181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 77 - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατα- νέμονται στα ως άνω Τμήματα ως ακολούθως: (α)Τμήμα Α’ - Τεχνικών Θεμάτων (αα) Η παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, της νομοθεσίας επί τεχνικών θεμάτων για τον καθορισμό αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρό- χθιας ζώνη και παλαιάς όχθης πλευσίμων ποταμών και μεγάλων λιμνών. (ββ) Η παροχή οδηγιών έργου επί τεχνικών θεμάτων Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας του Τμήματος, στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και στη Διεύθυνση Κοι- νωφελών Περιουσιών. (γγ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των εκτε- λούμενων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες εργασιών που αφορούν στην παραγωγή, ψηφιακή καταχώρηση - επε- ξεργασία - διαχείριση Γεωχωρικών Δεδομένων Δημόσιας Περιουσίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες. (δδ) Η μέριμνα για την ανάθεση κτηματογραφήσεων, μελετών φωτοερμηνείας, γεωλογικών μελετών για έρευ- να δικαιωμάτων του Δημοσίου. (εε) Η μελέτη και η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρ- μογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων (χρήση δορυφορι- κών εικόνων) σε τομείς ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών. (στστ) Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαί- δευσης προσωπικού σε θέματα διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Δημόσιας Περιουσίας, ανάλυσης εφαρμο- γών και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων το- πογραφικού ενδιαφέροντος. (β) Τμήμα Β’ - Μελετών Έργων και Στέγασης (αα) Η κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ββ) Η επιλογή ιδιόκτητων ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (γγ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών. (δδ) Η σύνταξη κτιριολογικών μελετών και μελετών εκτέλεσης έργων για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. (εε) Η ανάθεση μελετών εκτέλεσης έργων για δημόσια ακίνητα που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (στστ) Η σύνταξη ή η ανάθεση μελετών έργων για ακί- νητα Κοινωφελών Περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οικονομικών. (ζζ) Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβά- σεων με υπηρεσίες της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνη- σης στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες προκει- μένου να συνταχθούν ή να ανατεθούν μελέτες έργων για ακίνητα κοινωφελών περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οι- κονομικών. (ηη) Η εισήγηση επί θεμάτων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κοινωφελών Περιουσιών στο Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών. (θθ) Η κεντρική παρακολούθηση του μητρώου Δημό- σιων και μισθωμένων κτιρίων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, μέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος. (ιι) Η εκκαθάριση αμοιβών μηχανικών για παρασχε- θείσες υπηρεσίες σε σχολάζουσες κληρονομιές και Κοι- νωφελείς Περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (ιαια) Η αντιμετώπιση όλων των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών, σχο- λαζουσών κληρονομιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οι- κονομικών. (ιβιβ) Η τήρηση μητρώου για όλα τα θέματα Κοινωφε- λών Περιουσιών αρμοδιότητας του Τμήματος. (γ) Τμήμα Γ΄ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων (αα) Η σύνταξη μελετών εργασιών μικρής κλίμακας για επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο- νομικών και η επίβλεψη αυτών εντός της Περιφέρειας Αττικής. (ββ) Η ανάθεση και η επίβλεψη έργων που αφορούν δημόσια ακίνητα, Κοινωφελείς Περιουσίες της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, εντός της Πε- ριφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων. (γγ) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων σε κτί- ρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές δια- τάξεις, καθώς και σε κτίρια της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. (δδ) Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμ- βάσεων με υπηρεσίες της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρ- νησης στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες προ- κειμένου να ανατεθούν και να εκτελεστούν έργα που αφορούν ακίνητα κοινωφελών περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οικονομικών. (εε) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμή- θειες ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο- μικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (στστ) Η συνδρομή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα συντήρησης και επισκευών κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις. (ζζ) Η μέριμνα και παρακολούθηση της έκδοσης Πι- στοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Υπουργείου Οικο- νομικών, για την εξοικονόμηση πόρων και την επίτευξη των νομοθετημένων εθνικών στόχων. (ηη) Η τήρηση μητρώου διαγραμμάτων και εργασιών σχετικών με το αντικείμενο του Τμήματος. (δ)Τμήμα Δ΄ - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (αα) Η άντληση στοιχείων Αξιών Ακινήτων από διάφο- ρους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιωτι- κού τομέα και η απεικόνισή τους σε ενιαίο γεωχωρικό υπόβαθρο. (ββ) Η μέριμνα για τη θέσπιση του Νομοθετικού πλαι- σίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία του Μη- τρώου Τιμών Ακινήτων. (γγ) Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξερ- γασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους. (δδ) Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιο- ποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και των Κοινωφελών Περιουσιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από το Μητρώο Αξιών Ακινήτων. (εε) Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με πα- ροχή στοιχείων από το Μητρώο Αξιών Ακινήτων. (στστ) Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η γε- ωχωρική απεικόνισή τους, με συστηματική συνεργασία με το Μητρώο Τιμών Ακινήτων και με το Α’ Τμήμα της Διεύθυνσης. (ζζ) Η εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος. (ηη) Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτο- γραφικό υπόβαθρο, όπου αυτό απαιτείται, και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύπων. (θθ) Η παρακολούθηση και παροχή κατευθύνσεων για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος προσ- διορισμού Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων. (ιι) Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέ- κταση) του συστήματος προσδιορισμού Μεσοσταθμι- κών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων. (ιαια) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις. (ιβιβ) Η εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, μέχρι την ολο- κλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων. (ιγιγ) Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού και η παρο- χή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτών μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων. (ιδιδ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και ο έλεγχος μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κληρο- δοτημάτων μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων. (ε)Γραφείο Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: (αα) Συγκέντρωση των επιχειρησιακών αναγκών και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών καθώς και των απαραίτητων μεταβολών/τροποποιήσεών τους. (ββ) Συμμετοχή ως χρήστες στις τελικές δοκιμές (UAT) των υπό υλοποίηση εφαρμογών ή προσαρμογών τους και υποστήριξη κατά την πιλοτική και τη δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία τους. (γγ) Επιχειρησιακή διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων της ορθής λειτουρ- γίας τους. (δδ) Επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών και οργάνωση της εκπαίδευσης των εσω- τερικών χρηστών. (εε) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στα ανωτέρω σχετικά θέματα. (στστ) Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και των ανα- φορών προς το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας και τον Υπουργό Οικονομικών. (ζζ) Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. για την επέκταση, τη βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων πληροφο- ρικής και νέων συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. (ηη) Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. για τη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστή- ματα που λειτουργούν στο Υπουργείο Οικονομικών ή σε άλλους φορείς. (στ)Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης (αα) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και η μέριμνα επί σχετικών θεμάτων της Υπηρεσίας. (ββ) Η συγκέντρωση εγγράφων που αφορούν διάφορα Τμήματα και η από κοινού διεκπεραίωσή τους.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*