180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 54 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 54Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι- σμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου μέ- σα σε ένα έτος από το διορισμό των μελών της. Με από- φαση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το χρονικό διά- στημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Διεύθυν- σης Εποπτείας Καζίνο από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τη Διεύθυνση Ε- ποπτείας Καζίνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρ- μοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέσα σε έξι μήνες από το διορισμό των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διε- ξάγονται με παιγνιομηχανήματα χωρίς να έχουν άδεια α- πό την ελληνική πολιτεία και κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστο- ποιήσεις και άδειες από το νόμο αυτόν. Άλλως, εφαρμό- ζονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, τα θέματα που διέ- πονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέ- λη της Ε.Ε.Τ.Π., συνεχίζουν τη θητεία τους ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. για τέσσερα έτη από το διορισμό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 17 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: τα Κρατικά Λα- χεία, ο Ιππόδρομος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το Τζόκερ, όπως επίσης και κάθε τυχερό παιχνί- δι, που ήδη λειτουργεί ή έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις περί ΟΠΑΠ Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., επιφυλασ- σομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου που τις αφορούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών– ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήμα- τα στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. και μέσω του δικτύου της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968, καθώς και μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Επί ιπποδρομιών και συναφών στοιχημάτων επι- βάλλεται στο ποσό που απομένει μετά τη διανομή των κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συμμετοχής του Δημοσίου, ποσοστό υπέρ των εγχωρίων ιπποδρομια- κών φορέων, όπως ορίζεται με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α΄ 256) και αποδίδεται κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 50.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των τρο- ποποιούμενων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 τροποποιείται ως εξής: «Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις για διάθεση πόρων υπέρ τρί- των από κέρδη των εποπτευομένων φορέων και οργανι- σμών διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η περίπτωση κζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής: «κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοι- χήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξά- γονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βά- ση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της αγο- ράς παιγνίων»,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ΄ 580, άρθρο 3 του π.δ. 23.2/6.3.1987, Δ΄ 166) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής: «15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων». β) Στο άρθρο 233 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 4 του π.δ. 23.2/6.3.1987) προστίθε- ται περίπτωση 20 ως εξής: «20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων». γ) Στο άρθρο 237 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 8 του π.δ. 23.2/6.3.1987, άρθρο 6 παρ. 18α του ν. 2160/1993, (Α΄ 118), προστίθεται περί- πτωση 20 ως εξής: «20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα- ταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α΄ 174).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το άρθρο 19 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 καταργούνται.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ