87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 186 - Αρμοδιότητες Περιφερειών Ι.α. Τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότη- τές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της α- ποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών δια- τάξεων της διοίκησης. β. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να λαμβάνονται υ- πόψη: Ι. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. ΙΙ. Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς. ΙΙΙ. Οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των αρμοδιοτή- των και η ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής και απο- τελεσματική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανο- μή τους. ΙV. Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρε- σιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και V. Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς: Α. Προγραμματισμού - Ανάπτυξης, στους οποίους πε- ριλαμβάνονται, ιδίως:
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 186Αρμοδιότητες Περιφερειών Ι.α. Τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότη- τές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της α- ποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών δια- τάξεων της διοίκησης. β. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να λαμβάνονται υ- πόψη: Ι. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. ΙΙ. Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς. ΙΙΙ. Οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των αρμοδιοτή- των και η ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής και απο- τελεσματική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανο- μή τους. ΙV. Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρε- σιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και V. Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς: Α. Προγραμματισμού - Ανάπτυξης, στους οποίους πε- ριλαμβάνονται, ιδίως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προ- γραμματισμός, η υλοποίηση των σχετικών με αυτόν δρά- σεων και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της περιφέρει- ας, η υλοποίηση των διαδικασιών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, για τα ετήσια και μεσοχρόνια προ- γράμματα ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περι- φερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των ανα- πτυξιακών παρεμβάσεων, για την προγραμματική περίο- δο 2007-2013, όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για τα περιφε- ρειακά όργανα στις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως ισχύει, περιλαμβανομένης και της υποστήρι- ξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της κατάρτισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προ- γραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοι- χων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρα- κολούθηση της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δη- μόσιου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν την περιφέρεια, αλλά ε- ντάσσονται στο μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρό- γραμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών με- λετών που αφορούν τη χωρική αρμοδιότητα της περιφέ- ρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η συνεργασία με φορείς της περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προ- γραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επι- πέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η πορεία υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων, ως δικαιούχος, στους φορείς υλοποίησης έργων, για την τή- ρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους, από το Πρό- γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η κατανομή των αντίστοιχων ποσών και η έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς, που τη- ρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Ο προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων, που εγκρίνονται κατά πρόγραμμα και διαρθρωτικό τα- μείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεω- γραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδια- σμού και της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών και θεσμικών παρεμβάσεων στη χωρική αρμοδιότητά της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτρο- πής, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής ε- πενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξια- κών νόμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η αξιολόγησή τους, η εισήγη- ση στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύ- σεων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγ- χου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφω- να με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επέν- δυσης, η ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω- γικής λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δη- μιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων ε- πενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Η παροχή στοιχείων προς καταγραφή σε βάση δε- δομένων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη- τας και Ναυτιλίας των στοιχείων των ενισχυόμενων ε- πενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Η σύνταξη τεχνικών δελτίων των ιδιωτικών επεν- δύσεων που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμμα- τα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Η λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων ε- πιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Η παρακολούθηση και η επισήμανση στους αρμόδι- ους φορείς ζητημάτων, που αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτε- ρου ενδιαφέροντος για το οποίο ζητείται η παροχή γνώ- μης. Β. Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: α. Υποτομέας Προγραμματισμού 1. Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτρο- φία και αλιεία, καθώς και η εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής. 2. Η παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προ- γραμμάτων. 3. Η έγκριση, ο έλεγχος, η πληρωμή και η παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου. 4. Ο προγραμματισμός, η μελέτη και η κατασκευή εγ- γειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και αντιδια- βρωτικών έργων και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή τους. 5. Ο έλεγχος και η επεξεργασία των τεχνικών και κα- τασκευαστικών στοιχείων και μελετών των εγγειοβελ- τιωτικών έργων. 6. Η διενέργεια δημοπρατήσεων των εγγειοβελτιωτι- κών έργων και μελετών. 7. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της κατασκευής πάσης φύσεως εγγειοβελτιωτικών έργων κατά τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄), όπως ισχύουν. 8. Η εκπόνηση γεωργοτεχνικών, γεωργοοικονομικών, εδαφολογικών μελετών. 9. Η διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα. 10. Η σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊό- ντων και η πρόταση για την ένταξή τους σε τομεακά ε- θνικά προγράμματα. 11. Η αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλ- λεύσεων. 12. Η κατάρτιση μελετών και εφαρμογή προγραμμά- των ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασι- κές υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. i κγ΄, άρ- θρο 1 του ν.δ. 420/1970 και άρθρο 14 του π.δ. 915/1981). 13. Η κατάρτιση μελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού εν γένει πλούτου. β. Υποτομέας Γεωργίας 14. Η προώθηση της εκμηχάνισης και εξηλεκτρισμού της γεωργίας. 15. Η άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), σύμφωνα με τις διατά- ξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει, η δυ- νατότητα συγχώνευσης και κατάργησης των ανωτέρω οργανισμών, η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ίδι- ου νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων, καθώς και η άσκηση εποπτείας του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας και του Οργανισμού Κωπαΐδας. 16. Η αξιοποίηση των στοιχείων των μητρώων για τον πρωτογενή τομέα, τα οποία τηρούνται στο Υπουργείο Α- γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 17. Η προώθηση για συγκρότηση ομάδων παραγωγών και στήριξη αυτών για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 18. Η απόφαση σύστασης πρωτοβάθμιων και δευτερο- βάθμιων επιτροπών για την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών (άρθρο 60 παρ. 1 περιπτώσεις α΄και β΄ του ν. 2637/1998). 19. Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων απεντόμωσης ε- ξαγόμενων από τη χώρα γεωργικών προϊόντων, των ει- σαγόμενων φυτών και προϊόντων και των διακινούμενων στο εσωτερικό της χώρας φυτών και προϊόντων. 20. Η εξέταση προσφυγής κατά της απορριπτικής από- φασης του σχεδίου βελτίωσης, καθώς και του κύρους των καταλόγων δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης. 21. Ο ορισμός για την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης των αντιπροσώπων των οργανισμών εγγείων βελτιώσε- ων των Νομών Χανίων και Ρεθύμνης (άρθρο μόνο παρ.2 του π.δ. 158/1991, ΦΕΚ 63 Α΄). 22. Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και η καταστρο- φή εντός αυτών των παράνομων καλλιεργειών. 23. Η χορήγηση αδειών αναφύτευσης αμπελώνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 24. Η τήρηση μητρώου ελαίας και αμπέλου σε επίπεδο περιφέρειας, με βάση το αντίστοιχο μητρώο που τηρεί- ται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί- μων. 25. Η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και α- ξιολόγηση και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη χωροθέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριο- τήτων που αφορούν την οινοποιία – οξοποιία, καθώς και την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και τυποποίη- ση χυμού σπόρων. 26. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της παραγωγής και διακίνησης οίνου. 27. Η μέριμνα για την παροχή του απαραίτητου άνο- σου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου εγκατάστασης και εμβολιοληψίας. 28. Η τήρηση Μητρώου εγγραφής παραγωγών, διακι- νητών, εξαγωγέων, εισαγωγέων φυτών, φυτικών προϊό- ντων και των ενώσεων αυτών, σε επίπεδο περιφέρειας με βάση το αντίστοιχο μητρώο που τηρείται στο Υπουρ- γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 29. Η διεξαγωγή ελέγχων και σε συνεργασία με τα Πε- ριφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ε- λέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί- μων, επί των εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσε- ων αυτών, που εμπλέ