180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KAI ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής: «16. Το τακτικό προσωπικό των δήμων και το τακτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των ιδρυμάτων και των συνδέ- σμων δήμων που διέπεται από τις συνταξιοδοτικές δια- τάξεις για τους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα σύντα- ξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό- ντος Κώδικα και τις διατάξεις του ν. 2084/1992, κατά πε- ρίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 9 του π.δ.169/2007, όπως ισχύουν, αντικαθίστα- νται, ως εξής: «δ. για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ και ΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και ε- ξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα πά- γιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιο- θήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 των άρθρων 36 και 37 του ν. 3205/ 2003 (Α΄297) αντίστοιχα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, προ- στίθεται παράγραφος 18 ως εξής: «18. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των συμβούλων και μόνιμων Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και των κατόχων ειδικών προσωπο- παγών θέσεων Παρέδρων με θητεία, που εντάσσονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄118), λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος βασικός μισθός της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν (κάθε φορά) και με βάση τον οποίο μισθο- δοτούνταν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπη- ρεσία, προσαυξημένος με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο μισθό αυτόν και στα έτη υπηρεσίας τους, καθώς και με το ειδικό ερευνητικό επίδομα της πε- ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007, που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, αντικαθίστανται, από της ισχύος τους, ως εξής: «15.α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπε- νταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία. β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρόνου μέχρι την 31.12.2010. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμ- φωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει, με συνυ- πολογισμό και της λοιπής συντάξιμης υπηρεσίας, το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύ- νταξης, κατά περίπτωση. γ. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 17 και 20 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), κατά περίπτωση. δ. Αν ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρί- ζεται σε έναν μόνο φορέα κατ’ επιλογή.» β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμο- γή και για όσους υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά. γ. Δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί με βάση τις α- ντικαθιστώμενες διατάξεις, μέχρι τη δημοσίευση του νό- μου αυτού, παραμένουν ισχυρά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 12 του π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως ε- ξής: «Προκειμένου για υπάλληλο που προσλήφθηκε για πρώτη φορά από 1.1.1983 και μετά, εφόσον για την προ- ϋπηρεσία του η οποία απετέλεσε προσόν διορισμού κατά τα ανωτέρω, έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, έ- χουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 10 ή 11 του ν. 1405/1983. Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία η οποία απετέλε- σε προσόν διορισμού για την πρόσληψη του υπαλλήλου, διανύθηκε σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ασφάλιση σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας αυτής, για τον υπολογισμό της ως συντάξι- μης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανο- νισμών για την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.» β. Στο τέλος του άρθρου 13 του π.δ. 169/2007, προστί- θεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Για το συντάξιμο κάθε υπηρεσίας από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 12 η οποία έχει διανυθεί σε χώ- ρα μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, με ασφάλιση για σύνταξη σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας αυτής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοι- νοτικών Κανονισμών για την Κοινωνική Ασφάλιση.» γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμο- γή και για υπηρεσίες που έχουν διανυθεί σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες όμως έχουν επεκταθεί οι Κοινοτικοί Κανονισμοί για την Κοινωνική Α- σφάλιση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 11 του άρ- θρου 15 και της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 42 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ποσό σύνταξης των υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου επανα- προσδιορίζεται οίκοθεν, σε ποσό που προσεγγίζει την κανονισθείσα σύνταξη, όπως αυτό προκύπτει από την οί- κοθεν ένταξή τους σε ανάλογο, του συνολικού χρόνου ασφάλισης, συντάξιμο μισθό της αντίστοιχης κατηγο- ρίας υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου, όπως ο συντάξιμος αυτός μισθός ισχύει κάθε φορά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 22 και της παρ. 7 του άρθρου 50 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «Αιτήσεις που υποβάλλονται ή ένδικα μέσα που α- σκούνται, στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογι- στηρίου του Κράτους από οποιονδήποτε τρίτο για ανα- γνώριση δικαιώματος σύνταξης ή επιδόματος, την αύξη- σή τους ή την αναγνώριση και προσμέτρηση χρόνου συ- ντάξιμης υπηρεσίας, δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλε- σμα, ούτε λαμβάνονται υπόψη αν δεν συνοδεύονται από συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο να παρέχει τη σχετική εντολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υ- ποβολή εξουσιοδότησης προς τον φέροντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια Αρχή και προ- κειμένου για κατοίκους εξωτερικού από την οικεία Προ- ξενική Αρχή.» β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 167/2007 (Α΄ 208) και 168/2007 (Α΄ 209).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει μετά την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας γίνεται: - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 19½ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 22½ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συ- μπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρε- σίας. Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρό- νου των λοιπών στρατιωτικών της παραγράφου 1, καθώς και αυτών της παραγράφου 9 γίνεται: - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 22 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 23 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρα- τιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συ- μπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρε- σίας.» β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 41 του π.δ.169/2007 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007 καταργούνται και το δεύτερο εδάφιο της παρα- γράφου 1 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, αν συντρέχει περίπτωση προσαύξη- σης της σύνταξης λόγω εξαμήνων, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα αυτού, η σύνταξη που προσαυξάνεται για το λόγο αυτόν, μπορεί να ορισθεί μέ- χρι το μηνιαίο μισθό ενέργειας, με βάση τον οποίο κανο- νίζεται η σύνταξη, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 και στην παρ. 2 του άρθρου 34 αυτού του Κώ- δικα, κατά περίπτωση, προσαυξημένου κατά 50%.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «γ. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλή- ρωση τριάντα έξι (36) ετών πραγματικής συντάξιμης υ- πηρεσίας και του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας τους. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας των τριάντα έξι (36) ετών, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2012 και μετά, αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συ- μπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματικής συ- ντάξιμης υπηρεσίας. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα (1) έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλή- ρωση του 60ού έτους της ηλικίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της υποπερί- πτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπάλληλος, ενώ έχει θεμε- λιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, καταστεί στο μεταξύ ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος, κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%.» β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, προστί- θεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερι- κής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής α- νηλίκων, που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας ή με τη συ- μπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρε- σίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.» γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρο- νται σε αυτή έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α. Στο τέλος του άρθρου 66 του π.δ.169/2007, προ- στίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «12. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η ανάκληση πράξης με την οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με καταβολή συμπληρωμα- τικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 2β του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007. Κατ’ εξαίρεση, αναγνωριστική πρά- ξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 1 του ν. 1405/1983 μπορεί να ανακληθεί στο σύνο- λό της, μετά από αίτηση του υπαλλήλου οποτεδήποτε, ε- φόσον ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί με αυτήν μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαι- ώματος από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό φο- ρέα. Επίσης, κατ’ εξαίρεση και μετά από αίτηση του υπαλ- λήλου είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πράξης, με την οποία περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη ανα- γνωρισθεί ως συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 εφόσον το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όρ- γανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί και χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά την πρόσληψη του υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία και η αναγνώρισή του ως συντάξιμου δεν απαιτούσε την κατα- βολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο για την αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται μετά την πα- ρέλευση πενταετίας από την έκδοση των πράξεων που ανακαλούνται ή τροποποιούνται.» β. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή για περιορισμό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι ο- ποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος νόμου και εκκρεμούν για εξέταση στις διευθύν- σεις συντάξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις που έ- χουν ήδη εκδοθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εκ- κρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις διευθύνσεις συντά- ξεων, τίθενται στο αρχείο. 14.Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 12 και της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ 169/2007, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72 ) αντικαθίστανται ως εξής: «Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου το ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα ¾ της κατά τα ανωτέρω υ- πολογιζόμενης μηνιαίας δόσης.»

Άρθρο 2Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992, προστίθεται εδά- φιο, ως εξής: «Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματι- κής συντάξιμης υπηρεσίας και του εξηκοστού έτους της ηλικίας τους.» β. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2084/ 1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής: «4. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περίπτω- σης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007,όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού. β. Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανω- τέρω προσώπων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ανα- πλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.» γ. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2084/ 1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής: «7. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περί- πτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007,ό- πως αυτές ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμο- γή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις δια- τάξεις του νόμου αυτού. β. Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανω- τέρω προσώπων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ανα- πλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.» δ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ έχουν ε- φαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν την ισχύ των διατάξεων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρ- θρου 2 του ν. 3865/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρόσωπα προκύ- πτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμέ- νων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατά- ξεις των τομέων αυτού. Ειδικά για όσους από τους ανω- τέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993 και με- τά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992.» β. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3865/ 2010 αντικαθίστανται, από την ημερομηνία ισχύος τους, ως εξής: «3.α. Ειδικά τα πρόσωπα του άρθρου 7 του ν. 2084/ 1992, για τα οποία προκύπτει βάσει γενικών ή καταστατι- κών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στον Τομέα Σύ- νταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), του Ε.Τ.Α.Α., ασφαλίζονται υ- ποχρεωτικά στους ανωτέρω Τομείς, κατά περίπτωση. Τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην Ειδική Προσαύ- ξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και στον Κλάδο Μονοσυνταξιού- χων του Τ.Σ.Α.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) και της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 (Α΄ 239), αντίστοιχα. Για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης υπάγονται υπο- χρεωτικά στους αντίστοιχους Τομείς των κλάδων επι- κουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α.. Για τους ελλείποντες κλάδους έχουν εφαρμογή οι δια- τάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992. β. Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, εφό- σον το επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά στο Δημόσιο, καταβάλλοντας την εισφορά ασφαλισμέ- νου που προβλέπεται για όσους έχουν υπαχθεί στην α- σφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992. γ. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέξουν την ασφά- λισή τους προαιρετικά στο Δημόσιο, υπάγονται επίσης προαιρετικά για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στην ασφάλιση των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων ή των α- ντίστοιχων τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλιστικές εισφορές. δ. Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ έχουν εφαρμογή και για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν καταταγεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. ε. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα, από την κατάταξή τους μέχρι και την ισχύ της παρούσας ρύθμισης, έχουν ασφαλιστεί στο Δημόσιο υποχρεωτικά αντί του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Σ.Α.Υ. και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο Δημόσιο προαιρετικά, οι εισφο- ρές που παρακρατήθηκαν υπέρ του Δημοσίου θεωρού- νται εισφορές υπέρ της προαιρετικής ασφάλισης. στ. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα δεν επιθυμούν να υπα- χθούν προαιρετικά στο Δημόσιο, καθώς και στους φο- ρείς – τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Δημόσιο και στους αντίστοιχους φορείς – το- μείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στους Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ- γων και Υγειονομικών των κλάδων κύριας ασφάλισης, ε- πικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους, με εξαίρεση τις ει- σφορές για τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου ασθέ- νειας του Ε.Τ.Α.Α.. ζ. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν την προαιρετική ασφάλισή τους στο Δημόσιο και δεν έχουν ασφαλιστεί στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή το Τ.Σ.Α.Υ., καθώς και στους φορείς – τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρό- νοιας, τότε η τακτοποίηση της ασφάλισής τους στους εν λόγω Τομείς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γί- νεται με την καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς για τους από 1.1.1993 και εφεξής ελεύθερους επαγγελμα- τίες, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για κάθε μήνα ασφάλισης, χωρίς την επιβολή πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Ασφαλιστι- κές εισφορές προς τους Τομείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α. δεν αναζητούνται. Η ως άνω καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών γίνε- ται εφάπαξ εντός τριμήνου από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης μήνα ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ί- σες με το ήμισυ του αριθμού των μηνών για τους οποί- ους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του τρίτου από τη δημοσίευση του παρόντος μήνα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης κα- ταβολής δόσης, αυτή επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100,00) ευρώ. Για χρόνο ασφάλισης από την ισχύ του νόμου αυτού και εφεξής, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές για τους από 1.1.1993 και εφεξής εμμίσθους ασφαλισμέ- νους των Τομέων Μηχανικών και Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.. η. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση της οφειλής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύουν. θ. Ασφαλιστικές εισφορές προς τους τομείς του κλά- δου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α., που δεν έχουν καταβληθεί από τα ως άνω πρόσωπα που είχαν ασφαλιστεί στο Δη- μόσιο αντί του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Σ.Α.Υ., δεν αναζη- τούνται. ι. Για όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής έ- χουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά έ- χουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυ- τού, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρ- θρου 2 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «της παρ. 15 του άρθρου 9, της παρ. 7 του άρθρου 18, της παρ. 4 του άρθρου 20, της παρ. 17 του άρθρου 34, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 46 του π.δ. 169/2007 και». β. Από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 διαγράφονται οι λέξεις «του άρθρου 11 του νόμου αυτού και» και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου αντικαθίστα- ται ως εξής: «α. Τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 1, ανεξαρτή- τως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση, που θε- μελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής». γ. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3865/ 2010 αντικαθίστανται, ως εξής: «1. Μετά τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Α- ναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 και την κατάργηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όλων των άλλων Επιτροπών Πιστο- ποίησης Αναπηρίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά- ξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν. Υ.Ε.), Αε- ροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και της Ανώτατης Υγειονομι- κής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.» δ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3865/ 2010 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής: «5. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 και της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργούνται από 1.1.2011.» ε. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται οι διατά- ξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/ 2007

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρ- μογή για όσους θεμελιώνουν, κατά παρέκκλιση, συντα- ξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, με εξαίρεση όσους έ- χουν αποχωρήσει μέχρι την 31.12.2010.» β. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής: «7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό πριν την 1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο κατά πα- ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ.169/2007, εφόσον συμπληρώνουν 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλι- κίας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 8 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «2. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ι- σχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους επιζώ- ντες συζύγους με εξαίρεση όσους έχουν αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, που λαμβάνουν κατά μεταβίβαση ή εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο. Οι δια- τάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, γενικά, ή σύνταξη με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), κα- θώς και για όσα από αυτά υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998. Η σύνταξη που καταβάλλεται μειωμένη κατά 75% σύμφωνα με τις δια- τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.» β. Οι επιζώντες των συζύγων που κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, έχουν δικαιωθεί σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύ- ριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό τους φορέα, ανεξάρτη- τα από την ημερομηνία που έχει επέλθει ο θάνατος, κα- τά τα οριζόμενα και με τους περιορισμούς που προβλέ- πονται από τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης. Αι- τήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και είναι σε εκκρεμότη- τα κρίνονται οίκοθεν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται α- πό την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. γ. Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο με βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθε- σίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως α- κολούθως: Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έ- τος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε: 1% για τα έτη που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ του 10ου και του 20ού έτους. 2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος. 3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος. 4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος. 5% για τα έτη από το 36ο και άνω. Εάν στη σύνταξη του επιζώντος συζύγου συμμετέ- χουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρ- μογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποί- ων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συντα- ξιοδοτικού δικαιώματος των παραγράφων 2 και 4 του άρ- θρου 20 του παρόντος νόμου προσμετράται και ο ανωτέ- ρω χρόνος σπουδών. » β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3865/ 2010, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έ- χουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και με- τά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις του ν. δ. 164/1973 (Α΄ 223) κατά το μέ- ρος που αυτές αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσιών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. καταργούνται και οι προϋπηρεσίες αυτές λογίζονται συντάξιμες με τις δια- τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 169/ 2007.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1976/ 1991 (Α΄ 184) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρ- θρου 31 του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση, υπάγονται στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλι- σμένων του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έ- χουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο φο- ρέα. Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούσες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης που θα τους καταβάλλονταν, όπως αυτό ι- σχύει κάθε φορά και καταβάλλονται στον οικείο φορέα από τις ίδιες, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Κατά την πρώτη ε- φαρμογή των διατάξεων αυτών, η εν λόγω αίτηση υπο- βάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού και οι αναλογούσες εισφορές υπολογί- ζονται από την ημερομηνία υποβολής της και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσώπων του δευτέ- ρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώ- του του ν. 3839/2010, στη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας που έχει διανύσει στην οργανική του θέση. β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης. γ. Τα πιο πάνω ισχύουν και για όσους έχουν ήδη επιλε- γεί σε θέσεις Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με τις διατά- ξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή- λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/ 2006 (Α΄ 265) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για: i. τους υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων ε- πιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των ο- ποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. που μετατάσσονται, μεταφέρονται ή εντάσσονται σε φορείς που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή τη μεταφορά τους, ii. τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που εντάσ- σονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται α- πό διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθε- στώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι την ένταξή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που λαμβάνουν με τη σύνταξή τους το επίδομα ανικανότητας των παραγράφων 4, 5 ή 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/ 2007, καθώς και των άρθρων 101 ή 103 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), τα ποσά της παρ. 1 του άρθρου Μό- νου του ν. 3847/2010 (Α΄67), προσαυξάνονται, το μεν δώρο Χριστουγέννων με ολόκληρο το ποσό του ανωτέ- ρω επιδόματος ανικανότητας, το δε δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας με το ήμισυ του ποσού αυτού, κατά περί- πτωση. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρα- γράφων 1 έως και 6 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων β΄ έ- ως και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α΄120) αναπροσαρμόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14%, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

α. Από 1.8.2011, από τους συνταξιούχους του Δη- μοσίου, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της η- λικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως ε- ξής: i. για συντάξεις από 1.700,01 ευρώ έως 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 6%, ii. για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ έως 2.900,00 ευ- ρώ, ποσοστό 8% και iii. για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%. β. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύ- νταξης της προηγούμενης περίπτωσης, λαμβάνεται υπό- ψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξο- μάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117) και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς, α- φαιρουμένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συ- νταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου. γ. Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρα- τεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και ό- σοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους το επίδομα ανικανό- τητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 ή συνταξιοδοτού- νται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 ( Α΄185). δ. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμε- νο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας. ε. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης με- τά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων (1.700) ευρώ. στ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.

Άρθρο 3Σύνταξη διαζευγμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) τροποποιείται ως εξής: «1. Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου δικαιούται σύνταξη λόγω θανά- του του/της πρώην συζύγου από το Δημόσιο, τους φο- ρείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΝΑΤ εφόσον πληροί αθροιστικά τις εξής προϋποθέ- σεις:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) τροποποιείται ως εξής: «γ. Δέκα (10) έτη εγγάμου βίου μέχρι τη λύση του γά- μου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.» 3.Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) τροποποιείται ως εξής: «ε. Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συ- ντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.» 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) τροποποιείται ως εξής: «2. Το ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που δι- καιούται ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται ως εξής: α. Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, ε- φόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύντα- ξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 75% στο χήρο ή χήρα και 25% στο/στη διαζευγμένο/η. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα μειώνεται κατά 1% στο χήρο ή χήρα και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στο/στη διαζευγμένο/η. Προκειμέ- νου περί εγγάμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερί- ζεται κατά 50% στο χήρο ή χήρα και 50% στο/στη δια- ζευγμένο/η. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρα ή χήρο σύζυγο, ο διαζευγμένος ή η διαζευγμένη δικαιούται το αυτό σύμφωνα με τα ανωτέ- ρω, κατά περίπτωση, ποσοστό της σύνταξης που θα εδι- καιούτο ο χήρος ή η χήρα σύζυγος. β. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον/την διαζευγμένο/η κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επι- κουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.» 5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την ημερο- μηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο 4Συνταξιοδοτικά θέματα υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προβλεπόμενες εισφορές για την κύρια ασφάλι- ση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), που υ- πηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο συντα- ξιοδοτείτο από το φορέα αυτόν με διατάξεις ανάλογες του Δημοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθε- στώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε μετά την ισχύ του ν. 3655/2008 (Α΄58), το προηγούμενο καθεστώς ασφάλι- σης με βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, καταβάλλονται στον τομέα στον οποίο ε- ντάχθηκε ο φορέας ο οποίος βαρύνετο με την καταβολή της κύριας σύνταξης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008. Ο ίδιος τομέας βαρύνεται και με την καταβο- λή των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί, καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό του πρώην ταμείου, το οποίο είχε μεταταχθεί ή μεταφερ- θεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την ένταξη του Τα- μείου ως τομέα στον Οργανισμό Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και είχε επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ασφαλιστικού - συνταξιο- δοτικού καθεστώτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προβλεπόμενες εισφορές για την κύρια ασφάλι- ση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταμείου Ασφά- λισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), που υπηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο συνταξιοδοτείτο από το φορέα αυτόν με διατάξεις ανά- λογες του Δημοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε, μετά την ισχύ του ν. 3655/2008, το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης με βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, καταβάλλονται στους τομείς των φορέων στους οποίους εντάχθηκαν οι επί μέρους κλάδοι του πρώην ταμείου και στους οποίους μεταφέρθηκε το προ- σωπικό. Οι ίδιοι τομείς βαρύνονται και με την καταβολή των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί, καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί. Ειδικά για το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρ- θηκε από το πρώην ΤΑΔΚΥ σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την 1.8.2008 και διατήρησε το προηγούμενο της με- τάταξης ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς, οι προ- βλεπόμενες εισφορές κύριας ασφάλισης καταβάλλονται στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ- λήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος βαρύνεται και με την καταβολή της σύνταξής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τακτικό προσωπικό του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ) οι κλάδοι του οποίου εντάχθηκαν ως Τομείς στο Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), που υπηρετούσε κατά την 1.8.2008, συ- νταξιοδοτείτο από τους φορείς αυτούς με διατάξεις ανά- λογες του Δημοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επέλεξε μετά την ισχύ του ν. 3655/ 2008 το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/ 2006, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α΄ Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό του φορέα αυτού, το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερ- θεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη δια- τήρηση του προηγούμενου της μετατάξεως ασφαλιστι- κού συνταξιοδοτικού καθεστώτος. Οι εισφορές εργαζομένου - εργοδότη που αντιστοι- χούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον προη- γούμενο φορέα μέχρι το τέλος του μήνα έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, μεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από οικονομική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Με- λετών και Στατιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο χρόνος ασφάλισης των υπαλλήλων της παραγρά- φου αυτής στο πρώην ΤΑΠΕΛ και στους τομείς του ΤΑ- ΠΙΤ θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρ- θρου 12 του ν. 3232/2004 χορηγείται νέα αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώ- ριση, διάρκειας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσλαμβανόμενο από 1.10.2008 τακτικό προ- σωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με τις επωνυμίες «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμέ- νων» (ΕΤΑΑ), «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), «Ταμείο Ε- πικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΕΑΙΤ), «Τα- μείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσε- ων Κοινής Ωφέλειας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας» (ΤΕΑΠΑΣΑ), «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑΠΙΤ), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ- παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνι- κών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Το προσλαμβανόμενο από 1.1.2007 τακτικό προ- σωπικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγ- γελματιών – ΟΑΕΕ», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ι- δρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Α- σφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατά- ξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962. β. Η ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το χρονικό διάστημα από το διορισμό του στον ΟΑΕΕ έως την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος νόμου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3163/1955 (Α΄ 71).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο χρόνος υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από την Εταιρεία Δια- χείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου «ΕΔΕΜΕΔ», κατά τον οποίο ελάμβαναν σύνταξη και α- ποδοχές συγχρόνως, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, ε- φόσον οι ενδιαφερόμενοι επιστρέψουν τις συντάξεις που έλαβαν κατά το χρόνο αυτόν και καταβάλλουν τυ- χόν μη καταβληθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστημα εισφορές για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση. Ο εν λόγω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και191). στον Ειδικό Λογαριασμό Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, στον οποίο έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ει- σφορές για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης μετά την ολοσχε- ρή εξόφληση της οφειλής. Ο ως άνω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και στο ΕΤΕΑΜ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ- ματος και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ορ- γανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑΔΥ με τις δια- τάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Οι καταβληθείσες συντάξεις επιστρέφονται άτοκα σε τριάντα έξι (36) δόσεις μετά από αίτηση των ανωτέρω υ- παλλήλων, η οποία υποβάλλεται εντός ενός έτους από την ισχύ του παρόντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ. Τυχόν οφειλόμενες εισφορές, σύμφωνα με τα παρα- πάνω, εξοφλούνται εφάπαξ. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου πριν από την ολοσχερή εξόφληση των δόσεων, οι υπό- λοιπες δόσεις καταβάλλονται εφάπαξ. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για όσους έ- χουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης 2α της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 προ- θεσμία υποβολής δήλωσης διατήρησης του προηγούμε- νου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού συντα- ξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους των α- σφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ερ- γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατείνεται για τρείς μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το τακτικό προσωπικό του νομικού προσώπου δημο- σίου δικαίου με την επωνυμία «Διεπιστημονικός Οργανι- σμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφό- ρησης (ΔΟΑΤΑΠ)», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι- κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξε- ων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Τα- μείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), υπάγεται - από το διορισμό του στον ΔΟΑΤΑΠ - στις διατάξεις του άρ- θρου 11 του ν.δ. 4277/1962, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Το προσωπικό του Ο.Σ.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που μεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (Α΄188) εξακο- λουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν τη μεταφορά του στους φορείς αυτούς. β. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρεί- ται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται. γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφά- λισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού, καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τους φορείς υποδοχής, του δε ασφαλισμένου από τους ίδι- ους. δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμο- γή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3891/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α. Το προσωπικό των φορέων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) που μετα- τάσσεται ή μεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εξακο- λουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετάταξη ή τη μεταφορά του στους φορείς αυτούς, ε- κτός εάν με δήλωσή του επιλέξει, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου κοινής υπουργικής απόφασης, να μεταφερθεί στα αντίστοιχα ταμεία που υ- πάγεται το προσωπικό των φορέων υποδοχής. β. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρεί- ται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται. γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφά- λισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού, καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τους φορείς υποδοχής, του δε ασφαλισμένου από τους ίδι- ους. δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμο- γή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3920/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5Διευθύνσεις ΣυντάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α΄ 37) αντικαθίστανται ως εξής: «Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής: Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων. β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών. γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. δ) Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ- χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσε- ων. Β΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου. β) Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσια- κής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.). 2. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής είναι οι ακόλουθες: α) Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 5 Διευθύνσεις Συντάξεων 1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α΄ 37) αντικαθίστανται ως εξής: «Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής: Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο- λιτικών Συντάξεων. β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συ- ντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών. γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. δ) Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ- χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσε- ων. Β΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου. β) Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσια- κής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.). 2. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής είναι οι ακόλουθες: α) Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων. β) Έκδοση πράξεων αναγνώρισης (ή περιορισμού) συ- ντάξιμης υπηρεσίας. γ) Έκδοση ανακλητικών πράξεων. δ) Έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης. ε) Κοινοποίηση αρμοδίως των ανωτέρω πράξεων. στ) Έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιω- μάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλο ανα- γνωρισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα (αναλογιστικό ισο- δύναμο). ζ) Καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας σε περιπτώ- σεις που προβλέπεται αυτός από την κείμενη νομοθεσία. η) Καθορισμός αν υπηρεσία/προϋπηρεσία εν ενεργεία υπαλλήλου λογίζεται ως συντάξιμη. θ) Αναπροσαρμογή των συντάξεων όλων των ανωτέ- ρω υπαλλήλων - λειτουργών, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ι) Εκτέλεση, εντολή πληρωμής και κοινοποίηση των α- νωτέρω πράξεων, καθώς και των πράξεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ). ια) Εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλ- λόμενη σύνταξη. ιβ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων. ιγ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως. 3. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμή- ματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Εξωτερικών (συμπεριλαμβανομένων και των διπλω- ματικών υπαλλήλων), - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (συ- μπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και του εκπαιδευτι- κού προσωπικού των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτι- κού), - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, - Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστι- κών λειτουργών), - Πολιτισμού και Τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και των μουσικών της Ορχήστρας της που υπάγονται στην ασφα- λιστική – συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, κα- θώς και των υπαλλήλων και μουσικών της Κρατικής Ορ- χήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλο- νίκης), αβ) υπαλλήλους: - της Βουλής, - του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, - της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, - της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, - της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) που υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική προστα- σία του Δημοσίου, αγ) υπαλλήλους και ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙ- ΤΟΣ και του ΕΘΙΑΓΕ και αδ) το πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: - όλων των κατηγοριών και βαθμίδων της Πρωτοβάθ- μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ββ) υπαλλήλους: - της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένων και των διοικη- τικών υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους), - Εθνικής Άμυνας (εξαιρουμένων των στρατιωτικών), - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ββ) υπαλλήλους: - Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑT.) - Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) - Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και γγ) πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κα- τηγοριών και βαθμίδων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ- παιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). δ. Τμήμα Δ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων: - Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, - Προστασίας του Πολίτη (εξαιρουμένου του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και συμπεριλαμ- βανομένου του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλα- κής), ββ) υπαλλήλους: - του Εθνικού Τυπογραφείου, - του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσε- ων Ελλάδας (ΟΚΧΕ/Ν.Π.Δ.Δ.), - της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), - της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, - του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α- ΣΕΠ), - του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, - του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημο- σίου (ΟΠΑΔ) που υπάγονται στην ασφαλιστική-συντα- ξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, γγ) υπαλλήλους και εκπαιδευτικό προσωπικό της Εθνι- κής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). 4. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Μελών Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., νο- μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ειδικών Κατηγο- ριών διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν υπαλλή- λους Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των ιατρών. β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Δημοτι- κούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, Βουλευτές, Νομάρ- χες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων. γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους: - Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, - των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 του ν. 541/1977 (Α΄ 42), - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, - Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), - Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), - Ν.Π.Δ.Δ. που η καταβολή των συντάξεών τους δεν βαρύνει το Δημόσιο, - του ΚΕΠΕ, του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλή- λων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ββ) ασφαλισμένους πρώην ΤΑΚΕ, γγ) αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης που είναι συνταξι- ούχοι ΟΓΑ, δδ) ανασφάλιστους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης. δ. Τμήμα Δ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: - όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, - της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ), - της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, - των Εκκλησιαστικών Σχολών, ββ) υπαλλήλους και συμβούλους του Ινστιτούτου Τε- χνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), γγ) υπαλλήλους και ερευνητές της Ακαδημίας Αθη- νών, δδ) υπαλλήλους και μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτού- του (Π.Ι.), εε) εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής, καθώς και υπαλλήλους: - του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστη- μιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.), - του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), - της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δημοσίων βι- βλιοθηκών. 5. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Αξιωμα- τικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Τμήμα Β΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: - Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυ- ροσβεστικού Σώματος, - Πολεμικές Συντάξεις και - Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Αμά- χου Πληθυσμού. γ. Τμήμα Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Ανθυπα- σπιστές, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυ- νάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστι- κού Σώματος. 6. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διενέργειας Μετα- βολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτι- κών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων είναι οι α- κόλουθες: α) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων. β) Χορήγηση τριμήνου σύνταξης. γ) Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού. δ) Χορήγηση ή διακοπή ΕΚΑΣ. ε) Χορήγηση ή διακοπή οικογενειακών επιδομάτων. στ) Εξυπηρέτηση δανείων. ζ) Χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. η) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή πράξε- ων κανονισμού, μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμε- νης ηλικίας συνταξιοδότησης. θ) Ενέργειες, λόγω αλλαγής της προσωπικής κατά- στασης, ενηλικίωσης ορφανών και λήξη της προβλεπό- μενης ημερομηνίας φοίτησης συνταξιούχων. ι) Αναστολή, περιορισμός, επαναχορήγηση και χωρι- σμός σύνταξης. ια) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων πο- σών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. ιβ) Έλεγχος ύψους εισοδήματος, όπου αυτό επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης ή επιδομάτων. ιγ) Ενέργειες σε περίπτωση μεταβολής των ποσών σύ- νταξης ή των παρακολουθούντων τη σύνταξη επιδομά- των λόγω μεταβολών των μισθών ενέργειας ή άλλης α- ναπροσαρμογής, όταν δεν εκδίδεται συνταξιοδοτική πράξη. ιδ) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορι- κών Συστημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημά- των που ανακύπτουν στη Διεύθυνση και αφορούν μηχα- νογραφικές εφαρμογές των συντάξεων. ιε) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή σύντα- ξης οφειλόμενης στους κληρονόμους αποβιωσάντων συνταξιούχων που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρ- μοδιοτήτων της Διεύθυνσης. ιστ) Επανέκδοση εντολής πληρωμής λόγω απώλειας ή καταστροφής. ιζ) Ενέργειες για την καταβολή Δώρου Χριστουγέν- νων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας στους συντα- ξιούχους. ιη) Ενέργειες για την επιστροφή σύνταξης προκειμέ- νου ο χρόνος υπηρεσίας να είναι συντάξιμος. ιθ) Απαντήσεις στη Βουλή,σε δημόσιες αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. κ) Διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των, μέσω της Διεύθυνσης, ασκουμένων ενώπιον των αρμοδίων κλιμα- κίων του ενστάσεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύ- θυνσης Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και διατύπωση απόψεων επί των ισχυρισμών των ενισταμένων. κα) Ενέργειες επί οικονομικών υποθέσεων δικαιωθέ- ντων στρατιωτικών συνταξιούχων. κβ) Έλεγχος καταβαλλομένων συντάξεων ως προς την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων. κγ) Συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης του ελέγχου. κδ) Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου. κε) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων πο- σών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. κστ) Άσκηση ένστασης κατά των πράξεων κανονισμού, καθώς και κατά των πράξεων κατά την εκτέλεση αυτών, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων στις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πλη- ρωμής Συντάξεων. κζ) Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων η οποία υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων. κη) Λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαι- τήσεων και υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, αρμοδιό- τητας της Διεύθυνσης. 7. Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματο- ληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμή- ματα: α. Τμήμα Α΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντά- ξεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων. β. Τμήμα Β΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών, καθώς και επί των συ- ντάξεων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών. γ. Τμήμα Γ΄ Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων. δ. Τμήμα Δ΄ Δειγματοληπτικών Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 7 υπό στοιχεία κβ΄ μέχρι και κζ΄ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής. 8. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευα- στικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες: α) Μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσί- ου ή των συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ.. β) Κατάρτιση ή επεξεργασία νομοσχεδίων συνταξιο- δοτικού περιεχομένου που αφορούν τις συντάξεις του Δημοσίου ή τις συντάξεις Ν.Π.Δ.Δ.. γ) Συγκέντρωση και ταξινόμηση της ισχύουσας συντα- ξιοδοτικής νομοθεσίας, ως και η διαρκής ή περιοδική κω- δικοποίηση αυτής. δ) Παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για κύρια σύνταξη. ε) Συγκέντρωση των πάσης φύσεως οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρο- νται στις συντάξεις, ως και μεθοδική κατάταξη και επε- ξεργασία αυτών για την υποβοήθηση της χάραξης της πολιτικής που αναφέρονται γενικά στις συντάξεις. στ) Έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου. ζ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες Αρχές, σε φο- ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Ανα- φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ- σεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. η) Παρακολούθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την ασφάλιση των εργασιακά μετακι- νουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συ- μπλήρωση και αποστολή των σχετικών εντύπων. θ) Διενέργεια των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2592/1998. ι) Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας της αλλοδαπής και συγκέντρωση διεθνών στατιστικών στοιχείων του τομέα των συντάξεων. ια) Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των πράξεων του αρ- μοδίου κλιμακίου, καθώς και των αποφάσεων των Τμη- μάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ιβ) Επιμέλεια της εκδίκασης ενστάσεων, κατά εκδιδο- μένων πράξεων από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Ε- ντολής Πληρωμής Συντάξεων. ιγ) Επιμέλεια της εκδίκασης προσφυγών κατά πράξε- ων κανονισμού συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Α- σφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανι- σμών, στους οποίους, σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα. ιδ) Κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους των αποφά- σεων, που εκδίδονται από την επιτροπή του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968 (Α΄ 258). ιε) Επιμέλεια για την αναγνώριση της διάρκειας συντά- ξιμης υπηρεσίας, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968, σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης τμή- ματος αυτής από επίσημα στοιχεία. ιστ) Επιμέλεια εκδίκασης των αιτήσεων αναθεώρησης κατά πράξεων της ανωτέρω Επιτροπής και κοινοποίηση των εκδιδομένων από αυτήν αποφάσεων. ιζ) Βοηθητικές εργασίες για τη λειτουργία των ανωτέ- ρω Επιτροπών, των άρθρων 1 και 4 του α.ν. 599/1968. 9. Η Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Ά- σκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώ- νεται στα πιο κάτω τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία α΄ μέχρι και ζ΄ αρμοδιότητες. β. Τμήμα Β΄ Διεθνών Σχέσεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία η΄ μέχρι και ι΄ αρμοδιότητες. γ. Τμήμα Γ΄ Άσκησης Ενδίκων Μέσων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα- φο 9, υπό στοιχεία ια΄ μέχρι και ιζ΄ αρμοδιότητες. 10. Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Διεκ- περαίωσης - Αρχείου και Πληροφόρησης Πολιτών είναι οι ακόλουθες: α) Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευθύν- σεις Συντάξεων εγγράφων και συνταξιοδοτικών υποθέ- σεων. β) Διεκπεραίωση των Εγγράφων. γ) Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων. δ) Επιμέλεια εκτύπωσης και διανομής εγκυκλίων, κα- θώς και των κάθε φύσης εντύπων, των σχετικών με τις Διευθύνσεις Συντάξεων. ε) Χορήγηση αντιγράφων από έγγραφα των συνταξιο- δοτικών φακέλων. Άρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας περί ενδίκων μέσων 1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ- θρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντά- ξεων, των βοηθημάτων και των επιδομάτων που βαρύ- νουν το Δημόσιο και πληρώνονται από αυτό, με εξαίρε- ση τις προσωπικές συντάξεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα από τις Διευθύνσεις Συντά- ξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυν- σης Συντάξεων. »

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007 αντικαθίστανται, ως εξής: «2. Η ένσταση ασκείται: α) Από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διε- νέργειας Μεταβολών, Δειγματοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούμε- νο έλεγχο, διαπιστωθεί εσφαλμένη εφαρμογή συνταξιο- δοτικών διατάξεων. β) Από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και μόνο κατά το μέρος του κανονισμού σύνταξης, μέσα σε έξι μήνες από τον κοινοποίηση της πράξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Η διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου που εκ παρα- δρομής ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδο- νται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπο- ρεί να γίνει από το όργανο που τις έχει εκδώσει μετά την υποβολή αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόμενο, ε- ντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης. Το ίδιο όργανο μπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την πράξη που εξέδωσε χωρίς περιορισμό από προθεσμία αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 66 του π.δ 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της παραπάνω Επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Ε- πίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ο- ποίος έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατ’ αυτών τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο μέσα σε έξι μήνες από τότε που θα περιέλθουν σε αυτόν. »

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρ- θρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Ε- πιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υ- πόκεινται σε έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών εντός έξι μηνών από την έκδοσή τους, καθώς και από ε- κείνον που έχει έννομο συμφέρον εντός έξι μηνών από την κοινοποίησή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ- θρου 67 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πλη- ρωμής Συντάξεων που είναι σχετικές με την εκτέλεση των πράξεων ή των αποφάσεων κανονισμού συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με την πληρωμή των συντάξεων γενικά, χωρίς να εξαι- στ) Ταξινόμηση και φύλαξη των συνταξιοδοτικών φα- κέλων. ζ) Τοποθέτηση των επιστρεπτέων εγγράφων στους οι- κείους συνταξιοδοτικούς φακέλους. η) Τήρηση και φύλαξη του πρωτοτύπου των εκδιδομέ- νων πράξεων ή αποφάσεων κατ’ έτος βιβλιοδετούμενων σε τόμους. θ) Ταξινόμηση των εγγράφων που παραμένουν ή πε- ριέρχονται για φύλαξη στο Αρχείο. ι) Επιμέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των εγ- γράφων, πράξεων και αποφάσεων των Διευθύνσεων Συ- ντάξεων. 11. Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Εξυ- πηρέτησης Πολιτών ορίζονται ως εξής: α) Υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για διάφο- ρα θέματα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, όπως για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, τον υπολογισμό αυτής και τα κατά περίπτωση δικαιολο- γητικά που πρέπει να υποβληθούν. β) Επιμέλεια άμεσης διαβίβασης των αιτήσεων παρο- χής πληροφοριών ή των αναφορών παραπόνων των πο- λιτών στις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης και αποστολή αιτιολογημένων απα- ντήσεων προς τους πολίτες, εντός των τασσόμενων από το νόμο προθεσμιών. γ) Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Τηλεφωνι- κού Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών και της Αίθουσας Ε- ξυπηρέτησης του Πολίτη. δ) Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντάξεων και με το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για την άμεση και α- ποτελεσματική πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σχε- τικά με την έκβαση της υπόθεσής τους στα διάφορα στά- δια επεξεργασίας της. ε) Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς και χορήγηση βεβαιώσε- ων και πιστοποιητικών. στ) Εκτύπωση και χορήγηση αντιγράφων συνταξιοδο- τικών πράξεων νέων συνταξιούχων και ενημέρωσή τους για τα συνταξιοδοτικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξής τους. ζ) Ενέργειες για αντιμετώπιση μεταβολών της συντα- ξιοδοτικής κατάστασης των συνταξιούχων, όπως δια- γραφή, αλλαγή διεύθυνσης και αλλαγή τραπεζικού λο- γαριασμού. η) Έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, ε- ντύπων και οδηγιών σχετικά με θέματα των Διευθύνσε- ων Συντάξεων. θ) Μέριμνα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). ι) Καταγραφή υποδείξεων των πολιτών και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες για την αξιο- ποίησή τους. 12. Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Δ.Α.Υ.Κ. με τις ακό- λουθες αρμοδιότητες: α) Επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Εφαρμογής Δ.Α.Υ.Κ. και β) παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς τις Διευθύνσεις Προσωπικού-Οικονομικού των Υ- πουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ- μού σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων στο Δ.Α.Υ.Κ.. ρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για σύ- νταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να α- σκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθε- σμία έξι μηνών από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώ- ση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε δίμηνο από την ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για έκδοση της πράξης που παραλείφθη- κε.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 66 του Κώδικα αυτού έχουν ανάλο- γη εφαρμογή και για την προθεσμία άσκησης της ένστα- σης της παραγράφου αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων π.δ. 168/2007 (Α΄ 209) αντικαθί- στανται ως εξής: «1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντά- ξεων, των βοηθημάτων και των επιδομάτων που προβλέ- πονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, γίνεται από τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρω- μής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως ε- ξής: «3. Η πράξη κανονισμού σύνταξης υπόκειται σε ένστα- ση που ασκείται για οποιονδήποτε λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, η οποία απο- τελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Προϊ- στάμενο Διεύθυνσης των Διευθύνσεων Συντάξεων της ί- διας Γενικής Διεύθυνσης, και από δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων ως μέλη, οι οποίοι δεν μετείχαν άμεσα ή έμμεσα στην έκδοση και τον έλεγχο της πράξης που προσβάλλεται και οι οποίοι αναπληρώνονται από ισάριθμους Προϊσταμένους Διευ- θύνσεων ή Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντάξεων της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως ε- ξής: «4. Η ένσταση ασκείται: α) από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διε- νέργειας Μεταβολών, Δειγματοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούμε- νο έλεγχο διαπιστωθεί εσφαλμένη εφαρμογή συνταξιο- δοτικών διατάξεων και β) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της πράξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «6. Η διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου που εκ παρα- δρομής ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδο- νται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπο- ρεί να γίνει από το όργανο που τις έχει εκδώσει μετά την υποβολή αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόμενο, ε- ντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης. Το ίδιο όργανο μπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την πράξη που εξέδωσε χωρίς περιορισμό από προθεσμία αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «8. Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της Επιτροπής, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, κοι- νοποιούνται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκή- σει κατ΄ αυτών τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στο ε- πόμενο άρθρο μέσα σε έξι μήνες από τότε που θα πε- ριέλθει σε αυτόν η πράξη ή η απόφαση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 106 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υ- πόκεινται σε έφεση ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ασκείται από τον Υπουρ- γό Οικονομικών εντός έξι μηνών από την έκδοσή τους, καθώς και από κάθε έναν που έχει έννομο συμφέρον ε- ντός έξι μηνών από την κοινοποίησή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 107 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πλη- ρωμής Συντάξεων που είναι σχετικές με την εκτέλεση των πράξεων ή των αποφάσεων κανονισμού συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με την πληρωμή των συντάξεων γενικά, χωρίς να εξαι- ρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για σύ- νταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να α- σκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθε- σμία έξι μηνών από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώ- ση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε δίμηνο από την ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για έκδοση της πράξης που παραλείφθη- κε.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 107 του π.δ. 168/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 66 του π.δ. 169 /2007, έχουν ανάλο- γη εφαρμογή και για την προθεσμία άσκησης της ένστα- σης της παραγράφου αυτής, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 105 του Κώδικα αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου και αυτού, καθώς και κάθε ανα- γκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων αυτών. β. Από την καθοριζόμενη, σύμφωνα με το προηγούμε- νο εδάφιο, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυ- τού καταργούνται τα άρθρα 8-14 του π.δ. 79/1990, κα- θώς και η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 509/1991 (Α΄ 190). γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορί- ζεται ετησίως το μέγεθος και τα κριτήρια του δείγματος των ελέγχων που διενεργεί το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ- χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντάξεων.

Άρθρο 7Έκταση εφαρμογής

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Ε΄, κατά το μέρος που α- φορούν τις προθεσμίες άσκησης των προβλεπομένων α- πό αυτές ενδίκων μέσων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλή- λους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέ- πονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276).

ΜΕΡΟΣ Β΄ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 8Έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση Γ΄ ως εξής: «Γ. Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα: Ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1Α, που ανεγείρονται σε συν- δυασμό: α) με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1Β και β) με εγκαταστά- σεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά τις κείμενες διατάξεις, και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυ- τών. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμι- σθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κα- τοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού κατα- λύματος. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών. β. Η περίπτωση α΄ εφαρμόζεται μόνον εφόσον συ- ντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα. τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αναπτύσσο- νται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των 150.000 τ.μ., ββ. τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε αστέρων, γγ. έχουν εκδοθεί όλες οι οικοδομικές άδειες και λοι- πές αναγκαίες εγκρίσεις για την έναρξη των οικοδομι- κών εργασιών του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα διέπονται από Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτί- ζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο ο- ποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζο- ντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως: (i) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυ- τοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα, (ii) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώ- ρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών και οι περιορισμοί αυτών, (iii) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επί μέρους αυ- τοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, (iv) οι ελάχιστες παρε- χόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και (v) οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υ- πολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το εί- δος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με α- πόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού εγκρί- νεται πρότυπος κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουρ- γίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού. Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω Κανονισμός Συνιδιοκτη- σίας και Λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μετα- βίβαση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και δεσμεύει όλους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των αυτοτελών διηρημέ- νων ιδιοκτησιών δεν μπορούν να εκμισθώνουν ή να υπο- μισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους ή να συνιστούν ε- μπράγματα δικαιώματα επικαρπίας ή οίκησης παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζο- νται στον οικείο κανονισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλή- ρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής τουριστικής υποδομής και εφόσον έχει χορηγηθεί το σήμα λειτουργίας αυτών από τον ΕΟΤ. Η χορήγηση του σήματος μνημονεύεται στη σχετική πράξη μεταβίβασης ή εκμίσθωσης και σε κάθε άλλη συναφή πράξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων μπο- ρεί να εφαρμόζονται και επί υφισταμένων ξενοδοχεια- κών καταλυμάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα του- λάχιστον 50.000 τ.μ. και τα οποία πληρούν ή μπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, εφόσον: α) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας, β) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίσθωση τμήματα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της ανα- πτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότη- σης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέ- φεται και γ) ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής δόμησης εί- ναι ίσος ή μικρότερος του 0,15. Εφόσον ο συντελεστής αυτός είναι μεγαλύτερος του 0,15, η υπαγωγή στις ρυθ- μίσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις: αα. Για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης έ- ως 0,20, καταβάλλεται ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκα- ταστάσεων οι οποίες αντιστοιχούν στο συντελεστή δό- μησης που υπερβαίνει το 0,15. Η αντικειμενική αξία ορί- ζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, καθορίζεται η διαδικασία επι- βολής της εισφοράς, ο τρόπος και οι υπόχρεοι καταβο- λής, η διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέ- ρεια. Η καταβολή της εισφοράς αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση της κυριότητας των αυτοτελών ιδιο- κτησιών. ββ. Για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης με- γαλύτερο του 0,20, είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήμα- τα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοι- χούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,20, είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσο- στό του υπερβάλλοντος του 0,20 συντελεστή δόμησης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής επί υφιστά- μενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που έχουν κατα- σκευαστεί σε γήπεδα μικρότερα των 150.000 τ.μ. το πο- σοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μα- κροχρονίως, κατά την έννοια της παραγράφου 2α, τουρι- στικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαί- νει το 20% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. To πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 δεν εφαρμόζεται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου. β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, κα- ταργούνται η παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και το π.δ. 250/2003 (Α΄ 226).

Άρθρο 9Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυ- μάτων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολι- τισμού και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται: αα. Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην έκταση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. ββ. Η γενική διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000. Στη γενική διάταξη πρέπει να λαμβάνεται μέρι- μνα ώστε οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες να απο- τελούν ενότητα διακριτή από το ξενοδοχειακό κατάλυ- μα. γγ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στο ν. 1650/1986, όπως ισχύει. β. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε γήπεδα μεγαλύτερα των 800.000 τ.μ. επιτρέπεται μό- νο σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) που χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται επί γηπέδων μεγαλύτερων των 800.000 τ.μ. για τα οποία έχουν καθοριστεί, με ειδικές διατάξεις, ειδικά πολεοδομικά καθεστώτα τουριστικής α- νάπτυξης και αξιοποίησης. Με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συ- μπληρώνονται οι διατάξεις των ειδικών καθεστώτων του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες αφορούν τις επιτρε- πόμενες χρήσεις και λειτουργίες, καθώς και τη θέση και τη διάταξη των κτιρίων, προκειμένου να προσαρμόζονται στις ειδικότερες προβλέψεις δημιουργίας σύνθετων του- ριστικών καταλυμάτων. γ. Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για την εφαρμογή των δια- τάξεων των περιπτώσεων α΄και β΄, λαμβάνονται τα εμ- βαδά που αυτές είχαν στις 31.12.2010. Γήπεδα που δημι- ουργούνται από συνένωση μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων και μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής. Δρόμοι ή και άλλα τε- χνικά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σύνθετων του- ριστικών καταλυμάτων δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, ούτε προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών. δ. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται να δη- μιουργούνται και εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή και του συνόλου του οικι- σμού. Για το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς καταρτίζουν πρόγραμμα τουριστικής α- ξιοποίησης και οικιστικής αναζωογόνησης του οικείου οικισμού, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του ΕΟΤ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζο- νται τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των σχετικών οικι- σμών, οι τρόποι και τα μέσα πολεοδομικής επέμβασης, οι τρόποι απόκτησης των απαιτούμενων ακινήτων, τα παρε- χόμενα πολεοδομικά ή και οικονομικά κίνητρα, οι φορείς υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. ε. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές, στις οποίες παρατηρείται έλλειμμα υδατι- κών πόρων, επιτρέπεται εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες τους σε νερό με κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο, ό- πως δημιουργία ταμιευτήρων, χρήση ανακυκλωμένου νε- ρού, αφαλάτωση κ.λπ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμά- των εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ι- σχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και τις χρή- σεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής. Με α- πόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύν- σεις για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμά- των. β. Όπου στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β΄ 1138) αναφέρονται οι «σύνθετες και ολοκληρωμέ- νες τουριστικές υποδομές μικτής χρήσης» νοούνται ε- φεξής τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμη- σης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20/28.1.1988 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 61), όπως ισχύει. Ο συντε- λεστής δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο του σύνθε- του τουριστικού καταλύματος και δεν μπορεί να υπερ- βαίνει το 0,15 και ειδικώς για τα κατοικημένα νησιά, πλην Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου, το 0,10. Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, η έκταση στην οποία αναπτύσσεται το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα νοείται ως ενιαίο σύνολο. β. Εφόσον ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,10, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών ε- πιπλωμένων κατοικιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζεται σε 40% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού κατα- λύματος. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε 60% όταν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μι- κρότερος του 0,05. γ. Η υπαγωγή σε μία εκ των δύο ανωτέρω περιπτώσε- ων α΄ ή β΄ είναι δεσμευτική και για κάθε μεταγενέστερη αναθεώρηση ή τροποποίηση της οικοδομικής αδείας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. δ. Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες έχουν καθορι- στεί μικρότεροι συντελεστές δόμησης ή και αυστηρότε- ροι όροι και περιορισμοί δόμησης για την τουριστική α- ξιοποίηση συγκεκριμένων γηπέδων, διατηρούνται σε ι- σχύ. ε. Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.μ. ανά αυτοτε- λή διηρημένη ιδιοκτησία. Οι ημιυπαίθριοι χώροι που κα- τασκευάζονται στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που δη- μιουργούνται εντός αυτών και οι υπόγειοι χώροι αυτών, η οροφή των οποίων υπερβαίνει τα 0,80 μ. από την ορι- στική στάθμη του εδάφους, προσμετρώνται στο συντε- λεστή δόμησης. Οι ρυθμίσεις της περιπτώσεως αυτής ε- φαρμόζονται και για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοι- κίες που περιλαμβάνονται στα υφιστάμενα ξενοδοχεια- κά καταλύματα της παραγράφου 6 του άρθρου 8. στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται ειδικές ενεργειακές προδιαγρα- φές για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού, τη διαχείριση των απο- βλήτων και την εν γένει ενεργειακή απόδοση των κτι- ρίων και εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η επενδυτική δαπάνη των προς μεταβίβαση ή μα- κροχρόνια μίσθωση τμημάτων των σύνθετων τουριστι- κών καταλυμάτων δεν μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδια- γραφές, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, οι ο- ποίες πρέπει να πληρούνται για τη δημιουργία των σύν- θετων τουριστικών καταλυμάτων. Με τις προδιαγραφές αυτές καθορίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενο- δοχειακών καταλυμάτων, οι οποίοι πρέπει να είναι επαρ- κείς για την κάλυψη και της δυναμικότητας σε κλίνες που αντιστοιχεί στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζονται τα μέτρα και οι προϋποθέσεις για την προστασία και κάλυψη των δικαιωμάτων των συνιδιοκτη- τών του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ιδίως στις περιπτώσεις που είτε κωλύεται η ορθή λειτουργία της συνιδιοκτησίας λόγω σοβαρής αδυναμίας του φορέα εκ- μετάλλευσης του τουριστικού καταλύματος να εκπληρώ- σει τις υποχρεώσεις του προς αυτήν είτε εγείρονται α- ξιώσεις τρίτων κατά του πιο πάνω φορέα που θίγουν τα δικαιώματα συνιδιοκτησίας, και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγμα- τος ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα υπαγωγής των φορέων εκμετάλλευσης των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε συστήματα χρηματοοικονομικής ασφά- λειας μέσω των κατάλληλων οικονομικών και χρηματοπι- στωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων χρηματο- οικονομικών εγγυήσεων σε περίπτωση πτωχεύσεως ή α- φερεγγυότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Τα άρθρα 610, 616 και 617 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται επί μακροχρόνιων μισθώσεων τουρι- στικών επιπλωμένων κατοικιών συναπτόμενων εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. β. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 1652/1986, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται α- ναλόγως και στις μακροχρόνιες μισθώσεις που συνάπτο- νται επί τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που απο- κτώνται επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών κα- τά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, σημειώνο- νται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων. Μεταγραπτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια, τα οποία, επί ποινή ακυρότητας, καταρτίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, μπορεί να υπα- χθούν και τουριστικές επενδύσεις που διαθέτουν σε ισχύ εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8. Στις περιπτώ- σεις αυτές, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρα- γράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην της περιπτώσεως ε΄. Τουριστικές επενδύσεις που διαθέτουν θετική Προ- καταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση μπορεί επίσης να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 και ολοκληρώσουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής α- δειοδότησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περί- πτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Άρθρο 10Απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι κύριοι των τουριστικών καταλυμάτων που προ- βλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και τα οποία στερούνται σήματος λειτουργίας αδιαλείπτως κατά τη χρονική πε- ρίοδο από 1.1.1991 έως και την ημερομηνία έναρξης ι- σχύος του νόμου αυτού, οφείλουν να καταβάλουν ειδικό ετήσιο τέλος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος η οποία προκαλείται από την εγκατάλειψή τους. Το τέλος επι- βάλλεται εφόσον τα ανωτέρω καταλύματα δεν επανα- λειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας εντός τριών ετών από την έναρ- ξη ισχύος του νόμου αυτού και για όσο χρονικό διάστη- μα παραμένουν σε εγκατάλειψη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό τουριστικών καταλυμάτων ή και άλλων κτιρίων ως εγκαταλελειμμένων, η αρμόδια υπηρεσία, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαπίστωσης και χαρακτηρισμού αυτών ως εγκαταλελειμμένων, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την επιβολή του τέλους λόγω ειδικότερων διατάξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγρά- φου αυτής. β. Το ετήσιο τέλος είναι ίσο με ποσοστό 2% επί της α- ντικειμενικής αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το σύστη- μα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο της επιβολής. Με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού κα- θορίζεται η διαδικασία επιβολής του τέλους, ο τρόπος βεβαίωσης αυτού, οι υπόχρεοι καταβολής, οι τρόποι πλη- ρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η βεβαίωση του τέλους μπορεί να γίνει μία φορά και ισχύει μέχρις ότου προσκομιστεί από τον υπόχρεο βεβαίωση κατεδάφισης ή άδεια λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, εκτός εάν επαναπροσδιοριστεί το παραπάνω ποσοστό οπότε και επαναβεβαιώνεται. Ο επαναπροσδιορισμός του πο- σοστού γίνεται επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. γ. Το τέλος κατατίθεται υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο», τηρείται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και διατίθεται για προγράμ- ματα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης και προστασίας χώρων με ιδιαίτερη πολιτιστική, τουριστική και ιστορική σημασία, εντός του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ε- γκαταλελειμμένα τουριστικά καταλύματα. Με κοινή από- φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του τέλους στο Πράσινο Ταμείο και κάθε σχετική λεπτο- μέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Επιτρέπεται η κατεδάφιση των τουριστικών κατα- λυμάτων τα οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/ 1993 και βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και ε- κτός ορίων οικισμών που προϋφίστανται του έτους 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, η οποία συνδυάζεται με την ανάπλαση και τη συνολική αναβάθμι- ση του άμεσου περιβάλλοντος υποδοχής τους. β. Τα τουριστικά καταλύματα της περίπτωσης α΄ που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει: αα. Να έχουν ανεγερθεί με βάση νόμιμη οικοδομική ά- δεια. ββ. Να έχουν λειτουργήσει με βάση νόμιμη άδεια λει- τουργίας για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των δεκαπέ- ντε (15) ετών. γγ. Να μην έχουν λάβει για χρονική περίοδο μεγαλύ- τερη των δέκα (10) ετών οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης ή επιδό- τησης που έχει χορηγηθεί επιστρέφεται. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό- τητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού καθο- ρίζονται η διαδικασία και ο φορέας επιστροφής της ενί- σχυσης ή επιδότησης, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που πρέπει να υποβάλει ο υπόχρεος και κάθε σχετική λε- πτομέρεια. δδ. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής διαπιστώνεται με πράξη του ΕΟΤ ύστερα από αί- τηση του κυρίου του ακινήτου. γ. Kίνητρo για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι το δικαίωμα χρήσης συντελεστή δόμησης έ- ως 0,1 για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιπλωμέ- νων επαύλεων ή κατοικιών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, οι οποίες θα συνο- δεύονται υποχρεωτικώς και από μία, κατ’ ελάχιστον, ε- γκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, εφόσον οι παραπάνω χρήσεις δεν απαγορεύονται στην περιοχή του τουριστι- κού καταλύματος και κατά παρέκκλιση των όρων και πε- ριορισμών δόμησης της περιοχής αυτής. Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο των πιο πάνω εγκα- ταστάσεων. Σε κάθε δε περίπτωση, η συνολική επιτρεπό- μενη δόμηση για τις εγκαταστάσεις της περίπτωσης αυ- τής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τ.μ.. Με την επι- φύλαξη των όσων ορίζονται στην επόμενη περίπτωση, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικοδομι- κού και κτιριοδομικού κανονισμού. δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3-5 του άρθρου 8, καθώς και οι δια- τάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 και των πα- ραγράφων 7 και 8 του άρθρου 9, εφαρμόζονται και επί των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο παρόν άρ- θρο, με την επιφύλαξη του ποσοστού των δυνάμενων να πωληθούν τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, το οποίο εν προκειμένω δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συ- νολικώς δομούμενης επιφάνειας. ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται σε τουριστικά κορεσμένες περιοχές ή σε περιοχές με φθίνουσα τουριστική ζήτηση ή με υποβάθμιση των φυσι- κών τους πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος ή του τουριστικού τους προϊόντος λόγω κακής ποιότητας και παλαιότητας των τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και στα νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά ή στα νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζο- νται, με βάση την ένταση και το είδος της τουριστικής δραστηριότητας, στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 24208/ 4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροτα- ξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Του- ρισμό» (Β΄ 1138). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πο- λιτισμού και Τουρισμού μπορεί να καθορίζονται οι ειδικό- τερες περιοχές στις οποίες είναι δυνατή η κατεδάφιση των τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τα οριζόμε- να στην παράγραφο αυτή. στ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της δυνατό- τητας απόσυρσης των παλαιών τουριστικών καταλυμά- των, τυχόν ειδικότερες δράσεις, μέτρα, παρεμβάσεις και κατευθύνσεις που εξυπηρετούν την απόσυρση των πα- λαιών τουριστικών καταλυμάτων και κάθε άλλη σχετική διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατά- ξεων της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 υπάγονται επίσης και τα τουριστικά καταλύματα που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών που προϋφί- στανται του έτους 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 που αφορούν ακίνη- τα τα οποία εμπίπτουν στο εθνικό σύστημα προστατευό- μενων περιοχών του ν. 3937/2011 εφαρμόζονται μόνον εφόσον επιτρέπεται από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 11Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθί- σταται ως εξής: «3.α. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πο- λιτισμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Η ανωτέρω γνώμη παρέχε- ται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πα- ραλαβή του σχετικού φακέλου. Παρερχομένης απρά- κτου της προθεσμίας αυτής, το ως άνω προεδρικό διά- ταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του περιφερειακού συμ- βουλίου. Εφόσον στην Π.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται και ε- κτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, ή περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου, η ένταξη των οποίων εντός των ο- ρίων Π.Ο.Τ.Α. δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα προσυπογράφουν επιπλέον και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί. β. Της προτάσεως για την έκδοση του πιο πάνω προε- δρικού διατάγματος προηγείται η έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι- κονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Ο- δηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περι- βαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ- γραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- βουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (B΄ 1225/ 5.9.2006). γ. Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α. εναρμονί- ζεται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων χωροταξι- κών σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, με τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/ 1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευ- θύνσεις για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α.. δ. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Π.Ο.Τ.Α. μπο- ρεί να πολεοδομούνται, στο σύνολο ή σε τμήμα τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθί- σταται ως εξής: «4.α. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζο- νται και εγκρίνονται τα εξής: αα. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο πλαίσιο εφαρ- μογής της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης. ββ. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστά- σεων, με ένδειξη των τμημάτων της Π.Ο.Τ.Α. που τυχόν θα πολεοδομηθούν και της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλ- λευσης στα τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδομού- νται, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής. γγ. Ο φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α.. β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α.. επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδι- κασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό- ντος νόμου για την ίδρυσή της. Κατ’ εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού επι- τρέπεται η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολι- κών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέ- σεις: αα. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μείωση ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν υπερβαί- νει το 10% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και ββ. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως της Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά κα- θεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης. Η ως άνω εξαίρεση μπορεί να εφαρμόζεται για μία μό- νο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έ- κτασης της Π.Ο.Τ.Α., έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρό- τερη του δέκα τοις εκατό (10%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της παραγράφου 3. Δεν θεωρείται μεταβο- λή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναμικότητας κύριων ξενο- δοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικα- σία για τον έλεγχο της συμβατότητας της αιτήσεως με τα δεδομένα του χωροταξικού σχεδιασμού και ρυθμίζο- νται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των δια- τάξεων της παραγράφου αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 6 του άρ- θρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, προστί- θεται εδάφιο ως ακολούθως: «Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολό- γηση δεν απαιτείται επίσης για τα έργα που εκτελούνται εντός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανά- πτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Π.Ο.Τ.Α. ή τμήματα αυτών που οριοθετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να επαναχαρα- κτηρίζονται και επανοριοθετούνται σύμφωνα με τη διαδι- κασία που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η επανοριοθέτη- ση είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται να μεταβληθούν τα όρια της Π.Ο.Τ.Α.. Εφόσον από την τυχόν μεταβολή των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. δεν προκύπτει αύξηση της συνολικής της έκτασης και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαθίσταται με τον παρό- ντα νόμο, για τον επαναχαρακτηρισμό και την επανοριο- θέτηση της Π.Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις της περί- πτωσης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον οι πιο πάνω Π.Ο.Τ.Α. ή τα τμήματα αυτών διαθέτουν σε ισχύ ε- γκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο- ντικών Επιπτώσεων.

Άρθρο 12Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό ΤουρισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειο- δότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργα- νισμό Τουρισμού, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλλη- λος του ΕΟΤ κατηγορίας ΠΕ Αρχιτέκτονα ή ΠΕ Πολιτι- κού Μηχανικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το θεσμικό, νομο- θετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των δραστηριοτή- των αυτών και την ένταξή τους σε υφιστάμενα επενδυτι- κά προγράμματα ή σχεδιασμούς που αφορούν την προώ- θηση των τουριστικών επενδύσεων. β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την έκδο- ση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας των εγκατα- στάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής ανεξαρτήτως μεγέθους, των κυρίων τουριστικών καταλυμάτων δυνα- μικότητας άνω των 300 κλινών και των σύνθετων τουρι- στικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των α- ναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιό- τητα στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ειδική Υπηρεσία κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικα- σίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συ- μπλήρωσής τους, καθώς και για τους λόγους της καθυ- στέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων α- δειών ή εγκρίσεων. γ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυ- σχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις. δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Εντός της ανωτέρω υπηρεσίας συνιστάται Πολεο- δομικό Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Διευθυντή της υπηρεσίας αυτής. Του Πολεοδομικού Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του ΕΟΤ της κατηγορίας ΠΕ Αρ- χιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών. β. Στην αρμοδιότητα του πιο πάνω γραφείου ανήκει η έκδοση και αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, ο έλεγχος μελετών για την έκδοσή τους, συναφούς χαρακτήρα πο- λεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η ε- πιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαίρετων κτι- σμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου. γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης (ι- σχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής) α- πό το Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του πιο πάνω γραφείου. Το Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης (ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιο- χής) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσι- μων ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης της Ειδικής Υπηρεσίας, η διάρθρωσή της σε τμήματα, ο τρόπος επι- λογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων επιπέδου Δι- εύθυνσης, Τμήματος και του αυτοτελούς Πολεοδομικού Γραφείου και οι αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανι- κές θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κλάδους, κα- τηγορίες και ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται με μεταφορά οργανικών θέσεων από τον ΕΟΤ ή από υ- πηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι συνιστώμενες κατά την προηγούμενη παράγρα- φο θέσεις μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση προ- σωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω υπηρεσίας υποβάλ- λει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουρ- γό Πολιτισμού και Τουρισμού και στον Πρόεδρο του ΕΟΤ απολογιστική έκθεση για το έργο που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Στην πιο πάνω έκθεση περιλαμβά- νονται υποχρεωτικά πλήρη στοιχεία για τις επενδυτικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία και αυτές που διεκπεραιώθηκαν, το χρόνο διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις που καθυστέρησαν ή απορρίφθηκαν και τους λόγους της καθυστέρησης ή απόρριψης, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προ- βλημάτων τα οποία προέκυψαν κατά τη σχετική αδειοδο- τική διαδικασία.

Άρθρο 13Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης για τις τουριστικές επενδύσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για το συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και λει- τουργικής αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη χωροθέτηση των τουριστικών επενδύσεων, συγκροτείται Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης για τις του- ριστικές επενδύσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού. Την ομάδα απαρτίζουν οι αρ- μόδιοι Γενικοί Γραμματείς και υπηρεσιακά στελέχη των δύο Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειο- δότησης των τουριστικών επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ομάδα έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο Υπουργείων για την επιτάχυνση της χωροθέτη- σης και της εν γένει αδειοδοτικής διαδικασίας των τουρι- στικών επενδύσεων και την αντιμετώπιση σχετικών διοι- κητικών δυσχερειών, β) εισηγείται την έκδοση εγκυκλίων και την πρόταση νομοθετικών παρεμβάσεων για την επίλυση προβλημά- των που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης των του- ριστικών επενδύσεων, γ) επεξεργάζεται, αναλύει και παρέχει πληροφοριακά και στατιστικά στοιχεία για τις αδειοδοτήσεις των τουρι- στικών επενδύσεων, δ) αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος αδειοδότησης σε ετήσια βάση, ιδίως όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και τους διοικητικούς πό- ρους, με χρήση συγκριτικών στοιχείων και από άλλες ευ- ρωπαϊκές χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρι- σμού μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Κε- ντρικής Συντονιστικής Ομάδας και να καθορίζονται ειδι- κότερα θέματα λειτουργίας της.

Άρθρο 14Ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και άλλες ρυθμίσεις για την προώθηση των τουριστικών επενδύσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, για τη χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμά- των και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδο- μής, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύο- ντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει- φόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. β. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των πιο πάνω δρα- στηριοτήτων σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έχουν καθοριστεί χρήσεις γης που αποκλείουν τις συ- γκεκριμένες δραστηριότητες. γ. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί από πολεο- δομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις συγκεκριμένες χρή- σεις γης, η χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ι- σχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τις διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκα- ταστάσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ημερο- μηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 από- φασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια- σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β΄ 1138), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω από- φασης, εφόσον, πριν την ημερομηνία δημοσίευσής της, είχε εκδοθεί αρμοδίως μια από τις ακόλουθες πράξεις: α. θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλο- ντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις δια- τάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικατα- στάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της με αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/ 14.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 332), β. έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ, γ. απόφαση κατάταξης στην υποκατηγορία 4 του οικεί- ου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ104/ 14.3.2003 (Β΄ 332).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφα- σης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια- σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β΄ 1138) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αιτήσεων ε- πενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν μέχρι την 1η Σε- πτεμβρίου 2008, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 37643/ 31.8.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι- κονομικών. Προϋπόθεση για την εξαίρεση αυτή αποτελεί η ολοκλήρωση των εγκρίσεων από τον ΕΟΤ εντός διε- τίας και η έκδοση οικοδομικής άδειας εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά- πτυξης για τον Τουρισμό» (Β΄ 1138) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση που επέρχεται, σύμφωνα με πολεοδο- μικές ή περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, μεταβολή των χρή- σεων γης που αποκλείει εφεξής τη χωροθέτηση τουρι- στικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουρι- στικής υποδομής, ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Οι δραστηριότητες που λειτουργούν νόμιμα εξακο- λουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται. (β) Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των ως άνω δραστηριοτήτων είναι δυνατός μέσα στο χώρο ή στο γή- πεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή των παραπάνω πολεοδομικών ή περιβαλ- λοντικών διατάξεων ή σε όμορο γήπεδο, εφόσον επιτρέ- πονται σε αυτό οι χρήσεις από τις προαναφερόμενες διατάξεις. (γ) Οι δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί, προ της μεταβολής των χρήσεων γης, πράξη έγκρισης περι- βαλλοντικών όρων, εφοδιάζονται με ειδικό σήμα λει- τουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την αλλαγή των χρήσεων γης. (δ) Εφόσον, από τις νέες πολεοδομικές ή περιβαλλο- ντικές ρυθμίσεις, επιβάλλεται η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές απομακρύνονται υποχρεω- τικά μέσα σε διάστημα δέκα ετών από την ημερομηνία ε- φαρμογής των σχετικών διατάξεων και αφού προηγηθεί καταβολή αποζημίωσης για την αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης και το ύψος αυτής ανά κατηγορία και δυναμικότητα τουριστικής ε- γκατάστασης, ο τρόπος καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφε- ρόμενοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την έκδοση πολεοδομικών ή περιβαλλοντικών πράξεων με τις οποίες καθορίζονται, σε συγκεκριμένες περιοχές, απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χωροθέτη- ση τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδι- κής τουριστικής υποδομής ή στην άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, απαιτείται η προηγού- μενη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία παρέχεται, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπη- ρεσίας του άρθρου 12, εντός διμήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής, και οι πα- ράγραφοι 6 έως και 10 του ιδίου άρθρου, όπως αυτό τρο- ποποιήθηκε με τους νόμους 3468/2006 και 3851/2010, α- ναριθμούνται αντιστοίχως σε 7 έως και 11: «6. α. Η εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουρι- στικά Δημόσια Κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πρά- ξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παρα- γράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πρά- ξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α΄ 33), καθώς και στο συνεχόμενο ή παρακείμενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνε- ται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού, με τη διαδικασία της επόμενης περίπτωσης. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτείται εννεαμελής Επι- τροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Τουρι- σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολι- τικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρό- σωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ- πουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν εκ- πρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουρ- γείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Δι- εύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και έναν εκ- πρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πρόε- δρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Του- ρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ανα- πληρούμενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Α- νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ί- δια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από εξει- δικευμένους συμβούλους, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της. γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. δ. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλε- σης των έργων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των μελετών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. ε. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτή- των της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζη- τά πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρμόδιους φορείς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Τον Γενικό Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστι- κής Υποδομής ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του έναν Γε- νικό Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι- σμού που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Του- ρισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Η ανέγερση ή η τοποθέτηση προσωρινών ή κινη- τών λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως υπαίθριες αγορές, εορταστικές εκ- δηλώσεις, διοργάνωση εκθέσεων, επιτρέπεται ύστερα α- πό έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στην οποία καθο- ρίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις αυ- τές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους. Για την έ- γκριση εργασιών προσκομίζεται τεχνική έκθεση, στην ο- ποία περιγράφονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και οι αιτούμενες εργασίες, καθώς και τοπογραφικό διά- γραμμα. Οι προσωρινές ή κινητές λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός δέκα (10) ημε- ρών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Το άρθρο 13 του ν. 711/1977 (Α΄ 284) αντικαθί- σταται ως εξής: « Άρθρο 13 Μητρώο Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρίζεται ο α- ριθμός των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ανά Τουρι- στική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ανά Τουριστικό Γραφείο. Με απόφαση του Γενικού Γραμμα- τέα του Ε.Ο.Τ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τήρη- ση του Μητρώου.» β) Τα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 καταργούνται. γ) Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 αντικαθίστα- ται ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαι- ολογητικά, για τη χορήγηση από τον Ε.Ο.Τ., της έγκρι- σης θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφο- ρείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και το πα- ράβολο και το ανταποδοτικό τέλος για την καταχώρισή του στο Μητρώο του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία Ειδικού Τουριστικού Λεω- φορείου εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών α- πό την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια Περιφερεια- κή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., του συνόλου των δικαιολογητι- κών που απαιτούνται.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2214/1994, ΤΟΥ Ν. 3049/2002, ΤΟΥ Ν. 3862/2010 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3867/2010
Άρθρο 15Τροποποίηση διατάξεων του ν.2214/1994 Συμπλήρωση διατάξεων του ν.3049/2002ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 2214/1994, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3453/2006 (Α΄ 74), αντί των λέξεων «ανεξάρτητα από το σκοπό των στεγαστικών δανείων» τίθενται οι λέξεις «για όλα τα το- κοχρεολυτικά δάνεια του στεγαστικού τομέα με σκοπό ι- δίως την απόκτηση, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθη- κών και Δανείων (Τ.Π. και Δανείων) δύναται να εξουσιο- δοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή τον Προϊστά- μενο της Γενικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, για την υ- πογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων, που συνάπτει με τρίτα πρόσωπα, πλην των δανειακών συμβάσεων. Συμ- βάσεις, η έγκριση της δαπάνης των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις εκάστο- τε ισχύουσες διατάξεις, υπογράφονται από αυτόν. Οι δια- τάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν το κύρος των μέχρι σήμερα καταρτισθεισών συμβάσεων οι οποίες έχουν υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Τ.Π. και Δανείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3049/2002 (Α΄ 212) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η σύσταση εταιρείας διενεργείται με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως, με την οποία εγκρίνεται το Κατα- στατικό της και καθορίζονται ο σκοπός της εταιρείας, η διάρκεια, η επωνυμία, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κλάδοι, τα δικαιώματα και οι με- τοχές που συνεισφέρονται ή μεταβιβάζονται με ή χωρίς αντάλλαγμα από το Δημόσιο, τα όργανα διοίκησης της εταιρείας και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη σύσταση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της, σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ένα ή περισσότερα από τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτήν, με εξαίρεση τα περιουσιακά στοι- χεία, τους κλάδους, τα δικαιώματα ή τις μετοχές που συ- νεισφέρθηκαν ή μεταβιβάσθηκαν από το Δημόσιο, μπο- ρεί να τροποποιούνται με το Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρ- θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) μπορεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, να παραχωρούνται με διοικητική άδεια που εκδίδεται υπέρ του Ταμείου Αξιο- ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του άρθρου 1 του ν.3986/2011 (Α΄ 152), χωρίς αντάλλαγμα και δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη διοικη- τική άδεια ορίζεται το δικαίωμα που ενσωματώνεται, οι διατάξεις οι οποίες το προβλέπουν, ο χρόνος ισχύος της άδειας, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώ- ματος που αφορά, οι προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων ανακαλείται η άδεια και κάθε αναγκαίο θέμα για την άσκηση του δικαιώματος για το οποίο εκδόθηκε αυ- τή. Η μεταβίβαση, η εκμετάλλευση και η, με οποιονδήπο- τε τρόπο, αξιοποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άδεια διενεργούνται από το Ταμείο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3986/2011

Άρθρο 16Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3862/2010 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συστήματα εσωτερικού ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 17 του ν. 3862/2010 προστίθεται νέα πα- ράγραφος 6α, ως εξής: «6.α. Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος ε- νημερωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής σχετικά με την πρόθεση ενός ιδρύματος πληρωμών με έδρα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. να παρέ- χει υπηρεσίες πληρωμών μέσω αντιπροσώπου ή μέσω υ- ποκαταστήματος στην Ελλάδα και εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος έχει βάσιμες υπόνοιες ότι, σε συνδυασμό με την προτιθέμενη πρόσληψη του αντιπροσώπου ή τη δημιουργία του υποκαταστήματος, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρο- μοκρατίας κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η πρό- σληψη του αντιπροσώπου ή η δημιουργία του υποκατα- στήματος ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο νομιμο- ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρη- ματοδότησης της τρομοκρατίας, ενημερώνει τις αρμό- διες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα άρθρα 32 παράγραφος 2, 33 παράγραφοι 3 και 4, 43 και 44 του ν. 3862/2010 η λέξη «μεμονωμένη» αντι- καθίσταται από τη λέξη «επί μέρους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 78 του ν. 3862/2010, οι παραπομπές στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και στο άρθρο 70 αντικαθίστα- νται με παραπομπές στο άρθρο 76 παράγραφος 1 και στο άρθρο 77.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 3601/2007 (Α΄178) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα οφείλει να διαθέτει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργα- νωτική διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπι- σμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να α- ναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λο- γιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι οποίες είναι συνεπείς και προωθούν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.» β. Στο τέλος του άρθρου 26 του ν. 3601/2007 προστί- θενται νέες παράγραφοι 3 και 4, ως εξής: «3. Τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα υπο- χρεούνται να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πλη- ροφόρηση για τις αποδοχές προσωπικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης που ορίζονται με αποφά- σεις της, στο πλαίσιο του άρθρου 29 του ν. 3601/2007. Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί την πληροφόρηση που της παρέχεται κατά τα ανωτέρω προκειμένου να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών. Η Τράπεζα της Ελ- λάδος υποχρεούται να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τραπε- ζική Αρχή τις ανωτέρω πληροφορίες. 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια αρχή του κρά- τους - μέλους καταγωγής, συγκεντρώνει την πληροφό- ρηση για τον αριθμό των ατόμων ανά πιστωτικό ίδρυμα που ανήκουν σε κατηγορίες αμοιβών ύψους τουλάχι- στον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, συμπεριλαμ- βανομένων αφ’ ενός μεν του τομέα απασχόλησης στον οποίο εμπλέκονται, αφ’ ετέρου δε των βασικών στοιχεί- ων των αποδοχών, των πρόσθετων, μεταβλητών αμοι- βών, των μακροπρόθεσμων επιβραβεύσεων και των συ- νταξιοδοτικών εισφορών τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να διαβιβάζει την πληροφόρηση την οποία έχει λάβει κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η οποία τη δημοσιο- ποιεί αθροιστικά για κάθε - κράτος μέλος καταγωγής, σε κοινό μορφότυπο αναφοράς.»

Άρθρο 17Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3867/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και, αντίστοιχα, η προθεσμία του τετάρτου εδαφίου της παρ. 5 του ίδιου άρθρου πα- ρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «η) Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά τα λοι- πά στον ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ- σεις του. Οι απαιτήσεις των φερόμενων ως ασφαλισμέ- νων, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νομιμοποιητικά έγ- γραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολου- θούν τη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του εκκα- θαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι την οριστική διευθέτη- ση της διαφοράς και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το ανάλογο μέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγρά- φου 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) αντικαθί- σταται ως εξής: «θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά πο- σοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερο- μηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν στις 31.12.2024. Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εται- ρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανο- ποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβα- στική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερόμενου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000,00) ευρώ με την έκδοση και παράδοση, αντί μετρητών, ομολόγων α- ντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις με περίοδο χάριτος οκτώ ε- τών. Από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, το Δημόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού του νόμου. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους κατα- ναλωτές τα χρηματικά ποσά, που προβλέπουν οι διατά- ξεις αυτού του άρθρου, με τον όρο της νομότυπης πα- ραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρε- μούς ή μη ενώπιον των δικαστηρίων, κατά του Ελληνικού Δημοσίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομι- κών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου μπορούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 να υποβάλουν αρχικές ή συ- μπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθη- καν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, χωρίς την επιβο- λή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), εφόσον υποβληθούν μέχρι την ίδια ως άνω προθε- σμία αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις και ισοζύ- για του άρθρου 20 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992, (Α΄ 84). β) Κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν έ- χουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2523/1997, προκειμένου για τις αιτή σεις που υπο- βάλλονται για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου. γ) Επίσης, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρέχεται η δυ- νατότητα υποβολής δηλώσεων, με τους ευνοϊκούς ό- ρους που ανα φέρονται στις παρακάτω παραγράφους, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, για τις κάτωθι φορολο- γίες: αα) Φόρου προστιθέμενης αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248), όσον αφορά: - αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκ- καθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και δηλώσεις αποθε μά- των, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή, - έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο Δημόσιο πο- σών Φ.Π.Α. που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε α- γρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, για τις ο- ποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομέ- νη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ., - ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτή- σεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών, - δηλώσεις Intrastat. ββ) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρ- θρων 11, 12, 13 και 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή- ματος. γγ) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της α- ξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113). δδ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α΄210), τέλος συνδρο μη- τών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τη λε- φωνίας του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31). εε) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματι- κές και γραμμάτια σε διαταγή. στστ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλο- νται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε εί- δους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις. ζζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν. 2040/ 1992 (Α΄ 70), εισφοράς υπέρ δακοκτονίας του α.ν. 112/1967 (Α΄147’) και του ν. 1402/1983 (Α΄ 167). ηη) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φό- ρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (Α΄ 204). θθ) Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδι- κού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομι- κών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή συμπληρωματι- κές δηλώσεις. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρί- σκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρμόζεται κατά την πιο πάνω ημερομηνία το αντικει- μενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982, οι υ- πόχρεοι δηλώνουν υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με την πρώτη εφαρ- μογή των ανωτέρω διατάξεων στην περιοχή, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής. Για τον προσδιορισμό της φορο- λογητέας αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρε- σίας (Δ.Ο.Υ.), η οικεία φορολογική δήλωση, στην οποία επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. Με την υποβολή της φορολογι- κής δήλωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στο φύλ- λο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή. Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου διενεργείται έλεγ- χος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστι- μα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. ιι) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περι λαμ- βάνεται στις περιπτώσεις α΄ έως και θ΄, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλε τών. δ) Για τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης υ- πολογίζε ται πρόσθετος φόρος δέκα τοις εκατό (10%), για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέ- ωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και τρία τοις εκατό (3%) για τις περιπτώσεις που η φορολο- γική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, εφόσον ο φόρος κατα- βληθεί σε δόσεις. Στην περίπτωση που ο φόρος κατα- βληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος. Στην περίπτωση που με τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προ- κύπτει φόρος για καταβολή δεν επιβάλλεται πρόστιμο. ε) Η καταβολή του φόρου γίνεται ως εξής: αα) Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται: (i) από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ- θρο 101 του Κ.Φ.Ε. και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε, σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο (2), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέ- ρα των δύο (2) επόμενων μηνών αντίστοιχα, (ii) από τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την τελευταία εργά- σιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση. ββ) Ο συνολικός φόρος που οφείλεται με βάση τις υ- ποβαλλόμενες δηλώσεις της περίπτωσης γ΄ της παρού- σας παραγράφου, καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υ- ποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δό- σεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επό- μενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υ- πηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. στ) Οι διατάξεις των προηγούμενων υποπαραγράφων της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή: αα) Στις περιπτώσεις όπου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις. ββ) Στις υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιου- σίας και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). γγ) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. δδ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις ο- ποίες δηλώνεται ζημία. εε) Στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρω- θεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστι- κών πράξεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον για αυτές τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παρ. 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε ά- πρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθε- σμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υ- ποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών. ζ) Κατ’ εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την ημε- ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν ήδη επιλε- γεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους ε- πιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επί- δοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. η) Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, η υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που αναφέρονται σε φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μετά, κα- θώς και υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2011, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ε- λέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφο- ρών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258) καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου 2011. β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Ορ- γανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Ο.Ε.Β. – (Ειδικοί Οργα- νισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρ- δευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση που ύστερα από τον έλεγχο από το γραφείο του φακέλου της υπόθεσης του επιτηδευματία προκύπτει ότι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των διατάξε- ων του άρθρου 4 του ν. 3888/2010 (Α΄175), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων δ΄, στ΄ και θ΄ του ίδιου άρθρου και με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέ- χρι και 31.12.2009, η επίλυση των φορολογικών διαφο- ρών μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010. Για τον υπολογισμό του φόρου του άρθρου 6 του ως ά- νω νόμου στην περίπτωση των γεωργικών συνεταιρι- σμών λαμβάνεται υπόψη το είκοσι τοις εκατό (20%) των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και στις λοιπές περι- πτώσεις τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα αφαιρουμέ- νων των εσόδων από πώληση και επαναμίσθωση του ίδι- ου πάγιου εξοπλισμού. Δεν υπάγεται στις διατάξεις των προηγούμενων εδα- φίων κάθε υπόθεση ή ανέλεγκτη χρήση με ακαθάριστα έ- σοδα μεγαλύτερα του ποσού των σαράντα εκατομμυ- ρίων ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις. Η κατά τα προηγούμενα ε- δάφια επίλυση των διαφορών ενεργείται πριν από την έ- ναρξη του ελέγχου με την αποδοχή από τον υπόχρεο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του άρθρου 9 του ως άνω νόμου και τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/ 11.10.2010 (Β΄ 1631) και ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 (Β΄ 1795) εντός ανα- τρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινο- ποίησή του. Το ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα ή ειδικό σημείωμα μπορεί να υποβάλει και μόνος του ο φορολογούμενος μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3888/2010 μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία βεβαίωσης οφειλών, ο τρόπος καταβολής, κα- θώς και κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Χρέη προς το Δημόσιο των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α. βεβαιωμένα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους, καθώς και χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πα- ρόντος νόμου και ανάγονται σε χρόνο μέχρι και 31 Δε- κεμβρίου 2010 ρυθμίζονται ως ακολούθως: i) με την εφάπαξ καταβολή όλου του ρυθμιζόμενου πο- σού στα πλαίσια ισχύος της πρώτης δόσης παρέχεται το ευεργέτημα έκπτωσης κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τους πάσης φύσεως πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις φόρου και φορολογικά πρόστιμα που έ- χουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή ή έχουν βεβαιω- θεί αυτοτελώς και αφορούν στην κύρια οφειλή, καθώς και απαλλαγής σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο- λής, ii) με την καταβολή του ρυθμιζόμενου ποσού σε συνε- χείς μηνιαίες δόσεις, μέχρι σαράντα οκτώ (48), παρέχε- ται το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 31.10.2011 στην αρμό- δια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τε- λευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από το μήνα υπο- βολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμε- νες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτε- ρη ειδοποίηση του οφειλέτη. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μι- κρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ. β) Στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου α) υπάγονται ό- λες οι ανωτέρω οφειλές που είναι βεβαιωμένες, στην υ- πηρεσία όπου υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την ε- ξαίρεση μέρους αυτών. Στις ίδιες ρυθμίσεις υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη: αα) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, ββ) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 21 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) όπως ισχύουν, καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβο- λή του αιτήματος. Στη ρύθμιση της υποπαραγράφου α) και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις μπορούν να υπάγονται και τα χρέη προς το Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφει- λετών που θα βεβαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και μετά από φορολογικούς ε- λέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα α- φορούν οφειλές που ανάγονται σε χρόνο ή φορολογική περίοδο μέχρι και 31.12.2010, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, καθώς και οφειλές της ως άνω περιό- δου των οποίων έληξε η αναστολή είσπραξης. Για την υ- παγωγή των χρεών αυτών στις ρυθμίσεις της προηγού- μενης υποπαραγράφου απαιτείται αίτηση του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση των οφειλών αυτών ή της λήξης της α- ναστολής αυτών. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθ- μιση. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευ- ταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να α- παιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. γ) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης στους οφειλέτες που είναι συνεπείς σε αυτή: αα) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, στους υπό- χρεους, μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοι- πές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43 ),όπως ισχύει. ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ- θύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/ 1990 (Α΄43) όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η ε- κτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα- γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προ- ϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζο- νται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυ- τή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπό- ψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέ- τρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. δ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2 εφαρμόζο- νται και για τα χρέη που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου. ε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις της πα- ρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονι- κό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως κατα- βολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. στ) Μέτρα που έχουν επιβληθεί για τη διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 ή παρεπόμενες ποινές ή άλλες δυσμε- νείς συνέπειες, που συνεπάγονται οι παραπάνω οφειλές ή η ταμειακή βεβαίωσή τους, αίρονται ή η ισχύς τους α- ναστέλλεται αυτοδικαίως και δεν επιβάλλονται νέα, ε- φόσον ο οφειλέτης τηρεί την υποχρέωση καταβολής των ως άνω δόσεων. ζ) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τους πρωτοβάθ- μιους και τους δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρό- σωπα και τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και τους συνδέ- σμους Ο.Τ.Α. για την καταβολή μέρους της οφειλής τους δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της ο- φειλής, αλλά το σύνολο αυτής, με τις παρούσες διατά- ξεις. η) Τα νέα πρόσωπα (νέοι δήμοι-νέες περιφέρειες), που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/ 2010 (Α΄87), όπως ισχύει, από 1.1.2011, ως καθο- λικοί διάδοχοι των παλαιών δήμων, νομαρχιών, περιφε- ρειών ευθύνονται για την καταβολή των οφειλών τους και δύνανται να ρυθμίσουν τα χρέη αυτών με τις ως άνω διατάξεις. θ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επι- βαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται με τις κατά μήνα προβλεπόμενες, σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. ι) Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτελευ- ταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφόσον πα- ρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής: αα) την απώλεια των ευερ- γετημάτων της ρύθμισης, ββ) την καταβολή του υπολοί- που της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίω- σης και γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οι- κονομικών, προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέ- ας ύλης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο αναλογούν φόρος και οι πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο τρόπος καταβο- λής, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία απαιτείται για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Για τον υπολογισμό του φόρου και των πρόσθετων φό- ρων, εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο απο- στέλλεται στον υπόχρεο. Κατά του εκκαθαριστικού ση- μειώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της οικείας φορολογίας, ο φορολογούμενος μπορεί να προ- τείνει διοικητική επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση α- ποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της φορο- λογικής οφειλής ή να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Τα ποσά που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μι- κρότερες των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευ- ταίας, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και κα- θεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου και τρίτου μή- να από τη βεβαίωση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της με το εκκα- θαριστικό σημείωμα του φόρου ακίνητης περιουσίας, το οποίο επέχει και θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιου- σίας του οικείου έτους. Ο υπόχρεος για τον οποίο δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατά- στασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περι- ουσίας του μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυα- κής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια- κών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών το μήνα Σεπτέμβριο του οικείου έτους και τα εκκαθαριστικά ση- μειώματα της εφαρμογής αυτής, τα οποία επέχουν και θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περίπτωσης αυτής εκτυπώνονται αποκλειστικά και μόνο από τον υπό- χρεο, από την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία και τη λειτουργία της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, την ημερομηνία α- νάρτησης αυτής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.» β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Στην παρ. 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ προστίθενται περιπτώσεις ιγ΄ και ιδ΄ ως εξής: «ιγ) η χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από τη Γενική Γραμ- ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για επαλήθευση του περιεχομένου δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι. ιδ) η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουρ- γείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο έργο προς όφελος του Δημοσίου.» β) Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3842/2010 (Α΄58) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουρ- γείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο έργο προς όφελος του Δημοσίου.» γ) Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3842/2010 (Α΄58) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουρ- γείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο έργο προς όφελος του Δημοσίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90, ΚΕΔΕ) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλι- στεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγο- ρικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία της ανά- θεσης, ο τρόπος της αμοιβής, που μπορεί να συνδέεται με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ε- φαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παράγραφο 3 της υπ’ αριθμ. 2084358/ 2116/0049 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1096/11.12.1997) προστίθεται από τότε που ίσχυσε, εδά- φιο ως εξής: «Όταν συντρέχουν λόγοι γενικού συμφέροντος και ει- δικότερα λόγοι σχετικοί με τη συστημική ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και ανάλογα με την κατάσταση και τις πρακτικές της διατραπεζικής α- γοράς, μπορεί να τοποθετεί για τον αναγκαίο χρόνο τα διαθέσιμα κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθερότη- τα του τραπεζικού συστήματος και τα στρατηγικά χρημα- τοοικονομικά συμφέροντα του Δημοσίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπόχρεοι προς καταβολή ανταλλάγματος που ανα- φέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλουν ετη- σίως αποζημίωση (μίσθωμα), που καθορίζεται με την ίδια υπουργική απόφαση και αναπροσαρμόζεται ανά πενταε- τία. Για το ύψος του μισθώματος λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη εισήγηση επί του θέματος της αρμόδιας κατά τόπο Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, αφού αυτή ε- ξετάσει συγκριτικά μισθωτικά στοιχεία της περιοχής, που θα της προσκομίσει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας κατά τόπο Κτηματικής Υπηρεσίας ο οποίος μετέχει σε αυτήν ως εισηγητής. Τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις, στις ο- ποίες δεν έχει καθοριστεί η ετήσια αποζημίωση (μίσθω- μα) σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή με τις διατά- ξεις της παρ. 21 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο με α- πόφαση του Υπουργού Οικονομικών αφού προηγηθεί ει- σήγηση της αρμόδιας κατά τόπο Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουρ- γείου Οικονομικών αφού καταγράψει όσες περιπτώσεις εκκρεμούν, αποστέλλει αυτές στις κατά τόπο αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, προκειμένου να τις επεξεργα- στούν και να τις εισαγάγουν εν συνεχεία στην Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων.»

Άρθρο 19Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/ 1999 (Α΄ 211), τα οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας πριν τη δη- μοσίευση του παρόντος νόμου και για τα οποία η χορη- γηθείσα κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια επαγγελματι- κού πλοίου έπαυσε ή παύει με οποιονδήποτε τρόπο να ι- σχύει, δεν οφείλονται τέλη εκπροθέσμου καταβολής, πρόστιμα και προσαυξήσεις και δεν επιβάλλονται οι κυ- ρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία λόγω της χρησιμοποίησης των πλοίων αυτών για ιδιωτικούς σκοπούς εφόσον: α) υποβάλει ο ενδιαφερόμενος έως τις 30.9.2011 αίτη- ση για την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση και β) καταβάλλει εφάπαξ, μέσα σε αποκλειστική προθε- σμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ως άνω αίτη- σης τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών και διοικητικών δικα- στηρίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για σκάφη για τα οποία κατά την υποβολή της αίτη- σης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση έχει εκδο- θεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καταβάλλονται ταυτόχρονα με τον α- ναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και δασμοί και οι φόροι που αναλογούν στα καύσιμα, λιπα- ντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυ- χε απαλλαγής από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η ά- δεια έως το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση. Για σκάφη για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η προβλεπό- μενη από τις διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύ- σης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυ- χής, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρό- ντος, εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό- τητας και Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παρ. 5 εδάφιο β΄ του ν. 2743/1999, διαπιστωτική πράξη ανά- κλησης της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ε- ντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης χωρίς πε- ραιτέρω έλεγχο. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής αυτής πράξης και την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην παρού- σα ρύθμιση, καταβάλλονται ταυτόχρονα με τον αναλο- γούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και οι φόροι που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής α- πό 1.7.2010 έως το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση. Μαζί με την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλονται κατά περίπτωση η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή η προβλεπό- μενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπιστωτι- κή πράξη ανάκλησης της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Εφόσον πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώ- πιον των ποινικών ή διοικητικών δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δι- καστήριο ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική α- πόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου προ- στιθέμενης αξίας του σκάφους, εφαρμόζεται ο συντελε- στής του φόρου που ισχύει κατά την ημέρα της υποβο- λής της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμι- ση. Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται ως ακολούθως: α) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτι- κή απόκτηση καινούριου σκάφους με βάση την αξία που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό τελωνισμού και β) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτι- κή απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους και για την αγο- ρά από το εσωτερικό της χώρας καινούργιου ή μεταχει- ρισμένου σκάφους με βάση την αρχική τιμή πώλησης του σκάφους κατά την κατασκευή του. Οι προκύπτουσες κατά τα ανωτέρω αξίες μειώνονται λόγω παλαιότητας κατά το πρώτο έτος κατά ποσοστό 20%, το δεύτερο έτος κατά ποσοστό 10%, τα επόμενα έ- τη μέχρι και το όγδοο κατά ποσοστό 5% και με ανώτατο όριο 60%. Μετά το πέρας εικοσαετίας από την κατασκευή του σκάφους, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά 90%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση για τα σκάφη που έτυχαν της απαλλαγής του Φ.Π.Α. με την κα- τάθεση του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού, υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή του τελωνισμού του σκάφους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση αυτή υπο- βάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ασκείται ποινική δίωξη και η τυχόν ασκηθείσα παύει ορι- στικά, αίρεται η τυχόν επιβληθείσα δέσμευση ή κατάσχε- ση του σκάφους και οι σχετικές δίκες στα διοικητικά δι- καστήρια καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που κατά το στάδιο του τελωνισμού προσκομίσθηκαν πλαστά τιμολόγια, για τις οποίες εφαρ- μόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις σκαφών για τα οποία πριν τη δημοσίευ- ση του παρόντος νόμου έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη α- πό τις διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ι- σχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και έχουν βεβαιωθεί οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύν- σεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατά την παύση ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, η φορολογική υποχρέωση για την κα- ταβολή του φόρου πολυτελείας γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός εφόσον το πλοίο αυτό έτυχε α- παλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω χα- ρακτηρισμού του ως επαγγελματικό σε χρόνο μεταγενέ- στερο της θέσης σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθο- ρίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάτα- ξης του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οι- κονομικών μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20Ρυθμίσεις τελωνειακών θεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αυτοκίνητα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 8 του ν. 3899/2010 (A΄ 212) και της παρ. 5 του άρ- θρου 30 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) που τελωνίζονται μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, με καταβολή ολόκληρου του προβλεπόμενου από τις διατά- ξεις των άρθρων 121 και 123 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), τέλους ταξινόμησης από επίσημους διανομείς ή εμπό- ρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται για ταξινόμη- ση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυ- κλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επι- στρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προ- κύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερό- μενων διατάξεων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης ε- πιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του ν. 2960/2001 μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης. Στην αίτηση επιστροφής επισυνάπτονται τα δικαιολο- γητικά που προβλέπονται από την κ.υ.α. της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010. Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, ε- φαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προθεσμία που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) παρατείνεται μέχρι και την 30.12.2011. Στις διατάξεις του προηγούμενου ε- δαφίου υπάγονται και επιβατικά οχήματα και αυτοκίνητα τύπου jeep, που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ Φάσης Β ή μεταγενέστερης, για τα οποία από 30.6.2011 και μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρό- ντος νόμου έxει καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης και έ- χουν εκδοθεί τα αποδεικτικά είσπραξης. Στις περιπτώ- σεις αυτές επανυπολογίζεται το τέλος ταξινόμησης, συμψηφίζεται με αυτό που έχει καταβληθεί και επιστρέ- φεται η προκύπτουσα διαφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 21Μισθώσεις Ελληνικού ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η μισθωτική αξία των ακινήτων που έχουν μισθωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρ- θρου 1Β του ν. 2362/1995 (A΄ 247), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), και πριν τη συμπλήρωσή του με την παρ. 1α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄66), τεκμαίρεται ότι κατά το έτος 2010 έχει μειωθεί κατά 20%. Από τη δημοσίευση του πα- ρόντος νόμου τα μισθώματα που καταβάλλουν το Ελλη- νικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς, για τη μίσθωση ακι- νήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, μειώνο- νται κατά ποσοστό 20%, το οποίο υπολογίζεται στο ύ- ψος των μισθωμάτων της χρήσης Ιουλίου 2010 και μέχρι 30.6.2013 απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία τα μισθώματα αυτά έχουν αναπροσαρμοσθεί (αυξηθεί) μετά την 1.7.2010, η αναπροσαρμογή αυτή καταργείται και η καταβληθείσα συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα μισθώματα. Οι εκμισθω- τές δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και να αμφισβητήσουν το ύψος του παραπάνω τεκμηρίου και τη μείωση του μισθώματος. Το Ελληνικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς δικαιούνται να προσφύγουν στα αρ- μόδια δικαστήρια και να αποδείξουν ότι η μείωση της μι- σθωτικής αξίας και αντιστοίχως του μισθώματος είναι μεγαλύτερη από το παραπάνω ποσοστό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μείωση του μισθώματος της προηγούμενης παρα- γράφου δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις που οι εκμισθω- τές συμφώνησαν με το Ελληνικό Δημόσιο ή τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου στη μείωση του κατα- βαλλόμενου από 1.7.2010 και εφεξής μισθώματος κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%. Σε περίπτωση που είχαν συμφωνήσει μείωση σε ποσοστό μικρότερο του 20% τό- τε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται από τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου κατά το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 20%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις που το ετήσιο μίσθωμα που προκύ- πτει, μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους μεί- ωσή του, είναι κατώτερο του μισθώματος που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) με την επιβολή συντελεστή απόδοσης 5%, δικαιούται ο εκμισθωτής με αίτησή του

Άρθρο 23Σύσταση Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στο Υπουργείο ΟικονομικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Υπηρεσία Σχε- διασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προ- γραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής», υπαγόμενη α- πευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εφαρμογής των Προ- γραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως ακολούθως: α) Τμήμα Α΄- Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής: αα) Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ιδίως με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) για την ανεύρεση ορθών και αποτελεσματικών ενεργει- ών με στόχο την υλοποίηση των Προγραμμάτων. ββ) Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων/δράσεων που ενσωματώνονται σε κάθε Πρόγραμμα, υποβολή προ- τάσεων σε συνεργασία με το Σ.Ο.Ε. για εναλλακτικές ε- πιλογές μέτρων προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα ο- ποία επεξεργάζεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διευκόλυνση των ευρύτερων στό- χων κάθε Προγράμματος. γγ) Υποστήριξη του Υπουργού Οικονομικών και εισή- γηση των Προγραμμάτων και των επί μέρους επικαιρο- ποιήσεών τους. δδ) Διαμόρφωση θέσεων, απόψεων και παροχή διευ- κρινίσεων προς το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνω- μόνων (Σ.Ο.Ε.) και προς όλους τους εμπλεκόμενους φο- ρείς, που είναι αρμόδιοι για τη διαπραγμάτευση και εκ- προσώπηση της χώρας στα κοινοτικά και διεθνή όργανα και οργανισμούς. β) Τμήμα Β΄ - Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, που υλοποι- ούνται από υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Οικονομι- κών: αα) Παρακολούθηση, συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων και των πληροφοριών από τους αρμόδι- ους φορείς, καθώς και τα κοινοτικά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, σχετικά με την πορεία της έγκαιρης ε- φαρμογής των μέτρων/δράσεων των Προγραμμάτων Οι- κονομικής Προσαρμογής με εξαίρεση τα Μέτρα και τις Δράσεις που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουρ- γείου Οικονομικών. ββ) Διαβίβαση των πληροφοριών και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους και τις προθεσμίες εκπλήρωσης αυτών, όπως απορρέουν από κάθε Πρόγραμμα. γγ) Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων σε τακτική βά- ση προς τον Υπουργό Οικονομικών και το Σ.Ο.Ε. για την πορεία εφαρμογής κάθε Προγράμματος. Εντοπισμός τυ- χόν καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβλημάτων στην υλοποίηση του Προγράμματος και εισήγηση τρόπων α- ντιμετώπισης των παραπάνω. στην αρμόδια υπηρεσία για την καταβολή του μισθώμα- τος, στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του μισθίου θεωρημένου από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του εκμισθωτή Δ.Ο.Υ., να ζητήσει τη μείωση του μισθώματος μέχρι το ύ- ψος του μισθώματος, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω ή τη μηδενική μείωση αυτού στην περίπτωση που το μί- σθωμα, πριν από οποιαδήποτε μείωση, είναι ίσο ή κατώ- τερο αυτού. Η αρμόδια για την καταβολή του μισθώμα- τος υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρμό- δια για τη σύναψη της μισθωτικής σύμβασης αρχή.

Άρθρο 22Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες έχει κριθεί ότι σύμ- φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, δυνάμει απόφα- σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απόφασης του Δικα- στηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ανακτηθούν, ανακτώνται από την αρμόδια υπηρεσία, ως εξής: α. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας υπηρεσίας, αποστέλ- λεται στον αποδέκτη της ενίσχυσης και ειδικότερα, στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, αντίγραφο της απόφασης με πρόσκληση για καταβολή του εκεί ορι- ζόμενου ποσού εντός ορισμένης προθεσμίας, στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου. β. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυ- τής, η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει χρηματικό κατάλο- γο, στον οποίο αναγράφεται το όνομα του υπόχρεου νο- μικού προσώπου, ο Α.Φ.Μ. του, οι Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, που είναι υπόχρεα για την καταβολή του πο- σού που θα βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. του νομικού προσώ- που, το προς ανάκτηση ποσό, ο κωδικός αριθμός του ε- σόδου, καθώς και ο τρόπος καταβολής (εφάπαξ ή δό- σεις, ημερομηνία καταβολής κ.λπ.) τον αποστέλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ., προκειμένου να γίνει η βεβαίωση και η εί- σπραξη του ποσού με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπρα- ξης Δημοσίων Εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του ποσού αποτελεί η απόφαση της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη και αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η υπη- ρεσία που εποπτεύει τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου για τις οποίες χορηγήθηκε η παράνομη κρατι- κή ενίσχυση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που ανακτώνται κατά το παρόν άρθρο ορίζεται η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται νομικό πρόσω- πο νοείται και επιχείρηση κάθε μορφής που μπορεί σύμ- φωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι α- ποδέκτης κρατικής ενίσχυσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγο- νται ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία α- νάκτησης κρατικών ενισχύσεων ως αχρεωστήτως κατα- βληθέντων ποσών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. δδ) Συλλογή και τυποποίηση των δεδομένων για τη δι- ευκόλυνση της αξιολόγησης από το Σ.Ο.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής των μετρήσιμων ποιο- τικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων των μέτρων που ε- φαρμόζονται με βάση κάθε Πρόγραμμα. εε) Τήρηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α΄ 14) πληροφοριών ή στοιχείων που υποχρεούνται να παρέχουν οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στο Σ.Ο.Ε, για την υποβοήθηση του έργου του. γ) Τμήμα Γ΄ – Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποι- ούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών: αα) έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ όσον αφορά τα Μέτρα και τις Δράσεις των Προγραμμάτων Οι- κονομικής Προσαρμογής για τα οποία αρμόδιος φορέας εφαρμογής τους είναι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικο- νομικών. δ) Τμήμα Δ΄- Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήρι- ξης: αα) Προετοιμασία και οργάνωση των επισκέψεων των κλιμακίων εκπροσώπων διεθνών και κοινοτικών οργάνων και οργανισμών. ββ) Παροχή γραμματειακής υποστήριξης σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης. γγ) Διεκπεραίωση των μεταφράσεων των κειμένων και τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης. 3.α) Η ανωτέρω Υπηρεσία στελεχώνεται από υπαλλή- λους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. β) Της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Α΄- Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου, Β΄- Παρακολούθησης της Ε- φαρμογής αυτής και Γ΄ Παρακολούθησης της Εφαρμο- γής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι- κών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, των κλά- δων Εφοριακών ή Δημοσιονομικών ή Τελωνειακών ή Δι- οικητικών ΓΧΚ ή των αντίστοιχων προσωρινών ή των προσωρινών κλάδων Διοικητικού Προσωπικού. Του Τμή- ματος Δ΄- Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των ίδιων κλάδων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. γ) Ο αριθμός των υπαλλήλων, που απαιτούνται για τις ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα ειδικότερα ή πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσό- ντα αυτών προσδιορίζονται με σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για την πλήρωση αντίστοιχου αριθμού θέσε- ων, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής.

Άρθρο 24Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων Ν.Σ.Κ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 προστίθενται οι λέξεις «ειδι- κοί ερευνητές και επιστήμονες συνεργάτες της παρα- γράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2085/1992 (Α΄170) και το άρθρο 10 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) και παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κα- τοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθε- σης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβλημα- τικής περιοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής: «γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περιπτώ- σεων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέμονται ισόποσα και συ- νεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοι- νή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότη- ση της προηγούμενης περίπτωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 Υποψήφιοι Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. διορίζο νται, κατόπιν διαγωνι- σμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί που έ- χουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτεί- ται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήμα- τος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α΄ 281), όπως αυτό αντικαταστάθη- κε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής: «Στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νο- μική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για α- δικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουρ- γούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από προηγούμενη έγκρι- ση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον: α) με την έκθεση ε- πί της ένορκης διοικητικής εξέτασης, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκονται και β) δεν θα εκπροσω- πηθούν από δικηγόρο, κατά την ενώπιον του δικαστηρί- ου διαδικασία.» β. Όπου, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρ- θρου 2 του ν. 2993/2002 (Α΄ 58), προβλέπεται η συμμε- τοχή λειτουργού του Ν.Σ.Κ. σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ. μπορεί να α- ντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή του γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ Α΄ βαθμού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμού, με εικοσα- ετή συνολική υπηρεσία, που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή από δικηγόρο με δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική υπη- ρεσία, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), όπως αυτό αντικαταστάθη- κε με την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου, νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπι- κής αυτοδιοίκησης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του οι- κείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Ν.Σ.Κ., σε κενές ορ- γανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσό- μενου. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που τοι- χοκολλάται στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθορίζο- νται ο τρόπος δημοσίευσης, το περιεχόμενο της προκή- ρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλ- λο σχετικό θέμα.» β) Διοικητικές πράξεις διαδικασίας μετατάξεων που έ- χουν εκδοθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρα- γράφου 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τις διατάξεις της προηγού- μενης υποπαραγράφου α΄ της παρούσας παραγράφου, ανακαλούνται αυτοδικαίως και η σχετική διαδικασία μα- ταιώνεται, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό- ντος δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως η πράξη μετάταξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άσκη- ση των αρμοδιοτήτων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), επιτρέπεται η ανάθεση συλλογής ή επεξεργα- σίας στοιχείων, καθώς και η σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους. Κατά την εκτέλεση των καθηκό- ντων τους, οι τρίτοι οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όσα γεγονότα ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση τους, στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από ει- σήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι ειδικό- τερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρε- σιών που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, κατά πα- ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 8.Το δεύτερο από το τέλος εδάφιο της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαρια- σμού είναι η Διεύθυνση 25η (Δ25) του Γενικού Λογιστη- ρίου του Κράτους.» 9. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ- θρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152) οι λέξεις «καταργου- μένης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία» αντικαθίστα- νται με τις λέξεις «αναστελλομένης, από την ίδια ως ά- νω ημερομηνία και καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθε- σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» 10. Η παράγραφος 21 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150) καταργείται από τότε που ίσχυσε. 11. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται λέξεις και εδάφιο από τότε που ίσχυσε η διάταξη ως ε- ξής: «, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου α- νεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρ- θρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως έχει τροπο- ποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.» 12. α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντι- καταστάθηκε με την παράγραφο 12α του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), μετά τη λέξη «του ν. 3839/2010» προστίθεται η φράση «, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος άρ- θρου δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση». β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι- κονομικών Υπηρεσιών έχουν υπάλληλοι όλων των κλά- δων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων. Ως Προϊστά- μενοι της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υ- πάλληλοι με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οι- κονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέ- γονται υπάλληλοι με δύο (2) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στα ίδια θέματα. Κατά την πρώτη εφαρμογή η προκήρυ- ξη όλων των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσε- ων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών και η επιλογή των προϊσταμένων των θέσεων αυτών γίνεται με τα κριτήρια που προβλέπο- νται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3839/2010

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 25Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποί- ων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το α- ποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια» σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α΄ 21), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και α- πόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε: αα) «Μηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη. ββ) «Ηλεκτρομηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγω- γή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστη- ρικτικοί μηχανισμοί. γγ) «Ηλεκτρονικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλ- λων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρι- κτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η ε- κτέλεση λογισμικού – προγράμματος (software) παι- γνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξα- γωγή του παιγνίου. β) «Τυχερά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλε- σμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και α- ποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδή- ποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να απο- δώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσ- σονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παί- γνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νό- μου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα. γ) «Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παί- κτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή από- δοσης του στοιχήματος. δ) «Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχά- νημα»: οποιοδήποτε μηχάνημα, υλικό ή μέσο ηλεκτρονι- κό, μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό που χρησιμοποιείται ά- μεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεά- ζει ή καθορίζει την έκβασή του. ε) «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου» (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς ε- ποπτείας και του ελέγχου των τυχερών παιγνίων με παι- γνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου. στ) «Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα» (Κ.Π.Σ.): το σύ- νολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακο- λούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων με παιγνιο- μηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών. ζ) «Δίκτυο Επικοινωνιών»: το σύνολο του αναγκαίου υ- λικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (on line) των παιγνιομηχανημάτων με το Κ.Π.Σ.. η) «Μονάδα Πίστωσης» είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετο- χής του παίκτη σε κάθε παίγνιο. θ) «Συνολικές μονάδες πίστωσης» (credits played): το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα. ι) «Συνολικές μονάδες κέρδους» (credits won): το σύ- νολο των μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν κερ- δίσει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα. ια) «Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους» (payout): ο λό- γος των συνολικών μονάδων κέρδους προς τις συνολι- κές μονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο παί- γνιο ή παιγνιομηχάνημα, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). ιβ) «Μικτό Κέρδος» (gross gaming revenue): το χρημα- τικό ποσό που απομένει εάν από τo συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδό- μενα σε αυτούς ποσά. ιγ) «Συνδεδεμένες εταιρείες»: Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδέονται με: α) «σχέση συμμετοχής», δηλαδή κατοχή άμεσα ή έμμεσα του ελέγ- χου τουλάχιστον του 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας, β) «σχέση ελέγχου» δηλα- δή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας κα- τά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/ 1920 (Α΄ 37) ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μίας εταιρείας. Μια ε- ταιρεία θεωρείται ότι ελέγχει άλλη όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 42ε ή 106 του κ.ν. 2190/1920. ιδ) «Εμπορική επικοινωνία»: αποτελεί κάθε μορφή επι- κοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με παί- γνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρό- σβαση σε δραστηριότητα σχετικά με τα παίγνια, οι επι- κοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επι- χείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των παι- γνίων. ιε) «Διαδικτυακός λογαριασμός παίκτη»: είναι ο λογα- ριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη από τον κάτοχο της άδειας για ένα ή περισσότερα παίγνια. Ο λογαρια- σμός αυτός καταγράφει τα ποσά συμμετοχής και τα κέρ- δη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμών παικτών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. ιστ) «Αυτοαποκλειόμενος παίκτης»: είναι όσοι με δική τους πρωτοβουλία, κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την κηδεμονία τους, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια.

Άρθρο 26Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί- πτωσης α΄ του άρθρου 25 και στα τυχερά παίγνια, που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδι- κτύου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός από τις δια- τάξεις που αναφέρονται στην Ε.Ε.Ε.Π. και το άρθρο 35, δεν εφαρμόζονται για τα τυχερά παίγνια που διεξάγο- νται ή για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα καζίνο και στις ε- ταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., για τα οποία ε- φαρμόζονται οι ειδικές γι’ αυτά διατάξεις.

Άρθρο 27Άδειες

Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων με παι- γνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τρίτοι μη κάτοχοι άδειας μπορούν κατ’ εξαίρεση να λειτουργούν και να εκμεταλ- λεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με ό- σα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 39. Τα παί- γνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποι- ημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 28Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου ΠαιγνίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστο- ποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), η οποία μετονομάζεται σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστά- ται στην Ε.Ε.Ε.Π. «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων». Αυτή εισηγείται προς την Ε.Ε.Ε.Π. μέτρα για τη βελτίω- ση της λειτουργίας της αγοράς και διατυπώνει απόψεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρό- ντος νόμου και του ν. 3229/2004. Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκ- πρόσωποι των κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής ε- πιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματι- κή εξειδίκευση στο αντικείμενο, που εκπροσωπούν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται μετά από εσωτε- ρικές διαδικασίες επιλογής ή που πληρούν κριτήρια αντι- προσωπευτικότητας, που θέτει η απόφαση σύστασης. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες πέ- ραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004: α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς: αα) τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, με παιγνιομη- χανήματα ή μέσω του διαδικτύου, ββ) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, γγ) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται α- πό άλλες διατάξεις αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξάρτητα από τα μέσα διεξαγωγής τους. Ο έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας διε- ξαγωγής του παιγνίου, στον έλεγχο οικονομικής διαχεί- ρισης, στον έλεγχο τήρησης των κανόνων διεξαγωγής του παιγνίου, στον έλεγχο απόδοσης των κερδών στους παίκτες και το Δημόσιο, στη χρηστή λειτουργία του παι- γνίου και στον έλεγχο εφαρμογής των όρων της άδειας λειτουργίας τυχερών παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κα- νονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 5. β) Την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αναγκαί- ων ελέγχων στους συμμετέχοντες στους αδειοδοτικούς διαγωνισμούς, στους κατόχους των αδειών και σε όσους εκμεταλλεύονται παίγνια για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του νόμου αυτού και της αδειοδότησής τους. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε από κλιμάκια της Ε.Ε.Ε.Π. είτε από μικτά κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά το Σ.Δ.Ο.Ε., το Σ.Δ.Η.Ε., με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του συναρ- μόδιου Υπουργού. Η Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από την προκήρυ- ξη δημόσιου διαγωνισμού, μπορεί να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο του ελέγχου σε εταιρείες με ειδική εμπει- ρία σε θέματα ελέγχου. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να προβαίνει σε συμφωνία με φορείς κρατικούς ή του ευρύτερου δη- μόσιου τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την ανάθεση μέρους ή συνόλου του ελέγχου των παιγνίων. γ) Τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίου ή λογισμικού αυ- τών και τη λήψη ή ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα, κάτοχο άδειας ή επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διε- νεργούνται τα παίγνια. δ) Την τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήμα- τος από δικαστική αρχή. ε) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με σκοπό την προστασία ανηλίκων και γενικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων με περιεχόμενο ρατσιστικό, ξενοφοβικό, πορνογραφικό ή αντίθετο σε κανόνες δημόσιας τάξης. στ) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευ- θύνονται στους κατόχους των αδειών για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης ε- σόδων από παράνομες δραστηριότητες. ζ) Τη συνεργασία και το συντονισμό με όλες τις συνα- φείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες (όπως, ιδίως, το Σ.Δ.Ο.Ε., η Υ.Δ.Η.Ε., η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, οι αντίστοιχες αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπι- στήμια, ερευνητικά κέντρα), καθώς και την εκπροσώπη- ση σε αυτές. η) Την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυ- τόν διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των οποίων και η προ- σωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την επιβο- λή άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή νομοθε- σία. θ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το παράνομο παίγνιο και την υποβολή εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο για την αποτελεσματικότερη πάταξή του. ι) Την κατάρτιση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. ια) Την ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί σχετικά με τα παίγνια σε άλ- λους φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύ- τερου βαθμού, η οποία θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αυξάνονται κατά τριάντα (30) και οι θέ- σεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυ- χερά παίγνια που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνο- νται κατά δέκα (10). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π.. Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπι- κού της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών. Η μισθοδοσία, πρόσθετα επιδόματα ή αποζημιώσεις των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται τυ- χόν πρόσθετη ειδική αμοιβή για το προσωπικό που υπη- ρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π.. 5.Το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται για το χρο- νικό διάστημα της υπηρεσίας του στην Ε.Ε.Ε.Π. και πέ- ντε (5) χρόνια μετά την απομάκρυνσή του καθ’ οποιονδή- ποτε τρόπο από αυτήν, να μην παρέχει, υπηρεσία με έν- νομη σχέση, σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π.. 6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βου- λής. Η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. πλην του Προέ- δρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Με την α- πόφαση διορισμού της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί τους και οι συγ- γενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, απαγορεύεται να είναι ε- ταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειρι- στές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετη- τές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παι- γνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα διορισμού ή λόγο παύσης μέλους της Ε.Ε.Ε.Π.. Επίσης, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θη- τείας τους και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να παρέ- χουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη ε- ντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με απόφα- ση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των με- λών της Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έ- λαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.» 7. Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. είναι: α) ποσοστό επί της συμμετοχής του Δημοσίου, της πα- ραγράφου 5 του άρθρου 50, του οποίου το ύψος καθορί- ζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) τα διοικητικά τέλη που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου 50, γ) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το πρώτο έτος λειτουργίας της. 8. H E.E.E.Π. υποχρεούται να συντάσσει και να δημο- σιεύει ετήσιους ισολογισμούς που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. Υποχρεούται επίσης να συντάσσει ε- γκαίρως ετήσιο προϋπολογισμό που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και προσαρτάται στο γενικό προϋ- πολογισμό του κράτους. Σε περίπτωση ελλείμματος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., χορηγούνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έσοδα και πιστώ- σεις, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό. Αν εμφανιστεί πλεόνασμα, τούτο αποδίδεται εν όλω ή εν μέρει στο Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών. Τον Μάρτιο κάθε τρέχοντος έτους η Ε.Ε.Ε.Π. υπο- βάλλει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων στον Υπουρ- γό Οικονομικών.

Άρθρο 29Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό- ταση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής προ- τάσεως της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ειδικό- τερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της, κατανο- μής του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την διάρθρωση και την οργάνωσή της. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Διάρθρωσης και ο Κανονι- σμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΕΤΠ που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 16 παράγρα- φοι 6 και 17 περίπτωση ιβ΄ του ν. 3229/2004 απορροφώ- νται από τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζονται θέματα σχετικά με τα παίγνια, ιδίως δε: α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών. β) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των όρων των αδειών και των υποχρεώσεων του νόμου αυτού από τους κατόχους των αδειών. γ) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά της, και η εγ- γραφή στα οικεία μητρώα των καταστημάτων, των παι- γνιομηχανημάτων, των παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξα- γωγής παιγνίων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μη- τρώων αυτών. δ) Το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σή- μανσης της πιστοποίησης αναφορικά με τα παίγνια, τα καταστήματα, τα παιγνιομηχανήματα και τους ιστοτό- πους, καθώς και το περιεχόμενο και η μορφή της υπο- χρεωτικής σήμανσης της απαγόρευσης εισόδου στα ά- τομα της παραγράφου 1 του άρθρου 33 σε καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. ε) Ο τρόπος επικύρωσης μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συμμε- τοχής σε τυχερά παίγνια σύμφωνα με το άρθρο 32. στ) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να ενσωματω- θούν σε αυτήν από τον ίδιο τον παίκτη. ζ) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους, τους παίκτες, τα χρηματοπιστωτικά ι- δρύματα, τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τους πα- ρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική διαδικασία. η) Οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκμεταλλευτών της άδειας προκειμένου να διασφαλίζεται η μη συμμετο- χή σε τυχερά παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρ- θρου 33. θ) Ο έλεγχος των συμβάσεων προσχώρησης στο παί- γνιο που συνάπτουν οι παίκτες με τους κατόχους των α- δειών ή όσους εκμεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουρ- γούν τυχερά παίγνια, με στόχο την προστασία των παι- κτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές πρακτικές, ό- πως δέσμευση ποσού για επόμενο στοίχημα, καταβολή ποσού κερδών εφόσον υπερβαίνει ορισμένο ύψος κερ- δών. ι) Ο τρόπος ενημέρωσης των παρόχων υπηρεσιών δια- δικτύου (ΙSPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να δια- σφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων διε- ξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τους χρήστες. ια) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των παιγνίων για τους κατόχους της ά- δειας και όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, είτε με παι- γνιομηχανήματα είτε μέσω του διαδικτύου, καθώς και η περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόμενο των δεδομέ- νων που αποστέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π.. ιβ) Ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουρ- γίας των καταστημάτων, των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων και αναλό- γως του τύπου της πιστοποίησης, από χώρους συνάθροι- σης της νεολαίας, όπως ιδίως σχολεία, φροντιστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέ- ντρα, οικοτροφεία, από αναγνωρισμένους χώρους θρη- σκευτικής λατρείας, η ελάχιστη επιφάνεια των αμιγών ή μικτών χώρων, η αναλογία επιφάνειας μεταξύ των παι- γνιομηχανημάτων και της κυρίας χρήσεως για τους μι- κτούς χώρους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. ιγ) Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος κατα- λογισμού και κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά το άρθρο 51.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων ρυθμίζονται η εμπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχε- ρών, και οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. Η διαφήμιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυ- στηρό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στον το- μέα των παιγνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι λελο- γισμένη και να περιορίζεται αυστηρώς σε ό,τι απαιτείται προκειμένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων. Η διαφήμιση δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της φυσικής ροπής των κα- ταναλωτών προς τα παίγνια μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους σε αυτά καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινότυπα τα παίγνια ή προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιού- μενα έσοδα προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη έλξης των παιγνίων μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων που προ- βάλλουν παραπλανητικώς σημαντικά κέρδη. Κάθε παρα- βίαση των προηγούμενων κανόνων επιφέρει την επιβολή κυρώσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγω- γής και Ελέγχου Παιγνίων.

Άρθρο 30Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτή- σεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορι- κού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται: α. Η λογισμική παρακολούθηση όλων των μορφών παι- γνίων και όλων των πιστοποιημένων παιγνιομηχανημά- των και ιστοτόπων. β. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (on line) και ο έλεγχος των παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχε- ρών παιγνίων, που είναι εγκατεστημένα στα πιστοποιη- μένα καταστήματα, καθώς και η παρακολούθηση και ο έ- λεγχος των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω α- δειοδοτημένων ιστοτόπων. γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων παιγνιομηχανημάτων και κεντρικών πλη- ροφοριακών συστημάτων. δ. Η συλλογή από τα παιγνιομηχανήματα και τα Κ.Π.Σ., η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των αναγκαίων δεδομένων, για όλες τις μορφές τυχε- ρών παιγνίων και για όλα τα παιγνιομηχανήματα διεξα- γωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους. ε. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγω- γής όλων των μορφών παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανή- ματα γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμέ- νων δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα, τα οποία συνδέονται με το Π.Σ.Ε.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύ- ου γίνεται αποκλειστικά μέσω ιστοτόπων συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν α- νά πάσα στιγμή ότι κάθε παιγνιομηχάνημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνα- τός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστα- σης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και αναβάθμισής τους. Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιο- μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionali- ties) του συστήματος αυτού, και β) η ακεραιότητα, αξιο- πιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε.. Η τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέο- νται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υλοποιείται από τους κατόχους της άδειας, τι- μωρείται με καταβολή προστίμου ή ανάκληση από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 51.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί τα στοι- χεία που λαμβάνει από τα παιγνιομηχανήματα ή το διαδι- κτυακό παίγνιο για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε α- σφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας από την Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Ε.Ε.Ε.Π. οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμ- βάνει από κατόχους της άδειας για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε ασφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέ- πουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμέ- νων στοιχείων εποπτείας.

Άρθρο 31Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (pay- out) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ανεξαρτήτως αν διεξάγονται με παιγνιομηχάνημα ή μέσω του διαδικτύου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται το μέγιστο ποσό κέρ- δους που αποδίδει κάθε μορφή τυχερού παιγνίου, ο χρό- νος και ο τρόπος καταβολής των κερδών, οι όροι μεγι- στοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα (τζάκποτ) των κερδών που προκύπτουν στο διαδίκτυο, ή από κάθε παι- γνιομηχάνημα ή από όλα τα παιγνιομηχανήματα που λει- τουργούν στο ίδιο πιστοποιημένο κατάστημα και οι όροι και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της α- πόδοσης του ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρ- δους της παραγράφου 1, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά αμερόληπτη και ακριβής επίτευξή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τζάκποτ με παιγνιομηχανήματα μεταξύ περισσοτέ- ρων του ενός πιστοποιημένων καταστημάτων του κατό- χου της άδειας, επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανη- μάτων αποδίδονται άμεσα στον παίκτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κα- τατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστω- τικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών, σύμφωνα με όσα ορίζο- νται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του πο- σού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας σε πι- στωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατε- στημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Για το ύ- ψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύ- ρος της άδειας.

Άρθρο 32Όροι συμμετοχής των παικτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον προηγουμένως ε- πικυρωθεί με ενημέρωση του Π.Σ.Ε.Ε., με κάθε πρόσφο- ρο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο, όπως ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων είναι δέκα λεπτά (0,10) του ευρώ και το μέγιστο δύο (2) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπο- ρούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται μόνο με την τοποθέτηση κέρματος ή χαρτονομί- σματος, με επανεπένδυση μονάδων κέρδους ή με χρήση προπληρωμένης κάρτας, κατά τρόπο που να εξασφαλί- ζεται η ταυτοποίηση του παίκτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται η διεξαγωγή πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων με πίστωση, καθώς και η παροχή έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαγορεύονται τυχερά παίγνια στα οποία το μέγι- στο ποσό που μπορεί για μία συμμετοχή να χάσει ο παί- κτης είναι ανώτερο από το χρηματικό ποσό συμμετοχής του στο κάθε παίγνιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο κάτοχος άδειας τυχερών παιγνίων, το πάσης φύ- σεως προσωπικό του, τα μέλη του οργάνου διοίκησής του, όποιος εκμεταλλεύεται και λειτουργεί παιγνιομηχα- νήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και το προσωπικό του απαγορεύεται να μετέχουν σε τυχερά παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τυχερά παί- γνια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε παίκτη να συμμετέ- χει σε τυχερά παίγνια μέσω παρένθετων φυσικών ή νομι- κών προσώπων.

Άρθρο 33Προστασία παικτών και Ατομική Κάρτα ΠαίκτηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι αυ- τοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ανήλικοι επιτρέπεται να παίζουν τεχνικά-ψυχα- γωγικά παίγνια, κατάλληλα για την ηλικία τους, σύμφω- να με πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Τα παιγνιομηχανήματα στα οποία επιτρέπεται να παί- ζουν ανήλικοι πρέπει να είναι τοποθετημένα σε διακρι- τούς χώρους και να υπάρχει εποπτεία από υπεύθυνο εκ- μετάλλευσης, που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρ- θρου 42.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι κάτοχοι των αδειών, οι φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οι υπεύθυνοι λειτουρ- γίας και οι υπάλληλοι των καταστημάτων, καθώς και όσοι ασκούν μόνιμα ή προσωρινά εποπτεία στους χώρους ό- που λειτουργούν παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων, υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτομα που αναφέρο- νται στην παράγραφο 1 την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς. Υποχρεούνται επίσης να αναρ- τούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των καταστημά- των, σήμανση απαγόρευσης για την είσοδο στα άτομα αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγο- νται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαι- τείται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ώστε να διαπι- στώνονται στοιχεία όπως η ηλικία, ο Αριθμός Φορολογι- κού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και να διασφαλίζονται πρό- σθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ατομική κάρτα παίκτη μπορεί να εκδίδεται από τους κατόχους των αδειών, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 34Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόρρητο – Υποχρέωση ΕχεμύθειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δε- δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λει- τουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας αναφο- ρικά με το σύνολο των εργασιών που εκτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ως «Υπεύθυνος Ε- πεξεργασίας», κατά το άρθρο 2 παρ. ζ΄ του ν. 2472/ 1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν και όλοι οι κάτοχοι άδειας, φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων, ιδιοκτή- τες ή υπεύθυνοι εκμετάλλευσης, εφόσον τηρούν αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π., στους κατόχους της άδειας και σε όλους της φορείς εκμετάλλευσης και διε- ξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων του προηγουμένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέ- τρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παι- κτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το α- πόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α΄ 60), επιβάλλονται και οι δι- οικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους κατόχους των α- δειών, ή τους φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτι- κούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο περιορισμός της πρόσβα- σης ανηλίκων, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματι- κά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη. Αποκλει- στικό δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχει μόνο το προσω- πικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν, έχει οριστεί με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. και είναι επιφορτισμένο με την τή- ρηση των υποχρεώσεων του νόμου αυτού, καθώς και το προσωπικό των φορολογικών ή διωκτικών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους φορείς διεξαγωγής παι- γνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρό- πο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύε- ται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

Άρθρο 35Εμπορική επικοινωνίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εμπορική επικοινωνία που αφορά σε παίγνια υπό- κειται σε περιορισμούς. Υποχρεωτικά αναφέρονται τα ά- τομα που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, κα- θώς επίσης αναφέρονται και οι γραμμές και υπηρεσίες υ- ποστήριξης για απεξάρτηση από το παίγνιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, για οποιονδήποτε φορέα σχετικά με την παροχή πίστωσης στους παίκτες για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το περιεχόμενο των κάθε είδους εμπορικών επικοι- νωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αρχές που καθιε- ρώνει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνο με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγ- χου Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια, με εξαίρεση τα παίγνια που διεξάγονται σύμφωνα με άδεια που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία.

Άρθρο 36Υποχρεωτική σήμανσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εμφανείς επιγραφές αναφορικά με το είδος και την προσβασιμότητα των παιγνίων, αναρτώνται στο κατά- στημα και εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων που δεν διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων προστασίας των ατόμων που α- παγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, υπέχουν διοι- κητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμι- μης λειτουργίας. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδι- κού αυτού σήματος, η εκτύπωση και διάθεσή του, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα καταστήματα και στις οθόνες διεξαγωγής παι- γνίων αναγράφεται υποχρεωτικά κάθε πληροφορία σχε- τικά με υπηρεσίες αντιμετώπισης του εθισμού και στήρι- ξης για την απεξάρτηση από τα παίγνια. Με τον Κανονι- σμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να εξει- δικεύονται οι ανωτέρω υποχρεωτικές αναγραφές.

Άρθρο 37Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για κάθε τυχερό παίγνιο εκδίδεται και κυκλοφορεί α- πό τον κάτοχο της άδειας ειδικό έντυπο, σε έντυπη ή η- λεκτρονική μορφή, που φέρει την ονομασία «Έντυπο Προγράμματος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε Έντυπο Προγράμματος και για κάθε μία από τις μορφές παιγνίου που περιλαμβάνεται σε αυτό, ανα- γράφονται υποχρεωτικά η μορφή του, ο ατομικός ή ομα- δικός χαρακτήρας του, το αποδιδόμενο ποσοστό κέρ- δους και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, που ορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Έντυπο Προγράμματος διατίθεται σε εμφανές σημείο στα καταστήματα, στην σελίδα εισόδου του δια- δικτυακού τόπου των παιγνίων και γενικά τίθεται στη διάθεση και ενημέρωση του παίκτη με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 38Τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνιαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διεξαγωγή όλων των μορφών τεχνικών – ψυχα- γωγικών παιγνίων είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της τήρη- σης των νόμιμων προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιεί τον αμιγώς τεχνικό – ψυχα- γωγικό χαρακτήρα των προτεινομένων παιγνίων για διε- ξαγωγή σε καταστήματα με παιγνιομηχανήματα. Η συμ- μετοχή των παικτών γίνεται μέσω παιγνιομηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ατομικό ενσωματωμένο ειδικό απα- ραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγρα- φής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκμετάλλευση τεχνικών – ψυχαγωγικών παι- γνίων με παιγνιομηχανήματα εκδίδεται άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. στο πλαίσιο άσκησης του επιτηδεύματος. Οι κά- τοχοι των αδειών εκμετάλλευσης τεχνικών – ψυχαγωγι- κών παιγνίων είναι ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρό- σωπα, με τη μορφή προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εται- ρίας, που φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατά- ξεις του ν. 2238/1994 (Α΄ 151). Δεν επιτρέπεται η χορή- γηση άδειας εκμετάλλευσης τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση αυτών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τε- λεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθε- ση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ε- νεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σω- ματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετή- σιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προ- βλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρη- κτικών υλών και φοροδιαφυγής.

Άρθρο 39Αδειοδότηση τυχερών παιγνίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουρ- γήσουν 35.000 παιγνιομηχανήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγεί- ται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) για το σύνολο των 35.000 παιγνιομηχανημάτων. Από τα ανωτέρω, τα 16.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται και εκμεταλ- λεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστα- νται σε αμιγείς χώρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 42 και 43, και εκμεταλλεύονται από παρα- χωρησιούχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχω- ρεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6. Οι παραχωρησιούχοι αναλαμβάνουν το συνολικό επι- χειρηματικό κίνδυνο της εκμετάλλευσης και δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιομηχανήματα σε αδειοδοτημέ- νους χώρους τρίτων. Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα προσφέρουν. Οι τεχνικές προδιαγρα- φές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν σε κάθε περί- πτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από την ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών. Οι παραχωρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την εμπο- ρική τους πολιτική τηρουμένων πάντα των περιορισμών που επιβάλλονται από το νόμο ως προς τις διαφημίσεις παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της περί- πτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000. Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα που εγκαθίστα- νται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκμεταλλεύονται μέσω των πρακτορείων της καταβάλλεται αμέσως με την χορήγη- ση της αδείας. Ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι καταβο- λής από την ΟΠΑΠ Α.Ε. του τιμήματος για τα παιγνιομη- χανήματα που εγκαθιστούν και εκμεταλλεύονται παρα- χωρησιούχοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πα- ράγραφο 6, καθορίζονται στην άδεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει δώδεκα μήνες μετά τη χορήγησή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της άδειας, η Ο- ΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, με αίτησή της προς την Ε.Ε.Ε.Π. να ζη- τήσει τη χρονική επέκτασή της για ίσο ή μικρότερο χρο- νικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμη- μα. Η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα για εγκατάσταση και εκμετάλλευση 18.500 παιγνιομηχανη- μάτων σε τέσσερις έως και δέκα παραχωρησιούχους, ύ- στερα από προκήρυξη δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Το αντάλλαγμα καταβάλλεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης για το συνο- λικό χρόνο διάρκειάς της. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραμένει κάτο- χος της αδείας και συνεχίζει να υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εκείνος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, απαγορεύεται να πα- ραχωρεί περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίω- μα αυτό.

Άρθρο 40Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκείνοι στους οποίους έχει παρα- χωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων υποχρεούνται να τηρούν τις νομι- κές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρε- ούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δώδεκα μη- νών από τη χορήγηση της άδειας. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργού- ντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την πα- ράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα παιγνιομηχα- νήματα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρησή τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εικοσιτέσσερις μήνες από τη χορή- γηση της άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των παιγνιομη- χανημάτων που παραχωρήθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 6, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζη- μίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των παιγνιομη- χανημάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστα- σης και εκμετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προβαί- νει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των μη λει- τουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημοσίου διεθνούς πλει- οδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται α- πό την Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε διάθεση μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή παραχωρη- σιούχου δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύ- τερη με το 2% του μετοχικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημε- ρών από την πραγματοποίησή της. Αν πρόκειται για διά- θεση εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμε- νη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυ- ρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εκείνοι προς τους οποίους έχει παραχωρηθεί το δι- καίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες εταιρίες.

Άρθρο 41Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ορίζο- νται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με στόχο την απρόσκο- πτη, ασφαλή και σύννομη λειτουργία τους, καθώς και την παρακολούθηση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τα καταστήματα εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων αυτών απαιτείται πιστοποίηση τύπου Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ΄, όπως ορίζεται στο άρθρο 43.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε παίγνιο που διεξάγεται με παιγνιομηχανή- ματα πρέπει να εμφανίζεται πριν την εισαγωγή του μέ- σου πληρωμής, ηλεκτρονική ένδειξη με τον αριθμό πι- στοποίησης του παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 42Πιστοποίηση καταστημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχε- ρών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστο- ποίηση του καταστήματος, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση των κατόχων αδειών διεξαγω- γής παιγνίων ή όσων εκμεταλλεύονται παίγνια με παι- γνιομηχανήματα, σύμφωνα με τους όρους του νόμου αυ- τού. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση καταστημάτων διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχερών παι- γνίων με παιγνιομηχανήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, σε στοιχεία για το χώρο τοποθέτησης των παι- γνιομηχανημάτων, στον αριθμό των παιγνιομηχανημά- των ανά κατάστημα, στο είδος των παιγνίων που διενερ- γούνται σε αυτά και στο ύψος του παραβόλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιτρέπεται η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξα- γωγή, στο πλαίσιο άσκησης επιτηδεύματος, των τεχνι- κών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε αμιγείς ή μικτούς χώ- ρους, ενώ των παιγνίων με παιγνιομηχανήματα μόνο σε αμιγείς χώρους. α) «Αμιγής χώρος» διεξαγωγής παιγνίων είναι κατά- στημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά είτε τεχνικών – ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθε- σίας. Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώ- ροι για την εγκατάσταση τυχερών παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιο- μηχανήματα είναι κατάστημα, όπου επιτρέπεται κατ’ ε- ξαίρεση η διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγω- γικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπό- θεση ότι ο αριθμός παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυ- χερών παιγνίων δεν υπερβαίνει τα τρία (3).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη χορήγηση κάθε τύπου πιστοποίησης και για τη διατήρησή της σε ισχύ καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο, ετήσιο τέλος λειτουργίας του καταστήματος. Το ύψος του τέλους αυτού καθορίζε- ται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με σχετική οικο- νομική μελέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, για τον προσδιορισμό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για κάθε κατάστημα ορίζεται υπεύθυνος εκμετάλ- λευσης, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό- κληρον με τον κάτοχο της άδειας διεξαγωγής παιγνίων ή τον φορέα εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξε- ων του νόμου αυτού. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης πρέ- πει να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μό- νιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋπο- θέσεις: α) Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ- κής Ένωσης. β) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, α- πιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ε- κβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο- κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ- νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικο- νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρ- κωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. γ) Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. δ) Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε όλα τα καταστήματα: α) Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή και να λειτουρ- γούν μη πιστοποιημένα παίγνια και παιγνιομηχανήματα. β) Απαιτούνται τουλάχιστον 3 τ.μ. καθαρού χώρου ανά παιγνιομηχάνημα. γ) Αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της προσόψεως σήμα νόμιμης λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του καταστήματος. δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων ταμεια- κών μηχανών (ΑΤΜ).

Άρθρο 43Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων

Οι πιστοποιήσεις των καταστημάτων διεξαγωγής παι- γνίων με παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε κατηγο- ρίες ως εξής: α) Πιστοποίηση τύπου Α΄ για τα καταστήματα διεξα- γωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε αμιγείς χώ- ρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους μέχρι τριάντα ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Στα κατα- στήματα με τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια υπάρχει δια- κριτός χώρος για τους ανηλίκους. β) Πιστοποίηση τύπου Β΄ για τα καταστήματα διεξα- γωγής τυχερών παιγνίων σε αμιγείς χώρους, που εκδί- δεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι είκοσι πέντε μηχανήματα ανά κατά- στημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερι- κά με άλλο. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β΄ σε κα- ταστήματα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζί- νο απόσταση ίση ή μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων, που υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή. γ) Πιστοποίηση τύπου Γ΄ για καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε μι- κτούς χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ο- ρίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων. δ) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων αποκλει- στικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε θαλασσο- πλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εσωτερικού, α- παιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Δ΄, που εκδίδε- ται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διε- ξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. ε) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων αποκλει- στικά τυχερών παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Ε΄, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. στ) Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανη- μάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορεί- ου, τύπου ΣΤ΄, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ο- ρίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων.

Άρθρο 44Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για κάθε τεχνικό – ψυχαγωγικό παίγνιο που πρόκει- ται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποίηση κάθε τύπου τεχνικού – ψυχαγωγικού παιγνίου πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την ε- μπορική ονομασία του, το χαρακτήρα αυτού, την περι- γραφή του, πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψη- φιακό μέσο, το εύρος ηλικίας των παικτών, τυχόν υπάρ- χουσα πιστοποίηση και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του πα- ραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Θεωρούνται πιστοποιημένα τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποίηση άλ- λων εθνικών αρχών, αναγνωρισμένων διεθνών ή ευρω- παϊκών οργανισμών ή οργανισμών πιστοποίησης με τους οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει συμφωνία αναγνώρι- σης. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση με το σχετικό κατάλο- γο και τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν, που αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε τυχερό παίγνιο που πρόκειται να εγκατα- σταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πι- στοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποί- ηση κάθε τύπου τυχερών παιγνίων πρέπει να συνοδεύε- ται από φάκελο ο οποίος περιέχει μεταξύ άλλων, στοι- χεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εμπορική ονομα- σία του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του, πρω- τότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια ε- ξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει «Ειδική άδεια για δοκι- μαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά» με διάρ- κεια έως 2 μήνες, τα οποία διενεργούνται σε συγκεκρι- μένα καταστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 συνολικά στην Επικράτεια. Στην ειδική αυτή άδεια ορί- ζονται και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρ- μογή της δοκιμαστικής λειτουργίας, όπως ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τα προς εγκατάσταση παιγνιομηχανήματα μέσω των οποίων διενεργούνται τεχνικά – ψυχαγωγικά ή τυ- χερά παίγνια, απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Προς τούτο απαιτείται αίτηση με στοιχεία που αφορούν το παιγνιομηχάνημα και ιδίως τον τύπο, την περιγραφή, τον τρόπο λειτουργίας του και παράβολο. Τα δικαιολο- γητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξα- γωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 45Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (internet) ανήκει στην α- ποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέ- σω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέ- σεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυ- πηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυ- χερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφα- λίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προκηρύσ- σονται άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Οι άδειες χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν δεν κατακυρωθεί το σύνολο των αδειών που προ- κηρύχθηκαν, οι άδειες που δεν κατακυρώθηκαν επανα- προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την κατακύρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την κατακύ- ρωση και περιλαμβάνει όρους, υπό τους οποίους ασκεί- ται η δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ι- σχύουσας άδειας, ο ανάδοχος μπορεί να ζητά με αίτησή του προς την Ε.Ε.Ε.Π. τη χρονική επέκταση της άδειας για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους ό- ρους, αλλά με νέο τίμημα. Για την ανανέωση της αδείας απαιτείται η καλή εκτέλεση των όρων της αδείας και η πρόταση ευλόγου τιμήματος. Η διαδικασία για τον καθο- ρισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Άδειες πέραν των όσων προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3, δεν μπορούν να προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει πενταετία από τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Α- παγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συ- νεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Άρθρο 46Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγη- ση άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του δια- δικτύου επιτρέπεται σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, με κα- ταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι εταίροι, δεν πρέ- πει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, α- πιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ε- κβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο- κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ- νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικο- νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρ- κωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χο- ρήγηση αδείας απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστο- λής 100.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκα- τεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλου- θα: α) τον αριθμό των αδειών που προκηρύσσονται, β) την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο όργανο του δια- γωνισμού τα σχετικά έγγραφα, γ) το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προ- σφορών, την ημερομηνία και τον τόπο της αποσφράγι- σης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστα- νται, δ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβο- λής των εγγυήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται, ε) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προ- κύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται με την προ- κήρυξη, στ) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν, ζ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, η) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποί- ους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, θ) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κα- τάσταση των υποψήφιων τα οποία οδηγούν σε αποκλει- σμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι οι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις περι- πτώσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό, ι) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού δια- γωνισμού, ια) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί και ιβ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Άρθρο 47Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με κα- ταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρείας δεν πρέπει να έ- χουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ο- ποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απι- στία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκ- βίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο- κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ- νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικο- νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρ- κωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κάτοχοι αδειών απαγορεύεται να είναι συνδεδε- μένες εταιρείες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε διάθεση εν ζωή μετοχών εταιρείας κατόχου ά- δειας διενέργειας τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανή- ματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού ή του ε- ταιρικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πραγματοποίησή της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρ- θρου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της ε- ταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκ- δοσης, επέκτασης χρονικής ισχύος και ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι όροι που πρέπει να περιέχονται σε αυτές, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα που αφορά την έκδοση των αδειών και τις υποχρεώσεις των μετό- χων των εταιρειών που είναι κάτοχοι της άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται: α) το τίμημα της άδειας, β) προκαταβολή ποσού έναντι της συμμετοχής του Δη- μοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 50.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου έχουν υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη.gr.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα δε- δομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και τα δεδομένα που ανταλλάσ- σονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υ- πηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαρα- γωγή των αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπο- ρεί να ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρού- νται οι προϋποθέσεις των αδειών, αν τα κέρδη δεν κατα- βληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περι- πτώσεις ορίζονται στο νόμο αυτόν, στον Κανονισμό Διε- ξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και στους όρους της ά- δειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφό- σον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης.

Άρθρο 48Υποχρεώσεις – Απαγορεύσεις – Στοιχεία παικτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοίχημα οποιουδήποτε τύπου σε χρηματοπιστω- τικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγο- ρά που λειτουργεί στην Ελλάδα απαγορεύεται. Στην α- παγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση ιστοτό- πων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά ασκεί και τη λει- τουργία των ιστοτόπων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστοτό- πων από μη κατόχους άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχημάτων απαγο- ρεύεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομα- γνητικών μέσων επιτρέπεται μόνο ύστερα από χορήγη- ση ειδικής άδειας, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι κάτοχοι της άδειας απαγορεύεται να επιτρέπουν τη συμμετοχή στα προσφερόμενα μέσω των ιστοτόπων τους τυχερά παίγνια σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και σε μη εγγεγραμμένους χρήστες. Πριν τη δημιουργία λογαριασμού παίκτη για συμμετοχή σε οποιοδήποτε τυ- χερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου, ο παίκτης συνομολο- γεί σύμβαση προσχώρησης στο παίγνιο. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των παικτών και το ειδικότερο περιεχόμενο της σύμβασης προσχώρησης.

Άρθρο 49Μεταφορές χρημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτι- κά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε δοσοληψία που αφορά τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωρι- στά με ευθύνη των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων ή ι- δρυμάτων πληρωμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ί- δρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουρ- γεί νόμιμα στην Ελλάδα. Τα ποσά που βρίσκονται κατα- τεθειμένα στο λογαριασμό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί των παικτών. Ό- ταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαρια- σμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συ- νολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυα- κοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της ά- δειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώ- σει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέ- ρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυ- χερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρω- μών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίη- ση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κα- νονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύμα- τα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέ- ουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογα- ριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι τυχε- ρών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που παραβαί- νει τη διάταξη της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρό- στιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ΄ ελάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.

Άρθρο 50Παράβολα – Τέλη – Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα – ΦόροιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της ά- δειας διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων τεχνικών – ψυχαγωγικών παι- γνίων, καταβάλλονται: α) προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών- ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό των παι- γνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατά- στασής τους, β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών- ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυ- σμό του τόπου εγκατάστασής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγω- γής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιο- μηχανημάτων αυτών, καταβάλλονται: α) παράβολο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χορή- γησης αδειών, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 46, β) το τίμημα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέ- κυψε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 46, γ) σε περίπτωση ανανέωσης άδειας, ποσό έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου στα έσοδα των τυχερών παι- γνίων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιομηχα- νημάτων και των καταστημάτων στα οποία διεξάγονται τεχνικά – ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια με παιγνιομηχα- νήματα, καταβάλλονται: α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4, β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιομηχα- νήματος και καταστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 42 πα- ράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εγγραφή και τη διατήρηση στα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. των κατασκευαστών, των τεχνικών και των ει- σαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων καταβάλ- λεται: α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29, β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγρα- φής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνι- κού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα τοις ε- κατό (30%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δρα- στηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο κάθε τρίμηνο και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Α- πριλίου, 16 Ιουλίου και τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Ο κάτοχος άδει- ας, αν έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φο- ρέα εκμετάλλευσης για την καταβολή της συμμετοχής του πρώτου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πο- λιτισμού και Τουρισμού και του συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται μέρος των εσόδων αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζε- ται για κοινωνικές πολιτικές, όπως η ενίσχυση μέτρων πολιτικής για άτομα με αναπηρία, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την απεξάρτηση από τα παίγνια, καθώς και για την απεξάρτηση από άλλες μορφές εθισμού, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, και για τους ΟΤΑ πρώ- του και δεύτερου βαθμού σχετικά με τις παραπάνω πολι- τικές και τις διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται στην περίπτωση ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατά- ξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, θε- ωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται λογιστι- κά, ή από τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις πε- ριπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζε- ται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/ 1994. Τα παραπάνω ποσά δεν συμψηφίζονται με άλλους φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται. 8.Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παιγνίων, που ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρά- γραφο 1 του άρθρου 26, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας του εισοδήματος. Γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα ορ- γάνωσης και λειτουργίας της αλλοδαπής επιχείρησης που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κά- τοχος άδειας του νόμου αυτού, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλο- δαπή, δεν υπολογίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης. 9. Τα κέρδη των παικτών από τη διεξαγωγή στην Ελ- λάδα τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται με παιγνιομη- χανήματα, ή μέσω του διαδικτύου, υποβάλλονται σε φό- ρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκα- τό (10%), κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 58, της παραγράφου 1 του άρθρου 91 και των άρθρων 92 έως και 97 του Κώδικα Φορολογίας Κλη- ρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α΄ 266). Ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα στο Δημόσιο από τους κατόχους των αδειών. 10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί- δεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται τα ποσά των παραβόλων, τελών και συμμετοχών, καθώς και ο χρόνος, η διαδικασία καταβολής, τα όργανα είσπραξης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των προηγού- μενων παραγράφων, σύμφωνα με σχετική οικονομική με- λέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, τα οποία α- ντανακλούν το κόστος των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν. 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί- δεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται όλα τα έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, για τη βεβαί- ωση κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου, επιπλέον εκεί- νων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις. 12. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυ- χερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα ε- γκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω- σης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέ- χουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέ- τοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υ- πηρεσιών στη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού που διέπουν το διαδι- κτυακό στοίχημα και τη χορήγηση των σχετικών αδειών μόνον εφόσον υπαχθούν αμέσως και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του νόμου αυτού, αναδρομικά στο πλαίσιο του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζε- ται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εφαρμο- γή της παραγράφου αυτής δεν θίγει τη σχετική αποκλει- στική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45.

Άρθρο 51Διοικητικές κυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ ε- ξουσιοδότησή του ή των όρων των αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της: α) επιβάλει κατ΄αποκοπήν πρόστιμο από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων ει- σπράξεων, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, α- νάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβα- σης, ή και β) ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την ά- δεια, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της πα- ράβασης. Η προσφυγή, ως διαφορά ουσίας, κατά απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. ασκείται στα τακτικά διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα και εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου αυτής ανά παράβαση ή ανά κατηγορίες παραβάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ε- φαρμογή της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυ- τόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παι- γνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήμα- τος διεξαγωγής των παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όποιος διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς τη χρήση και τον έλεγχο των ατομικών καρτών παίκτη των συμμετε- χόντων τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως και επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση. Η συχνή και σε πολλούς πελά- τες παράλειψη απαίτησης κάρτας παίκτη μπορεί να οδη- γήσει σε αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι και σε ορι- στική ανάκλησή της, καθώς και σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο του καταστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπο- νται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 τιμωρούνται με πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και δύο χιλιά- δων (2.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδι- κτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παι- γνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οι- κείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Στον πά- ροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την υποχρέ- ωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται με τον Κα- νονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπο- νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και χιλίων πε- ντακοσίων (1.500) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας δεν εγκαθι- στούν τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που να συνδέεται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υπόκεινται σε ποινή προστίμου ύψους α- πό εκατό χιλιάδων (100.000) έως και πεντακοσίων χιλιά- δων (500.000) ευρώ, καθώς και σε προσωρινή παύση λει- τουργίας ή οριστική ανάκληση της αδείας, από την Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της παράβασης, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης πα- ραβάσεων και επιβολής προστίμων, το ύψος και τα κριτή- ρια επιμέτρησης των προστίμων, η διαδικασία είσπραξής τους, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία α- ναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κά- θε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 52Ποινικές κυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαι- τούμενη προς τούτο άδεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκι- σης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα ή προκειμένου για παίγνια που διεξάγονται μέσω του δια- δικτύου με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως και πεντακόσιες χιλιά- δες (500.000) ευρώ. Αν το παίγνιο που διεξάγεται είναι τυχερό, το αδίκημα τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όποιος προβαίνει σε εμπορική επικοινωνία για τυχε- ρά παίγνια τα οποία διοργανώνονται ή διεξάγονται χω- ρίς άδεια, είτε ως διαφημιστής είτε ως διαφημιζόμενος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευ- ρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όποιος μετέχει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργα- νώνεται χωρίς άδεια από την Ελληνική Δημοκρατία, τι- μωρείται με ποινή φυλάκισης έως τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τεχνικά – ψυχαγωγι- κά παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του καταστήματος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι- στον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 150.000 έ- ως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όποιος επιτρέπει την πρόσβαση σε παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρθρου 33, τιμωρείται με φυλάκι- ση τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όποιος μετέχει σε παίγνια μέσω παρενθέτου φυσι- κού ή νομικού προσώπου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και το πα- ρένθετο φυσικό πρόσωπο και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα που καθορίζονται ως αυτουργοί με την παράγραφο 11.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Όποιος, ακόμη και εάν είναι κάτοχος άδειας διεξα- γωγής τυχερών παιγνίων, μετατρέπει τεχνικό – ψυχαγω- γικό παιγνιομηχάνημα σε τυχερό, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και χρηματική ποινή από 200.000 έως 300.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαγορεύ- εται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμ- μετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τα πρόσωπα που ο- ρίζονται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή ίση με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ’ ελάχιστον ίσο με εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ α- νά παράβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απα- γορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενι- κές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρό- σβαση σε παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδι- κτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάτα- ξη του προηγουμένου εδαφίου τα πρόσωπα που ορίζο- νται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση του- λάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από εκατό χι- λιάδες (100.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά παράβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουρ- γοί των αδικημάτων των προηγουμένων παραγράφων θεωρούνται οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι και συμπράτ- τοντες σύμβουλοι ή οι πρόεδροι των διοικητικών συμ- βουλίων ή οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές ή εν γέ- νει κάθε εντεταλμένο πρόσωπο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου. Ε- άν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα ως άνω καθήκοντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο πάσης φύσεως τεχνικός εξοπλισμός και τα παι- γνιομηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων του άρθρου αυτού κατάσχονται και με- τά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης δημεύο- νται.

Άρθρο 53Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε τυχερού παιγνίου από τηλεοπτικά μέσα, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με τηλεφωνική συμμετοχή είτε με συμμετοχή μέσω του διαδικτύου είτε με τηλεοπτική διάδραση, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται α- πό την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η άδεια περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, οι οποίοι καθορίζονται κατά περίπτωση για κάθε εγκρινόμενο παίγνιο ή κατηγορία παιγνίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι- γνίων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 54Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι- σμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου μέ- σα σε ένα έτος από το διορισμό των μελών της. Με από- φαση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το χρονικό διά- στημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Διεύθυν- σης Εποπτείας Καζίνο από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τη Διεύθυνση Ε- ποπτείας Καζίνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρ- μοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέσα σε έξι μήνες από το διορισμό των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διε- ξάγονται με παιγνιομηχανήματα χωρίς να έχουν άδεια α- πό την ελληνική πολιτεία και κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστο- ποιήσεις και άδειες από το νόμο αυτόν. Άλλως, εφαρμό- ζονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, τα θέματα που διέ- πονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέ- λη της Ε.Ε.Τ.Π., συνεχίζουν τη θητεία τους ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. για τέσσερα έτη από το διορισμό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 17 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: τα Κρατικά Λα- χεία, ο Ιππόδρομος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το Τζόκερ, όπως επίσης και κάθε τυχερό παιχνί- δι, που ήδη λειτουργεί ή έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις περί ΟΠΑΠ Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., επιφυλασ- σομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου που τις αφορούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών– ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήμα- τα στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. και μέσω του δικτύου της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968, καθώς και μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Επί ιπποδρομιών και συναφών στοιχημάτων επι- βάλλεται στο ποσό που απομένει μετά τη διανομή των κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συμμετοχής του Δημοσίου, ποσοστό υπέρ των εγχωρίων ιπποδρομια- κών φορέων, όπως ορίζεται με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α΄ 256) και αποδίδεται κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 50.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των τρο- ποποιούμενων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 τροποποιείται ως εξής: «Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις για διάθεση πόρων υπέρ τρί- των από κέρδη των εποπτευομένων φορέων και οργανι- σμών διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η περίπτωση κζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής: «κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοι- χήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξά- γονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βά- ση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της αγο- ράς παιγνίων»,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ΄ 580, άρθρο 3 του π.δ. 23.2/6.3.1987, Δ΄ 166) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής: «15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων». β) Στο άρθρο 233 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 4 του π.δ. 23.2/6.3.1987) προστίθε- ται περίπτωση 20 ως εξής: «20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων». γ) Στο άρθρο 237 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 8 του π.δ. 23.2/6.3.1987, άρθρο 6 παρ. 18α του ν. 2160/1993, (Α΄ 118), προστίθεται περί- πτωση 20 ως εξής: «20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα- ταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α΄ 174).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το άρθρο 19 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 καταργούνται.

Άρθρο 55ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων (άρθρου 2, περίπτωση 2 του π.δ. 167/1996 – Α΄ 128), ανασυγκρο- τείται και μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Φορολο- γικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», υπα- γόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελω- νειακών Θεμάτων, με αρμοδιότητες: α) Το στρατηγικό σχεδιασμό ελέγχων, την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη συμμετοχή σε ει- δικές περιπτώσεις στη διενέργεια ελέγχων και επανε- λέγχων, μετά από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, του Φ.Π.Α. και των λοιπών έμμεσων φόρων, σε συνεργασία και με άλλες αρ- μόδιες υπηρεσίες, τις περιφερειακές ελεγκτικές μονά- δες και όργανα της Ε.Ε.. β) Τον καθορισμό και την εφαρμογή κριτηρίων για την ανάλυση κινδύνου και τη μέτρηση των επιδόσεων σε θέ- ματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. γ) Την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων είσπραξης των γενικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. δ) Την κατάρτιση συμβολαίων αποδοτικότητας με τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής εί- σπραξης των ληξιπρόθεσμων εσόδων, καθώς και αξιολό- γηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών αυτών, των υ- παλλήλων και των προϊσταμένων τους. ε) Την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την βεβαίωση - εκούσια και αναγκαστική είσπραξη-επιστροφή και δια- γραφή των δημοσίων εσόδων, έλεγχο της ορθής εφαρ- μογής της από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων διασφάλισης των συμφε- ρόντων του Δημοσίου, καθώς και της παρακολούθησης της νομοθεσίας για την είσπραξη οφειλών ειδικών κατη- γοριών οφειλετών, όπως πτωχευμένων ή υπό εκκαθάρι- ση επιχειρήσεων. στ) Την παρακολούθηση της κεντρικής και τοπικής λο- γιστικής των Δ.Ο.Υ., όσον αφορά στα δημόσια έσοδα και την ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, για όσα στοιχεία δεν λαμβάνονται μηχανογραφικά. ζ) Τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην εκούσια συμμόρφωση των φορολογουμένων-οφειλετών και λή- ψη μέτρων για την επιμόρφωση των υπαλλήλων με αρ- μοδιότητα τον έλεγχο και την είσπραξη των εσόδων. η) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ- κλίων σχετικά με την εγγραφή των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων ή άλλων νομικών οντο- τήτων στο μηχανογραφικό σύστημα, την υποστήριξη των εν λόγω διαδικασιών και την ανάπτυξη τεχνικών ηλε- κτρονικού ελέγχου. θ) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ- κλίων, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ποινικό κολασμό των αδικημάτων της φοροδιαφυγής, στην πα- ρακολούθηση της διοικητικής, διαιτητικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων, καθώς και στην εποπτεία, ως αρμόδια αρχή, των υπόχρεων προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3691/2008 (Α΄166). ι) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ- κλίων επί θεμάτων που αφορούν την είσπραξη των εσό- δων , την αναστολή ή παράταση καταβολής αυτών σε ε- ξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και την διευκόλυνση τμη- ματικής καταβολής των ληξιπροθέσμων εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Εί- σπραξης Δημόσιων Εσόδων υπάγονται τα Ελεγκτικά Κέ- ντρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 και του άρθρου 23 του ν. 3259/2004, καθώς και οι ακόλουθες Δι- ευθύνσεις, οι οποίες συνιστώνται με την παρούσα διάτα- ξη και διαρθρώνονται στα κατωτέρω τμήματα: Α. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού α) Τμήμα Α΄- Στατιστικής ανάλυσης και μέτρησης επι- δόσεων. β) Τμήμα Β΄- Κατάρτισης και παρακολούθησης επιχει- ρησιακών σχεδίων. γ) Τμήμα Γ΄- Εγγραφών και παρακολούθησης φορολο- γουμένων. δ) Τμήμα Δ΄- Διασταυρώσεων και αξιολόγησης ελε- γκτικών ευρημάτων. ε) Τμήμα Ε΄ - Εκπόνησης ελεγκτικών προτύπων. Β. Διεύθυνση Ελέγχων α) Τμήμα Α΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου άμεσης φορολογίας. β) Τμήμα Β΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου Φ.Π.Α. και λοιπών έμμεσων φόρων. γ) Τμήμα Γ΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου ηλεκτρονικού εμπορίου και ενδοομιλικών συναλλα- γών. δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ- χου κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προ- έλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημε- δαπής. Στο Τμήμα Β΄ μεταφέρεται και η αρμοδιότητα του Τμή- ματος Δ΄- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών - VIES (άρθρου 7, παρ.1β του π.δ. 249/1998) της Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, το οποίο καταργείται και παύει να λειτουργεί από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Β΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων. Γ. Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων α) Τμήμα Α΄- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμι- κού πλαισίου εκούσιας είσπραξης δημοσίων εσόδων. β) Τμήμα B΄- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμι- κού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσό- δων. γ) Τμήμα Γ΄- Οφειλετών Ειδικών κατηγοριών. δ) Τμήμα Δ΄- Λογιστικής εσόδων και παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών. ε) Τμήμα Ε΄- Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και ε- πιτροπών ελέγχου και είσπραξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται γραφείο: α) του τμήματος Α΄, με αρμοδιότητα την αμοι- βαία συνδρομή στην είσπραξη με άλλα κράτη και εισπρά- ξεων υπέρ τρίτων, β) γραφείο του τμήματος Β΄, με αρμο- διότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση ληξιπρόθε- σμων οφειλών και γ) γραφείο του τμήματος Δ΄, με αρμο- διότητα την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπρά- ξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών των εσόδων και την ορθή απόδοση των εσόδων που εισπράττονται από φο- ρείς εκτός Δ.Ο.Υ.. Δ. Διεύθυνση Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ε- λέγχου και αναγκαστικής είσπραξης. α) Τμήμα Α΄ – Παρακολούθησης των ποινικών φορο- λογικών και εισπρακτικών υποθέσεων. β) Τμήμα Β΄- Παρακολούθησης της διοικητικής, διαιτη- τικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέ- σεων. γ) Τμήμα Γ ΄- Παρακολούθησης διοικητικών και λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φορο- διαφυγής και την είσπραξη δημοσίων εσόδων. δ) Τμήμα Δ ΄- Αξιολόγησης δικαστικών αποφάσεων ε- πί θεμάτων ελέγχου και είσπραξης. Ε. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης. α) Τμήμα Α΄- Συμβουλευτικών υπηρεσιών και ευαισθη- τοποίησης φορολογουμένων - οφειλετών. β) Τμήμα Β΄- Προληπτικής και κατασταλτικής αξιολό- γησης φορολογουμένων- ελεγχομένων και οφειλετών. γ) Τμήμα Γ΄- Επεξεργασίας στοιχείων και μέτρησης συμμόρφωσης. ΣΤ. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, ο- πουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαί- τερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τη λήψη στοχευμέ- νων μέτρων είσπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια- τάξεις. Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έ- χει όλες τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστι- κών μέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές. Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα: α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής μέριμνας και νομικής υπο- στήριξης β) Τμήμα Β΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού αναγκαστι- κής είσπραξης μεγάλων οφειλών γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης ο- φειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών δ) Τμήμα Δ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού στοχευμέ- νων ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης σε ομάδες ο- φειλετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων, της Ε- πιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και των Τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλά- δου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, πλην των Τμημάτων Β΄- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θε- σμικού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσό- δων και Γ΄- Οφειλετών ειδικών κατηγοριών της Διεύθυν- σης Πολιτικής Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παρακολού- θησης νομικών υποθέσεων ελέγχου και αναγκαστικής εί- σπραξης και των Τμημάτων αυτής, καθώς και του Τμήμα- τος Α’- Διοικητικής μέριμνας και νομικής υποστήριξης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, των οποίων προΐστανται εφοριακοί υπάλληλοι, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρου 18 του π.δ. 284/1988), η Διεύθυνση Μητρώου (άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση γ΄ του π.δ. 167/1996 -Α΄128) και η Δι- εύθυνση Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφοι 1 περίπτωση β΄ και 3 του π.δ. 167/1996, όπως ισχύει με την παρ. 8 του άρθρου 7 του π.δ. 249/1998 , το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 3016 /2002, Α΄ 110 και το άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 3691/2008, (Α΄ 166) καταργούνται και παύουν να λει- τουργούν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα- ξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων και των Τμημά- των αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο- ρεί να καταργείται ή να αναστέλλεται η λειτουργία Τμή- ματος Ελέγχου ή Τμήματος Δικαστικού ή Γραφείου Ε- λέγχου ή Γραφείου Δικαστικού Δ.Ο.Υ. και οι αρμοδιότη- τές του να μεταφέρονται και να ασκούνται από Δ.Ο.Υ. της περιφερειακής ενότητας της έδρας του ίδιου νομού, με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ό- που με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται περισσότε- ρες Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι πιο πάνω αρμοδιότητες. β) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονά- δων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προ- στίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την ε- πίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών. γ) Τα Τμήματα «Δικαστικό και Λογιστικό», «Λογιστικό και Δικαστικό» και «Εσόδων και Δικαστικό», καθώς και το Τμήμα «Ελέγχου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιό- τητες, μετονομάζονται σε Τμήματα «Λογιστικό», «Εσό- δων» και «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», αντίστοιχα, και τα Γραφεία «Λογιστικό – Δικαστικό - Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμο- διότητες, μετονομάζονται σε Γραφεία «Λογιστικό -Γραμ- ματείας» και λειτουργούν με τον νέο τίτλο από την ημε- ρομηνία αναστολής λειτουργίας, από την οποία και μετα- φέρονται οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα ανωτέρω. δ) Στα Τμήματα ελέγχου, που προκύπτουν ύστερα από μεταφορά αρμοδιοτήτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, προΐστανται υπάλληλοι, κα- τηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοι- χων προσωρινών, και στα τμήματα δικαστικού, που προ- κύπτουν από την εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Ε- φοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτε- ραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη ε- μπειρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε.) Α- θηνών μεταφέρεται, συνολικά, η αρμοδιότητα των καθο- ριζόμενων ή ανακαθοριζόμενων, με αποφάσεις του Υ- πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως, μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικρατείας, από όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέ- ντρα, μετά από το χαρακτηρισμό αυτών ως μεγάλων επι- χειρήσεων. Η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών μετονομάζεται σε «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» και διαρθρώνεται σε δύο Υπο- διευθύνσεις, δέκα Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή, καθώς και ένα Γραφείο, ως εξής: αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων i. Τμήμα Α΄ – Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφα- λαιοδότησης ii. Τμήμα Β΄ - Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Υπηρε- σιών iii. Τμήμα Γ΄- Ελέγχου Βιομηχανικών Επιχειρήσεων iv. Τμήμα Δ΄- Ελέγχου Εμπορικών και Λοιπών Επιχει- ρήσεων ββ) Υποδιεύθυνση Φορολογίας και Διοικητικής Μέρι- μνας i. Τμήμα Ε΄- Φορολογικής Διαδικασίας ii. Τμήμα ΣΤ΄- Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανο- γράφησης iii.Τμήμα Ζ΄- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης iv. Τμήμα Η΄- Εσόδων γγ) Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται, απευθεί- ας: i. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ii. Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με Φορολογουμένους και συμβουλευτικών υπηρεσιών iii. Γραφείο Διαχείρισης. β) Οι αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές της μονάδες, ως ακολού- θως: αα) Τμήμα Α΄- Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφα- λαιοδότησης και Τμήματα Β΄- Ελέγχου Χρηματοοικονο- μικών Υπηρεσιών, Γ΄- Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και Δ΄- Εμπορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύου- σες διατάξεις. ββ) Τμήμα Ε΄ - Φορολογικής Διαδικασίας Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Κε- φαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Κ.Β.Σ. και Μητρώ- ου των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γγ) Τμήμα ΣΤ΄ - Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανο- γράφησης Διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.. δδ) Τμήμα Ζ΄ - Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύ- ουσες διατάξεις και νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.. εε) Τμήμα Η΄ - Εσόδων Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Εσόδων» και «Λογιστικό» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμ- φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. στ ) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Επιχειρησιακός σχεδιασμός των ελέγχων και της εί- σπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με τους Φορολογουμέ- νους και συμβουλευτικών υπηρεσιών Παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων με ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφει- λές, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, δη- μιουργία και συντήρηση της γενικής φορολογικής εικό- νας της επιχείρησης. ηη) Γραφείο Διαχείρισης Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύ- ουσες διατάξεις. γ) Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας της «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, καθώς και οι εκκρεμείς υποθέσεις των χαρακτηριζόμενων μελλοντικά ως μεγάλων επιχειρήσεων, ολοκληρώνονται από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην οποία μεταφέρο- νται οι αρμοδιότητες αυτών, μαζί με το σχετικό αρχείο. Από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα Δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημο- σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. δ) Της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευ- θύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Ε- φοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, πλην του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», στο οποίο προΐσταται υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και α- ντίστοιχη εμπειρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Δ.Ο.Υ Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρει- ών (Φ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Φορολο- γίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε) Αθηνών και στην αρ- μοδιότητά της περιέρχονται και οι επιχειρήσεις αρμοδιό- τητας της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, των οποίων η αρμο- διότητα δεν μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρή- σεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθο- ρίζεται ή ανακαθορίζεται η εξειδίκευση των αρμοδιοτή- των και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, μπορεί να ρυθμίζονται λοι- πά θέματα λειτουργίας των Τμημάτων Ελέγχου και Δικα- στικού, που προκαλούνται από μεταφορά αρμοδιοτήτων τμημάτων και γραφείων άλλων Δ.Ο.Υ., καθώς και της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο κανονισμός λειτουρ- γίας και η περιγραφή θέσεων εργασίας αυτών. β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υ- πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως και οι θέσεις των ελεγκτών βεβαί- ωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κρά- τους, με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄66).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η Υπηρεσία Έρευνας και Ελέγχου Τιμών – ΥΠ.Ε.Ε.Τ. (παρ. Β του άρθρου 1 του π.δ. 343/1998, Α΄ 229) καταργείται και οι αρμοδιότητές της, κατά το μέρος που αφορούν στο Τμήμα Β΄ - Συνδρομής Τελωνειακών Υπηρεσιών (περίπτωση 2, της παρ. Β), καθώς και στην παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις τιμές των ε- μπορευμάτων, προς υποστήριξη του τελωνειακού ελέγ- χου και για τον προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, περιέρχονται στα Τμήματα Δασμοφορολογητέας Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνεί- ων Αττικής και Θεσσαλονίκης του π.δ. 263/1999 (Α΄ 215).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης (άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 2343/1995, Α΄ 211 και άρθρο 1 περίπτωση δ.3 του π.δ. 37/1997, Α΄ 37) της Γενικής Γραμματείας Δη- μοσιονομικής Πολιτικής και η Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (άρθρο 57 του ν. 2214/1994, Α΄ 75, άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2343/1995, άρθρο 1 περίπτωση δ.1 του π.δ. 37/1997 και άρθρο 24, παρ. 5 του ν. 3492/2006, Α΄ 210) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπο- λογισμού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανα- συγκροτούνται τα συλλογικά όργανα, στα οποία συμμε- τείχαν υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσό- δων και ορίζεται ο Προϊστάμενος ή ο υπάλληλος των υ- πηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο- γικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που συμμετέχει σε αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ του άρ- θρου 32 του ν. 1828/1989 (Α΄2) περιλαμβάνεται και η α- ναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων κάθε επιπέ- δου του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Αν σε Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως λειτουργούν λιγότερα Τμήματα από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (Α΄210), ύ- στερα από κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας Τμημά- των, καταργούνται οι Υποδιευθύνσεις Ελέγχου και Φο- ρολογίας αυτών από την ημερομηνία έναρξης λειτουρ- γίας της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών τελωνεια- κών μονάδων, μπορεί να καταργείται θέση Υποδιευθυντή της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 (Α΄ 249).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο- ρεί να μετατρέπεται Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, από Α΄ τάξεως σε Β΄ τάξεως ή από Β΄ τάξεως σε Αυτοτελές Γραφείο, είτε να καταργείται, κατά περίπτωση. β) Η υποπαράγραφος β΄ της παρ. 5 εφαρμόζεται σε ό- λες τις περιπτώσεις μετατροπής ή κατάργησης οποιασ- δήποτε οργανικής μονάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

α) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρ- θρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) αντικαθίσταται ως ε- ξής: «2. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι- κών, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσε- ων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υ- πουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: ». β) Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, όπως τροποποιείται με την προηγούμενη υπο- παράγραφο, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 189/2009. γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται το προσωπικό των θέ- σεων αυτών, ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστα- σης και τα πειθαρχικά θέματα, καθώς και το αρμόδιο Υ- πηρεσιακό Συμβούλιο. Με διαπιστωτική πράξη - απόφα- ση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται στις θέσεις των κλάδων και ειδικοτήτων της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Μετά την