180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 56 - Κατάργηση συμβουλίου, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 56Κατάργηση συμβουλίου, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω υπηρεσίες, συμβούλια και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, καθώς και οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, διέπουν τη λειτουργία τους και ρυθμίζουν σχετικά θέμα- τα, ως εξής: α) Τα άρθρα 1 και 3 έως και 6 του ν. 3438/2006 (Α΄ 33) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) στο Υπουρ- γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου Συμβουλίου, ό- πως προβλέπονται από το άρθρο 2 του ν. 3438/2006 (Α΄ 33), ασκούνται στο εξής από την Επιτροπή Εθνικού Ε- νεργειακού Σχεδιασμού, συμβουλευτικό όργανο στο Υ- πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής που συνεστήθη με την αριθ. 17/2.6.2010 Πράξη Υ- πουργικού Συμβουλίου (Α΄ 98). β) Τα άρθρα 19 έως και 24 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. «Ε- θνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, (Ε.Ο.Ε.Τ.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. γ) Το π.δ. 51/1997 (Α΄ 48) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρ- φωσης Δασικών Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.), με έδρα τα Βίλλια Αττικής, που εποπτεύεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. δ) Το π.δ. 389/1997 (Α΄ 272) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Σταθμού Ελέγχου Κάπρων, Γενικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Α- νάπτυξης και Τροφίμων με έδρα τα Μέγαρα Αττικής. ε) Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 3565/2007 (Α΄ 112) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. «Ε- θνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτι- σμού και Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου μεταφέρονται και α- σκούνται εφεξής από τη Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι αρμοδιό- τητες αυτές που μεταφέρονται κατανέμονται στα τμήμα- τα της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού με συναφές αντι- κείμενο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Του- ρισμού. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο μεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη της σύμ- βασής τους, σε υπηρεσιακές μονάδες που τοποθετού- νται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού. στ) Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 3390/2005 (Α΄ 233) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ Εθε- λοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών», με έδρα την Α- θήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. ζ) Η αριθ. ΓΓΑ32327/23.12.1969 υπουργική απόφαση σχετικά με τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, με έδρα το Βόλο, που ε- ποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου προσωπικό του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ., μετατάσσεται ή μεταφέρεται με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού, με την ί- δια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοι- χης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα προσωπικού στην Α- ποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης ή μεταφοράς. η) Το π.δ. 86/1986 σχετικά με τη ίδρυση Εθνικού Γυ- μναστηρίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαί- δευσης στην Ιππασία», με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Του- ρισμού. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου προσωπικό του καταργούμενου Κέντρου μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδίκαια, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργεί- ου Πολιτισμού και Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την κα- τάταξη των μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων υπαλλή- λων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκ- παίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε προσωποπα- γείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς κλά- δου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και διάθεσης αυτών, ανάλογα με τις υφιστάμε- νες υπηρεσιακές ανάγκες σε υπηρεσίες και εποπτευόμε- νους φορείς του Υπουργείου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θη- τεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται με την υπο- παράγραφο 1, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων υπη- ρεσιών και φορέων της υποπαραγράφου 1 και οι δικηγό- ροι που έχουν προσληφθεί σε αυτούς με σχέση έμμι- σθης εντολής, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου, με- τατάσσονται ή μεταφέρονται με κοινή απόφαση του Υ- πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα που καταργείται ή του Υπουργού στον οποίο υπάγεται η καταργούμενη υπηρεσία, στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου Υπουργείου και καταλαμ- βάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπα- γείς που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή με- ταφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση των πιο πάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων και του Συμ- βουλίου της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 1, ό- πως η άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά μεταφορά αρμοδιοτή- των στην υποπαράγραφο 1, το χρονικό σημείο έναρξης της άσκησής τους, όταν δεν συμπίπτει με την έναρξη ι- σχύος του νόμου αυτού, θέματα υπηρεσιακής κατάστα- σης του μετατασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπι- κού, η τύχη των αρχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται κατά περίπτωση με αποφάση των Υπουργών στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που ε- ποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς και υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαί- ως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημό- σιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομο- θεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκαν οι σχετικές αρμο- διότητές τους, άλλως στα Υπουργεία που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του υ- πάρχοντος αρχείου. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο αρμόδιος σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο Υπουργός προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του πα- ρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελλη- νικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με α- πόφαση του αρμόδιου Υπουργού και απόσπασμα της ε- γκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέ- πεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγ- ματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγρα- φές. β) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα- ριασμών των νομικών προσώπων που καταργούνται με- ταφέρονται με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμί- σεων, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρό- ντος, με εντολή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υ- πουργού, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έ- σοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υπο- χρεώσεις. γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθ- μίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία, τον τρόπο διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων των καταργούμενων φορέων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ