180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 55
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Εί- σπραξης Δημόσιων Εσόδων υπάγονται τα Ελεγκτικά Κέ- ντρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 και του άρθρου 23 του ν. 3259/2004, καθώς και οι ακόλουθες Δι- ευθύνσεις, οι οποίες συνιστώνται με την παρούσα διάτα- ξη και διαρθρώνονται στα κατωτέρω τμήματα: Α. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού α) Τμήμα Α΄- Στατιστικής ανάλυσης και μέτρησης επι- δόσεων. β) Τμήμα Β΄- Κατάρτισης και παρακολούθησης επιχει- ρησιακών σχεδίων. γ) Τμήμα Γ΄- Εγγραφών και παρακολούθησης φορολο- γουμένων. δ) Τμήμα Δ΄- Διασταυρώσεων και αξιολόγησης ελε- γκτικών ευρημάτων. ε) Τμήμα Ε΄ - Εκπόνησης ελεγκτικών προτύπων. Β. Διεύθυνση Ελέγχων α) Τμήμα Α΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου άμεσης φορολογίας. β) Τμήμα Β΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου Φ.Π.Α. και λοιπών έμμεσων φόρων. γ) Τμήμα Γ΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου ηλεκτρονικού εμπορίου και ενδοομιλικών συναλλα- γών. δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προ- έλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημε- δαπής. Στο Τμήμα Β΄ μεταφέρεται και η αρμοδιότητα του Τμή- ματος Δ΄- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών - VIES (άρθρου 7, παρ.1β του π.δ. 249/1998) της Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, το οποίο καταργείται και παύει να λειτουργεί από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Β΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων. Γ. Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων α) Τμήμα Α΄- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμι- κού πλαισίου εκούσιας είσπραξης δημοσίων εσόδων. β) Τμήμα B΄- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμι- κού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσό- δων. γ) Τμήμα Γ΄- Οφειλετών Ειδικών κατηγοριών. δ) Τμήμα Δ΄- Λογιστικής εσόδων και παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών. ε) Τμήμα Ε΄- Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και ε- πιτροπών ελέγχου και είσπραξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται γραφείο: α) του τμήματος Α΄, με αρμοδιότητα την αμοι- βαία συνδρομή στην είσπραξη με άλλα κράτη και εισπρά- ξεων υπέρ τρίτων, β) γραφείο του τμήματος Β΄, με αρμο- διότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση ληξιπρόθε- σμων οφειλών και γ) γραφείο του τμήματος Δ΄, με αρμο- διότητα την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπρά- ξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών των εσόδων και την ορθή απόδοση των εσόδων που εισπράττονται από φο- ρείς εκτός Δ.Ο.Υ.. Δ. Διεύθυνση Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ε- λέγχου και αναγκαστικής είσπραξης. α) Τμήμα Α΄ – Παρακολούθησης των ποινικών φορο- λογικών και εισπρακτικών υποθέσεων. β) Τμήμα Β΄- Παρακολούθησης της διοικητικής, διαιτη- τικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέ- σεων. γ) Τμήμα Γ ΄- Παρακολούθησης διοικητικών και λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φορο- διαφυγής και την είσπραξη δημοσίων εσόδων. δ) Τμήμα Δ ΄- Αξιολόγησης δικαστικών αποφάσεων ε- πί θεμάτων ελέγχου και είσπραξης. Ε. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης. α) Τμήμα Α΄- Συμβουλευτικών υπηρεσιών και ευαισθη- τοποίησης φορολογουμένων - οφειλετών. β) Τμήμα Β΄- Προληπτικής και κατασταλτικής αξιολό- γησης φορολογουμένων- ελεγχομένων και οφειλετών. γ) Τμήμα Γ΄- Επεξεργασίας στοιχείων και μέτρησης συμμόρφωσης. ΣΤ. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, ο- πουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαί- τερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τη λήψη στοχευμέ- νων μέτρων είσπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια- τάξεις. Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έ- χει όλες τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστι- κών μέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές. Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα: α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής μέριμνας και νομικής υπο- στήριξης β) Τμήμα Β΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού αναγκαστι- κής είσπραξης μεγάλων οφειλών γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης ο- φειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών δ) Τμήμα Δ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού στοχευμέ- νων ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης σε ομάδες ο- φειλετών.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ