86 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 238 - Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011)
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86
11 Απριλίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 238Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) επέρχεται η ακόλουθη τροποποίηση: Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ. Παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων δεδομένων στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.» 2 α. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μετά από εισήγηση του Προέδρου δύναται να ορίζονται έως τρία από τα τακτικά μέλη ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία τελούν, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε έμμισθου δημόσιου λειτουργήματός τους.» β. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο κωδικό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα θέματα οικονομικής διαχείρισης ρυθμίζονται με τον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, η μισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της Αρχής θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και υποστηρίζονται από αυτό. Η Αρχή για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013, δύναται να χρηματοδοτείται μέσω της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2011 μπορεί να μεταφέρονται και να αποτελούν έσοδα της Αρχής το 2012 με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 3. Στο άρθρο 5 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: «4. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη της Αρχής τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και για το προσωπικό της Αρχής. 5. Τα μέλη της Αρχής τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και το προσωπικό της Αρχής δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρειά αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).» 4. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4013/2011, η περίπτωση β΄ καταργείται και η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της Αρχής.» 5. Στο άρθρο 9 του ν. 4013/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. α) Συνιστάται στην Αρχή θέση Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) προΐσταται των υπηρεσιών της Αρχής και συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους, ββ) είναι διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού και γγ) ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου, που του ανατίθενται με απόφαση του τελευταίου. Έως το διορισμό του Γενικού Διευθυντή ή αν αυτός ελλείπει, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ) ασκούνται από τον Πρόεδρο της Αρχής. β) Προσόντα διορισμού στη θέση του Γενικού Διευθυντή είναι μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αρχής και πενταετής τουλάχιστον σχετική εμπειρία. Με την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η οποία εκδίδεται από την Αρχή και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. γ) Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση της Αρχής. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. δ) Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995 (Α΄ 247). Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από την Αρχή και διορίζεται με απόφαση του Προέδρου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή εισηγείται στην Αρχή τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφασή της και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής, ένα μέλος της και ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ε) Αν ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, μετά από τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η υπηρεσία του στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης. στ) Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Άρθρο 239 Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 1. Στο Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 12 του π.δ. 138/1993 (Α΄ 55) όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του π.δ. 346/1998 (Α΄ 230), πλην της συλλογής και αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που ασκείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και στοιχείων της ίδιας Διεύθυνσης. 2. Η σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών κατά την έννοια του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) μπορεί να είναι, είτε κεντρική, όταν διενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) είτε αποκεντρωμένη, όταν διενεργείται από οποιονδήποτε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β ν. 2362/1995 (Α΄ 247). 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται Κανονισμός Υπηρεσιών Δημοσίου με τον οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών των ανωτέρω παραγράφων και περιέχει ιδίως: α) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια συμμετοχής, β) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικαστική ενέργεια μέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας, την ευθύνη του οικονομικού φορέα (παρόχου) μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, γ) τις προϋποθέσεις καταβολής εγγύησης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών, δ) τις προθεσμίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής, ε) το ύψος της προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας, τις προθεσμίες απόδοσης λογαριασμού, τους διάφορους τρόπους πληρωμής και κάθε άλλο θέμα που αφορά την αποπληρωμή του τιμήματος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στ) τις προθεσμίες των επί μέρους διαδικασιών, τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των επί μέρους φορέων, τον τρόπο διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, τις χρηματικές κυρώσεις (πρόστιμα, κατάπτωση ποινικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας κ.λπ., αποκλεισμό εν όλω ή εν μέρει κ.λπ.), οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση στους μη εκπληρώνοντες τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση του ως άνω Κανονισμού Υπηρεσιών εφαρμόζεται αναλογικά το π.δ. 118/2007 (Α΄ 150) ή οι οικείοι Κανονισμοί προμηθειών ή υπηρεσιών φορέων κατά περίπτωση. 4. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), συνάπτονται και εκτελούνται συμβάσεις υπηρεσιών, που η δαπάνη τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, τους προσαρτημένους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς και λογαριασμούς, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, καθώς και κάθε αποκεντρωμένη δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 2, εφόσον εγκριθεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η ως άνω αρμοδιότητα ασκείται από το Τμήμα Ιατρικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Προμηθειών Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων, που μετονομάζονται σε Τμήμα Ιατρικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Παροχής Υπηρεσιών και Διεύθυνση Ιατρικού Εξοπλισμού, Επιστημονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών, αντίστοιχα. 5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού παρέχεται η ευχέρεια για τη σύναψη και εκτέλεση ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών περισσοτέρων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995. 6. Από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. 7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) αντικαθίσταται ως εξής: «Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του παρόντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 57, σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών και υπηρεσιών, αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος». 8. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3886/2010 (Α΄ 173) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ως αρμόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις συμβάσεις δημοσίων έργων, και το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ