87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΄ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 239 - Μετάταξη του υπηρετούντος σε κρατικές περιφέρειες και λοιπές υπηρεσίες προσωπικού στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 239Μετάταξη του υπηρετούντος σε κρατικές περιφέρειες και λοιπές υπηρεσίες προσωπικού στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατηγοριών, κλάδων και ει- δικοτήτων ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων των υπηρεσιών των κρατικών περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες δεν απονέμονται στις περιφέρειες της οι- κείας χωρικής αρμοδιότητας, είτε για το σύνολο συγκε- κριμένου τομέα είτε μεμονωμένως, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη μετάταξή του στην οικεία Αυτοτελή Υπη- ρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Η αίτηση υποβάλλεται στην Κε- ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντός απο- κλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευ- ση σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μετάταξη του προ- σωπικού αυτού γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 219 του παρόντος, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, με α- πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την υ- ποβολή των αιτήσεων. Η απόφαση αυτή, η οποία δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθεται σε ι- σχύ από 1.1.2011. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Σε περίπτωση που η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν αρχίσει να λειτουργεί από 1.1.2011 οι ανωτέ- ρω υπάλληλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους, για το διά- στημα που μεσολαβεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει την ίδια έδρα με την Αυτοτελή Υπηρεσία Επο- πτείας Ο.Τ.Α. στην οποία έχουν μεταταχθεί καταλαμβά- νοντας προσωρινές θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ΠΕ Διοικη- τικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων που διαθέτουν είτε με- ταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό της Αυτοτελούς Υπηρε- σίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., μπορούν με αίτησή τους να ζητή- σουν τη μετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτεί- ας Ο.Τ.Α.. Επίσης μπορεί να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην εν λόγω Υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οικονομικών επιστημών, πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκη- σης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (ΦΕΚ 163 Α΄). Η αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ε- νός (1) μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλη- σης για την υποβολή αιτήσεων στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που α- ποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υ- ποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να εκδη- λώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία θέλει να υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με κοινή απόφαση του Υ- πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ- πουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 219 του παρόντος. Η επιλογή γί- νεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υ- ποψηφίων προς μετάταξη. Με τις σχετικές κοινές υ- πουργικές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος μετάτα- ξης των υπαλλήλων, καθώς και η Αυτοτελής Υπηρεσία Ε- ποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία τοποθετούνται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες αφού συνεκτιμηθεί η προτίμηση των υπαλλήλων. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσό- τεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισ- σότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν επιτρέπεται να μετατα- γούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κά- θε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Σε περίπτωση που η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν αρχίσει να λειτουργεί από 1.1.2011, οι υπάλ- ληλοι που προέρχονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, παρέχουν τις υπηρεσίες τους, για το διάστημα που μεσολαβεί, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει την ίδια έδρα με την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία έ- χουν μεταταχθεί, καταλαμβάνοντας προσωρινές θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προ- σώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτο- διοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Η επιλογή των μετατασσομένων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μη- τρώου τους. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότε- ροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διαθέ- τουν τα προσόντα των παραγράφων 2 και 3 μπορούν, ε- ντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2, να υποβάλλουν αίτηση για να μετα- τεθούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Δεν επιτρέπεται να μετατεθούν περισσότεροι από τριάντα (30) υπάλληλοι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερι- κών» (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως ισχύει. Στις θέσεις αυτές κατα- τάσσεται το προσωπικό των προηγούμενων παραγρά- φων με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α.Το προσωπικό που μετατάσσεται από τις κρατικές περιφέρειες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη- σης πρώτου και δεύτερου βαθμού λογίζεται από 1.1.2011 ως προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, Α- ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διέ- πεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από τις δια- τάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και εκείνες του Υ- παλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). β. Το προσωπικό που μετατάσσεται από τις λοιπές υ- πηρεσίες λογίζεται ως προσωπικό του Υπουργείου Εσω- τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αυτο- τελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και διέπεται επίσης από το καθεστώς του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών μέχρι την πλήρη εξί- σωσή τους με τις αποδοχές της νέας θέσης.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ