180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 68 - Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 68Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφο- ρά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμ- φωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος με- τατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ του άρ- θρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) σε δημόσιες υπηρε- σίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού δεν ολοκλη- ρώνονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπι- κού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 5 της πε- ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, το τρίτο εδάφιο της υ- ποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 4 της περίπτω- σης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλι- κού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατά- ξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), προ- στίθενται εδάφια ως εξής: «Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τους υπαλλή- λους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γρα- πτές εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμο- λογία τους. Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης διενερ- γείται μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρία (3) έτη ανε- ξάρτητα από την προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων ορ- γανικών μονάδων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν τόσο οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 84 του παρόντος κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση όσο και οι υπάλληλοι που θα πλη- ρούν τις προϋποθέσεις αυτές τέσσερα (4) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 157 του Υπαλληλι- κού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατά- ξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μπορεί να συνεδριάζει και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) η φράση «των παραγράφων 1 και 2» αντικαθίσταται με τη φράση «των παραγράφων 4 και 5».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Γενικό Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α., γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., δ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίω- σης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία σε θέματα κυρίως δη- μόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβού- λευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσε- ων , κοινωνικών δικτύων , διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.A., στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλά- δος (ΕΝ.Π.Ε.), θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α.). 2. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και οι αναπλη- ρωτές τους επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης ως Πρόεδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί- κησης, διατηρείται η ένταξή του στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές της κύριας θέσης του και η προβλεπόμενη για τον Πρόε- δρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μηνιαία αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). 3. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία ε΄, στ΄ , ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές τους διορί- ζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, με α- πόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση των Υπουρ- γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. και οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέ- χρι την ανανέωσή της ή το διορισμό νέων μελών σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος. 4. Η θητεία του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των μελών του Δ.Σ. που αναφέρονται στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σο- βαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλε- ση των καθηκόντων τους. Η διακοπή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης. 5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμμα- τέα ορίζει ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Κέ- ντρου, καθώς και τον αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 Α του π.δ. 57/2007 (Α΄ 95), που προστέθηκε με την περίπτωση δ΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προ- στίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής: «δδ) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία και διαχείριση του δικτυακού τόπου ανάρτησης των προσκλήσεων εκ- δήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δη- μόσιου τομέα, καθώς και των σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που τίθενται σε δημόσια δια- βούλευση.»

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ