180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 62 - Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 62Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., η σύσταση της οποίας προβλέφθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), συνεστήθη με την απόφαση 8491/ΕΓΔΕΚΟ193 (Β΄ 347) και εποπτεύεται από τον Υ- πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συγχωνεύεται δι’ απορροφήσεως με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., που εποπτεύεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης. Οι σκοποί της εταιρείας, όπως προκύπτουν από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 και το άρθρο 2 της απόφασης 8491/ΕΓΔΕ- ΚΟ193 (Β΄ 347), εκπληρώνονται εφεξής από την Κοινω- νία της Πληροφορίας Α.Ε.. Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπλη- ρωματικά στους ιδρυτικούς τους νόμους και στα κατα- στατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37) και του ν. 2166/1993 (Α΄137) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στην ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενι- σχύσεις Α.Ε. μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέ- ση εργασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και α- ποτελεί προσωπικό της διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο- ρισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συνεχί- ζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση ερ- γασίας, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., μέχρι τη λήξη της σύμβασής του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα ε- πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ψηφιακών Ενισχύσεων περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δω- ρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο ε- ξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιου- σιακών στοιχείων του καταργούμενου και συγχωνευόμε- νου δι’ απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το όργανο διοίκησης της Κοινωνίας της Πληροφο- ρίας Α.Ε. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριό- τητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουρ- γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγ- ματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μετα- γραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατε- λώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογι- κές εγγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με- ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανά- πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγχώνευση των Ψηφια- κών Ενισχύσεων Α.Ε. με την Kοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., καθώς και για τη μεταφορά του προσωπικού της α- πορροφούμενης εταιρείας στην απορροφούσα εταιρεία. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα επιτελεί τις ως τώρα λειτουργίες της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με- ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της εται- ρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλι- σης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), που συνεστήθη με το άρθρο πρώτο του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και ειδικότερα το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα επέλθει η συγχώνευση αυτή με ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα επιτελεί τις ως τώρα λειτουργίες της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) σύμ- φωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Ερ- γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ