180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 63 - Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 63Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εταιρείες «Ανώνυμη εταιρεία τεχνολογικής ανά- πτυξης κεραμικών και πυρίμαχων» (ΕΚΕΠΥ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το π.δ. 420/1986 (Α΄ 198) και «Εταιρία τεχνολογικής ανάπτυξης κλωστοϋφα- ντουργίας, ένδυσης και ινών Α.Ε.» (ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ), που έ- χει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το π.δ. 385/1986 (Α΄ 168), συγχωνεύονται με την «Ανώνυμη εταιρεία βιο- μηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μετάλ- λων» (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη ε- ταιρία με το π.δ. 482/1985 (Α΄ 174) και η οποία σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 μπορεί να τροποποιεί το καταστατικό της με απόφαση της γενι- κής συνέλευσης των μετόχων, δι’ απορροφήσεως της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη. Η απορροφούσα εταιρία μετονομάζεται σε «Ανώνυμη εταιρεία βιομηχανι- κής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηρια- κών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας», ενώ ο δια- κριτικός της τίτλος ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ παραμένει ο ίδιος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η συγχώνευση των παραπάνω ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στα κατα- στατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) και του ν. 2166/1993 (Α΄137) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. Η συγχώνευση πρέ- πει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθε- σμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών που συγχωνεύονται με απορρόφηση από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτές με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρεία με τις ίδιες σχέσεις εργασίας και αποτελούν προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Με απόφαση του Υπουρ- γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα- θορίζεται κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορ- ροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορρο- φούσα ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε ό- λα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξο- μοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορρο- φούμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφού- σα χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι απορροφούμενες εταιρίες μεταβιβάζουν το σύ- νολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δι- καιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφού- μενης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέσα σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της συγ- χώνευσης, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΟΤ ΑΕ, εισφέρο- νται στην απορροφούσα ως άνω εταιρία τα εργαστήρια του ΕΛΟΤ χαμηλής τάσης, ηλεκτρικών παιχνιδιών και πολυμερών και ελαστικών, με το σύνολο του εξοπλισμού τους, καθώς και το σήμα ποιότητας για την πιστοποίηση βιομηχανικών προϊόντων. Η εισφορά γίνεται, ύστερα α- πό αποτίμηση των εργαστηρίων από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφα- ση της γενικής συνέλευσης της ΕΒΕΤΑΒ ΑΕ για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προ- τίμησης και διάθεση των εκδοθησομένων μετοχών στην ΕΛΟΤ ΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προ- βλέπεται στην υποπαράγραφο 3 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση. Με αποφάσεις του Υπουρ- γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορί- ζονται οι εκκαθαριστές, εάν δεν έχουν ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από την αυτοδίκαιη λύση των ως άνω εταιριών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγού- μενου εδαφίου, εντός της οποίας θα έπρεπε η Γενική Συ- νέλευση των μετόχων να ορίσει εκκαθαριστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η αρμοδιότητα εποπτείας των παραπάνω εταιριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγχώνευσης όσο της απορροφούσας ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομη- χανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ