87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Άρθρο 94 - Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 94Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή- των και υπό τον τομέα β΄ («Περιβάλλον») προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: «11. Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές ά- δειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότη- τες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του παρόντος. 12. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητικής πυ- ροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιο- μηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄). 13. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής. 14. Η σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμ- μάτων διαμορφωμένης κατάστασης. 15. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προ- ορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και ανα- λογισμού ή πράξεων εφαρμογής. 16. Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.. 17. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής. 18. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Α- κτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 19. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονωμέ- νων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανω- τέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄). 20. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄). 21. Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεω- κτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητι- κές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευ- σης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊ- όντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από ο- ποιοδήποτε υλικό. 22. Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρα- κτήρα. 23. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.. 24. Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδά- φους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.. 25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προ- σωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λει- τουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονά- δων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατά- στασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοι- χο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κα- τά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου. 26. Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστι- κές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρι- σμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο- νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε α- πόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δή- μους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οι- κείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετι- κή δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώ- δικα. 27. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκει- μένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. 28. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκει- μένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέ- ντου. 29. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτη- ρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή- των, υπό τον τομέα γ΄ («Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: «15. Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου. 16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύ- ου του δήμου. 17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορι- σμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγά- στρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. 18. Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παρο- χής συγκοινωνιακού έργου. 19. Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην ε- γκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστή- ρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών ε- παγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α.. 20. Η χορήγηση άδειας δομικής ή μηχανικής κατα- σκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/ 1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και η επιβολή κυρώσεων στους παρα- βάτες. 21. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λει- τουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών. 22. Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμη- θευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών. 23. Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υ- περαστικών γραμμών. 24. Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευ- σης σε συγκεκριμένους χώρους. 25. Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτο- συκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υπο- καταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.. 26. Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ. 27. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφο- ρείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερο- λογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001. 28. Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ί- δρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσπο- των σκύλων. 29. Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της ερ- γασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατώv. 30. Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφα- γείς. 31. Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρη- σή τους από τον οικείο δήμο, όπου ο παραγωγός κατοι- κεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. 32. Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέρ- γεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντε- ταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδη- γίες τους. 33. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνι- τών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλε- τών και μοτοποδηλάτων. 34. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδι- κού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων. 35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση α- δειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλε- τών. 36. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνερ- γείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσι- κλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκα- ταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και η- λεκτρολογικών ελέγχων. 37. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ- ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρ- τας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η παρακο- λούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαε- ρίων. 38. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ- ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων. 39. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευ- ών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.» 3.Α. α. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγεί- ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μεταβιβάζονται στους δήμους αρμοδιότητες που ασκούνται από τις Δ.Υ.Π.Ε. περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων των Μο- νάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), καθώς και αρμο- διότητες τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β. Στο ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι σχετικές ρυθμί- σεις και η μεταβατική περίοδος για την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται, η οποία δεν μπο- ρεί να υπερβεί τη διετία από τη δημοσίευση του παρό- ντος. γ. Με το ανωτέρω διάταγμα ρυθμίζεται η απόδοση στους δήμους των ανάλογων οικονομικών πόρων, για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, η κα- τάργηση υπηρεσιακών μονάδων των Δ.Υ.Π.Ε. και των α- ντίστοιχων οργανικών τους θέσεων, καθώς και οι ουσια- στικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις μετάταξης του προσωπικού, που κατείχε, με οποιαδήποτε σχέση εργα- σίας, τις καταργηθείσες οργανικές θέσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 257 του παρόντος. δ. Οικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις μεταβι- βαζόμενες αρμοδιότητες των Δ.Υ.Π.Ε. οι οποίες έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος των προηγούμενων εδαφίων, δεν μπορούν να βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των δήμων. B. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή- των υπό τον τομέα ε΄ («Κοινωνικής Προστασίας και Αλ- ληλεγγύης») προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: «7. Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους. 8. Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιω- τικών σχολείων. 9. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμά- των παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλό- γους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκο- πούς. 10. Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών. 11. Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσε- ων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. 12. Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μί- σθωση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνι- κής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας. 13. Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η επο- πτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδι- κών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 14. Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδια- φέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. 15. Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχε- τική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίη- σης Αναπηρίας. 16. Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας. 17. Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλα- λους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, α- νίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υ- ποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπη- ρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, κα- θώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 18. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λό- γω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους. 19. Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρο- μής. 20. Η υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνο- νται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βα- ρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υ- πουργείου, β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδο- τούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 21. Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προ- στασίας. 22. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημο- τικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. 23. Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων α- γορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. 24. Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής. 25. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημό- σιας υγείας. 26. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχει- ρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πά- σχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 27. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμά- κων. 28. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις α- ντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμ- μάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υ- γείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμί- σεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄). 29. Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων. 30. Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμ- φάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητι- κών προς μεταφορά ζώων. 31. Ο ορισμός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.Δ.Δ. του νομού. 32. Ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, από το δήμο όπου εδρεύουν τα ταμεία. 33. Η εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων. 34. Η παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνία- τρο για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρό- κειται για πλανόδια έκθεση ζώων.» 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή- των, υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας, Πολιτισμού και Α- θλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: «13. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχε- διασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλο- γής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτι- ρίων. 16. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλει- στικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 17. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοι- νού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επι- τροπή. 18. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτε- χνικών και λυκείων. 19. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 20. Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επι- σκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευου- σών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 21. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκ- δηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχο- λικής Επιτροπής. 22. Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ι- δρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν το- πική σημασία. 23. Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτο- κινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών. 24. Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους. 25. Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 26. H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατά- ξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους. 27. Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οι- κείου δήμου. 28. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιω- τικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α΄). 29. Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας. 30. Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτι- στικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιό- τητα του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην του- ριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφα- ση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειο- ψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. 31. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφα- ση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Κεντρι- κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη δημο- σίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Ε- θνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τους οικεί- ους δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτο- μερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.» 5. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή- των προστίθεται τομέας υπό στοιχείο η΄ και υπό τον τίτ- λο «Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία», στον οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: «1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Α- νάπτυξης (Γ.Γ.Α.). 2. Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτη- νοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμε- νών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελ- τιωτικά έργα. 3. Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύ- ουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδρευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθεί- σες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγει- οβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης. 4. Η διαχείριση βοσκοτόπων. 5. Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέ- τη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄). 6. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυ- ξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτι- κού πληθυσμού στις εστίες τους. 7. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολού- θηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 8. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής α- νάπτυξης. 9. Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων α- γροτών. 10. Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβανομέ- νων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων. 11. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η λήψη αντιπροσωπευτικών τι- μών. 12. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οι- κονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ- ξης. 13. Η συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής. 14. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρ- μογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας. 15. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλ- λεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης. 16. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής ά- δειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων. 17. Η εφαρμογή και ο έλεγχος του συστήματος ανα- γνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δή- μου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλε- κτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων). 18. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων. 19. Η παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλλη- λότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων. 20. Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄). 21. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλη- σης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊό- ντων. 22. Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλ- ληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα. 23. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων. 24. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004. 25. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου. 26. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομη- χανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμε- ταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονά- δες στους τομείς αλιείας. 27. Οι αποφ