180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KAI ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5 - Διευθύνσεις Συντάξεων
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Διευθύνσεις ΣυντάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α΄ 37) αντικαθίστανται ως εξής: «Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής: Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων. β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών. γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. δ) Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ- χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσε- ων. Β΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου. β) Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσια- κής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.). 2. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής είναι οι ακόλουθες: α) Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 5 Διευθύνσεις Συντάξεων 1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α΄ 37) αντικαθίστανται ως εξής: «Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής: Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων. β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών. γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. δ) Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ- χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσε- ων. Β΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου. β) Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσια- κής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.). 2. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής είναι οι ακόλουθες: α) Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων. β) Έκδοση πράξεων αναγνώρισης (ή περιορισμού) συ- ντάξιμης υπηρεσίας. γ) Έκδοση ανακλητικών πράξεων. δ) Έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης. ε) Κοινοποίηση αρμοδίως των ανωτέρω πράξεων. στ) Έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιω- μάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλο ανα- γνωρισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα (αναλογιστικό ισο- δύναμο). ζ) Καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας σε περιπτώ- σεις που προβλέπεται αυτός από την κείμενη νομοθεσία. η) Καθορισμός αν υπηρεσία/προϋπηρεσία εν ενεργεία υπαλλήλου λογίζεται ως συντάξιμη. θ) Αναπροσαρμογή των συντάξεων όλων των ανωτέ- ρω υπαλλήλων - λειτουργών, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ι) Εκτέλεση, εντολή πληρωμής και κοινοποίηση των α- νωτέρω πράξεων, καθώς και των πράξεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ). ια) Εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλ- λόμενη σύνταξη. ιβ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων. ιγ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως. 3. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμή- ματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Εξωτερικών (συμπεριλαμβανομένων και των διπλω- ματικών υπαλλήλων), - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (συ- μπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και του εκπαιδευτι- κού προσωπικού των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτι- κού), - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, - Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστι- κών λειτουργών), - Πολιτισμού και Τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και των μουσικών της Ορχήστρας της που υπάγονται στην ασφα- λιστική – συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, κα- θώς και των υπαλλήλων και μουσικών της Κρατικής Ορ- χήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλο- νίκης), αβ) υπαλλήλους: - της Βουλής, - του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, - της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, - της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, - της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) που υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική προστα- σία του Δημοσίου, αγ) υπαλλήλους και ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙ- ΤΟΣ και του ΕΘΙΑΓΕ και αδ) το πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: - όλων των κατηγοριών και βαθμίδων της Πρωτοβάθ- μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ββ) υπαλλήλους: - της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένων και των διοικη- τικών υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους), - Εθνικής Άμυνας (εξαιρουμένων των στρατιωτικών), - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ββ) υπαλλήλους: - Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑT.) - Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) - Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και γγ) πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κα- τηγοριών και βαθμίδων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ- παιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). δ. Τμήμα Δ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, - Προστασίας του Πολίτη (εξαιρουμένου του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και συμπεριλαμ- βανομένου του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλα- κής), ββ) υπαλλήλους: - του Εθνικού Τυπογραφείου, - του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσε- ων Ελλάδας (ΟΚΧΕ/Ν.Π.Δ.Δ.), - της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), - της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, - του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α- ΣΕΠ), - του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, - του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημο- σίου (ΟΠΑΔ) που υπάγονται στην ασφαλιστική-συντα- ξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, γγ) υπαλλήλους και εκπαιδευτικό προσωπικό της Εθνι- κής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). 4. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Μελών Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., νο- μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ειδικών Κατηγο- ριών διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν υπαλλή- λους Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των ιατρών. β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Δημοτι- κούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, Βουλευτές, Νομάρ- χες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων. γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους: - Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, - των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 του ν. 541/1977 (Α΄ 42), - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, - Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), - Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), - Ν.Π.Δ.Δ. που η καταβολή των συντάξεών τους δεν βαρύνει το Δημόσιο, - του ΚΕΠΕ, του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλή- λων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ββ) ασφαλισμένους πρώην ΤΑΚΕ, γγ) αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης που είναι συνταξι- ούχοι ΟΓΑ, δδ) ανασφάλιστους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης. δ. Τμήμα Δ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: - όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, - της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ), - της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, - των Εκκλησιαστικών Σχολών, ββ) υπαλλήλους και συμβούλους του Ινστιτούτου Τε- χνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), γγ) υπαλλήλους και ερευνητές της Ακαδημίας Αθη- νών, δδ) υπαλλήλους και μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτού- του (Π.Ι.), εε) εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής, καθώς και υπαλλήλους: - του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστη- μιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.), - του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), - της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δημοσίων βι- βλιοθηκών. 5. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Αξιωμα- τικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: - Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυ- ροσβεστικού Σώματος, - Πολεμικές Συντάξεις και - Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Αμά- χου Πληθυσμού. γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Ανθυπα- σπιστές, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυ- νάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστι- κού Σώματος. 6. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διενέργειας Μετα- βολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτι- κών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων είναι οι α- κόλουθες: α) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων. β) Χορήγηση τριμήνου σύνταξης. γ) Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού. δ) Χορήγηση ή διακοπή ΕΚΑΣ. ε) Χορήγηση ή διακοπή οικογενειακών επιδομάτων. στ) Εξυπηρέτηση δανείων. ζ) Χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. η) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή πράξε- ων κανονισμού, μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμε- νης ηλικίας συνταξιοδότησης. θ) Ενέργειες, λόγω αλλαγής της προσωπικής κατά- στασης, ενηλικίωσης ορφανών και λήξη της προβλεπό- μενης ημερομηνίας φοίτησης συνταξιούχων. ι) Αναστολή, περιορισμός, επαναχορήγηση και χωρι- σμός σύνταξης. ια) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων πο- σών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. ιβ) Έλεγχος ύψους εισοδήματος, όπου αυτό επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης ή επιδομάτων. ιγ) Ενέργειες σε περίπτωση μεταβολής των ποσών σύ- νταξης ή των παρακολουθούντων τη σύνταξη επιδομά- των λόγω μεταβολών των μισθών ενέργειας ή άλλης α- ναπροσαρμογής, όταν δεν εκδίδεται συνταξιοδοτική πράξη. ιδ) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορι- κών Συστημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημά- των που ανακύπτουν στη Διεύθυνση και αφορούν μηχα- νογραφικές εφαρμογές των συντάξεων. ιε) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή σύντα- ξης οφειλόμενης στους κληρονόμους αποβιωσάντων συνταξιούχων που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρ- μοδιοτήτων της Διεύθυνσης. ιστ) Επανέκδοση εντολής πληρωμής λόγω απώλειας ή καταστροφής. ιζ) Ενέργειες για την καταβολή Δώρου Χριστουγέν- νων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας στους συντα- ξιούχους. ιη) Ενέργειες για την επιστροφή σύνταξης προκειμέ- νου ο χρόνος υπηρεσίας να είναι συντάξιμος. ιθ) Απαντήσεις στη Βουλή,σε δημόσιες αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. κ) Διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των, μέσω της Διεύθυνσης, ασκουμένων ενώπιον των αρμοδίων κλιμα- κίων του ενστάσεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύ- θυνσης Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και διατύπωση απόψεων επί των ισχυρισμών των ενισταμένων. κα) Ενέργειες επί οικονομικών υποθέσεων δικαιωθέ- ντων στρατιωτικών συνταξιούχων. κβ) Έλεγχος καταβαλλομένων συντάξεων ως προς την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων. κγ) Συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης του ελέγχου. κδ) Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου. κε) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων πο- σών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. κστ) Άσκηση ένστασης κατά των πράξεων κανονισμού, καθώς και κατά των πράξεων κατά την εκτέλεση αυτών, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων στις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πλη- ρωμής Συντάξεων. κζ) Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων η οποία υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων. κη) Λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαι- τήσεων και υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, αρμοδιό- τητας της Διεύθυνσης. 7. Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματο- ληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμή- ματα: α. Τμήμα Α΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντά- ξεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων. β. Τμήμα Β΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών, καθώς και επί των συ- ντάξεων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών. γ. Τμήμα Γ΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. δ. Τμήμα Δ΄ Δειγματοληπτικών Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία κβ΄ μέχρι και κζ΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής. 8. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευα- στικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες: α) Μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσί- ου ή των συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ.. β) Κατάρτιση ή επεξεργασία νομοσχεδίων συνταξιο- δοτικού περιεχομένου που αφορούν τις συντάξεις του Δημοσίου ή τις συντάξεις Ν.Π.Δ.Δ.. γ) Συγκέντρωση και ταξινόμηση της ισχύουσας συντα- ξιοδοτικής νομοθεσίας, ως και η διαρκής ή περιοδική κω- δικοποίηση αυτής. δ) Παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για κύρια σύνταξη. ε) Συγκέντρωση των πάσης φύσεως οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρο- νται στις συντάξεις, ως και μεθοδική κατάταξη και επε- ξεργασία αυτών για την υποβοήθηση της χάραξης της πολιτικής που αναφέρονται γενικά στις συντάξεις. στ) Έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου. ζ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες Αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. η) Παρακολούθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την ασφάλιση των εργασιακά μετακι- νουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συ- μπλήρωση και αποστολή των σχετικών εντύπων. θ) Διενέργεια των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2592/1998. ι) Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας της αλλοδαπής και συγκέντρωση διεθνών στατιστικών στοιχείων του τομέα των συντάξεων. ια) Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των πράξεων του αρ- μοδίου κλιμακίου, καθώς και των αποφάσεων των Τμη- μάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ιβ) Επιμέλεια της εκδίκασης ενστάσεων, κατά εκδιδο- μένων πράξεων από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Ε- ντολής Πληρωμής Συντάξεων. ιγ) Επιμέλεια της εκδίκασης προσφυγών κατά πράξε- ων κανονισμού συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Α- σφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανι- σμών, στους οποίους, σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα. ιδ) Κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους των αποφά- σεων, που εκδίδονται από την επιτροπή του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968 (Α΄ 258). ιε) Επιμέλεια για την αναγνώριση της διάρκειας συντά- ξιμης υπηρεσίας, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968, σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης τμή- ματος αυτής από επίσημα στοιχεία. ιστ) Επιμέλεια εκδίκασης των αιτήσεων αναθεώρησης κατά πράξεων της ανωτέρω Επιτροπής και κοινοποίηση των εκδιδομένων από αυτήν αποφάσεων. ιζ) Βοηθητικές εργασίες για τη λειτουργία των ανωτέ- ρω Επιτροπών, των άρθρων 1 και 4 του α.ν. 599/1968. 9. Η Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Ά- σκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώ- νεται στα πιο κάτω τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία α΄ μέχρι και ζ΄ αρμοδιότητες. β. Τμήμα Β΄ Διεθνών Σχέσεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία η΄ μέχρι και ι΄ αρμοδιότητες. γ. Τμήμα Γ΄ Άσκησης Ενδίκων Μέσων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία ια΄ μέχρι και ιζ΄ αρμοδιότητες. 10. Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Διεκ- περαίωσης - Αρχείου και Πληροφόρησης Πολιτών είναι οι ακόλουθες: α) Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευθύν- σεις Συντάξεων εγγράφων και συνταξιοδοτικών υποθέ- σεων. β) Διεκπεραίωση των Εγγράφων. γ) Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων. δ) Επιμέλεια εκτύπωσης και διανομής εγκυκλίων, κα- θώς και των κάθε φύσης εντύπων, των σχετικών με τις Διευθύνσεις Συντάξεων. ε) Χορήγηση αντιγράφων από έγγραφα των συνταξιο- δοτικών φακέλων. Άρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας περί ενδίκων μέσων 1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ- θρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντά- ξεων, των βοηθημάτων και των επιδομάτων που βαρύ- νουν το Δημόσιο και πληρώνονται από αυτό, με εξαίρε- ση τις προσωπικές συντάξεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα από τις Διευθύνσεις Συντά- ξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυν- σης Συντάξεων. »

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007 αντικαθίστανται, ως εξής: «2. Η ένσταση ασκείται: α) Από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διε- νέργειας Μεταβολών, Δειγματοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούμε- νο έλεγχο, διαπιστωθεί εσφαλμένη εφαρμογή συνταξιο- δοτικών διατάξεων. β) Από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και μόνο κατά το μέρος του κανονισμού σύνταξης, μέσα σε έξι μήνες από τον κοινοποίηση της πράξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Η διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου που εκ παρα- δρομής ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδο- νται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπο- ρεί να γίνει από το όργανο που τις έχει εκδώσει μετά την υποβολή αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόμενο, ε- ντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης. Το ίδιο όργανο μπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την πράξη που εξέδωσε χωρίς περιορισμό από προθεσμία αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 66 του π.δ 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της παραπάνω Επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Ε- πίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ο- ποίος έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατ’ αυτών τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο μέσα σε έξι μήνες από τότε που θα περιέλθουν σε αυτόν. »

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρ- θρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Ε- πιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υ- πόκεινται σε έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών εντός έξι μηνών από την έκδοσή τους, καθώς και από ε- κείνον που έχει έννομο συμφέρον εντός έξι μηνών από την κοινοποίησή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ- θρου 67 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πλη- ρωμής Συντάξεων που είναι σχετικές με την εκτέλεση των πράξεων ή των αποφάσεων κανονισμού συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με την πληρωμή των συντάξεων γενικά, χωρίς να εξαι- στ) Ταξινόμηση και φύλαξη των συνταξιοδοτικών φα- κέλων. ζ) Τοποθέτηση των επιστρεπτέων εγγράφων στους οι- κείους συνταξιοδοτικούς φακέλους. η) Τήρηση και φύλαξη του πρωτοτύπου των εκδιδομέ- νων πράξεων ή αποφάσεων κατ’ έτος βιβλιοδετούμενων σε τόμους. θ) Ταξινόμηση των εγγράφων που παραμένουν ή πε- ριέρχονται για φύλαξη στο Αρχείο. ι) Επιμέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των εγ- γράφων, πράξεων και αποφάσεων των Διευθύνσεων Συ- ντάξεων. 11. Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Εξυ- πηρέτησης Πολιτών ορίζονται ως εξής: α) Υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για διάφο- ρα θέματα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, όπως για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, τον υπολογισμό αυτής και τα κατά περίπτωση δικαιολο- γητικά που πρέπει να υποβληθούν. β) Επιμέλεια άμεσης διαβίβασης των αιτήσεων παρο- χής πληροφοριών ή των αναφορών παραπόνων των πο- λιτών στις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης και αποστολή αιτιολογημένων απα- ντήσεων προς τους πολίτες, εντός των τασσόμενων από το νόμο προθεσμιών. γ) Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Τηλεφωνι- κού Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών και της Αίθουσας Ε- ξυπηρέτησης του Πολίτη. δ) Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντάξεων και με το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για την άμεση και α- ποτελεσματική πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σχε- τικά με την έκβαση της υπόθεσής τους στα διάφορα στά- δια επεξεργασίας της. ε) Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς και χορήγηση βεβαιώσε- ων και πιστοποιητικών. στ) Εκτύπωση και χορήγηση αντιγράφων συνταξιοδο- τικών πράξεων νέων συνταξιούχων και ενημέρωσή τους για τα συνταξιοδοτικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξής τους. ζ) Ενέργειες για αντιμετώπιση μεταβολών της συντα- ξιοδοτικής κατάστασης των συνταξιούχων, όπως δια- γραφή, αλλαγή διεύθυνσης και αλλαγή τραπεζικού λο- γαριασμού. η) Έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, ε- ντύπων και οδηγιών σχετικά με θέματα των Διευθύνσε- ων Συντάξεων. θ) Μέριμνα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). ι) Καταγραφή υποδείξεων των πολιτών και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες για την αξιο- ποίησή τους. 12. Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Δ.Α.Υ.Κ. με τις ακό- λουθες αρμοδιότητες: α) Επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Εφαρμογής Δ.Α.Υ.Κ. και β) παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς τις Διευθύνσεις Προσωπικού-Οικονομικού των Υ- πουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ- μού σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων στο Δ.Α.Υ.Κ.. ρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για σύ- νταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να α- σκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθε- σμία έξι μηνών από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώ- ση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε δίμηνο από την ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για έκδοση της πράξης που παραλείφθη- κε.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 66 του Κώδικα αυτού έχουν ανάλο- γη εφαρμογή και για την προθεσμία άσκησης της ένστα- σης της παραγράφου αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων π.δ. 168/2007 (Α΄ 209) αντικαθί- στανται ως εξής: «1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντά- ξεων, των βοηθημάτων και των επιδομάτων που προβλέ- πονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, γίνεται από τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρω- μής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως ε- ξής: «3. Η πράξη κανονισμού σύνταξης υπόκειται σε ένστα- ση που ασκείται για οποιονδήποτε λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, η οποία απο- τελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Προϊ- στάμενο Διεύθυνσης των Διευθύνσεων Συντάξεων της ί- διας Γενικής Διεύθυνσης, και από δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων ως μέλη, οι οποίοι δεν μετείχαν άμεσα ή έμμεσα στην έκδοση και τον έλεγχο της πράξης που προσβάλλεται και οι οποίοι αναπληρώνονται από ισάριθμους Προϊσταμένους Διευ- θύνσεων ή Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντάξεων της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως ε- ξής: «4. Η ένσταση ασκείται: α) από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διε- νέργειας Μεταβολών, Δειγματοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούμε- νο έλεγχο διαπιστωθεί εσφαλμένη εφαρμογή συνταξιο- δοτικών διατάξεων και β) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της πράξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «6. Η διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου που εκ παρα- δρομής ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδο- νται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπο- ρεί να γίνει από το όργανο που τις έχει εκδώσει μετά την υποβολή αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόμενο, ε- ντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης. Το ίδιο όργανο μπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την πράξη που εξέδωσε χωρίς περιορισμό από προθεσμία αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «8. Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της Επιτροπής, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, κοι- νοποιούνται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκή- σει κατ΄ αυτών τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στο ε- πόμενο άρθρο μέσα σε έξι μήνες από τότε που θα πε- ριέλθει σε αυτόν η πράξη ή η απόφαση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 106 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υ- πόκεινται σε έφεση ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ασκείται από τον Υπουρ- γό Οικονομικών εντός έξι μηνών από την έκδοσή τους, καθώς και από κάθε έναν που έχει έννομο συμφέρον ε- ντός έξι μηνών από την κοινοποίησή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 107 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πλη- ρωμής Συντάξεων που είναι σχετικές με την εκτέλεση των πράξεων ή των αποφάσεων κανονισμού συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με την πληρωμή των συντάξεων γενικά, χωρίς να εξαι- ρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για σύ- νταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να α- σκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθε- σμία έξι μηνών από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώ- ση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε δίμηνο από την ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για έκδοση της πράξης που παραλείφθη- κε.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 107 του π.δ. 168/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 66 του π.δ. 169 /2007, έχουν ανάλο- γη εφαρμογή και για την προθεσμία άσκησης της ένστα- σης της παραγράφου αυτής, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 105 του Κώδικα αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου και αυτού, καθώς και κάθε ανα- γκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων αυτών. β. Από την καθοριζόμενη, σύμφωνα με το προηγούμε- νο εδάφιο, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυ- τού καταργούνται τα άρθρα 8-14 του π.δ. 79/1990, κα- θώς και η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 509/1991 (Α΄ 190). γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορί- ζεται ετησίως το μέγεθος και τα κριτήρια του δείγματος των ελέγχων που διενεργεί το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ- χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ