87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 79Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μη- νός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται, ύστερα από πρό- σκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε πε- ρίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώ- τος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέ- γει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρό- εδρό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν η θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μείνει κενή λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή ε- ξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκλέγεται νέος πρό- εδρος ή αντιπρόεδρος εντός μηνός, από την ημερομηνία όπου η θέση έμεινε κενή. Για την εκλογή νέου προέ- δρου ή αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοι- νότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προη- γούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινό- τητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζο- νται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

Άρθρο 80Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκ- πρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμη- σης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμ- μένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπι- κής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης στην τοπική κοινότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπι- κής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότη- τας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλί- ου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη πε- ριλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη το- πική κοινότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότη- τας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Έ- νωσης Δήμων.

Άρθρο 81Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικής κοινότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότη- τας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπο- νται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότη- τες: α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότη- τας. β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδη- μάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκει- μένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαί- ωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνε- ται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δημοτική κοι- νότητα. γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβά- νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινό- τητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορί- ζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοι- νότητας αναπληρώνει τον πρόεδρο του συμβουλίου σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύε- ται.

Άρθρο 82Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας – εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσω- τερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλο- ντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντι- δημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το εί- δος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυ- τές, β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώ- ρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δή- μου για την καλή τήρηση αυτής, γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μι- κρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστα- σης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υ- δροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγ- γράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ, δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνερ- γάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργά- ζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου, στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών, ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών κατα- στροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλει- ας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδί- ου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστρο- φών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκα- γιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει κα- θήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμό- διο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου, θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμο- διότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 83Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις α- κόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότη- τας: α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατά- στασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δρα- στηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών α- γορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες ε- μπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλί- ου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προ- κειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δη- μοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρω- τοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όρ- γανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτι- κή κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύ- τερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρί- σκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιο- χής, δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά ό- λων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της πε- ριοχής της δημοτικής κοινότητας, ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λει- τουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περι- βάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστα- σία των κατοίκων από την ηχορύπανση, θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέ- σποτα ζώα, ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενι- κότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινό- τητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την πα- ροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώ- στε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτι- κής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτη- ση των κατοίκων της, ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμά- των, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρε- χόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοι- νότητας, ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότη- τας, ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτι- κής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομά- δες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινο- τήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέ- πονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοι- νοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβου- λίου. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότη- τας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβι- βάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμ- βουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμ- βουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης. Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζο- νται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοι- νοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους, σύμ- φωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την επιφύλα- ξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτή- των που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυ- γή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας σύμφωνα με τα ο- ριζόμενα στο άρθρο 227 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνε- ται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η από- φαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερή- σια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστο- σελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέ- σα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.

Άρθρο 84Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για: α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρί- σκονται στην τοπική κοινότητα, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιο- χής, δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασι- κών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της το- πικής κοινότητας, στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρη- ση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοι- χείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής: α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων ε- μπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του, β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική από- φαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ει- δών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτι- κών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προ- βλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, κα- θώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρε- άς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά α- πό σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομά- δες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την από- λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκη- ση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από: i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων, ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, iii. τη σύναψη δανείων, iv. τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνο- νται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δή- μου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπι- κής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετι- κή διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου α- ντιδημάρχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στις τοπικές κοινότητες στις οποίες εκλέγεται τοπι- κός εκπρόσωπος αυτός ασκεί και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινό- τητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που ε- δρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παρο- χή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, μέ- σα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση, στον δήμαρ- χο, απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.

Άρθρο 85Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας

Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της το- πικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δή- μου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοί- κων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλά- βει ο δήμος ιδίως ως προς: α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους, β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμέ- νων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτι- κής του δήμου, γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα, δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίη- ση και προβολή της τοπικής κοινότητας, ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλη- τικών προγραμμάτων και στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα. Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.

Άρθρο 86Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξό- δων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινό- τητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοι- νότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογι- σμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παρά- γραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και απο- στέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέ- λος Αυγούστου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογι- σμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονο- μική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκε- ντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέ- σεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτα- του ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια. Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικο- νομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογι- σμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περι- λαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δη- μοτική κοινότητα. Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υπο- βληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτί- ζεται από αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προ- γράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επι- τροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγο- ντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέ- ρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυ- ξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρη- σιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή το- πικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προη- γούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υπο- βάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτρο- πή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμ- ματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.

Άρθρο 87Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποφάσεις του συμβουλίου με τις οποίες διατυ- πώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του παρόντος, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο δή- μαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμό- διων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελε- τήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα αρμόδια όργανα μπορούν: α)