87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Άρθρο 210 - Μητροπολιτικές λειτουργίες I. Η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και η μητροπο- λιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρι- κής Μακεδονίας ασκούν πλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 και αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτή- ρα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού που καταρτίζονται από το περιφε- ρειακό συμβούλιο. Οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρα- κτήρα αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ποιότη- τας ζωής, χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσε- ων, μεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια δή- μου και είναι οι εξής: Α. Τομέας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 210Μητροπολιτικές λειτουργίες I. Η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και η μητροπο- λιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρι- κής Μακεδονίας ασκούν πλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 και αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτή- ρα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού που καταρτίζονται από το περιφε- ρειακό συμβούλιο. Οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρα- κτήρα αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ποιότη- τας ζωής, χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσε- ων, μεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια δή- μου και είναι οι εξής: Α. Τομέας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περι- βαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο μητροπολιτικής περι- φέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο σχεδιασμός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διαχείριση των μητροπολιτικού χαρακτήρα πάρ- κων και των υπερτοπικών χώρων πρασίνου, όπως οριο- θετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Η διαχείριση αυτή ασκείται εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν θίγει δικαιώματα δήμων επί επιτρεπτών, κατά την κείμενη νομοθεσία, χρήσεων, εντός των ανωτέρω πάρ- κων και χώρων πρασίνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης και η ε- ποπτεία των ορεινών όγκων της Αττικής και Θεσσαλονί- κης, με εξαίρεση τους εθνικούς δρυμούς και τα εθνικά πάρκα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για: α) έργα και δραστηριότητες μητροπολιτικής και διαδημοτικής εμβέ- λειας και β) έργα που πραγματοποιούνται από τις υπηρε- σίες της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο έλεγχος της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νο- μοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις ισχύ- ουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολού- θηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευ- τέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόμενες λύσεις παρουσιάζουν διαδημοτικό χα- ρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αρμοδιότητες για τα έργα του άρθρου 16 του π.δ. 69/1988.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθή- νας - Πειραιά, κατά το άρθρο 6 του ν. 3190/2003 και η ε- ποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονί- κης, κατά το άρθρο 8 του ν. 3190/2003, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέρ- γεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλ- μένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Β. Τομέας χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλά- σεων, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και η έκ- δοση οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οι- κιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού. 2. Η εξειδίκευση των στρατηγικών κατευθύνσεων για το χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο μητροπολιτικής περιφέρειας. 3. Η προώθηση προγραμμάτων, έργων και αναπλάσε- ων μητροπολιτικής και υπερτοπικής σημασίας. 4. Η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθε- σίας για τη διαφημιστική προβολή στο οδικό δίκτυο της μητροπολιτικής περιοχής. Γ. Τομέας μεταφορών και συγκοινωνιών, στους οποί- ους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Η εκπόνηση μελετών, προγραμμάτων και σχεδίων συγκοινωνιακών έργων. 2. Η κατασκευή συγκοινωνιακών έργων και οι εργα- σίες συντήρησης συγκοινωνιακών έργων μητροπολιτι- κού επιπέδου. 3. Ο συντονισμός των φορέων που λειτουργούν σε ε- πίπεδο μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης και παρέχουν συ- γκοινωνιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο λειτουργίας της α- ντίστοιχης μητροπολιτικής επιτροπής. 4. Η επί τόπου εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η κατάρτιση συμπληρωματικών μελετών συγκοινω- νιακών έργων. 5. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος, από κυκλοφοριακής από- ψεως, των μελετών αυτών. 6. Ο συντονισμός και η εποπτεία συγκοινωνιακών έρ- γων που εκτελούνται στα όρια της μητροπολιτικής αυ- τοδιοίκησης. 7. Η μελέτη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου. 8. Η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης, ως και ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου. 9. Η συγκέντρωση και η εισήγηση για την κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων του άρ- θρου 6 παρ. 3α του ν. 2503/1997. 10. Οι αρμοδιότητες για τα έργα του άρθρου 15 του π.δ. 69/1988. 11. Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ. Δ. Τομέας πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 2. Η συγκρότηση και λειτουργία συντονιστικού μητρο- πολιτικού οργάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ε- κτάκτων αναγκών. 3. Η διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτι- κής προστασίας. 4. Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων και της αντιχει- μαρρικής προστασίας και η μέριμνα για την κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων περιφερειακού επιπέδου. 5. Η μέριμνα για το σχεδιασμό της αντιπυρικής προ- στασίας και η οργάνωση της αρωγής και συνεργασίας των εμπλεκόμενων κρατικών και άλλων φορέων και των Ο.Τ.Α. στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκα- γιών. II. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό- ταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρ- μόδιου Υπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται στη μητρο- πολιτική περιφέρεια Αττικής, καθώς και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερει- ών, επιπλέον αρμοδιότητες οι οποίες συνάπτονται με τους ανωτέρω τομείς αρμοδιοτήτων και αφορούν περι- φερειακές ή τοπικές υποθέσεις, ασκούνται δε από Υ- πουργείο ή αυτοτελή αποκεντρωμένη δημόσια υπηρε- σία. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται τα μονομελή ή συλλογικά όργανα που ασκούν τις μεταβιβα- ζόμενες αρμοδιότητες, μεταφέρονται οι αναγκαίοι πόροι για την άσκησή τους, συνιστώνται οργανικές θέσεις προ- σωπικού, οι οποίες προστίθενται στις υφιστάμενες οργα- νικές θέσεις των περιφερειών και κατανέμονται στις υ- πάρχουσες οργανικές μονάδες ή εντάσσονται σε νέες οργανικές μονάδες που ιδρύονται. Με όμοια επίσης δια- τάγματα, με τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, μπορεί να μεταβιβάζονται στις περιφέρειες αρμοδιότητες που ανή- κουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέ- λειας που συνάπτονται με τους ανωτέρω τομείς μετά και από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου τους.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ