181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 12 - Αυτοτελής Διεύθυν ση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου Οικο- νομικών και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκ- παίδευσης (αα) Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. (ββ) Ο προγραμματισμός των προσλήψεων, η συγκέ- ντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση, τις μεταβολές και την κινητικότητα του προ- σωπικού. (γγ) Ο διορισμός ή πρόσληψη, η μονιμοποίηση και αποχώρηση ή απόλυση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, μόνιμου ή με πάσης φύσεως σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού. (δδ) Οι διαδικαστικές ενέργειες για τη σύναψη και πα- ρακολούθηση συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206) και του ν. 2190/1994 (Α΄28),όπως εκάστοτε ισχύουν, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. (εε) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά στην Υπηρεσία και αποκατάσταση υπαλ- λήλων. (στστ) Η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και απόδοσης προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ζζ) Η εισήγηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας για την ορθολογικότερη κατανομή των οργανικών θέσε- ων του προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατά υπηρεσία. (ηη) Η συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιό- τητας για την κατάρτιση, αξιολόγηση και τον ανασχεδια- σμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας. (θθ) Ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων εποπτευόμενων φορέων, που αφορούν αρμοδιότητες του Τμήματος, στους οποίους δεν υφίσταται οργανική μονάδα Ανθρώ- πινου Δυναμικού. (ιι) Οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και το- ποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων. (ιαια) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε συνερ- γασία με φορείς παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης. (ιβιβ) Ο σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης γενικού ή ειδικού ενδιαφέ- ροντος, καθώς και επαγγελματικής εξειδίκευσης. (ιγιγ) Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση και τη μεταπτυ- χιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπου- δών, συναφούς με το αντικείμενο της υπηρεσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. (ιδιδ) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξε- ων και ημερίδων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύμα- τα και φορείς εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών φορέων. (ιειε) Η κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου Δημοσιο- νομικών Ελεγκτών και Εμπειρογνωμόνων. (ιστστ) Η τήρηση καταστάσεων με τα στοιχεία προ- σωπικού που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και η ενημέρωση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σε περίπτωση συνδρομής λόγων διαγραφής μέλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ιζιζ) Η πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ),Τεχνολογικών Εκπαι- δευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ),καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων ενεργειών για την απασχόληση ωφελουμένων στο πλαί- σιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Οργα- νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). (ιηιη) Η στελέχωση των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και των Γραφείων του Διοικητικού Γραμμα- τέα, των Τομεακών Γραμματέων και του Ειδικού Τομεα- κού Γραμματέα του Υπουργείου. (ιθιθ) Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των βι- βλιοθηκών του Υπουργείου Οικονομικών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η μέριμνα για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες εκδόσεις, καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίησή της. (κκ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα- μικού Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (κακα) Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγο αρμοδιό- τητας. (κβκβ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (β) Τμήμα Β΄ - Υπηρεσιακών Μεταβολών (αα) Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπη- ρεσιών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική στελέχωσή τους, στο πλαίσιο των αρμοδιο- τήτων του Τμήματος. (ββ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα- μικού Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (γγ) Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγο αρμοδι- ότητας. (δδ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (γ) Τμήμα Γ΄- Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης, Μητρώου και Οικονομικών Παροχών (αα) Η κατάρτιση και ενημέρωση καταστάσεων προ- σωπικού του άρθρου 88 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και η τήρηση και ενημέρωση Δυναμολογίου Προσωπικού. (ββ) Η κατάρτιση και τήρηση των προσωπικών μητρώ- ων των υπαλλήλων σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. (γγ) Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων υπη- ρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. (δδ) Η ηλεκτρονική συμπλήρωση Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), ο προ- έλεγχος και η διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. (εε) Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας άσκη- σης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. (στστ) Η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και η έκδο- ση σχετικών αποφάσεων εκτός αυτών για τις οποίες η αρμοδιότητα χορήγησης ανήκει σε άλλα όργανα. (ζζ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ενημέρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων. (ηη) Η μέριμνα για την έκδοση των βιβλιαρίων νοση- λείας του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και ενημέρωση του αρμόδιου φορέα σε κάθε μεταβολή. (θθ) Οι ενέργειες για τη μετακίνηση προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, για υπηρεσία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσω- τερικό ή στο εξωτερικό, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα. (ιι) Η έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων, όπου απαι- τείται. (ιαια) Η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα της Υπηρεσίας. (ιβιβ) Ο χειρισμός θεμάτων μισθολογικής και βαθμολο- γικής εξέλιξης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ιγιγ) Η μέριμνα για την περικοπή αποδοχών υπαλλή- λων, όπου απαιτείται, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων περικοπής αποδοχών υπαλλήλων που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο. (ιδιδ) Η αναγνώριση προϋπηρεσίας του προσωπικού για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. (ιειε) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων αναφορικά με τον καθορισμό προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (ιστιστ) Η μέριμνα για την έγκριση υπερωριακής απα- σχόλησης και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού. (ιζιζ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα- μικού του Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (ιηιη) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (δ) Τμήμα Δ΄- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών (αα) Η εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και άλλων ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στην πειθαρχική δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων, στο προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. (ββ) Η επεξεργασία και αξιολόγηση πορισμάτων προ- καταρκτικής έρευνας - Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, με την συνακόλου- θη τήρηση της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας. (γγ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια για προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. (δδ) Η ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων. (εε) Η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες και αρ- χές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. (στστ) Η τήρηση και ενημέρωση του Πληροφορια- κού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με στοιχεία αρμοδιότητας του Τμήματος, τηρουμένης της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας αυτών, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. (ζζ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμι- κού του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, αυτοδί- καιης έκπτωσης, αργίας και επαναφοράς υπαλλήλων. (ηη) Η μέριμνα για την επιβολή και άρση των διοικητι- κών μέτρων της θέσης του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε αυτοδίκαιη, δυνητική και υποχρεω- τική αργία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (θθ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (ε) Τμήμα Ε΄- Οργάνωσης και Ποιότητας (αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης, σύ- στασης νέων ή κατάργησης υφισταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου. (ββ) Η κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής. (γγ) Ο διορισμός των Διοικήσεων των εποπτευομέ- νων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (δδ) Ο διορισμός των διοικήσεων των φορέων των οποίων οι διοικήσεις διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και δε διαθέτουν οργανική μο- νάδα ανθρώπινου δυναμικού, πλην εκείνων που ανή- κουν στην αρμοδιότητα άλλων οργανικών μονάδων του Υπουργείου. (εε) Η κατάρτιση σχεδίων κατανομής θέσεων προσω- πικού ανά κατηγορία και βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου. (στστ) Η σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Υπουργείου, πλην των εκείνων που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρό- πο με θέματα προμηθειών, υλικών (ειδών) και παροχής υπηρεσιών. (ζζ) Η υπόδειξη εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλ- λογικά όργανα άλλων φορέων. (ηη) Οι διαδικαστικές ενέργειες για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου. (θθ) Ενέργειες για την υλοποίηση της διαδικασίας στο- χοθεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ιι) Η κατάρτιση, αξιολόγηση και ο ανασχεδιασμός πε- ριγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας. (ιαια) Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγω αρμο- διότητας. (ιβιβ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα- μικού του Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (ιγιγ) Ο ανασχεδιασμός, εισήγηση και υλοποίηση δρά- σεων και ενεργειών απλούστευσης διαδικασιών, καθώς και η καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας. (ιδιδ) Η μελέτη και ανάλυση βέλτιστων διεθνών πρα- κτικών σε ζητήματα ποιότητας υπηρεσιών και απλού- στευσης διαδικασιών. (ιειε) Η ανάπτυξη και εφαρμογή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύγχρονων μεθόδων και εργαλεί- ων (όπως, ενδεικτικά, μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία) για την αύξηση της απόδοσης. (ιστιστ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρ- μογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και της ανα- βάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. (ιζιζ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου (αα) Η παραλαβή και πρωτοκόλληση κοινής και εμπι- στευτικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η παραβολή και αποστολή εγγράφων. (ββ) Ο διαχωρισμός εγγράφων, καταχώριση και διανο- μή αυτών αρμοδίως, συσχέτιση και ταξιθέτηση αυτών, τήρηση αρχείου εγγράφων, καθώς και φακέλων, κατά Διεύθυνση, καθώς και ειδικών αρχείων. (γγ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογρα- φικών ή φωτοτυπιών, οποιονδήποτε εγγράφων και γε- νικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλλοντας τα με το επι- δεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. (δδ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προ- σωπικού του Υπουργείου και των πολιτών. (εε) Η παρακολούθηση της ορθής διακίνησης των ηλε- κτρονικών εγγράφων μέσω του συστήματος ηλεκτρονι- κής διαχείρισης εγγράφων. (στστ) Ο χειρισμός θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού σε συνεργασία με την αρμόδια οικο- νομική υπηρεσία.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*