87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 58Αρμοδιότητες του δημάρχουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κα- τευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπι- κής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος: α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δη- μόσια αρχή. β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πει- θαρχική παράβαση καθήκοντος. γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύ- ει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλο- ποίηση των αποφάσεών της. δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι ο- ποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος. ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατά- ξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου. η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενεια- κής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έρ- γου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, κα- θορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότη- τα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δη- μάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δή- μου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοι- χα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επι- τυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφά- σεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έν- νοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), ό- πως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδημάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η ά- σκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου.

Άρθρο 59ΑντιδήμαρχοιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδή- μαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρό- ντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόμο ορί- ζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιά- δες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρ- χοι, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιά- δες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοί- κους ορίζονται έως τέσσερις (4). Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενή- ντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους από πενήντα χιλιάδες έ- ναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ο- ρίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι. Σε δήμους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται έ- ως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι. Ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ε- νοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος. Σε περίπτωση που στους νησιω- τικούς δήμους ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζε- ται βάσει του πληθυσμού τους είναι μικρότερος από τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων, τότε αυτός προσαυξά- νεται ισάριθμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που δεν προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ορίζεται ένας (1) αντιδήμαρ- χος. Στους δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό α- πό δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι. Από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδή- μαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό σαράντα χιλιάδες έ- ναν (40.001) κατοίκους έως εκατό χιλιάδες (100.000) ο- ρίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό εκτατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω που διαιρούνται σε δημοτικές κοινότητες ο αριθμός των αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτι- κών κοινοτήτων και μπορεί να αυξηθεί κατά τρεις (3).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αντιδήμαρχοι εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο δήμαρχος, μεταξύ των ο- ποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότη- τες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρ- νησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότη- τες: α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενό- τητα. β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των ερ- γασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βε- βαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λει- τουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπι- κών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφο- ρά τη δημοτική ενότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μι- κρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αι- τιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες κα- τά την παράγραφο 1 του παρόντος δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει η- μερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύου- σας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμο- διότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κω- λύεται ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.

Άρθρο 60Εκλογή νέου δήμαρχουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδή- ποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προ- τιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που εί- ναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δή- μαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο του δήμου, ακόμη και την πα- ραμονή της συνεδριάσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παρά- γραφος 1 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέ- γεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Ό- λες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο α- ριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Για την ε- κλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνε- ται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζο- νται στις παραγράφους 1 και 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί ε- κλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε α- παρτία, διενεργείται τρίτη συνεδρίαση κατά την οποία ε- κλέγεται αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψή- φων και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρ- χου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Ελεγκτής Νομιμότητας ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δή- μαρχο πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρω- τικής αποφάσεως στο δήμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρ- χών του δήμου, μετά την εγκατάστασή τους και μέχρι να εκλεγεί νέος δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντά του εκτελεί, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει ε- κλεγεί με τις περισσότερες ψήφους στο πολυπληθέστε- ρο διαμέρισμα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργεί- ται κλήρωση. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την ε- κλογή νέου δημάρχου αρχίζει από την ημερομηνία εγκα- τάστασης των αρχών του δήμου. Σε όλες τις προαναφε- ρόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Ελε- γκτής Νομιμότητας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

Άρθρο 61Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικο- νομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κα- τά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει: α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέ- ροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτη- σιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου, δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθο- ράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λει- τουργίας του δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων σε κάθε δή- μο: α) καταρτίζονται κώδικες δεοντολογίας για τους αιρε- τούς εκπροσώπους τους εντός εξαμήνου από τη δημοσί- ευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄), β) διασφαλίζεται ότι οι κώδικες δεοντολογίας διανέμο- νται στους αιρετούς εκπροσώπους, τις κεντρικές αρχές, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό, χρησι- μοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομέ- νων και των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοι- νωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος υποχρεούνται να α- παντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικο- νομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής εί- ναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ι- σχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτη- ση στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συ- νολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμβου- λίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρε- τικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμ- βουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στο δήμο με εξαίρεση τους δημάρχους και αντιδημάρχους των δήμων των Νομών Αττικής και Θεσ- σαλονίκης.

Άρθρο 62Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους α- πό έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την ε- φαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δή- μαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμ- βουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζη- τείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόε- δροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρε- σιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 63Αρμοδιότητες

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιό- τητες: α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την ε- κτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο. γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπη- ρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμ- μα δράσης προς την οικονομική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋ- πολογισμού. στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέ- τρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρ- τας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοί- κων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνη- ση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρη- σης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης. θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων ανα- γκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα α- ντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ε- νημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Άρθρο 64Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μη- νός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμ- βούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβού- λου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην α- πόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμ- βουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον α- ντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτεί- νεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόε- δρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψη- φίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτεί- νεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλή- λους του δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμ- βουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυ- τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφή- σαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμε- νους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψη- φία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συν- δυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψή- φιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συ- γκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδει- ξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρό- πο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την α- νάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων. Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υ- ποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ε- λάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε δια- φορετική περίπτωση από την πλειοψηφία. Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η ε- κλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκε- ντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των με- λών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψη- φοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφο- ρία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκε- ντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συ- γκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Αν ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της ε- πιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρί- ου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε α- παρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυ- ριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των πα- ραγράφων 1 και 2. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε α- παρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περί- πτωση, πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επι- τυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους πε- ρισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δι- καστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόε- δρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυα- σμού της μειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική α- πόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της ε- κλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγ- γέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνε- ται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου πα- ρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω αξιώματα, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή, πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφα- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7