180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 60 - Λύση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. με μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και περιουσίας στον Ε.Φ.Ε.Τ.
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 60Λύση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. με μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και περιουσίας στον Ε.Φ.Ε.Τ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τε- χνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.), που συνεστήθη με το π.δ. 473/1988 (Α΄212) και ε- ποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων, λύεται και τίθεται σε εκκαθάρι- ση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός της νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις. Το σκοπό της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988 εκπληρώνει εφεξής ο Ε.Φ.Ε.Τ., Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.2741/1999 (Α΄199) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος για την υλοποίηση του σκοπού αυτού προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στην Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας, στον Ε.Φ.Ε.Τ. και καταλαμ- βάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες διαθέτει τα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς που συνιστώνται με την απόφαση μεταφοράς. Ο μερικής απασχόλησης υ- πάλληλος, καθώς και ο ωρομίσθιος υπάλληλος που υπη- ρετούν στην Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με την ίδια σχέση εργασίας, στον Ε.Φ.Ε.Τ.. Εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., υπήκοοι χω- ρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια και είναι σύζυγοι Ελλήνων, μετα- φέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ. σε προσωποπαγείς θέσεις της ί- διας ή συναφούς ειδικότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του εκκα- θαριστή και ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών ανα- γκών της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας, καθορίζε- ται το ελάχιστο προσωπικό της, που δεν μπορεί να υπερ- βαίνει τους δύο υπαλλήλους, το οποίο αποσπάται, χωρίς αίτησή του, από τον Ε.Φ.Ε.Τ. στην υπό λύση και εκκαθά- ριση εταιρεία, έως την αποπεράτωση των εργασιών εκ- καθάρισης. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η ο- ποία βεβαιώνεται από τον εκκαθαριστή, αίρονται αυτοδί- καια οι ως άνω αποσπάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας της περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήπο- τε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον Ε.Φ.Ε.Τ., στον οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή της. Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρι- σης, το όργανο διοίκησης του Ε.Φ.Ε.Τ. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνε- ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθε- σης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά ε- μπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίλη- ψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλα- κείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμε- νες κτηματολογικές εγγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. και ιδίως η ημερο- μηνία έναρξης και λήξης αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας, η οποία συγκαλείται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, ορίζει εκκαθα- ριστή. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανά- πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται νέος οργανισμός του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσια- κές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες και οι θέσεις σε υπηρε- σιακές μονάδες και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτο- μέρεια.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ