180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 65 - Γενικές διατάξεις
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 65Γενικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετατάξεις και μεταφορές του ανωτέρω προσωπι- κού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες προς το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζο- νται στους περιορισμούς των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντί- στοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας για τις οποί- ες ο μεταφερόμενος ή μετατασσόμενος να κατέχει τα α- παιτούμενα τυπικά προσόντα συνιστώνται προσωποπα- γείς θέσεις. Η μεταφορά ή μετάταξη του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθε- στώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων διε- νεργείται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέ- σης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για ό- σο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Για τη δέ- σμευση της θέσης γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση μεταφοράς ή μετάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύουν αυτοδί- καια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορείς και υπηρε- σίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπη- ρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής ε- ξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, το προσωπικό με σύμβαση εργα- σίας ορισμένου χρόνου των καταργούμενων ή συγχω- νευόμενων υπηρεσιών και φορέων ή υπό καθεστώς λύ- σης και εκκαθάρισης ανωνύμων εταιρειών και οι απασχο- λούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσι- μων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης μεταφο- ράς ή μετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρεί- ται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η μεταφορά ή μετάταξη του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπι- κού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό κα- θεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών ή φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή τιθέ- μενων σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδε- ται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα υποδοχής ή του αρμόδιου Υπουργού που προΐσταται των υπηρεσιών υποδοχής, η οποία δημοσιεύ- εται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προ- σωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικεί- ας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομα- σίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προσωπικό εξακολου- θεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφά- λιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή τη μετάταξή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημο- σίευση της παρούσας έως την κοινοποίηση των πράξεων μεταφοράς ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται, θεωρείται για κάθε συνέ- πεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των καταργού- μενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκ- καθάρισης φορέων υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υποβάλουν στο όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύθη- καν οι καταργούμενοι φορείς ή στους εκκαθαριστές ή στον εποπτεύοντα τον καταργούμενο φορέα Υπουργό: α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατω- μένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστά- μενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρ- χει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο τον δι- κηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθε- ση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πρά- ξης. β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δι- κογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσε- ων και των εγγράφων αποδείξεως. Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, με την ε- πιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η σύμβαση καταγγέλ- λεται υποχρεωτικά για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω κα- ταγγελίας. β) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέ- σεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περί- πτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα πιο πάνω. Η αδυναμία συλλογής και παράδοσης των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου μέσα στην προ- βλεπόμενη προθεσμία, χωρίς υπαιτιότητα του δικηγό- ρου, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει σπουδαίο λόγο κα- ταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων καταργούμενων ή συγχωνευόμενων νομικών προσώπων ή εταιρειών που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε τρεις μή- νες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με κοινή από- φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και εταιρείες μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως έναν ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέ- ρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους διάδοχους φορείς, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέ- χισή τους. Υποχρεώσεις και δικαιώματα που υφίστανται κατά την κατάργηση ή συγχώνευση ή διάσπαση ή απορ- ρόφηση των φορέων μεταφέρονται στο σύνολό τους στους διάδοχους φορείς, οι οποίοι καθίστανται καθολι- κοί διάδοχοι. Σε περίπτωση κατάργησης φορέα και μετα- φοράς των αρμοδιοτήτων του σε υπηρεσιακές μονάδες Υπουργείου, αυτό θεωρείται ως διάδοχος φορέας. Αν η κατάργηση του φορέα γίνεται χωρίς μεταφορά των αρ- μοδιοτήτων του, καθολικός διάδοχος θεωρείται το Υ- πουργείο που εποπτεύει τον καταργούμενο φορέα.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ