87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Η΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Άρθρο 262 - Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 262Ειδικό Πρόγραμμα ΕξυγίανσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δήμοι, συ- γκεκριμένες δημοτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε συνενούμενο Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρα- φος 1, και περιφέρειες, εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμ- μα για την οικονομική τους εξυγίανση, μετά από σχετικό αίτημά τους. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του πα- ρόντος, η ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης μπο- ρεί να γίνει χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος από το δήμο ή την περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ελεγκτική Επι- τροπή αποτελούμενη από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτι- κού Συνεδρίου ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργεί- ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για δήμους, ή της Ένωσης Περιφερειών, προκειμένου για περιφέρειες, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κατωτέρω κατά τη διαδικασία ένταξης τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, δή- μου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ένταξη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δήμων και περιφερειών μετά από αίτησή τους γίνεται επί τη βά- σει της ακόλουθης διαδικασίας: α) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή περιφέρει- ας, της παραγράφου 1 του παρόντος, συνοδεύεται από απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμ- βουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του, μετά από εκτίμηση της οικονο- μικής κατάστασης της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, του δήμου ή της περιφέρειας από ορκωτούς ελεγκτές και επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, με συγκεκρι- μένο χρονοδιάγραμμα, μέτρα και δράσεις, το οποίο έχει εγκριθεί από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, α- ντίστοιχα. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δήμος ή περιφέρεια δεν καταθέσει επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί δεν πληροί τις προϋ- ποθέσεις, οι οποίες έχουν προβλεφθεί με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 7 του παρόντος, το πρόγραμμα εξυγίανσης συντάσσεται από την ελεγκτι- κή επιτροπή. β) Η αίτηση των ενδιαφερόμενων δήμων ή περιφερει- ών για την ένταξή τους στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίαν- σης γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχει μια από τις πα- ρακάτω προϋποθέσεις: i) Οι ετήσιες υποχρεώσεις του δήμου, της δημοτικής ε- νότητας ή της περιφέρειας, σε τοκοχρεολύσια, υπερβαί- νουν το 20% των τακτικών τους εσόδων. Για την περί- πτωση των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, ο δείκτης αυτός προκύπτει με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 31.12.2010 του αντίστοιχου με την τοπική ή δημοτική κοινότητα συνενωμένου Ο.Τ.Α.. ii) Το συνολικό χρέος της δημοτικής ενότητας, του δή- μου ή της περιφέρειας υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσο- στό των τακτικών τους εσόδων. Ως συνολικό χρέος θεω- ρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθε- σμες υποχρεώσεις τους. Για την περίπτωση των δημοτι- κών ενοτήτων, ο δείκτης αυτός προκύπτει με βάση τα οι- κονομικά στοιχεία της 31.12.2010 του αντίστοιχου με τη δημοτική ενότητα συνενωμένου Ο.Τ.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ένταξη δήμων ή περιφερειών στο ειδικό πρόγραμ- μα εξυγίανσης γίνεται χωρίς την υποβολή σχετικού αιτή- ματος, επί τη βάσει της ακόλουθης διαδικασίας: α) Διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι- κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει οικονομικών στοιχείων, που παρέχονται από τη Δι- εύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερι- κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων της συ- γκεκριμένης δημοτικής ενότητας, δήμου ή περιφέρειας από ορκωτούς ελεγκτές. Με την ίδια απόφαση μπορεί να απαγορευτεί, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 264 και 265 του παρόντος, η συνομολόγηση νέου δανείου και η αναστολή οποιασδήποτε πρόσληψης προσωπικού μόνιμου, τακτικού, ορισμένου χρόνου, όπως επίσης και συμβάσεων μίσθωσης έργου και να καθορι- στούν κατηγορίες πράξεων των συλλογικών και μονομε- λών οργάνων του δήμου ή της περιφέρειας που απο- στέλλονται υποχρεωτικώς προς έλεγχο νομιμότητας α- πό τον Ελεγκτή Νομιμότητας πέραν των προβλεπόμε- νων στα άρθρα 226 και 229 του παρόντος. β) Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται το χρονικό διά- στημα εντός του οποίου συντάσσεται έκθεση αξιολόγη- σης από ορκωτούς ελεγκτές, η οποία υποβάλλεται στην ελεγκτική επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει την έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και αποφα- σίζει για την υπαγωγή ή μη της δημοτικής ενότητας, δή- μου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης ή για την άρση των απαγορεύσεων του εδαφίου α΄. Επί τη βάσει της ανωτέρω απόφασης της ελεγκτικής επιτροπής εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ε- σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης. Σε περίπτωση υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα ε- ξυγίανσης, καλείται ο δήμος ή η περιφέρεια, εντός απο- κλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, να καταθέσει το ε- πιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσής του. Η ελεγκτική ε- πιτροπή εγκρίνει ή σε περίπτωση που κρίνει ανεπαρκές τροποποιεί ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθε- σμα καταρτίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνει η ελεγκτική ε- πιτροπή τίθεται σε ισχύ μετά από απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ένταξη μίας δημοτικής ενότητας, δήμου ή περιφέ- ρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης έχει ως στόχο την ικανοποίηση των κριτηρίων της παρ. 3 εδαφ. β΄ i) και ii) του παρόντος, σε μόνιμη και διαρκή βάση και συμπερι- λαμβάνει: α) την πρόσβαση στις περιπτώσεις δήμων και περιφε- ρειών στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, β) την παρακολού- θηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίαν- σης, από την ελεγκτική επιτροπή, γ) τον περιορισμό των προσλήψεων, δ) τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, του δήμου, της περιφέρειας ή εκείνων που αντιστοιχούν στη δημοτική ενότητα για έργα, δράσεις και υπηρεσίες του, προς επίτευξη των στόχων των εν λόγω προγραμ- μάτων, ε) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμ- ματος, το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του προβλήματος, αλλά δεν θα μπορεί να ξεπερνά μία δημοτική περίοδο και στ) τη διαβίβαση ετή- σιων αναφορών προόδου του δήμου ή της περιφέρειας στην ελεγκτική επιτροπή. Ετήσιες αναφορές της ελεγκτικής επιτροπής κατατί- θενται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο δημοτικό ή περι- φερειακό συμβούλιο αντίστοιχα και αναρτώνται στο δια- δίκτυο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης διαχειρίζεται η ε- λεγκτική επιτροπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδί- δεται μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας και της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζονται οι λε- πτομέρειες του προγράμματος, θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της ελεγκτικής επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του Κ.Δ.Κ. εφαρ- μόζεται αναλόγως σε όλες τις κατηγορίες δημοτικών ε- πιχειρήσεων που συστήνονται μετά την 1.1.2011.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ