180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 57 - Συγχώνευση νομικών προσώπων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με την αριθ. 9082/10.8.1969 υπουρ- γική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 (Α΄175) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Ματθαίος Λιούγκας» και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστή- ριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», Ν.Π.Δ.Δ. που νομιμο- ποιήθηκαν με το ν.δ. 650/1970 και εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στο Εθνι- κό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με την αριθ. 5580/22.7.1959 υπουργική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 και επο- πτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου προσωπικό των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατη- γορία, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υ- πάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς. β) Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Ν.Π.Δ.Δ. που νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970, μετο- νομάσθηκε με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του π.δ. 907/1975 (Α΄ 289) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πο- λιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομι- κό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Πανηπειρωτικό Ε- θνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθη- κε με το π.δ. 52/2000 (Α΄43) και εποπτεύεται από τον ί- διο ως άνω Υπουργό. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου προσωπικό του Εθνικού Αθλητικού και Ναυτικού Κέντρου Ιωαννίνων μετατάσσεται ή μεταφέρε- ται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Πανη- πειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων και κατα- λαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέ- χει τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωπο- παγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μετα- φοράς. γ) Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. που συνε- στήθη με το π.δ. 237/1985 (Α΄ 88) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Ε- θνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το π.δ. 54/2000 (Α΄43) και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου προσωπικό του Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ε- θνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, με την ίδια σχέση εργα- σίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλά- δο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρ- χουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη με- τάταξης ή μεταφοράς. δ) Η περίπτωση β1 του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) 1. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) ανήκει και η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυ- μναστικών, αγωνιστικών) που υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευασθούν στην περιοχή του σταδίου ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.» ε) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) ανήκει η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) υφιστάμενων ή μελλοντικών του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών της πε- ριοχής Αμαρουσίου Αττικής, ιδιοκτησίας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) ή αυτών που θα παραχω- ρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστι- κή πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέ- ρειας Αττικής.»

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ