μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των θεμά- των της Ημερήσιας Διάταξης των Συμβουλίων Οικονο- μικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) και EUROGROUP, η διαμόρφωση του φακέλου των εκπροσώ- πων του Υπουργείου Οικονομικών στα Συμβούλια αυτά και η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και άλλων Υπουργείων στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (δδ) Η υποστήριξη του Γραφείου Τύπου και των Οικο- νομικών και Εμπορικών Ακολούθων των Πρεσβειών των Κρατών Μελών της Ε.Ε. στην Αθήνα. (εε) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, η διαμόρφωση και υποστήριξη ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. (στστ) Η ενημέρωση των αρμοδίων Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων, των Βουλευτών, των Ελλήνων Ευ- ρωβουλευτών, των Διακοινοβουλευτικών Επιτροπών Οι- κονομικών Υποθέσεων και των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. (ζζ) Η παρακολούθηση και διαμόρφωση εθνικών θέ- σεων επί θεμάτων Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρες εκτός ευρωζώνης και τρίτες χώρες. (β) Τμήμα Β’ - Προϋπολογισμού Ε.Ε. (αα) Η επεξεργασία, διαμόρφωση και αποστολή θέσε- ων και απόψεων κατά τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρι- σης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ε.Ε. (ββ) Η προετοιμασία φακέλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για το Συμβούλιο ECOFIN - Προϋπολογισμός και η τακτική ενημέρωση της. (γγ) Η διενέργεια προβλέψεων των αποδόσεων και των απολήψεων προς και από την ΕΕ για την κατάρτιση του Πίνακα Χρηματορροών με την Ε.Ε. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και σύνταξη του σχετικού κεφαλαίου της Εισηγητικής Έκθεσης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού. (δδ) Η κατάρτιση προβλέψεων εθνικών συνεισφορών στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες Υπηρεσίες και συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδίων Πόρων (Σ.Ε.Ι.Π.) - Υποομάδα «Εκτιμή- σεις»,με κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση των προ- βλέψεων των Ιδίων Πόρων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (εε) Η παρακολούθηση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρω- παϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της διαδικασίας απαλ- λαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. - αποστολή σχετικών θέσεων και απόψεων προς τη Μ.Ε.Α.-Ε.Ε. (στστ) Η επεξεργασία και διατύπωση θέσεων κατά τη διαδικασία εξέτασης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και ειδικότερα του Συστήματος Ιδίων Πόρων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της «Ομάδας Εργασίας Ίδιοι Πόροι», καθώς και η εισήγηση για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τις αναγκαίες προσαρμογές της ελληνικής νομοθεσίας. (ζζ) Η διαμόρφωση και διατύπωση θέσεων κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Δημοσιονομικού Κανο- νισμού. (ηη) Η ενημέρωση και παρακολούθηση επί δημοσιο- νομικών θεμάτων που εξετάζονται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (θθ) Η προετοιμασία θέσεων και απόψεων και συμμε- τοχή στην Ομάδα «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστα- σης Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Group Statut) του Συμ- βουλίου καθώς και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων. (γ) Τμήμα Γ’ - Οριζόντιων Πολιτικών Ε.Ε. (αα) Η διαμόρφωση και εισήγηση εθνικών θέσεων για οριζόντια θέματα Ενιαίας Αγοράς Συμβουλίου Υπουργών Ε.Ε. και η συμμετοχή στη διαμόρφωση θέσεων για τη χάραξη πολιτικών Ενιαίας Αγοράς και οριζόντιων πο- λιτικών Ε.Ε. (ββ) Ο συντονισμός αρμοδίων φορέων για την εκτίμη- ση επιπτώσεων στην εθνική οικονομία από την εφαρμο- γή Οδηγιών ΕΕ οριζόντιου χαρακτήρα Ενιαίας Αγοράς, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (γγ) Ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο Δικτύων Διευ- ρωπαϊκής Συνεργασίας και η εκπαίδευση και υποστή- ριξη των χειριστών τους καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα ευρωπαϊκών δικτύ- ων, στα οποία συμμετέχει το Υπουργείο. (δδ) Η εκπροσώπηση σε Ομάδες Υψηλού Επιπέδου της Ε.Ε. για την Ενιαία Αγορά, τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Περιβάλλοντος, τα διευρωπαικά δίκτυα καθώς και σε σχετικές Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. (εε) Σύνδεσμος με τη Βουλή των Ελλήνων για τον έλεγχο της τήρησης των αρχών επικουρικότητας και αναλογικότητας, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής. (στστ) Η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης καθώς και της διαδικασίας παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ενημέ- ρωση της ιεραρχίας. (ζζ) Ο ορισμός εθνικών εκπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η διενέργεια της διαδικασίας επιλογής, η εισήγηση στον Υπουργό Οικο- νομικών καθώς και η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για ορισμό εκπροσώπων. (ηη) Η παρακολούθηση της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενσωμάτωσης της νομοθε- σίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό τους δίκαιο. (θθ) Ο συντονισμός του εθνικού δικτύου αρμόδιων υπηρεσιών και η εκπροσώπηση της χώρας στην Ε.Ε. για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2679/1998. (δ) Τμήμα Δ’ - Διεθνών Σχέσεων (αα) Η προετοιμασία του φακέλου για τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στην σύνοδο του Συμβου- λίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και πλήρης υποστήριξή του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως διοικητής της Ε.Τ.Επ. (ββ) Η συμμετοχή στην επεξεργασία προτάσεων της Ε.Τ.Επ. που εκπονούνται σε συνεργασία με την Ευρω- παϊκή Επιτροπή και η διαμόρφωση προτάσεων για τις ελληνικές θέσεις, σε συνεργασία με κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία. (γγ) Η παρακολούθηση και διαμόρφωση των ελληνι- κών θέσεων για θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και η προετοιμασία του φακέλου του Υπουργού Οικονομικών για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των οργάνων των Οργανισμών αυτών. (δδ) Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Δημοσιονομικά και Προϋπολογισμού στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών Εύξεινου Πόντου. (εε) Η μέριμνα για την κύρωση και εφαρμογή διε- θνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών αρμοδιότητας του Τμήματος και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα. (στστ) Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρε- ώσεων που ανακύπτουν από δανειακές συμβάσεις που υπογράφει η χώρα με Διεθνείς Οργανισμούς. (ζζ) Η παρακολούθηση και συμμετοχή σε προπαρα- σκευαστικές συναντήσεις και συνέδρια με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EFSI), με φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Υπουργεία και Ορ- γανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η σύνταξη σημειωμάτων προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. (ηη) Η παρακολούθηση και συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για την διαχείριση του Προσφυγι- κού/Μεταναστευτικού Ζητήματος σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ε.Ε, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (θθ) Η παρακολούθηση πρωτοβουλιών και κατευθυ- ντήριων γραμμών της Ε.Ε. και λοιπών Διεθνών Οργανι- σμών σχετικά με την οικονομική διάσταση των άλλων πολιτικών.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*