86 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 329 - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86
11 Απριλίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Στο Κεφάλαιο Γ΄ του ν. 3966/2011 (Α΄118) επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: αα) Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 37 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η ειδική διαδικασία ορισμού ως Π.Π.Σ. των μη πρότυπων πειραματικών σχολικών μονάδων που συγχωνεύονται με Π.Π.Σ.» ββ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιλέγει το μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, τον παιδαγωγικά υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο κάθε Π.Π.Σ., σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της ίδιας παραγράφου, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που μετέχουν στο ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου.» γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής: «Τον παιδαγωγικά υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο κάθε Π.Π.Σ.» δδ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την ίδια και αρχίζει από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.». εε) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 μετά τη λέξη συγκροτείται προστίθεται η φράση «, με τετραετή θητεία,». στστ) Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 αντικαθίστανται ως εξής: «β) Η αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης των υποψηφίων όπως προκύπτει από: αα) την αξιολογική έκθεση για την επιστημονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού, που συντάσσει ο σύμβουλος ειδικότητας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ο σύμβουλος της παιδαγωγικής ευθύνης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από συνολική εκτίμηση του έργου του εκπαιδευτικού που περιλαμβάνει παρατήρηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη, εκτίμηση του φακέλου με τις εργασίες και το διδακτικό υλικό που έχει υποχρέωση να τηρεί ο εκπαιδευτικός και συνέντευξη και ββ) την αξιολογική έκθεση για τη συμβολή του εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας, που συντάσσει ο διευθυντής του Π.Π.Σ. σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο που είναι μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής του εκπαιδευτικού στην υλοποίηση των στόχων των Π.Π.Σ. γ) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη από άμισθες τριμελείς επιτροπές που συγκροτεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και οι οποίες απαρτίζονται από ένα μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή μέλος Δ.Ε.Π., ένα σχολικό σύμβουλο που είναι μέλος ΕΠ.Ε.Σ. και ένα διευθυντή Π.Π.Σ., με τους αναπληρωτές τους. Κατά την αξιολόγηση εκπαιδευτικού, όταν ο σχολικός σύμβουλος είναι μέλος της ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός που αξιολογείται, αναπληρώνεται. Το ίδιο ισχύει και για τον διευθυντή του Π.Π.Σ.». ζζ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την ίδια και αρχίζει από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.». ηη) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και αποτιμώνται τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης και η αποτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης γ΄ και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ.» θθ) Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 48 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα πρόσθετα μόρια και ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Π.Π.Σ. για την πλήρωση των θέσεων στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 (Α΄ 48).» ιι) Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., αποσπώνται ή διατίθενται μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται ή διατίθενται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.» ιαια) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 51 η φράση «ως μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζεται εκπαιδευτικός» αντικαθίσταται από τη φράση «ως μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται δύο εκπαιδευτικοί» και η χρονολογία «2011 − 2012» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2014 − 2015». ιβιβ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2011 − 2012 στα Π.Π.Σ., είτε στην οργανική τους θέση είτε με απόσπαση είτε με θητεία, συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2012 − 2013, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. το αργότερο έως την 30.6.2012, και κατά τη λήξη του αξιολογούνται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 48. Ειδικότερα, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. οι αξιολογικές εκθέσεις για τη συμβολή των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας συντάσσονται μέχρι την 15.11.2012 και οι αξιολογικές εκθέσεις των σχολικών συμβούλων για την επιστημονική και τη διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών συντάσσονται μέχρι την 31.1.2013. Ακολούθως, τα ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών με βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48. Οι αξιολογικοί πίνακες μαζί με τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών διαβιβάζονται από τα ΕΠ.Ε.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι την 13.2.2013. Η διαδικασία των συνεντεύξεων και η έκδοση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται μέχρι 15.5.2013. Στην ίδια διαδικασία μπορούν να μετέχουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν οργανικές θέσεις σε Π.Π.Σ. και αποσπάστηκαν κατά τα σχολικά έτη 2011 − 2012 και 2012 − 2013, για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε μη πρότυπα πειραματικά σχολεία ή βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια ή λοχεία. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιλέγονται ως εκπαιδευτικοί του οικείου Π.Π.Σ. για θητεία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» ιγιγ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 η φράση «κατά το χρόνο που θα οριστούν τα ανωτέρω σχολεία ως» αντικαθίσταται από τη λέξη «στα» και η χρονολογία «2011 2012» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012 − 2013». ιδιδ) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 51 η χρονολογία «30.7.2012» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «5.6.2013» και η χρονολογία «10.9.2012» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «30.7.2013». ιειε) Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Από το σχολικό έτος 2013 − 2014 δεν πραγματοποιούνται αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ., οι δε αποσπάσεις που πραγματοποιήθηκαν για το σχολικό έτος 2011 − 2012 και παρατείνονται με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, λήγουν την 31.8.2013.». ιστιστ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η εγγραφή των μαθητών στα Π.Π.Σ. για το σχολικό έτος 2102 − 2013 γίνεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις.» και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η χρονολογία «2012 − 2013» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2013 − 2014». β) Οι περιπτώσεις ιαια΄ έως και ιστιστ΄ της περίπτωσης α΄ τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την αδυναμία εφαρμογής των ρυθμίσεων των παραγράφων 3, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011, όπως ισχύουν πριν την τροποποίησή τους με τις ανωτέρω υποπεριπτώσεις, και κυρίως ως προς το ζήτημα της τήρησης των χρονικών ορίων που θεσπίζονται με τις οικείες διατάξεις. Ειδικά, για την υποπερίπτωση ιστιστ΄, εφόσον υπάρχει γνώμη υπέρ της άμεσης εφαρμογής από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να αποφασίσει ότι η εγγραφή των μαθητών στα Π.Π.Σ. και για το σχολικό έτος 2102 2013 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44. γ) Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο και δεν λειτουργεί πρότυπο πειραματικό λύκειο είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος από τα λύκεια που λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό τους ως πρότυπων πειραματικών, με εξαίρεση την Α΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας όπου το δικαίωμα περιορίζεται για τα λύκεια της περιοχής του πρώην γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκε το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών (Γεννάδειο). Τα υποψήφια λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργότερο μέχρι την 20.5.2012. Το λύκειο με την καλύτερη αξιολόγηση ορίζεται ως πρότυπο πειραματικό καθ’ υπέρβαση του ορίου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ