180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 64 - Λύση Ανωνύμων Εταιρειών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρί- ου Ελλάδας» (ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ), η οποία έχει συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του ν.1943/1991 και η ά- δεια σύστασης της οποίας δόθηκε με την απόφαση 39697/ΔΕΚΟ2355/1997 (Β΄1088) του Υπουργού Ανάπτυ- ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, λύεται και τίθε- ται σε εκκαθάριση. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλά- δας, Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 1100/1980 (Α΄295) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαμ- βάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκκα- θάρισης, μισθοδοσίας του προσωπικού και εξόφλησης τυχόν οφειλών προς τρίτους. β) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ο δικηγόρος με σχέση έμμι- σθης εντολής που υπηρετεί στο ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ μεταφέρο- νται, αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου με την ίδια σχέση εργασίας, στο Οικονομικό Επιμε- λητήριο Ελλάδας. Η μεταφορά γίνεται σε κενές οργανι- κές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μετα- φερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς. γ) Το προσωπικό του ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ και ο δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής που μεταφέρεται στο ΟΕΕ δια- τίθενται στο ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισής του. δ) Μετά τη λύση και εκκαθάριση του ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ κά- θε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας του περιέρχε- ται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο ΟΕΕ, το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος και στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, εάν δεν ορίζε- ται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις. Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρι- σης, το όργανο διοίκησης του ΟΕΕ υποχρεούται στη διε- νέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρή- ση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό- τητας και Ναυτιλίας και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περί- ληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βι- βλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ο- μοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτη- ματολογικές εγγραφές. ε) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι- στικότητας και Ναυτιλίας, που εποπτεύει την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία του παρόντος άρθρου, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΕΕ που έχει το σύνολο του μετοχι- κού της κεφαλαίου, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της εται- ρείας και ιδίως την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρι- σης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ- μα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας ο- ρίζει τον εκκαθαριστή μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσί- ευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθε- σμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με απόφαση του α- νωτέρω Υπουργού.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ