180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 11Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθί- σταται ως εξής: «3.α. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πο- λιτισμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Η ανωτέρω γνώμη παρέχε- ται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πα- ραλαβή του σχετικού φακέλου. Παρερχομένης απρά- κτου της προθεσμίας αυτής, το ως άνω προεδρικό διά- ταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του περιφερειακού συμ- βουλίου. Εφόσον στην Π.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται και ε- κτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, ή περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου, η ένταξη των οποίων εντός των ο- ρίων Π.Ο.Τ.Α. δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα προσυπογράφουν επιπλέον και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί. β. Της προτάσεως για την έκδοση του πιο πάνω προε- δρικού διατάγματος προηγείται η έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι- κονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Ο- δηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περι- βαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ- γραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- βουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (B΄ 1225/ 5.9.2006). γ. Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α. εναρμονί- ζεται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων χωροταξι- κών σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, με τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/ 1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευ- θύνσεις για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α.. δ. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Π.Ο.Τ.Α. μπο- ρεί να πολεοδομούνται, στο σύνολο ή σε τμήμα τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθί- σταται ως εξής: «4.α. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζο- νται και εγκρίνονται τα εξής: αα. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο πλαίσιο εφαρ- μογής της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης. ββ. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστά- σεων, με ένδειξη των τμημάτων της Π.Ο.Τ.Α. που τυχόν θα πολεοδομηθούν και της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλ- λευσης στα τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδομού- νται, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής. γγ. Ο φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α.. β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α.. επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδι- κασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό- ντος νόμου για την ίδρυσή της. Κατ’ εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού επι- τρέπεται η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολι- κών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέ- σεις: αα. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μείωση ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν υπερβαί- νει το 10% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και ββ. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως της Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά κα- θεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης. Η ως άνω εξαίρεση μπορεί να εφαρμόζεται για μία μό- νο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έ- κτασης της Π.Ο.Τ.Α., έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρό- τερη του δέκα τοις εκατό (10%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της παραγράφου 3. Δεν θεωρείται μεταβο- λή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναμικότητας κύριων ξενο- δοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικα- σία για τον έλεγχο της συμβατότητας της αιτήσεως με τα δεδομένα του χωροταξικού σχεδιασμού και ρυθμίζο- νται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των δια- τάξεων της παραγράφου αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 6 του άρ- θρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, προστί- θεται εδάφιο ως ακολούθως: «Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολό- γηση δεν απαιτείται επίσης για τα έργα που εκτελούνται εντός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανά- πτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Π.Ο.Τ.Α. ή τμήματα αυτών που οριοθετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να επαναχαρα- κτηρίζονται και επανοριοθετούνται σύμφωνα με τη διαδι- κασία που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η επανοριοθέτη- ση είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται να μεταβληθούν τα όρια της Π.Ο.Τ.Α.. Εφόσον από την τυχόν μεταβολή των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. δεν προκύπτει αύξηση της συνολικής της έκτασης και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαθίσταται με τον παρό- ντα νόμο, για τον επαναχαρακτηρισμό και την επανοριο- θέτηση της Π.Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις της περί- πτωσης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον οι πιο πάνω Π.Ο.Τ.Α. ή τα τμήματα αυτών διαθέτουν σε ισχύ ε- γκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο- ντικών Επιπτώσεων.

Άρθρο 12Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό ΤουρισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειο- δότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργα- νισμό Τουρισμού, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλλη- λος του ΕΟΤ κατηγορίας ΠΕ Αρχιτέκτονα ή ΠΕ Πολιτι- κού Μηχανικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το θεσμικό, νομο- θετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των δραστηριοτή- των αυτών και την ένταξή τους σε υφιστάμενα επενδυτι- κά προγράμματα ή σχεδιασμούς που αφορούν την προώ- θηση των τουριστικών επενδύσεων. β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την έκδο- ση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας των εγκατα- στάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής ανεξαρτήτως μεγέθους, των κυρίων τουριστικών καταλυμάτων δυνα- μικότητας άνω των 300 κλινών και των σύνθετων τουρι- στικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των α- ναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιό- τητα στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ειδική Υπηρεσία κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικα- σίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συ- μπλήρωσής τους, καθώς και για τους λόγους της καθυ- στέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων α- δειών ή εγκρίσεων. γ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυ- σχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις. δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Εντός της ανωτέρω υπηρεσίας συνιστάται Πολεο- δομικό Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Διευθυντή της υπηρεσίας αυτής. Του Πολεοδομικού Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του ΕΟΤ της κατηγορίας ΠΕ Αρ- χιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών. β. Στην αρμοδιότητα του πιο πάνω γραφείου ανήκει η έκδοση και αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, ο έλεγχος μελετών για την έκδοσή τους, συναφούς χαρακτήρα πο- λεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η ε- πιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαίρετων κτι- σμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου. γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης (ι- σχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής) α- πό το Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του πιο πάνω γραφείου. Το Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης (ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιο- χής) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσι- μων ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης της Ειδικής Υπηρεσίας, η διάρθρωσή της σε τμήματα, ο τρόπος επι- λογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων επιπέδου Δι- εύθυνσης, Τμήματος και του αυτοτελούς Πολεοδομικού Γραφείου και οι αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανι- κές θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κλάδους, κα- τηγορίες και ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται με μεταφορά οργανικών θέσεων από τον ΕΟΤ ή από υ- πηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι συνιστώμενες κατά την προηγούμενη παράγρα- φο θέσεις μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση προ- σωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω υπηρεσίας υποβάλ- λει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουρ- γό Πολιτισμού και Τουρισμού και στον Πρόεδρο του ΕΟΤ απολογιστική έκθεση για το έργο που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Στην πιο πάνω έκθεση περιλαμβά- νονται υποχρεωτικά πλήρη στοιχεία για τις επενδυτικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία και αυτές που διεκπεραιώθηκαν, το χρόνο διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις που καθυστέρησαν ή απορρίφθηκαν και τους λόγους της καθυστέρησης ή απόρριψης, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προ- βλημάτων τα οποία προέκυψαν κατά τη σχετική αδειοδο- τική διαδικασία.

Άρθρο 13Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης για τις τουριστικές επενδύσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για το συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και λει- τουργικής αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη χωροθέτηση των τουριστικών επενδύσεων, συγκροτείται Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης για τις του- ριστικές επενδύσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού. Την ομάδα απαρτίζουν οι αρ- μόδιοι Γενικοί Γραμματείς και υπηρεσιακά στελέχη των δύο Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειο- δότησης των τουριστικών επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ομάδα έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο Υπουργείων για την επιτάχυνση της χωροθέτη- σης και της εν γένει αδειοδοτικής διαδικασίας των τουρι- στικών επενδύσεων και την αντιμετώπιση σχετικών διοι- κητικών δυσχερειών, β) εισηγείται την έκδοση εγκυκλίων και την πρόταση νομοθετικών παρεμβάσεων για την επίλυση προβλημά- των που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης των του- ριστικών επενδύσεων, γ) επεξεργάζεται, αναλύει και παρέχει πληροφοριακά και στατιστικά στοιχεία για τις αδειοδοτήσεις των τουρι- στικών επενδύσεων, δ) αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος αδειοδότησης σε ετήσια βάση, ιδίως όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και τους διοικητικούς πό- ρους, με χρήση συγκριτικών στοιχείων και από άλλες ευ- ρωπαϊκές χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρι- σμού μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Κε- ντρικής Συντονιστικής Ομάδας και να καθορίζονται ειδι- κότερα θέματα λειτουργίας της.

Άρθρο 14Ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και άλλες ρυθμίσεις για την προώθηση των τουριστικών επενδύσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, για τη χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμά- των και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδο- μής, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύο- ντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει- φόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. β. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των πιο πάνω δρα- στηριοτήτων σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έχουν καθοριστεί χρήσεις γης που αποκλείουν τις συ- γκεκριμένες δραστηριότητες. γ. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί από πολεο- δομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις συγκεκριμένες χρή- σεις γης, η χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ι- σχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τις διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκα- ταστάσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ημερο- μηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 από- φασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια- σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β΄ 1138), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω από- φασης, εφόσον, πριν την ημερομηνία δημοσίευσής της, είχε εκδοθεί αρμοδίως μια από τις ακόλουθες πράξεις: α. θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλο- ντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις δια- τάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικατα- στάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της με αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/ 14.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 332), β. έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ, γ. απόφαση κατάταξης στην υποκατηγορία 4 του οικεί- ου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ104/ 14.3.2003 (Β΄ 332).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφα- σης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια- σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β΄ 1138) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αιτήσεων ε- πενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν μέχρι την 1η Σε- πτεμβρίου 2008, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 37643/ 31.8.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι- κονομικών. Προϋπόθεση για την εξαίρεση αυτή αποτελεί η ολοκλήρωση των εγκρίσεων από τον ΕΟΤ εντός διε- τίας και η έκδοση οικοδομικής άδειας εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά- πτυξης για τον Τουρισμό» (Β΄ 1138) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση που επέρχεται, σύμφωνα με πολεοδο- μικές ή περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, μεταβολή των χρή- σεων γης που αποκλείει εφεξής τη χωροθέτηση τουρι- στικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουρι- στικής υποδομής, ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Οι δραστηριότητες που λειτουργούν νόμιμα εξακο- λουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται. (β) Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των ως άνω δραστηριοτήτων είναι δυνατός μέσα στο χώρο ή στο γή- πεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή των παραπάνω πολεοδομικών ή περιβαλ- λοντικών διατάξεων ή σε όμορο γήπεδο, εφόσον επιτρέ- πονται σε αυτό οι χρήσεις από τις προαναφερόμενες διατάξεις. (γ) Οι δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί, προ της μεταβολής των χρήσεων γης, πράξη έγκρισης περι- βαλλοντικών όρων, εφοδιάζονται με ειδικό σήμα λει- τουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την αλλαγή των χρήσεων γης. (δ) Εφόσον, από τις νέες πολεοδομικές ή περιβαλλο- ντικές ρυθμίσεις, επιβάλλεται η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές απομακρύνονται υποχρεω- τικά μέσα σε διάστημα δέκα ετών από την ημερομηνία ε- φαρμογής των σχετικών διατάξεων και αφού προηγηθεί καταβολή αποζημίωσης για την αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης και το ύψος αυτής ανά κατηγορία και δυναμικότητα τουριστικής ε- γκατάστασης, ο τρόπος καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφε- ρόμενοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την έκδοση πολεοδομικών ή περιβαλλοντικών πράξεων με τις οποίες καθορίζονται, σε συγκεκριμένες περιοχές, απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χωροθέτη- ση τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδι- κής τουριστικής υποδομής ή στην άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, απαιτείται η προηγού- μενη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία παρέχεται, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπη- ρεσίας του άρθρου 12, εντός διμήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής, και οι πα- ράγραφοι 6 έως και 10 του ιδίου άρθρου, όπως αυτό τρο- ποποιήθηκε με τους νόμους 3468/2006 και 3851/2010, α- ναριθμούνται αντιστοίχως σε 7 έως και 11: «6. α. Η εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουρι- στικά Δημόσια Κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πρά- ξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παρα- γράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πρά- ξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α΄ 33), καθώς και στο συνεχόμενο ή παρακείμενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνε- ται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού, με τη διαδικασία της επόμενης περίπτωσης. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτείται εννεαμελής Επι- τροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Τουρι- σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολι- τικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρό- σωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ- πουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν εκ- πρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουρ- γείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Δι- εύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και έναν εκ- πρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πρόε- δρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Του- ρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ανα- πληρούμενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Α- νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ί- δια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από εξει- δικευμένους συμβούλους, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της. γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. δ. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλε- σης των έργων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των μελετών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. ε. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτή- των της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζη- τά πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρμόδιους φορείς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Τον Γενικό Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστι- κής Υποδομής ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του έναν Γε- νικό Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι- σμού που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Του- ρισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Η ανέγερση ή η τοποθέτηση προσωρινών ή κινη- τών λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως υπαίθριες αγορές, εορταστικές εκ- δηλώσεις, διοργάνωση εκθέσεων, επιτρέπεται ύστερα α- πό έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στην οποία καθο- ρίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις αυ- τές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους. Για την έ- γκριση εργασιών προσκομίζεται τεχνική έκθεση, στην ο- ποία περιγράφονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και οι αιτούμενες εργασίες, καθώς και τοπογραφικό διά- γραμμα. Οι προσωρινές ή κινητές λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός δέκα (10) ημε- ρών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Το άρθρο 13 του ν. 711/1977 (Α΄ 284) αντικαθί- σταται ως εξής: « Άρθρο 13 Μητρώο Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρίζεται ο α- ριθμός των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ανά Τουρι- στική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ανά Τουριστικό Γραφείο. Με απόφαση του Γενικού Γραμμα- τέα του Ε.Ο.Τ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τήρη- ση του Μητρώου.» β) Τα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 καταργούνται. γ) Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 αντικαθίστα- ται ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαι- ολογητικά, για τη χορήγηση από τον Ε.Ο.Τ., της έγκρι- σης θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφο- ρείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και το πα- ράβολο και το ανταποδοτικό τέλος για την καταχώρισή του στο Μητρώο του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία Ειδικού Τουριστικού Λεω- φορείου εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών α- πό την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια Περιφερεια- κή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., του συνόλου των δικαιολογητι- κών που απαιτούνται.»

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ