86 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 240 - Ρυθμίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86
11 Απριλίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 240Ρυθμίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.Δ. Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής: «Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα των ανωτέρω θέσεων. Με την προκήρυξη μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.: α) τα ειδικότερα προσόντα και β) ο βασικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ζητείται για κάθε προς πλήρωση θέση σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες της. Η κατά περίπτωση σχετική αιτιολογία ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, και δύο μέλη που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα μέλη του ΑΣΕΠ ορίζονται από την ολομέλεια του. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και καθορίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και τα αναγκαία προσόντα και δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας και κύρωση. Σε περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την κύρωση των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. Η ισχύς του πίνακα μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), στις διαδικασίες προσλήψεων κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί προσλήψεως προσώπων που εμπίπτουν σε ειδικές ή προστατευόμενες κατηγορίες. Εάν οι θέσεις ευθύνης που ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας δεν καταστεί δυνατό να καλυφθούν με τον οριζόμενο στη παράγραφο 3 τρόπο, η πλήρωσή τους προκηρύσσεται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου απευθείας στη θέση ευθύνης, κατόπιν εισηγήσεως Επιτροπής Προσλήψεως Διευθυντικών Στελεχών που συγκροτείται από ένα σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται από την Ολομέλεια του, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Διευθυντή της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Η πρόσληψη γίνεται σε μία από τις συνιστώμενες με το πρώτο εδάφιο θέσεις. H επιλογή νομικών συμβούλων, που καλύπτουν τουλάχιστον δύο από τις συνιστώμενες με το πρώτο εδάφιο θέσεις, γίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., μετά από εισήγηση της επιτροπής επιλογής προσωπικού (με τη συμμετοχή ως προέδρου του μέλους του Α.Σ.Ε.Π.) σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α΄ 149) και των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από συνέντευξη στην οποία καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Η διεκπεραίωση τυχόν υποχρεώσεων που προβλέπει το δημόσιο λογιστικό δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας προκηρύξεως των θέσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που προστέθηκε με το άρθρο 17 περίπτωση Α΄ του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους σε αυτήν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 3912/2011 (Α΄17) πριν την τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «ο οποίος υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας».

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ