180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 25Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποί- ων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το α- ποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια» σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α΄ 21), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και α- πόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε: αα) «Μηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη. ββ) «Ηλεκτρομηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγω- γή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστη- ρικτικοί μηχανισμοί. γγ) «Ηλεκτρονικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλ- λων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρι- κτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η ε- κτέλεση λογισμικού – προγράμματος (software) παι- γνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξα- γωγή του παιγνίου. β) «Τυχερά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλε- σμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και α- ποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδή- ποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να απο- δώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσ- σονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παί- γνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νό- μου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα. γ) «Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παί- κτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή από- δοσης του στοιχήματος. δ) «Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχά- νημα»: οποιοδήποτε μηχάνημα, υλικό ή μέσο ηλεκτρονι- κό, μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό που χρησιμοποιείται ά- μεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεά- ζει ή καθορίζει την έκβασή του. ε) «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου» (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς ε- ποπτείας και του ελέγχου των τυχερών παιγνίων με παι- γνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου. στ) «Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα» (Κ.Π.Σ.): το σύ- νολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακο- λούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων με παιγνιο- μηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών. ζ) «Δίκτυο Επικοινωνιών»: το σύνολο του αναγκαίου υ- λικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (on line) των παιγνιομηχανημάτων με το Κ.Π.Σ.. η) «Μονάδα Πίστωσης» είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετο- χής του παίκτη σε κάθε παίγνιο. θ) «Συνολικές μονάδες πίστωσης» (credits played): το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα. ι) «Συνολικές μονάδες κέρδους» (credits won): το σύ- νολο των μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν κερ- δίσει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα. ια) «Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους» (payout): ο λό- γος των συνολικών μονάδων κέρδους προς τις συνολι- κές μονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο παί- γνιο ή παιγνιομηχάνημα, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). ιβ) «Μικτό Κέρδος» (gross gaming revenue): το χρημα- τικό ποσό που απομένει εάν από τo συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδό- μενα σε αυτούς ποσά. ιγ) «Συνδεδεμένες εταιρείες»: Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδέονται με: α) «σχέση συμμετοχής», δηλαδή κατοχή άμεσα ή έμμεσα του ελέγ- χου τουλάχιστον του 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας, β) «σχέση ελέγχου» δηλα- δή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας κα- τά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/ 1920 (Α΄ 37) ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μίας εταιρείας. Μια ε- ταιρεία θεωρείται ότι ελέγχει άλλη όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 42ε ή 106 του κ.ν. 2190/1920. ιδ) «Εμπορική επικοινωνία»: αποτελεί κάθε μορφή επι- κοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με παί- γνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρό- σβαση σε δραστηριότητα σχετικά με τα παίγνια, οι επι- κοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επι- χείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των παι- γνίων. ιε) «Διαδικτυακός λογαριασμός παίκτη»: είναι ο λογα- ριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη από τον κάτοχο της άδειας για ένα ή περισσότερα παίγνια. Ο λογαρια- σμός αυτός καταγράφει τα ποσά συμμετοχής και τα κέρ- δη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμών παικτών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. ιστ) «Αυτοαποκλειόμενος παίκτης»: είναι όσοι με δική τους πρωτοβουλία, κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την κηδεμονία τους, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια.

Άρθρο 26Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί- πτωσης α΄ του άρθρου 25 και στα τυχερά παίγνια, που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδι- κτύου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός από τις δια- τάξεις που αναφέρονται στην Ε.Ε.Ε.Π. και το άρθρο 35, δεν εφαρμόζονται για τα τυχερά παίγνια που διεξάγο- νται ή για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα καζίνο και στις ε- ταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., για τα οποία ε- φαρμόζονται οι ειδικές γι’ αυτά διατάξεις.

Άρθρο 27Άδειες

Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων με παι- γνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τρίτοι μη κάτοχοι άδειας μπορούν κατ’ εξαίρεση να λειτουργούν και να εκμεταλ- λεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με ό- σα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 39. Τα παί- γνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποι- ημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 28Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου ΠαιγνίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστο- ποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), η οποία μετονομάζεται σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστά- ται στην Ε.Ε.Ε.Π. «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων». Αυτή εισηγείται προς την Ε.Ε.Ε.Π. μέτρα για τη βελτίω- ση της λειτουργίας της αγοράς και διατυπώνει απόψεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρό- ντος νόμου και του ν. 3229/2004. Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκ- πρόσωποι των κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής ε- πιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματι- κή εξειδίκευση στο αντικείμενο, που εκπροσωπούν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται μετά από εσωτε- ρικές διαδικασίες επιλογής ή που πληρούν κριτήρια αντι- προσωπευτικότητας, που θέτει η απόφαση σύστασης. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες πέ- ραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004: α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς: αα) τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, με παιγνιομη- χανήματα ή μέσω του διαδικτύου, ββ) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, γγ) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται α- πό άλλες διατάξεις αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξάρτητα από τα μέσα διεξαγωγής τους. Ο έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας διε- ξαγωγής του παιγνίου, στον έλεγχο οικονομικής διαχεί- ρισης, στον έλεγχο τήρησης των κανόνων διεξαγωγής του παιγνίου, στον έλεγχο απόδοσης των κερδών στους παίκτες και το Δημόσιο, στη χρηστή λειτουργία του παι- γνίου και στον έλεγχο εφαρμογής των όρων της άδειας λειτουργίας τυχερών παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κα- νονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 5. β) Την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αναγκαί- ων ελέγχων στους συμμετέχοντες στους αδειοδοτικούς διαγωνισμούς, στους κατόχους των αδειών και σε όσους εκμεταλλεύονται παίγνια για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του νόμου αυτού και της αδειοδότησής τους. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε από κλιμάκια της Ε.Ε.Ε.Π. είτε από μικτά κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά το Σ.Δ.Ο.Ε., το Σ.Δ.Η.Ε., με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του συναρ- μόδιου Υπουργού. Η Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από την προκήρυ- ξη δημόσιου διαγωνισμού, μπορεί να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο του ελέγχου σε εταιρείες με ειδική εμπει- ρία σε θέματα ελέγχου. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να προβαίνει σε συμφωνία με φορείς κρατικούς ή του ευρύτερου δη- μόσιου τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την ανάθεση μέρους ή συνόλου του ελέγχου των παιγνίων. γ) Τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίου ή λογισμικού αυ- τών και τη λήψη ή ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα, κάτοχο άδειας ή επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διε- νεργούνται τα παίγνια. δ) Την τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήμα- τος από δικαστική αρχή. ε) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με σκοπό την προστασία ανηλίκων και γενικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων με περιεχόμενο ρατσιστικό, ξενοφοβικό, πορνογραφικό ή αντίθετο σε κανόνες δημόσιας τάξης. στ) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευ- θύνονται στους κατόχους των αδειών για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης ε- σόδων από παράνομες δραστηριότητες. ζ) Τη συνεργασία και το συντονισμό με όλες τις συνα- φείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες (όπως, ιδίως, το Σ.Δ.Ο.Ε., η Υ.Δ.Η.Ε., η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, οι αντίστοιχες αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπι- στήμια, ερευνητικά κέντρα), καθώς και την εκπροσώπη- ση σε αυτές. η) Την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυ- τόν διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των οποίων και η προ- σωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την επιβο- λή άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή νομοθε- σία. θ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το παράνομο παίγνιο και την υποβολή εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο για την αποτελεσματικότερη πάταξή του. ι) Την κατάρτιση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. ια) Την ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί σχετικά με τα παίγνια σε άλ- λους φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύ- τερου βαθμού, η οποία θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αυξάνονται κατά τριάντα (30) και οι θέ- σεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυ- χερά παίγνια που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνο- νται κατά δέκα (10). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π.. Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπι- κού της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών. Η μισθοδοσία, πρόσθετα επιδόματα ή αποζημιώσεις των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται τυ- χόν πρόσθετη ειδική αμοιβή για το προσωπικό που υπη- ρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π.. 5.Το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται για το χρο- νικό διάστημα της υπηρεσίας του στην Ε.Ε.Ε.Π. και πέ- ντε (5) χρόνια μετά την απομάκρυνσή του καθ’ οποιονδή- ποτε τρόπο από αυτήν, να μην παρέχει, υπηρεσία με έν- νομη σχέση, σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π.. 6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βου- λής. Η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. πλην του Προέ- δρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Με την α- πόφαση διορισμού της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί τους και οι συγ- γενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, απαγορεύεται να είναι ε- ταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειρι- στές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετη- τές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παι- γνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα διορισμού ή λόγο παύσης μέλους της Ε.Ε.Ε.Π.. Επίσης, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θη- τείας τους και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να παρέ- χουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη ε- ντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με απόφα- ση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των με- λών της Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έ- λαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.» 7. Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. είναι: α) ποσοστό επί της συμμετοχής του Δημοσίου, της πα- ραγράφου 5 του άρθρου 50, του οποίου το ύψος καθορί- ζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) τα διοικητικά τέλη που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου 50, γ) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το πρώτο έτος λειτουργίας της. 8. H E.E.E.Π. υποχρεούται να συντάσσει και να δημο- σιεύει ετήσιους ισολογισμούς που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. Υποχρεούται επίσης να συντάσσει ε- γκαίρως ετήσιο προϋπολογισμό που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και προσαρτάται στο γενικό προϋ- πολογισμό του κράτους. Σε περίπτωση ελλείμματος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., χορηγούνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έσοδα και πιστώ- σεις, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό. Αν εμφανιστεί πλεόνασμα, τούτο αποδίδεται εν όλω ή εν μέρει στο Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών. Τον Μάρτιο κάθε τρέχοντος έτους η Ε.Ε.Ε.Π. υπο- βάλλει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων στον Υπουρ- γό Οικονομικών.

Άρθρο 29Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό- ταση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής προ- τάσεως της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ειδικό- τερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της, κατανο- μής του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την διάρθρωση και την οργάνωσή της. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Διάρθρωσης και ο Κανονι- σμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΕΤΠ που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 16 παράγρα- φοι 6 και 17 περίπτωση ιβ΄ του ν. 3229/2004 απορροφώ- νται από τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζονται θέματα σχετικά με τα παίγνια, ιδίως δε: α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών. β) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των όρων των αδειών και των υποχρεώσεων του νόμου αυτού από τους κατόχους των αδειών. γ) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά της, και η εγ- γραφή στα οικεία μητρώα των καταστημάτων, των παι- γνιομηχανημάτων, των παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξα- γωγής παιγνίων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μη- τρώων αυτών. δ) Το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σή- μανσης της πιστοποίησης αναφορικά με τα παίγνια, τα καταστήματα, τα παιγνιομηχανήματα και τους ιστοτό- πους, καθώς και το περιεχόμενο και η μορφή της υπο- χρεωτικής σήμανσης της απαγόρευσης εισόδου στα ά- τομα της παραγράφου 1 του άρθρου 33 σε καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. ε) Ο τρόπος επικύρωσης μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συμμε- τοχής σε τυχερά παίγνια σύμφωνα με το άρθρο 32. στ) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να ενσωματω- θούν σε αυτήν από τον ίδιο τον παίκτη. ζ) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους, τους παίκτες, τα χρηματοπιστωτικά ι- δρύματα, τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τους πα- ρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική διαδικασία. η) Οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκμεταλλευτών της άδειας προκειμένου να διασφαλίζεται η μη συμμετο- χή σε τυχερά παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρ- θρου 33. θ) Ο έλεγχος των συμβάσεων προσχώρησης στο παί- γνιο που συνάπτουν οι παίκτες με τους κατόχους των α- δειών ή όσους εκμεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουρ- γούν τυχερά παίγνια, με στόχο την προστασία των παι- κτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές πρακτικές, ό- πως δέσμευση ποσού για επόμενο στοίχημα, καταβολή ποσού κερδών εφόσον υπερβαίνει ορισμένο ύψος κερ- δών. ι) Ο τρόπος ενημέρωσης των παρόχων υπηρεσιών δια- δικτύου (ΙSPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να δια- σφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων διε- ξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τους χρήστες. ια) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των παιγνίων για τους κατόχους της ά- δειας και όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, είτε με παι- γνιομηχανήματα είτε μέσω του διαδικτύου, καθώς και η περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόμενο των δεδομέ- νων που αποστέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π.. ιβ) Ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουρ- γίας των καταστημάτων, των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων και αναλό- γως του τύπου της πιστοποίησης, από χώρους συνάθροι- σης της νεολαίας, όπως ιδίως σχολεία, φροντιστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέ- ντρα, οικοτροφεία, από αναγνωρισμένους χώρους θρη- σκευτικής λατρείας, η ελάχιστη επιφάνεια των αμιγών ή μικτών χώρων, η αναλογία επιφάνειας μεταξύ των παι- γνιομηχανημάτων και της κυρίας χρήσεως για τους μι- κτούς χώρους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. ιγ) Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος κατα- λογισμού και κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά το άρθρο 51.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων ρυθμίζονται η εμπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχε- ρών, και οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. Η διαφήμιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυ- στηρό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στον το- μέα των παιγνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι λελο- γισμένη και να περιορίζεται αυστηρώς σε ό,τι απαιτείται προκειμένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων. Η διαφήμιση δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της φυσικής ροπής των κα- ταναλωτών προς τα παίγνια μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους σε αυτά καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινότυπα τα παίγνια ή προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιού- μενα έσοδα προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη έλξης των παιγνίων μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων που προ- βάλλουν παραπλανητικώς σημαντικά κέρδη. Κάθε παρα- βίαση των προηγούμενων κανόνων επιφέρει την επιβολή κυρώσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγω- γής και Ελέγχου Παιγνίων.

Άρθρο 30Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτή- σεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορι- κού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται: α. Η λογισμική παρακολούθηση όλων των μορφών παι- γνίων και όλων των πιστοποιημένων παιγνιομηχανημά- των και ιστοτόπων. β. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (on line) και ο έλεγχος των παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχε- ρών παιγνίων, που είναι εγκατεστημένα στα πιστοποιη- μένα καταστήματα, καθώς και η παρακολούθηση και ο έ- λεγχος των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω α- δειοδοτημένων ιστοτόπων. γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων παιγνιομηχανημάτων και κεντρικών πλη- ροφοριακών συστημάτων. δ. Η συλλογή από τα παιγνιομηχανήματα και τα Κ.Π.Σ., η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των αναγκαίων δεδομένων, για όλες τις μορφές τυχε- ρών παιγνίων και για όλα τα παιγνιομηχανήματα διεξα- γωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους. ε. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγω- γής όλων των μορφών παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανή- ματα γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμέ- νων δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα, τα οποία συνδέονται με το Π.Σ.Ε.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύ- ου γίνεται αποκλειστικά μέσω ιστοτόπων συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν α- νά πάσα στιγμή ότι κάθε παιγνιομηχάνημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνα- τός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστα- σης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και αναβάθμισής τους. Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιο- μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionali- ties) του συστήματος αυτού, και β) η ακεραιότητα, αξιο- πιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε.. Η τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέο- νται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υλοποιείται από τους κατόχους της άδειας, τι- μωρείται με καταβολή προστίμου ή ανάκληση από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 51.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί τα στοι- χεία που λαμβάνει από τα παιγνιομηχανήματα ή το διαδι- κτυακό παίγνιο για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε α- σφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας από την Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Ε.Ε.Ε.Π. οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμ- βάνει από κατόχους της άδειας για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε ασφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέ- πουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμέ- νων στοιχείων εποπτείας.

Άρθρο 31Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (pay- out) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ανεξαρτήτως αν διεξάγονται με παιγνιομηχάνημα ή μέσω του διαδικτύου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται το μέγιστο ποσό κέρ- δους που αποδίδει κάθε μορφή τυχερού παιγνίου, ο χρό- νος και ο τρόπος καταβολής των κερδών, οι όροι μεγι- στοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα (τζάκποτ) των κερδών που προκύπτουν στο διαδίκτυο, ή από κάθε παι- γνιομηχάνημα ή από όλα τα παιγνιομηχανήματα που λει- τουργούν στο ίδιο πιστοποιημένο κατάστημα και οι όροι και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της α- πόδοσης του ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρ- δους της παραγράφου 1, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά αμερόληπτη και ακριβής επίτευξή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τζάκποτ με παιγνιομηχανήματα μεταξύ περισσοτέ- ρων του ενός πιστοποιημένων καταστημάτων του κατό- χου της άδειας, επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανη- μάτων αποδίδονται άμεσα στον παίκτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κα- τατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστω- τικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών, σύμφωνα με όσα ορίζο- νται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του πο- σού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας σε πι- στωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατε- στημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Για το ύ- ψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύ- ρος της άδειας.

Άρθρο 32Όροι συμμετοχής των παικτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον προηγουμένως ε- πικυρωθεί με ενημέρωση του Π.Σ.Ε.Ε., με κάθε πρόσφο- ρο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο, όπως ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων είναι δέκα λεπτά (0,10) του ευρώ και το μέγιστο δύο (2) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπο- ρούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται μόνο με την τοποθέτηση κέρματος ή χαρτονομί- σματος, με επανεπένδυση μονάδων κέρδους ή με χρήση προπληρωμένης κάρτας, κατά τρόπο που να εξασφαλί- ζεται η ταυτοποίηση του παίκτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται η διεξαγωγή πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων με πίστωση, καθώς και η παροχή έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαγορεύονται τυχερά παίγνια στα οποία το μέγι- στο ποσό που μπορεί για μία συμμετοχή να χάσει ο παί- κτης είναι ανώτερο από το χρηματικό ποσό συμμετοχής του στο κάθε παίγνιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο κάτοχος άδειας τυχερών παιγνίων, το πάσης φύ- σεως προσωπικό του, τα μέλη του οργάνου διοίκησής του, όποιος εκμεταλλεύεται και λειτουργεί παιγνιομηχα- νήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και το προσωπικό του απαγορεύεται να μετέχουν σε τυχερά παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τυχερά παί- γνια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε παίκτη να συμμετέ- χει σε τυχερά παίγνια μέσω παρένθετων φυσικών ή νομι- κών προσώπων.

Άρθρο 33Προστασία παικτών και Ατομική Κάρτα ΠαίκτηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι αυ- τοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ανήλικοι επιτρέπεται να παίζουν τεχνικά-ψυχα- γωγικά παίγνια, κατάλληλα για την ηλικία τους, σύμφω- να με πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Τα παιγνιομηχανήματα στα οποία επιτρέπεται να παί- ζουν ανήλικοι πρέπει να είναι τοποθετημένα σε διακρι- τούς χώρους και να υπάρχει εποπτεία από υπεύθυνο εκ- μετάλλευσης, που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρ- θρου 42.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι κάτοχοι των αδειών, οι φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οι υπεύθυνοι λειτουρ- γίας και οι υπάλληλοι των καταστημάτων, καθώς και όσοι ασκούν μόνιμα ή προσωρινά εποπτεία στους χώρους ό- που λειτουργούν παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων, υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτομα που αναφέρο- νται στην παράγραφο 1 την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς. Υποχρεούνται επίσης να αναρ- τούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των καταστημά- των, σήμανση απαγόρευσης για την είσοδο στα άτομα αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγο- νται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαι- τείται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ώστε να διαπι- στώνονται στοιχεία όπως η ηλικία, ο Αριθμός Φορολογι- κού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και να διασφαλίζονται πρό- σθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ατομική κάρτα παίκτη μπορεί να εκδίδεται από τους κατόχους των αδειών, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 34Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόρρητο – Υποχρέωση ΕχεμύθειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δε- δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λει- τουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας αναφο- ρικά με το σύνολο των εργασιών που εκτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ως «Υπεύθυνος Ε- πεξεργασίας», κατά το άρθρο 2 παρ. ζ΄ του ν. 2472/ 1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν και όλοι οι κάτοχοι άδειας, φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων, ιδιοκτή- τες ή υπεύθυνοι εκμετάλλευσης, εφόσον τηρούν αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π., στους κατόχους της άδειας και σε όλους της φορείς εκμετάλλευσης και διε- ξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων του προηγουμένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέ- τρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παι- κτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το α- πόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α΄ 60), επιβάλλονται και οι δι- οικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους κατόχους των α- δειών, ή τους φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτι- κούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο περιορισμός της πρόσβα- σης ανηλίκων, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματι- κά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη. Αποκλει- στικό δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχει μόνο το προσω- πικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν, έχει οριστεί με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. και είναι επιφορτισμένο με την τή- ρηση των υποχρεώσεων του νόμου αυτού, καθώς και το προσωπικό των φορολογικών ή διωκτικών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους φορείς διεξαγωγής παι- γνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρό- πο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύε- ται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

Άρθρο 35Εμπορική επικοινωνίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εμπορική επικοινωνία που αφορά σε παίγνια υπό- κειται σε περιορισμούς. Υποχρεωτικά αναφέρονται τα ά- τομα που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, κα- θώς επίσης αναφέρονται και οι γραμμές και υπηρεσίες υ- ποστήριξης για απεξάρτηση από το παίγνιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, για οποιονδήποτε φορέα σχετικά με την παροχή πίστωσης στους παίκτες για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το περιεχόμενο των κάθε είδους εμπορικών επικοι- νωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αρχές που καθιε- ρώνει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνο με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγ- χου Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια, με εξαίρεση τα παίγνια που διεξάγονται σύμφωνα με άδεια που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία.

Άρθρο 36Υποχρεωτική σήμανσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εμφανείς επιγραφές αναφορικά με το είδος και την προσβασιμότητα των παιγνίων, αναρτώνται στο κατά- στημα και εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων που δεν διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων προστασίας των ατόμων που α- παγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, υπέχουν διοι- κητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμι- μης λειτουργίας. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδι- κού αυτού σήματος, η εκτύπωση και διάθεσή του, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα καταστήματα και στις οθόνες διεξαγωγής παι- γνίων αναγράφεται υποχρεωτικά κάθε πληροφορία σχε- τικά με υπηρεσίες αντιμετώπισης του εθισμού και στήρι- ξης για την απεξάρτηση από τα παίγνια. Με τον Κανονι- σμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να εξει- δικεύονται οι ανωτέρω υποχρεωτικές αναγραφές.

Άρθρο 37Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για κάθε τυχερό παίγνιο εκδίδεται και κυκλοφορεί α- πό τον κάτοχο της άδειας ειδικό έντυπο, σε έντυπη ή η- λεκτρονική μορφή, που φέρει την ονομασία «Έντυπο Προγράμματος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε Έντυπο Προγράμματος και για κάθε μία από τις μορφές παιγνίου που περιλαμβάνεται σε αυτό, ανα- γράφονται υποχρεωτικά η μορφή του, ο ατομικός ή ομα- δικός χαρακτήρας του, το αποδιδόμενο ποσοστό κέρ- δους και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, που ορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Έντυπο Προγράμματος διατίθεται σε εμφανές σημείο στα καταστήματα, στην σελίδα εισόδου του δια- δικτυακού τόπου των παιγνίων και γενικά τίθεται στη διάθεση και ενημέρωση του παίκτη με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 38Τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνιαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διεξαγωγή όλων των μορφών τεχνικών – ψυχα- γωγικών παιγνίων είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της τήρη- σης των νόμιμων προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιεί τον αμιγώς τεχνικό – ψυχα- γωγικό χαρακτήρα των προτεινομένων παιγνίων για διε- ξαγωγή σε καταστήματα με παιγνιομηχανήματα. Η συμ- μετοχή των παικτών γίνεται μέσω παιγνιομηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ατομικό ενσωματωμένο ειδικό απα- ραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγρα- φής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκμετάλλευση τεχνικών – ψυχαγωγικών παι- γνίων με παιγνιομηχανήματα εκδίδεται άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. στο πλαίσιο άσκησης του επιτηδεύματος. Οι κά- τοχοι των αδειών εκμετάλλευσης τεχνικών – ψυχαγωγι- κών παιγνίων είναι ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρό- σωπα, με τη μορφή προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εται- ρίας, που φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατά- ξεις του ν. 2238/1994 (Α΄ 151). Δεν επιτρέπεται η χορή- γηση άδειας εκμετάλλευσης τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση αυτών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τε- λεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθε- ση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ε- νεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σω- ματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετή- σιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προ- βλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρη- κτικών υλών και φοροδιαφυγής.

Άρθρο 39Αδειοδότηση τυχερών παιγνίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουρ- γήσουν 35.000 παιγνιομηχανήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγεί- ται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) για το σύνολο των 35.000 παιγνιομηχανημάτων. Από τα ανωτέρω, τα 16.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται και εκμεταλ- λεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστα- νται σε αμιγείς χώρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 42 και 43, και εκμεταλλεύονται από παρα- χωρησιούχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχω- ρεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6. Οι παραχωρησιούχοι αναλαμβάνουν το συνολικό επι- χειρηματικό κίνδυνο της εκμετάλλευσης και δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιομηχανήματα σε αδειοδοτημέ- νους χώρους τρίτων. Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα προσφέρουν. Οι τεχνικές προδιαγρα- φές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν σε κάθε περί- πτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από την ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών. Οι παραχωρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την εμπο- ρική τους πολιτική τηρουμένων πάντα των περιορισμών που επιβάλλονται από το νόμο ως προς τις διαφημίσεις παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της περί- πτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000. Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα που εγκαθίστα- νται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκμεταλλεύονται μέσω των πρακτορείων της καταβάλλεται αμέσως με την χορήγη- ση της αδείας. Ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι καταβο- λής από την ΟΠΑΠ Α.Ε. του τιμήματος για τα παιγνιομη- χανήματα που εγκαθιστούν και εκμεταλλεύονται παρα- χωρησιούχοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πα- ράγραφο 6, καθορίζονται στην άδεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει δώδεκα μήνες μετά τη χορήγησή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της άδειας, η Ο- ΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, με αίτησή της προς την Ε.Ε.Ε.Π. να ζη- τήσει τη χρονική επέκτασή της για ίσο ή μικρότερο χρο- νικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμη- μα. Η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα για εγκατάσταση και εκμετάλλευση 18.500 παιγνιομηχανη- μάτων σε τέσσερις έως και δέκα παραχωρησιούχους, ύ- στερα από προκήρυξη δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Το αντάλλαγμα καταβάλλεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης για το συνο- λικό χρόνο διάρκειάς της. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραμένει κάτο- χος της αδείας και συνεχίζει να υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εκείνος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, απαγορεύεται να πα- ραχωρεί περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίω- μα αυτό.

Άρθρο 40Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκείνοι στους οποίους έχει παρα- χωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων υποχρεούνται να τηρούν τις νομι- κές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρε- ούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δώδεκα μη- νών από τη χορήγηση της άδειας. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργού- ντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την πα- ράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα παιγνιομηχα- νήματα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρησή τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εικοσιτέσσερις μήνες από τη χορή- γηση της άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των παιγνιομη- χανημάτων που παραχωρήθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 6, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζη- μίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των παιγνιομη- χανημάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστα- σης και εκμετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προβαί- νει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των μη λει- τουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημοσίου διεθνούς πλει- οδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται α- πό την Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε διάθεση μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή παραχωρη- σιούχου δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύ- τερη με το 2% του μετοχικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημε- ρών από την πραγματοποίησή της. Αν πρόκειται για διά- θεση εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμε- νη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυ- ρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εκείνοι προς τους οποίους έχει παραχωρηθεί το δι- καίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες εταιρίες.

Άρθρο 41Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ορίζο- νται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με στόχο την απρόσκο- πτη, ασφαλή και σύννομη λειτουργία τους, καθώς και την παρακολούθηση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τα καταστήματα εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων αυτών απαιτείται πιστοποίηση τύπου Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ΄, όπως ορίζεται στο άρθρο 43.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε παίγνιο που διεξάγεται με παιγνιομηχανή- ματα πρέπει να εμφανίζεται πριν την εισαγωγή του μέ- σου πληρωμής, ηλεκτρονική ένδειξη με τον αριθμό πι- στοποίησης του παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 42Πιστοποίηση καταστημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχε- ρών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστο- ποίηση του καταστήματος, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση των κατόχων αδειών διεξαγω- γής παιγνίων ή όσων εκμεταλλεύονται παίγνια με παι- γνιομηχανήματα, σύμφωνα με τους όρους του νόμου αυ- τού. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση καταστημάτων διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχερών παι- γνίων με παιγνιομηχανήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, σε στοιχεία για το χώρο τοποθέτησης των παι- γνιομηχανημάτων, στον αριθμό των παιγνιομηχανημά- των ανά κατάστημα, στο είδος των παιγνίων που διενερ- γούνται σε αυτά και στο ύψος του παραβόλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιτρέπεται η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξα- γωγή, στο πλαίσιο άσκησης επιτηδεύματος, των τεχνι- κών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε αμιγείς ή μικτούς χώ- ρους, ενώ των παιγνίων με παιγνιομηχανήματα μόνο σε αμιγείς χώρους. α) «Αμιγής χώρος» διεξαγωγής παιγνίων είναι κατά- στημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά είτε τεχνικών – ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθε- σίας. Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώ- ροι για την εγκατάσταση τυχερών παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιο- μηχανήματα είναι κατάστημα, όπου επιτρέπεται κατ’ ε- ξαίρεση η διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγω- γικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπό- θεση ότι ο αριθμός παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυ- χερών παιγνίων δεν υπερβαίνει τα τρία (3).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη χορήγηση κάθε τύπου πιστοποίησης και για τη διατήρησή της σε ισχύ καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο, ετήσιο τέλος λειτουργίας του καταστήματος. Το ύψος του τέλους αυτού καθορίζε- ται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με σχετική οικο- νομική μελέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, για τον προσδιορισμό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για κάθε κατάστημα ορίζεται υπεύθυνος εκμετάλ- λευσης, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό- κληρον με τον κάτοχο της άδειας διεξαγωγής παιγνίων ή τον φορέα εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξε- ων του νόμου αυτού. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης πρέ- πει να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μό- νιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋπο- θέσεις: α) Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ- κής Ένωσης. β) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, α- πιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ε- κβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο- κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ- νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικο- νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρ- κωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. γ) Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. δ) Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε όλα τα καταστήματα: α) Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή και να λειτουρ- γούν μη πιστοποιημένα παίγνια και παιγνιομηχανήματα. β) Απαιτούνται τουλάχιστον 3 τ.μ. καθαρού χώρου ανά παιγνιομηχάνημα. γ) Αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της προσόψεως σήμα νόμιμης λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του καταστήματος. δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων ταμεια- κών μηχανών (ΑΤΜ).

Άρθρο 43Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων

Οι πιστοποιήσεις των καταστημάτων διεξαγωγής παι- γνίων με παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε κατηγο- ρίες ως εξής: α) Πιστοποίηση τύπου Α΄ για τα καταστήματα διεξα- γωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε αμιγείς χώ- ρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους μέχρι τριάντα ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Στα κατα- στήματα με τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια υπάρχει δια- κριτός χώρος για τους ανηλίκους. β) Πιστοποίηση τύπου Β΄ για τα καταστήματα διεξα- γωγής τυχερών παιγνίων σε αμιγείς χώρους, που εκδί- δεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι είκοσι πέντε μηχανήματα ανά κατά- στημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερι- κά με άλλο. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β΄ σε κα- ταστήματα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζί- νο απόσταση ίση ή μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων, που υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή. γ) Πιστοποίηση τύπου Γ΄ για καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε μι- κτούς χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ο- ρίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων. δ) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων αποκλει- στικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε θαλασσο- πλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εσωτερικού, α- παιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Δ΄, που εκδίδε- ται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διε- ξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. ε) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων αποκλει- στικά τυχερών παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Ε΄, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. στ) Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανη- μάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορεί- ου, τύπου ΣΤ΄, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ο- ρίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων.

Άρθρο 44Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για κάθε τεχνικό – ψυχαγωγικό παίγνιο που πρόκει- ται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποίηση κάθε τύπου τεχνικού – ψυχαγωγικού παιγνίου πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την ε- μπορική ονομασία του, το χαρακτήρα αυτού, την περι- γραφή του, πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψη- φιακό μέσο, το εύρος ηλικίας των παικτών, τυχόν υπάρ- χουσα πιστοποίηση και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του πα- ραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Θεωρούνται πιστοποιημένα τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποίηση άλ- λων εθνικών αρχών, αναγνωρισμένων διεθνών ή ευρω- παϊκών οργανισμών ή οργανισμών πιστοποίησης με τους οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει συμφωνία αναγνώρι- σης. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση με το σχετικό κατάλο- γο και τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν, που αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε τυχερό παίγνιο που πρόκειται να εγκατα- σταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πι- στοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποί- ηση κάθε τύπου τυχερών παιγνίων πρέπει να συνοδεύε- ται από φάκελο ο οποίος περιέχει μεταξύ άλλων, στοι- χεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εμπορική ονομα- σία του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του, πρω- τότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια ε- ξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει «Ειδική άδεια για δοκι- μαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά» με διάρ- κεια έως 2 μήνες, τα οποία διενεργούνται σε συγκεκρι- μένα καταστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 συνολικά στην Επικράτεια. Στην ειδική αυτή άδεια ορί- ζονται και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρ- μογή της δοκιμαστικής λειτουργίας, όπως ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τα προς εγκατάσταση παιγνιομηχανήματα μέσω των οποίων διενεργούνται τεχνικά – ψυχαγωγικά ή τυ- χερά παίγνια, απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Προς τούτο απαιτείται αίτηση με στοιχεία που αφορούν το παιγνιομηχάνημα και ιδίως τον τύπο, την περιγραφή, τον τρόπο λειτουργίας του και παράβολο. Τα δικαιολο- γητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξα- γωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 45Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (internet) ανήκει στην α- ποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέ- σω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέ- σεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυ- πηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυ- χερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφα- λίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προκηρύσ- σονται άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Οι άδειες χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν δεν κατακυρωθεί το σύνολο των αδειών που προ- κηρύχθηκαν, οι άδειες που δεν κατακυρώθηκαν επανα- προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την κατακύρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την κατακύ- ρωση και περιλαμβάνει όρους, υπό τους οποίους ασκεί- ται η δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ι- σχύουσας άδειας, ο ανάδοχος μπορεί να ζητά με αίτησή του προς την Ε.Ε.Ε.Π. τη χρονική επέκταση της άδειας για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους ό- ρους, αλλά με νέο τίμημα. Για την ανανέωση της αδείας απαιτείται η καλή εκτέλεση των όρων της αδείας και η πρόταση ευλόγου τιμήματος. Η διαδικασία για τον καθο- ρισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Άδειες πέραν των όσων προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3, δεν μπορούν να προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει πενταετία από τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Α- παγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συ- νεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Άρθρο 46Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγη- ση άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του δια- δικτύου επιτρέπεται σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, με κα- ταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι εταίροι, δεν πρέ- πει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, α- πιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ε- κβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο- κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ- νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικο- νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρ- κωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χο- ρήγηση αδείας απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστο- λής 100.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκα- τεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλου- θα: α) τον αριθμό των αδειών που προκηρύσσονται, β) την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο όργανο του δια- γωνισμού τα σχετικά έγγραφα, γ) το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προ- σφορών, την ημερομηνία και τον τόπο της αποσφράγι- σης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστα- νται, δ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβο- λής των εγγυήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται, ε) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προ- κύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται με την προ- κήρυξη, στ) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν, ζ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, η) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποί- ους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, θ) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κα- τάσταση των υποψήφιων τα οποία οδηγούν σε αποκλει- σμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι οι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις περι- πτώσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό, ι) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού δια- γωνισμού, ια) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί και ιβ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Άρθρο 47Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με κα- ταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρείας δεν πρέπει να έ- χουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ο- ποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απι- στία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκ- βίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο- κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ- νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικο- νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρ- κωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κάτοχοι αδειών απαγορεύεται να είναι συνδεδε- μένες εταιρείες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε διάθεση εν ζωή μετοχών εταιρείας κατόχου ά- δειας διενέργειας τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανή- ματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού ή του ε- ταιρικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πραγματοποίησή της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρ- θρου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της ε- ταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκ- δοσης, επέκτασης χρονικής ισχύος και ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι όροι που πρέπει να περιέχονται σε αυτές, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα που αφορά την έκδοση των αδειών και τις υποχρεώσεις των μετό- χων των εταιρειών που είναι κάτοχοι της άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται: α) το τίμημα της άδειας, β) προκαταβολή ποσού έναντι της συμμετοχής του Δη- μοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 50.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου έχουν υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη.gr.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα δε- δομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και τα δεδομένα που ανταλλάσ- σονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υ- πηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαρα- γωγή των αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπο- ρεί να ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρού- νται οι προϋποθέσεις των αδειών, αν τα κέρδη δεν κατα- βληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περι- πτώσεις ορίζονται στο νόμο αυτόν, στον Κανονισμό Διε- ξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και στους όρους της ά- δειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφό- σον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης.

Άρθρο 48Υποχρεώσεις – Απαγορεύσεις – Στοιχεία παικτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοίχημα οποιουδήποτε τύπου σε χρηματοπιστω- τικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγο- ρά που λειτουργεί στην Ελλάδα απαγορεύεται. Στην α- παγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση ιστοτό- πων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά ασκεί και τη λει- τουργία των ιστοτόπων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστοτό- πων από μη κατόχους άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχημάτων απαγο- ρεύεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομα- γνητικών μέσων επιτρέπεται μόνο ύστερα από χορήγη- ση ειδικής άδειας, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι κάτοχοι της άδειας απαγορεύεται να επιτρέπουν τη συμμετοχή στα προσφερόμενα μέσω των ιστοτόπων τους τυχερά παίγνια σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και σε μη εγγεγραμμένους χρήστες. Πριν τη δημιουργία λογαριασμού παίκτη για συμμετοχή σε οποιοδήποτε τυ- χερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου, ο παίκτης συνομολο- γεί σύμβαση προσχώρησης στο παίγνιο. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των παικτών και το ειδικότερο περιεχόμενο της σύμβασης προσχώρησης.

Άρθρο 49Μεταφορές χρημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτι- κά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε δοσοληψία που αφορά τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωρι- στά με ευθύνη των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων ή ι- δρυμάτων πληρωμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ί- δρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουρ- γεί νόμιμα στην Ελλάδα. Τα ποσά που βρίσκονται κατα- τεθειμένα στο λογαριασμό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί των παικτών. Ό- ταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαρια- σμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συ- νολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυα- κοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της ά- δειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώ- σει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέ- ρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυ- χερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρω- μών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίη- ση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κα- νονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύμα- τα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέ- ουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογα- ριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι τυχε- ρών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που παραβαί- νει τη διάταξη της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρό- στιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ΄ ελάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.

Άρθρο 50Παράβολα – Τέλη – Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα – ΦόροιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της ά- δειας διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων τεχνικών – ψυχαγωγικών παι- γνίων, καταβάλλονται: α) προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών- ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό των παι- γνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατά- στασής τους, β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών- ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυ- σμό του τόπου εγκατάστασής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγω- γής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιο- μηχανημάτων αυτών, καταβάλλονται: α) παράβολο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χορή- γησης αδειών, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 46, β) το τίμημα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέ- κυψε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 46, γ) σε περίπτωση ανανέωσης άδειας, ποσό έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου στα έσοδα των τυχερών παι- γνίων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιομηχα- νημάτων και των καταστημάτων στα οποία διεξάγονται τεχνικά – ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια με παιγνιομηχα- νήματα, καταβάλλονται: α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4, β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιομηχα- νήματος και καταστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 42 πα- ράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εγγραφή και τη διατήρηση στα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. των κατασκευαστών, των τεχνικών και των ει- σαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων καταβάλ- λεται: α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29, β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγρα- φής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνι- κού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα τοις ε- κατό (30%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δρα- στηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο κάθε τρίμηνο και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Α- πριλίου, 16 Ιουλίου και τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Ο κάτοχος άδει- ας, αν έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φο- ρέα εκμετάλλευσης για την καταβολή της συμμετοχής του πρώτου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πο- λιτισμού και Τουρισμού και του συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται μέρος των εσόδων αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζε- ται για κοινωνικές πολιτικές, όπως η ενίσχυση μέτρων πολιτικής για άτομα με αναπηρία, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την απεξάρτηση από τα παίγνια, καθώς και για την απεξάρτηση από άλλες μορφές εθισμού, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, και για τους ΟΤΑ πρώ- του και δεύτερου βαθμού σχετικά με τις παραπάνω πολι- τικές και τις διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται στην περίπτωση ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατά- ξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, θε- ωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται λογιστι- κά, ή από τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις πε- ριπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζε- ται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/ 1994. Τα παραπάνω ποσά δεν συμψηφίζονται με άλλους φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται. 8.Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παιγνίων, που ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρά- γραφο 1 του άρθρου 26, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας του εισοδήματος. Γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα ορ- γάνωσης και λειτουργίας της αλλοδαπής επιχείρησης που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κά- τοχος άδειας του νόμου αυτού, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλο- δαπή, δεν υπολογίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης. 9. Τα κέρδη των παικτών από τη διεξαγωγή στην Ελ- λάδα τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται με παιγνιομη- χανήματα, ή μέσω του διαδικτύου, υποβάλλονται σε φό- ρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκα- τό (10%), κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 58, της παραγράφου 1 του άρθρου 91 και των άρθρων 92 έως και 97 του Κώδικα Φορολογίας Κλη- ρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α΄ 266). Ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα στο Δημόσιο από τους κατόχους των αδειών. 10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί- δεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται τα ποσά των παραβόλων, τελών και συμμετοχών, καθώς και ο χρόνος, η διαδικασία καταβολής, τα όργανα είσπραξης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των προηγού- μενων παραγράφων, σύμφωνα με σχετική οικονομική με- λέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, τα οποία α- ντανακλούν το κόστος των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν. 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί- δεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται όλα τα έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, για τη βεβαί- ωση κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου, επιπλέον εκεί- νων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις. 12. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυ- χερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα ε- γκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω- σης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέ- χουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέ- τοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υ- πηρεσιών στη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού που διέπουν το διαδι- κτυακό στοίχημα και τη χορήγηση των σχετικών αδειών μόνον εφόσον υπαχθούν αμέσως και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του νόμου αυτού, αναδρομικά στο πλαίσιο του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζε- ται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εφαρμο- γή της παραγράφου αυτής δεν θίγει τη σχετική αποκλει- στική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45.

Άρθρο 51Διοικητικές κυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ ε- ξουσιοδότησή του ή των όρων των αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της: α) επιβάλει κατ΄αποκοπήν πρόστιμο από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων ει- σπράξεων, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, α- νάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβα- σης, ή και β) ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την ά- δεια, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της πα- ράβασης. Η προσφυγή, ως διαφορά ουσίας, κατά απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. ασκείται στα τακτικά διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα και εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου αυτής ανά παράβαση ή ανά κατηγορίες παραβάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ε- φαρμογή της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυ- τόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παι- γνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήμα- τος διεξαγωγής των παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όποιος διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς τη χρήση και τον έλεγχο των ατομικών καρτών παίκτη των συμμετε- χόντων τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως και επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση. Η συχνή και σε πολλούς πελά- τες παράλειψη απαίτησης κάρτας παίκτη μπορεί να οδη- γήσει σε αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι και σε ορι- στική ανάκλησή της, καθώς και σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο του καταστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπο- νται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 τιμωρούνται με πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και δύο χιλιά- δων (2.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδι- κτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παι- γνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οι- κείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Στον πά- ροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την υποχρέ- ωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται με τον Κα- νονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπο- νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και χιλίων πε- ντακοσίων (1.500) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας δεν εγκαθι- στούν τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που να συνδέεται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υπόκεινται σε ποινή προστίμου ύψους α- πό εκατό χιλιάδων (100.000) έως και πεντακοσίων χιλιά- δων (500.000) ευρώ, καθώς και σε προσωρινή παύση λει- τουργίας ή οριστική ανάκληση της αδείας, από την Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της παράβασης, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης πα- ραβάσεων και επιβολής προστίμων, το ύψος και τα κριτή- ρια επιμέτρησης των προστίμων, η διαδικασία είσπραξής τους, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία α- ναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κά- θε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 52Ποινικές κυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαι- τούμενη προς τούτο άδεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκι- σης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα ή προκειμένου για παίγνια που διεξάγονται μέσω του δια- δικτύου με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως και πεντακόσιες χιλιά- δες (500.000) ευρώ. Αν το παίγνιο που διεξάγεται είναι τυχερό, το αδίκημα τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όποιος προβαίνει σε εμπορική επικοινωνία για τυχε- ρά παίγνια τα οποία διοργανώνονται ή διεξάγονται χω- ρίς άδεια, είτε ως διαφημιστής είτε ως διαφημιζόμενος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευ- ρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όποιος μετέχει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργα- νώνεται χωρίς άδεια από την Ελληνική Δημοκρατία, τι- μωρείται με ποινή φυλάκισης έως τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τεχνικά – ψυχαγωγι- κά παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του καταστήματος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι- στον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 150.000 έ- ως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όποιος επιτρέπει την πρόσβαση σε παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρθρου 33, τιμωρείται με φυλάκι- ση τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όποιος μετέχει σε παίγνια μέσω παρενθέτου φυσι- κού ή νομικού προσώπου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και το πα- ρένθετο φυσικό πρόσωπο και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα που καθορίζονται ως αυτουργοί με την παράγραφο 11.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Όποιος, ακόμη και εάν είναι κάτοχος άδειας διεξα- γωγής τυχερών παιγνίων, μετατρέπει τεχνικό – ψυχαγω- γικό παιγνιομηχάνημα σε τυχερό, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και χρηματική ποινή από 200.000 έως 300.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαγορεύ- εται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμ- μετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τα πρόσωπα που ο- ρίζονται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή ίση με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ’ ελάχιστον ίσο με εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ α- νά παράβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απα- γορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενι- κές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρό- σβαση σε παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδι- κτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάτα- ξη του προηγουμένου εδαφίου τα πρόσωπα που ορίζο- νται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση του- λάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από εκατό χι- λιάδες (100.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά παράβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουρ- γοί των αδικημάτων των προηγουμένων παραγράφων θεωρούνται οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι και συμπράτ- τοντες σύμβουλοι ή οι πρόεδροι των διοικητικών συμ- βουλίων ή οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές ή εν γέ- νει κάθε εντεταλμένο πρόσωπο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου. Ε- άν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα ως άνω καθήκοντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο πάσης φύσεως τεχνικός εξοπλισμός και τα παι- γνιομηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων του άρθρου αυτού κατάσχονται και με- τά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης δημεύο- νται.

Άρθρο 53Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε τυχερού παιγνίου από τηλεοπτικά μέσα, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με τηλεφωνική συμμετοχή είτε με συμμετοχή μέσω του διαδικτύου είτε με τηλεοπτική διάδραση, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται α- πό την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η άδεια περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, οι οποίοι καθορίζονται κατά περίπτωση για κάθε εγκρινόμενο παίγνιο ή κατηγορία παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 54Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι- σμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου μέ- σα σε ένα έτος από το διορισμό των μελών της. Με από- φαση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το χρονικό διά- στημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Διεύθυν- σης Εποπτείας Καζίνο από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τη Διεύθυνση Ε- ποπτείας Καζίνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρ- μοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέσα σε έξι μήνες από το διορισμό των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διε- ξάγονται με παιγνιομηχανήματα χωρίς να έχουν άδεια α- πό την ελληνική πολιτεία και κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστο- ποιήσεις και άδειες από το νόμο αυτόν. Άλλως, εφαρμό- ζονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, τα θέματα που διέ- πονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέ- λη της Ε.Ε.Τ.Π., συνεχίζουν τη θητεία τους ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. για τέσσερα έτη από το διορισμό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 17 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: τα Κρατικά Λα- χεία, ο Ιππόδρομος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το Τζόκερ, όπως επίσης και κάθε τυχερό παιχνί- δι, που ήδη λειτουργεί ή έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις περί ΟΠΑΠ Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., επιφυλασ- σομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου που τις αφορούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών– ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήμα- τα στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. και μέσω του δικτύου της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968, καθώς και μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Επί ιπποδρομιών και συναφών στοιχημάτων επι- βάλλεται στο ποσό που απομένει μετά τη διανομή των κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συμμετοχής του Δημοσίου, ποσοστό υπέρ των εγχωρίων ιπποδρομια- κών φορέων, όπως ορίζεται με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α΄ 256) και αποδίδεται κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 50.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των τρο- ποποιούμενων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 τροποποιείται ως εξής: «Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις για διάθεση πόρων υπέρ τρί- των από κέρδη των εποπτευομένων φορέων και οργανι- σμών διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η περίπτωση κζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής: «κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοι- χήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξά- γονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βά- ση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της αγο- ράς παιγνίων»,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ΄ 580, άρθρο 3 του π.δ. 23.2/6.3.1987, Δ΄ 166) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής: «15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων». β) Στο άρθρο 233 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 4 του π.δ. 23.2/6.3.1987) προστίθε- ται περίπτωση 20 ως εξής: «20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων». γ) Στο άρθρο 237 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 8 του π.δ. 23.2/6.3.1987, άρθρο 6 παρ. 18α του ν. 2160/1993, (Α΄ 118), προστίθεται περί- πτωση 20 ως εξής: «20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα- ταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α΄ 174).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το άρθρο 19 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 καταργούνται.

Άρθρο 55ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων (άρθρου 2, περίπτωση 2 του π.δ. 167/1996 – Α΄ 128), ανασυγκρο- τείται και μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Φορολο- γικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», υπα- γόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελω- νειακών Θεμάτων, με αρμοδιότητες: α) Το στρατηγικό σχεδιασμό ελέγχων, την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη συμμετοχή σε ει- δικές περιπτώσεις στη διενέργεια ελέγχων και επανε- λέγχων, μετά από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, του Φ.Π.Α. και των λοιπών έμμεσων φόρων, σε συνεργασία και με άλλες αρ- μόδιες υπηρεσίες, τις περιφερειακές ελεγκτικές μονά- δες και όργανα της Ε.Ε.. β) Τον καθορισμό και την εφαρμογή κριτηρίων για την ανάλυση κινδύνου και τη μέτρηση των επιδόσεων σε θέ- ματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. γ) Την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων είσπραξης των γενικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. δ) Την κατάρτιση συμβολαίων αποδοτικότητας με τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής εί- σπραξης των ληξιπρόθεσμων εσόδων, καθώς και αξιολό- γηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών αυτών, των υ- παλλήλων και των προϊσταμένων τους. ε) Την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την βεβαίωση - εκούσια και αναγκαστική είσπραξη-επιστροφή και δια- γραφή των δημοσίων εσόδων, έλεγχο της ορθής εφαρ- μογής της από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων διασφάλισης των συμφε- ρόντων του Δημοσίου, καθώς και της παρακολούθησης της νομοθεσίας για την είσπραξη οφειλών ειδικών κατη- γοριών οφειλετών, όπως πτωχευμένων ή υπό εκκαθάρι- ση επιχειρήσεων. στ) Την παρακολούθηση της κεντρικής και τοπικής λο- γιστικής των Δ.Ο.Υ., όσον αφορά στα δημόσια έσοδα και την ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, για όσα στοιχεία δεν λαμβάνονται μηχανογραφικά. ζ) Τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην εκούσια συμμόρφωση των φορολογουμένων-οφειλετών και λή- ψη μέτρων για την επιμόρφωση των υπαλλήλων με αρ- μοδιότητα τον έλεγχο και την είσπραξη των εσόδων. η) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ- κλίων σχετικά με την εγγραφή των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων ή άλλων νομικών οντο- τήτων στο μηχανογραφικό σύστημα, την υποστήριξη των εν λόγω διαδικασιών και την ανάπτυξη τεχνικών ηλε- κτρονικού ελέγχου. θ) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ- κλίων, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ποινικό κολασμό των αδικημάτων της φοροδιαφυγής, στην πα- ρακολούθηση της διοικητικής, διαιτητικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων, καθώς και στην εποπτεία, ως αρμόδια αρχή, των υπόχρεων προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3691/2008 (Α΄166). ι) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ- κλίων επί θεμάτων που αφορούν την είσπραξη των εσό- δων , την αναστολή ή παράταση καταβολής αυτών σε ε- ξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και την διευκόλυνση τμη- ματικής καταβολής των ληξιπροθέσμων εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Εί- σπραξης Δημόσιων Εσόδων υπάγονται τα Ελεγκτικά Κέ- ντρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 και του άρθρου 23 του ν. 3259/2004, καθώς και οι ακόλουθες Δι- ευθύνσεις, οι οποίες συνιστώνται με την παρούσα διάτα- ξη και διαρθρώνονται στα κατωτέρω τμήματα: Α. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού α) Τμήμα Α΄- Στατιστικής ανάλυσης και μέτρησης επι- δόσεων. β) Τμήμα Β΄- Κατάρτισης και παρακολούθησης επιχει- ρησιακών σχεδίων. γ) Τμήμα Γ΄- Εγγραφών και παρακολούθησης φορολο- γουμένων. δ) Τμήμα Δ΄- Διασταυρώσεων και αξιολόγησης ελε- γκτικών ευρημάτων. ε) Τμήμα Ε΄ - Εκπόνησης ελεγκτικών προτύπων. Β. Διεύθυνση Ελέγχων α) Τμήμα Α΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου άμεσης φορολογίας. β) Τμήμα Β΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου Φ.Π.Α. και λοιπών έμμεσων φόρων. γ) Τμήμα Γ΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου ηλεκτρονικού εμπορίου και ενδοομιλικών συναλλα- γών. δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προ- έλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημε- δαπής. Στο Τμήμα Β΄ μεταφέρεται και η αρμοδιότητα του Τμή- ματος Δ΄- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών - VIES (άρθρου 7, παρ.1β του π.δ. 249/1998) της Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, το οποίο καταργείται και παύει να λειτουργεί από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Β΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων. Γ. Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων α) Τμήμα Α΄- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμι- κού πλαισίου εκούσιας είσπραξης δημοσίων εσόδων. β) Τμήμα B΄- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμι- κού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσό- δων. γ) Τμήμα Γ΄- Οφειλετών Ειδικών κατηγοριών. δ) Τμήμα Δ΄- Λογιστικής εσόδων και παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών. ε) Τμήμα Ε΄- Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και ε- πιτροπών ελέγχου και είσπραξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται γραφείο: α) του τμήματος Α΄, με αρμοδιότητα την αμοι- βαία συνδρομή στην είσπραξη με άλλα κράτη και εισπρά- ξεων υπέρ τρίτων, β) γραφείο του τμήματος Β΄, με αρμο- διότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση ληξιπρόθε- σμων οφειλών και γ) γραφείο του τμήματος Δ΄, με αρμο- διότητα την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπρά- ξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών των εσόδων και την ορθή απόδοση των εσόδων που εισπράττονται από φο- ρείς εκτός Δ.Ο.Υ.. Δ. Διεύθυνση Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ε- λέγχου και αναγκαστικής είσπραξης. α) Τμήμα Α΄ – Παρακολούθησης των ποινικών φορο- λογικών και εισπρακτικών υποθέσεων. β) Τμήμα Β΄- Παρακολούθησης της διοικητικής, διαιτη- τικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέ- σεων. γ) Τμήμα Γ ΄- Παρακολούθησης διοικητικών και λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φορο- διαφυγής και την είσπραξη δημοσίων εσόδων. δ) Τμήμα Δ ΄- Αξιολόγησης δικαστικών αποφάσεων ε- πί θεμάτων ελέγχου και είσπραξης. Ε. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης. α) Τμήμα Α΄- Συμβουλευτικών υπηρεσιών και ευαισθη- τοποίησης φορολογουμένων - οφειλετών. β) Τμήμα Β΄- Προληπτικής και κατασταλτικής αξιολό- γησης φορολογουμένων- ελεγχομένων και οφειλετών. γ) Τμήμα Γ΄- Επεξεργασίας στοιχείων και μέτρησης συμμόρφωσης. ΣΤ. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, ο- πουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαί- τερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τη λήψη στοχευμέ- νων μέτρων είσπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια- τάξεις. Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έ- χει όλες τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστι- κών μέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές. Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα: α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής μέριμνας και νομικής υπο- στήριξης β) Τμήμα Β΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού αναγκαστι- κής είσπραξης μεγάλων οφειλών γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης ο- φειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών δ) Τμήμα Δ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού στοχευμέ- νων ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης σε ομάδες ο- φειλετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων, της Ε- πιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και των Τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλά- δου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, πλην των Τμημάτων Β΄- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θε- σμικού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσό- δων και Γ΄- Οφειλετών ειδικών κατηγοριών της Διεύθυν- σης Πολιτικής Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παρακολού- θησης νομικών υποθέσεων ελέγχου και αναγκαστικής εί- σπραξης και των Τμημάτων αυτής, καθώς και του Τμήμα- τος Α’- Διοικητικής μέριμνας και νομικής υποστήριξης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, των οποίων προΐστανται εφοριακοί υπάλληλοι, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρου 18 του π.δ. 284/1988), η Διεύθυνση Μητρώου (άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση γ΄ του π.δ. 167/1996 -Α΄128) και η Δι- εύθυνση Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφοι 1 περίπτωση β΄ και 3 του π.δ. 167/1996, όπως ισχύει με την παρ. 8 του άρθρου 7 του π.δ. 249/1998 , το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 3016 /2002, Α΄ 110 και το άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 3691/2008, (Α΄ 166) καταργούνται και παύουν να λει- τουργούν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα- ξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων και των Τμημά- των αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο- ρεί να καταργείται ή να αναστέλλεται η λειτουργία Τμή- ματος Ελέγχου ή Τμήματος Δικαστικού ή Γραφείου Ε- λέγχου ή Γραφείου Δικαστικού Δ.Ο.Υ. και οι αρμοδιότη- τές του να μεταφέρονται και να ασκούνται από Δ.Ο.Υ. της περιφερειακής ενότητας της έδρας του ίδιου νομού, με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ό- που με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται περισσότε- ρες Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι πιο πάνω αρμοδιότητες. β) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονά- δων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προ- στίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την ε- πίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών. γ) Τα Τμήματα «Δικαστικό και Λογιστικό», «Λογιστικό και Δικαστικό» και «Εσόδων και Δικαστικό», καθώς και το Τμήμα «Ελέγχου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιό- τητες, μετονομάζονται σε Τμήματα «Λογιστικό», «Εσό- δων» και «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», αντίστοιχα, και τα Γραφεία «Λογιστικό – Δικαστικό - Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμο- διότητες, μετονομάζονται σε Γραφεία «Λογιστικό -Γραμ- ματείας» και λειτουργούν με τον νέο τίτλο από την ημε- ρομηνία αναστολής λειτουργίας, από την οποία και μετα- φέρονται οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα ανωτέρω. δ) Στα Τμήματα ελέγχου, που προκύπτουν ύστερα από μεταφορά αρμοδιοτήτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, προΐστανται υπάλληλοι, κα- τηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοι- χων προσωρινών, και στα τμήματα δικαστικού, που προ- κύπτουν από την εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Ε- φοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτε- ραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη ε- μπειρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε.) Α- θηνών μεταφέρεται, συνολικά, η αρμοδιότητα των καθο- ριζόμενων ή ανακαθοριζόμενων, με αποφάσεις του Υ- πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως, μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικρατείας, από όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέ- ντρα, μετά από το χαρακτηρισμό αυτών ως μεγάλων επι- χειρήσεων. Η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών μετονομάζεται σε «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» και διαρθρώνεται σε δύο Υπο- διευθύνσεις, δέκα Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή, καθώς και ένα Γραφείο, ως εξής: αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων i. Τμήμα Α΄ – Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφα- λαιοδότησης ii. Τμήμα Β΄ - Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Υπηρε- σιών iii. Τμήμα Γ΄- Ελέγχου Βιομηχανικών Επιχειρήσεων iv. Τμήμα Δ΄- Ελέγχου Εμπορικών και Λοιπών Επιχει- ρήσεων ββ) Υποδιεύθυνση Φορολογίας και Διοικητικής Μέρι- μνας i. Τμήμα Ε΄- Φορολογικής Διαδικασίας ii. Τμήμα ΣΤ΄- Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανο- γράφησης iii.Τμήμα Ζ΄- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης iv. Τμήμα Η΄- Εσόδων γγ) Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται, απευθεί- ας: i. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ii. Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με Φορολογουμένους και συμβουλευτικών υπηρεσιών iii. Γραφείο Διαχείρισης. β) Οι αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές της μονάδες, ως ακολού- θως: αα) Τμήμα Α΄- Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφα- λαιοδότησης και Τμήματα Β΄- Ελέγχου Χρηματοοικονο- μικών Υπηρεσιών, Γ΄- Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και Δ΄- Εμπορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύου- σες διατάξεις. ββ) Τμήμα Ε΄ - Φορολογικής Διαδικασίας Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Κε- φαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Κ.Β.Σ. και Μητρώ- ου των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γγ) Τμήμα ΣΤ΄ - Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανο- γράφησης Διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.. δδ) Τμήμα Ζ΄ - Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύ- ουσες διατάξεις και νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.. εε) Τμήμα Η΄ - Εσόδων Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Εσόδων» και «Λογιστικό» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμ- φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. στ ) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Επιχειρησιακός σχεδιασμός των ελέγχων και της εί- σπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με τους Φορολογουμέ- νους και συμβουλευτικών υπηρεσιών Παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων με ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφει- λές, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, δη- μιουργία και συντήρηση της γενικής φορολογικής εικό- νας της επιχείρησης. ηη) Γραφείο Διαχείρισης Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύ- ουσες διατάξεις. γ) Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας της «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, καθώς και οι εκκρεμείς υποθέσεις των χαρακτηριζόμενων μελλοντικά ως μεγάλων επιχειρήσεων, ολοκληρώνονται από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην οποία μεταφέρο- νται οι αρμοδιότητες αυτών, μαζί με το σχετικό αρχείο. Από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα Δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημο- σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. δ) Της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευ- θύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Ε- φοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, πλην του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», στο οποίο προΐσταται υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και α- ντίστοιχη εμπειρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Δ.Ο.Υ Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρει- ών (Φ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Φορολο- γίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε) Αθηνών και στην αρ- μοδιότητά της περιέρχονται και οι επιχειρήσεις αρμοδιό- τητας της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, των οποίων η αρμο- διότητα δεν μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρή- σεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθο- ρίζεται ή ανακαθορίζεται η εξειδίκευση των αρμοδιοτή- των και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, μπορεί να ρυθμίζονται λοι- πά θέματα λειτουργίας των Τμημάτων Ελέγχου και Δικα- στικού, που προκαλούνται από μεταφορά αρμοδιοτήτων τμημάτων και γραφείων άλλων Δ.Ο.Υ., καθώς και της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο κανονισμός λειτουρ- γίας και η περιγραφή θέσεων εργασίας αυτών. β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως και οι θέσεις των ελεγκτών βεβαί- ωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κρά- τους, με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄66).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η Υπηρεσία Έρευνας και Ελέγχου Τιμών – ΥΠ.Ε.Ε.Τ. (παρ. Β του άρθρου 1 του π.δ. 343/1998, Α΄ 229) καταργείται και οι αρμοδιότητές της, κατά το μέρος που αφορούν στο Τμήμα Β΄ - Συνδρομής Τελωνειακών Υπηρεσιών (περίπτωση 2, της παρ. Β), καθώς και στην παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις τιμές των ε- μπορευμάτων, προς υποστήριξη του τελωνειακού ελέγ- χου και για τον προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, περιέρχονται στα Τμήματα Δασμοφορολογητέας Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνεί- ων Αττικής και Θεσσαλονίκης του π.δ. 263/1999 (Α΄ 215).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης (άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 2343/1995, Α΄ 211 και άρθρο 1 περίπτωση δ.3 του π.δ. 37/1997, Α΄ 37) της Γενικής Γραμματείας Δη- μοσιονομικής Πολιτικής και η Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (άρθρο 57 του ν. 2214/1994, Α΄ 75, άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2343/1995, άρθρο 1 περίπτωση δ.1 του π.δ. 37/1997 και άρθρο 24, παρ. 5 του ν. 3492/2006, Α΄ 210) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπο- λογισμού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανα- συγκροτούνται τα συλλογικά όργανα, στα οποία συμμε- τείχαν υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσό- δων και ορίζεται ο Προϊστάμενος ή ο υπάλληλος των υ- πηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο- γικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που συμμετέχει σε αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ του άρ- θρου 32 του ν. 1828/1989 (Α΄2) περιλαμβάνεται και η α- ναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων κάθε επιπέ- δου του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Αν σε Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως λειτουργούν λιγότερα Τμήματα από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (Α΄210), ύ- στερα από κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας Τμημά- των, καταργούνται οι Υποδιευθύνσεις Ελέγχου και Φο- ρολογίας αυτών από την ημερομηνία έναρξης λειτουρ- γίας της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών τελωνεια- κών μονάδων, μπορεί να καταργείται θέση Υποδιευθυντή της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 (Α΄ 249).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο- ρεί να μετατρέπεται Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, από Α΄ τάξεως σε Β΄ τάξεως ή από Β΄ τάξεως σε Αυτοτελές Γραφείο, είτε να καταργείται, κατά περίπτωση. β) Η υποπαράγραφος β΄ της παρ. 5 εφαρμόζεται σε ό- λες τις περιπτώσεις μετατροπής ή κατάργησης οποιασ- δήποτε οργανικής μονάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

α) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρ- θρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) αντικαθίσταται ως ε- ξής: «2. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι- κών, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσε- ων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υ- πουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: ». β) Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, όπως τροποποιείται με την προηγούμενη υπο- παράγραφο, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 189/2009. γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται το προσωπικό των θέ- σεων αυτών, ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστα- σης και τα πειθαρχικά θέματα, καθώς και το αρμόδιο Υ- πηρεσιακό Συμβούλιο. Με διαπιστωτική πράξη - απόφα- ση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται στις θέσεις των κλάδων και ειδικοτήτων της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Μετά την παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) προστίθεται παράγραφος 22, ως εξής: «22. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης συστήνεται διαρκής άμισθη Επιτροπή, με τίτλο «Επιτρο- πή Αξιολόγησης Πορισματικών Εκθέσεων Οικονομικών Επιθεωρητών», τα μέλη της οποίας αποτελούνται από Οικονομικούς Επιθεωρητές. Mε υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η συγκρότηση, ο ορισμός μελών αυτής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως απο- στολή τη διερεύνηση και διαπίστωση ποινικών αδικημά- των και πειθαρχικών παραπτωμάτων, στα οποία εμπλέ- κονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων, από αυτό, νομικών προσώπων, που α- φορούν χρηματισμό, δωροδοκία και ιδιαίτερα σοβαρές υ- ποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από την Οι- κονομική Επιθεώρηση. Για την εκπλήρωση της αποστο- λής της: α) διερευνά, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών και τη δράση των υπάλληλων τους και β) προβαίνει στις επιβαλλόμενες ενέργειες για την πειθαρχική και ποινική δίωξη των ανωτέρω υπαλλή- λων. 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί στο- χευμένους ελέγχους του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) στους υπαλλήλους της παρα- γράφου 2 του παρόντος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και με προκαθορισμένη διαδικασία επιλο- γής και προγραμματισμού, βάσει κριτηρίων που καθορί- ζονται με έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οι- κονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν.2873/2000 (Α΄ 285) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οι- κονομικής Επιθεώρησης. Μέχρι την έκδοση των αποφά- σεων του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπονται α- πό το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, η Επιτρο- πή λειτουργεί με τη συγκρότηση που καθορίσθηκε από τις ήδη εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επι- θεώρησης άμισθη Επιτροπή, για εξέταση παλαιών υπο- θέσεων, με σκοπό τον περαιτέρω ή μη έλεγχο αυτών, για τις οποίες, λόγω παλαιότητας και αμφίβολης απόδοσης ωφελημάτων για το Δημόσιο ή διαπίστωσης παραπτωμά- των, ο έλεγχος κρίνεται ατελέσφορος. Η Επιτροπή ειση- γείται σχετικά στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη- σης, ο οποίος αποφασίζει για τον περαιτέρω έλεγχο ή μη αυτών. Mε υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η συ- γκρότηση, ο ορισμός μελών και κάθε αναγκαία λεπτομέ- ρεια για τα θέματα της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη- μοσιονομικής Στρατηγικής, η τοποθέτηση και η λήξη θη- τείας των προϊσταμένων των κατωτέρω οργανικών μο- νάδων, επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυν- σης του Υπουργείου Οικονομικών, διενεργείται χωρίς τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄51), με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ε- νός έτους που μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότε- ρες φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. Οι υπάλλη- λοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αυτές τις οργα- νικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν, σύμ- φωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, να μην έχει επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή και να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη. Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίμηνο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευ- ξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων της παραγράφου αυτής. Οι οργανικές μονάδες επί των οποίων έχουν εφαρμο- γή οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων είναι οι ε- ξής: α) Οι οργανικές μονάδες που συστήνονται, μετονομά- ζονται ή θα προκύψουν, ύστερα από μεταφορά αρμοδιο- τήτων από άλλες οργανικές μονάδες, σε εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρό- ντος άρθρου. β) Οι οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. γ) Οι οργανικές μονάδες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων. δ) Οι οργανικές μονάδες των Τελωνείων Α΄ Τάξης. ε) Οι οργανικές μονάδες των Διαπεριφερειακών Ελε- γκτικών Κέντρων, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέ- ντρων, των Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, Φ.Α.Ε. Αθη- νών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Α΄ Αθηνών, Δ΄ Αθηνών, Ι΄ Αθηνών, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Κηφισιάς, Κορωπίου, Μοσχάτου, Ν. Φιλαδελφείας, Παλλήνης, Π. Φαλήρου, Χαλανδρίου, Α΄ Πειραιά, Ψυχικού, Α΄ Ηρακλείου, Β΄ Η- ρακλείου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσ- σαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορίνθου, Ρόδου, Χαλκίδας, Α΄ Πατρών, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Βόλου, Α΄ Καβάλας, Β΄ Λάρι- σας, Α΄ Σερρών. στ) Οι οργανικές μονάδες των Δ.Ο.Υ. που αποκτούν δι- ευρυμένα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού, λόγω υπο- δοχής αρμοδιοτήτων τμημάτων ή γραφείων ελέγχου και δικαστικού άλλων Δ.Ο.Υ., τα οποία καταργούνται ή ανα- στέλλεται η λειτουργία τους. ζ) Οι προϊστάμενοι όλοι των βαθμίδων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του ν. 3943/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Σε όσες από τις οργανικές μονάδες της προηγού- μενης παραγράφου έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενοι με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄ 26 ) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄51), λήγει η θητεία τους από τη δη- μοσίευση του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να α- σκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση προϊ- σταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Μειώνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό: α) 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύει. β) 30% το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν.3205/2003, όπως ισχύει. γ) 25% τα ποσά της περίπτωσης ii του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης i του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003, όπως ισχύουν. δ) 20% τα ποσά του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρ- θρου 37, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40, του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 44, του εδαφίου γ΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 48, του εδαφίου δ΄ της παρα- γράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), του ε- δαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3187/2003 (Α΄ 233) και του εδαφίου ε΄ της παραγρά- φου 5 του άρθρου 30 του ν.3187/2003, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3432/2006 (Α΄ 14), του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), της παραγράφου 4 του άρ- θρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), όπως ισχύουν και τα ποσά του ειδικού ερευνητικού επιδόματος του άρθρου 29 του ν.3370/2005 (Α΄176). ε) 15% τα ποσά της παραγράφου Α.3 του άρθρου 30, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 33, της παραγράφου Α.4 του άρθρου 35 και του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 3205/2003, όπως ισχύουν. στ) 10% τα ποσά που χορηγούνται ως ειδική πρόσθετη αμοιβή ή επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγι- κότητας στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανε- ξάρτητων Διοικητικών Αρχών και τα ποσά της παραγρά- φου Α.4 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003. ζ) 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ι- διωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα δια- κόσια (200) ευρώ μηνιαίως, το ανωτέρω ποσοστό καθο- ρίζεται σε 15%.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ