180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 55
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Μειώνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό: α) 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύει. β) 30% το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν.3205/2003, όπως ισχύει. γ) 25% τα ποσά της περίπτωσης ii του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης i του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003, όπως ισχύουν. δ) 20% τα ποσά του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρ- θρου 37, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40, του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 44, του εδαφίου γ΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 48, του εδαφίου δ΄ της παρα- γράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), του ε- δαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3187/2003 (Α΄ 233) και του εδαφίου ε΄ της παραγρά- φου 5 του άρθρου 30 του ν.3187/2003, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3432/2006 (Α΄ 14), του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), της παραγράφου 4 του άρ- θρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), όπως ισχύουν και τα ποσά του ειδικού ερευνητικού επιδόματος του άρθρου 29 του ν.3370/2005 (Α΄176). ε) 15% τα ποσά της παραγράφου Α.3 του άρθρου 30, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 33, της παραγράφου Α.4 του άρθρου 35 και του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 3205/2003, όπως ισχύουν. στ) 10% τα ποσά που χορηγούνται ως ειδική πρόσθετη αμοιβή ή επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγι- κότητας στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανε- ξάρτητων Διοικητικών Αρχών και τα ποσά της παραγρά- φου Α.4 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003. ζ) 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ι- διωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα δια- κόσια (200) ευρώ μηνιαίως, το ανωτέρω ποσοστό καθο- ρίζεται σε 15%.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ