160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 1Ρυθμίσεις ΦΠΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται, ως εξής: «3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον: α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο, β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής: «i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 11 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Α. Το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 38 Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. 2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής: α) Ένας ημερολογιακός μήνας προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο. β) Ένα ημερολογιακό τρίμηνο προκειμένου για υπό- χρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρό- τυπα ή για υπόχρεους, από τους οποίους δεν απαιτείται τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. γ) Ένα ημερολογιακό εξάμηνο προκειμένου για υπό- χρεους οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ’ απο- κοπή καταβολής του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40. δ) Ένα ημερολογιακό έτος προκειμένου για υπόχρε- ους οι οποίοι είναι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν α- σκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 3. Δήλωση ΦΠΑ δεν υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δη- λώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργα- σιών, από το χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης μετα- βολής. 4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Όταν ο υποκείμενος στο φόρο διακόπτει οριστικά τις εργασίες της επιχείρησής του και μεταφέρει εκτός της χώρας την οικονομική του δραστηριότητα, υποχρεούται κατά το χρόνο της διακοπής να υποβάλει τις προβλεπό- μενες δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ζητά κάθε αναγκαία πρόσθετη εγγύηση. 5. Εφημεριδοπώλες, η δραστηριότητα των οποίων διέ- πεται από τις διατάξεις του ν.δ. 2943/1954 (Α΄ 181), μπορούν να μην υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ, εφόσον ε- πιλέξουν τη μη διενέργεια έκπτωσης του φόρου εισρο- ών. Η σχετική δήλωση επιλογής υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έναρξη της διαχειριστικής πε- ριόδου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. 6. Η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλ- λεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολο- γική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκ- πτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέ- ρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία υποβο- λής της δήλωσης. Ειδικά για εμπρόθεσμη δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου πο- σού σε δύο (2) άτοκες ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. 7. Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, ο υπόχρεος στο φόρο καταθέτει διασάφηση εισαγωγής ή άλλο τελωνεια- κό παραστατικό έγγραφο στο τελωνείο εισαγωγής, σύμ- φωνα με τις τελωνειακές διατάξεις. 8. Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί απο- κλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δι- καίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκει- νται στο φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά- φων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδι- κού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την κατα- βολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποί- ες πραγματοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις. 9. Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδο- κοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου, υ- ποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλο- γεί στην απόκτηση αυτή. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη 10η του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως πριν από την έκδο- ση άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στο ε- σωτερικό της χώρας από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα ο- ποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε άλλο κράτος - μέλος. Προκειμένου περί μεταφορικών μέσων, υπαγόμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η ημερομηνία υποβολής της ειδικής αυτής δήλωσης είναι εκείνη που προβλέπε- ται για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 10. Τα πρόσωπα που καθίστανται υποκείμενα στο φό- ρο από περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορι- κού μέσου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ, πριν από την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής του φόρου, που προβλέπεται από το άρθρο 34. 11. Η ειδική δήλωση της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- φου 4 του άρθρου 36 ανακαλείται στις περιπτώσεις μα- ταίωσης του συμβολαίου, ύστερα από αίτηση του υπο- κειμένου η οποία υποβάλλεται με την ίδια αίτηση για α- κύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου σύμφω- να με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56. 12. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε- σόδων μπορεί: α) να ορίζεται μεγαλύτερη ή μικρότερη φορολογική περίοδος η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, ούτε μεγαλύτερη του ενός έ- τους για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, β) σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περιπτώσεις φυσικών κατα- στροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμε- νών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, ή παράταση της προθεσμίας για την υπο- βολή της δήλωσης αυτής και των ανακεφαλαιωτικών πι- νάκων των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 5 και των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του φόρου. Η απόφα- ση παράτασης υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο υπογραφής της. γ) να ορίζεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και της καταβολής του φόρου σύμφωνα με την πα- ράγραφο 4, το ύψος της εγγύησης, οι προϋποθέσεις επι- στροφής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ- ρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. δ) να καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 5.» Β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφε- ξής, εκτός από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 12 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, ό- πως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο. Ειδικά η υπο- χρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ καταρ- γείται για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3182/2003 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: «4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέ- τουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγ- μάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄ 64), υπό την προ- ϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτε- λεί τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίω- μα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορο- λογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου εί- ναι ο λήπτης.»

Άρθρο 2Ρυθμίσεις σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής ΔιαδικασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 11 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013, Α΄ 170), ό- πως ισχύει, οι υφιστάμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθ- μούνται ως παράγραφοι 5 και 6 και προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογού- μενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του. Ο φορολογού- μενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην υφιστάμενη παράγραφο 4 του άρθρου 11, η ο- ποία αναριθμείται ως παράγραφος 5, προστίθεται περί- πτωση δ΄ ως εξής: «δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθ- μού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της αναστο- λής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 4.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμέ- νους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων ο- πότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ (8) μήνες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται εδά- φιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέ- πεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει ε- ντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του ο- ποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δή- λωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 27 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013 – Α΄ 170) και μετά τη λέξη «2013» προστίθε- νται οι λέξεις «κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές έ- χουν καταργηθεί με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης της περί- πτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ίδιου νό- μου, που αφορούν το οικονομικό έτος 2014, λαμβάνο- νται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1α του ίδιου άρθρου και νόμου, ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φο- ρολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 3Οργανωτικές ρυθμίσεις Υπουργείου ΟικονομικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνονται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον υφιστάμενο κλάδο Εφορια- κών της κατηγορίας ΠΕ (άρθρου 129 του π.δ. 284/1988- Α΄ 128, όπως ισχύει), οι οποίες προστίθενται και προ- σαυξάνουν τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενι- κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι- κονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 της υποπαρα- γράφου Γ.2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H αληθής έννοια της υποπερίπτωσης ε΄ της περί- πτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) είναι: «ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους και Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες αυτού.»

Άρθρο 4Ρυθμίσεις σχετικά με το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στοιχεία του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κα- τάστασης (ΔΑΥΚ) του υπαλλήλου, μπορούν να μεταφέ- ρονται από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων προς τους α- σφαλιστικούς φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υ- παλλήλων, μέσω διαδικτύου, εφόσον ο υπάλληλος έχει ασφαλιστικό χρόνο και στους φορείς αυτούς. Η μεταφο- ρά αυτή διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικής Υπηρε- σίας που θα παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληρο- φοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).»

Άρθρο 5Τροποποιήσεις των νόμων 3492/2006, 4151/2013 και 4254/2014ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(α) Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων λειτουργούν δεκατρία (13) Περιφερειακά Γραφεία Δημο- σιονομικού Ελέγχου σε επίπεδο μη Αυτοτελούς Γραφεί- ου, στις αντίστοιχες έδρες των περιφερειών της χώρας και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. Τα εν λόγω γραφεία στελεχώνονται από υ- παλλήλους των κλάδων Οικονομικών Επιθεωρητών και Δημοσιονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικού Ελέγχου.» (β) Το άρθρο 9 του ν. 3492/2006 καταργείται. (γ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ε- λέγχων (ΓΔΔΕ) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικο- νομικών και αποτελείται από τον προϊστάμενο της ΓΔΔΕ ως Πρόεδρο, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων: (i) Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ- μού, (ii) Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοι- πών Φορέων, (iii) Υποστήριξης και Επικοινωνίας, (iv) Ε- κτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων και (v) Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιολογιστικών Διατά- ξεων καθώς και δύο (2) πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιω- τικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης. Με την ίδια ή ό- μοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Ε- ΣΕΛ και η γραμματεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της. Ανάλο- γα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της ΕΣΕΛ είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος εκ των μελών, ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς δι- καίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κω- λύματος του Προέδρου της Επιτροπής προεδρεύει ο α- ναπληρωτής αυτού και αντ’ αυτού μετέχει ως τακτικό μέ- λος ο αναπληρωτής του.» (δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3492/2006, προ- στίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής: «ε) σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στην ΔΟΥ ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγρά- φεται σε αυτά ενώ σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, η διαπίστωση της μη εξόφλησης αυ- τών, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προ- κειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύου- σες διατάξεις.» (ε) Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 προστί- θεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Μέχρι τη σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ε- λέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3492/2006, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 4 ασκούνται από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, στους οποίους ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονο- μικών.» (στ) Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 τίθεται κόμμα και προ- στίθεται η φράση «εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρ- θρου 12 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζο- νται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονο- μικών Ελέγχων και Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματο- δοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ε- λεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, μπορεί με απόφαση των Προϊσταμένων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητας αυτών αντιστοί- χως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

(α) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) η φράση «του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 24/2008 (Α΄ 48)» αντικαθίσταται με τη φράση «Εκτάκτων Δημοσιονο- μικών Ελέγχων». (β) Στο τέλος της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της υ- ποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ- του του ν. 4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι υπηρετούντες στις εν λόγω οργανικές θέσεις διε- νεργούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 13 του ν.4151/2013 (Α΄ 103) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδί- καια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε- γκτών της ΕΔΕΛ μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ίδιου νόμου.»

Άρθρο 6Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό απο- κλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υ- ποχρεώσεών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρημα- τοδότησης των φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.

Άρθρο 7Δημόσια Προσφορά και Ενημερωτικό ΔελτίοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 24 του ν. 3401/2005 (Α΄ 257), προστίθε- νται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής: «3. Απαγορεύεται η από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσια προσφορά ή διενέργεια, με οποιονδήποτε τρό- πο, διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοι- νώσεων, προς σκοπό την προσέλκυση του κοινού για ε- πένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές α- ξίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εκτός εάν προηγουμένως, στις μεν περιπτώσεις που οι δημόσιες προσφορές για κινητές α- ξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νό- μου, έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου απαιτείται, σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κάθε φο- ρά ισχύει, σε κάθε δε άλλη περίπτωση με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου έχει καταρτισθεί και δημοσιοποιηθεί πληροφοριακό δελ- τίο, το οποίο να περιέχει τα προβλεπόμενα από την από- φαση της παραγράφου 5 άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και πληροφορίες. Το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός των περιπτώσεων που οι κινητές αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή εντάσσονται σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγ- μάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, οπότε το πλη- ροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από το διαχειριστή της ορ- γανωμένη αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού δια- πραγμάτευσης, κατά περίπτωση. 4. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει την απαγόρευση του άρθρου 3 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- θρου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάτα- ξης καταργείται το άρθρο 10 του ν. 876/1979 (Α΄ 48).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α΄ 106) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως διαδικασία αποκρατικοποίησης για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοείται και η πώληση κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002 ή του ν. 3986/2011

Άρθρο 8Τροποποίηση του ν. 2778/1999ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ σε μετοχές εταιριών των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ αφορούν και σε υπό σύσταση ε- ταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα των εν λό- γω υπό σύσταση εταιριών θα έχουν επενδυθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω περιπτώσεις εντός χρονι- κού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομη- νία επένδυσης της ΑΕΕΑΠ. Για τις επενδύσεις των υπό σύσταση εταιριών παρατίθεται αναλυτική αναφορά στην εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2778/1999 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η λήψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η παροχή πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύ- νολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ενεργητικού της. Τηρουμένου του ορί- ου του πρώτου εδαφίου, στην περίπτωση που οι οντότη- τες των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, στις οποίες έχει επενδύσει η ΑΕΕΑΠ, έχουν λάβει δάνεια και πιστώσεις, το όριο του πρώτου ε- δαφίου υπολογίζεται και επί του ενεργητικού της ενο- ποιημένης οικονομικής κατάστασης της ΑΕΕΑΠ. Το σύ- νολο των δανείων που λαμβάνονται για την αποπεράτω- ση ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ή των ακινήτων των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ και των υποπεριπτώσε- ων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσο- στό που αναγράφεται στο πρόγραμμα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επι- τρεπόμενου δανεισμού συμπεριλαμβάνονται και τα δι- καιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων της πε- ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η ΑΕΕΑΠ να συστήνει θυ- γατρική με μοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων και τη χρή- ση των δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ΑΕΕΑΠ ή/και των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. 2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων που λαμβάνει η ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται να συνιστώνται βά- ρη επί των κινητών ή ακινήτων της ΑΕΕΑΠ. 3. Η ΑΕΕΑΠ μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβά- νει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησι- μοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συ- νόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ μειουμένων κα- τά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα. Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της παραγράφου 1.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2778/1999 αντικαθί- σταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής: «3. Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελ- λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του πα- ρόντος νόμου, και υπό την προϋπόθεση της πραγματο- ποίησης της εισαγωγής, απαγορεύεται περαιτέρω η με- ταβίβαση προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν σε: α) μετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άμεσα ή έμμε- σα, μέσω συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή μέ- σω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έν- νοια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκα- τό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ και β) μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, γενικούς δι- ευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστεί- ας, καθώς και σε ελεγχόμενα από αυτούς, κατά την ανω- τέρω έννοια, νομικά πρόσωπα. 4. α) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμ- βάνει την εισφορά ακινήτων στην ΑΕΕΑΠ κατά το στά- διο σύστασης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται έως και την εισαγωγή προς διαπραγ- μάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγο- ρά που λειτουργεί στην Ελλάδα. β) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβά- νει τη μεταβίβαση ακινήτων προς την ΑΕΕΑΠ ή την ει- σφορά τους σε αυτήν εφόσον ο μεταβιβάζων είναι νομι- κό πρόσωπο που εμπίπτει στην παράγραφο 3α ανωτέρω και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ- ποθέσεις: αα) Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύ- σεων της ΑΕΕΑΠ. ββ) Διενεργείται αποτίμηση του μεταβιβαζόμενου ακι- νήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, η δε έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εται- ρείας την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρό- σκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης της επό- μενης υποπερίπτωσης. γγ) Λαμβάνεται προ της μεταβίβασης ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψη- φία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των μετόχων που παρευρίσκονται, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου με τον ο- ποίο υπάρχει σχέση ελέγχου, κατά την έννοια του άρ- θρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με το μέτοχο στον οποίο α- νήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.»

Άρθρο 9Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/73/ΕΕ και 2011/61/ΕΕ 257) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3401/2005 (Α΄ χρώμα στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν πα- ράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την α- κτογραμμή (εφεξής «υπόβαθρα»). Τα υπόβαθρα παρή- χθησαν για την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρ- τογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), δυνάμει του έργου με τίτ- λο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφια- κών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) για χάρα- ξη αιγιαλού», είναι εξαρτημένα από το Ελληνικό Γεωδαι- τικό Σύστημα Αναφοράς 1987 και φέρουν χαραγμένη επ΄αυτών «προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού», βάσει φωτοερμηνείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα υπόβαθρα παραδίδονται από την αρμόδια Υπη- ρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο- νομικών, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση για τις προ- διαγραφές και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τον καθορισμό, επί των υποβάθρων, της προκαταρκτικής ο- ριογραμμής του αιγιαλού από την ΕΚΧΑ Α.Ε.. Εν συνε- χεία, τα υπόβαθρα με την επ΄αυτών προκαταρκτική οριο- γραμμή αιγιαλού, η τεχνική έκθεση και το ψηφιακό μο- ντέλο εδάφους διαβιβάζονται στις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, καθώς και στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., με την υποχρέωση: α) Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήψη τους, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. υποδεικνύει στις Κτηματικές Υπηρε- σίες τα τμήματα της οριογραμμής που εμπίπτουν στο πε- δίο εφαρμογής του άρθρου 17 και τα υπόβαθρα των ο- ποίων πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λό- γους εθνικής ασφάλειας. β) Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι Κτηματικές Υπηρε- σίες υποχρεούνται: Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγια- λού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμ- μή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως ορι- στική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υ- πάρχουν. Αν η εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού εντοπίζε- ται στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική. γ) Εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη τους, οι Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγ- ξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και να υ- ποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραμμή σε περι- πτώσεις εμφανώς εσφαλμένης προκαταρκτικής οριο- γραμμής και για να αντιμετωπισθούν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης και της προκαταρκτικής οριογραμ- μής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της περίπτωσης β΄, τα υπόβαθρα με την επ΄αυτών γραμμή αιγιαλού, προ- καταρκτική και οριστική, και η τεχνική έκθεση αναρτώ- νται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού, εξαιρουμένων των τμημάτων που έχει υποδείξει το Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Ο έλεγχος των Κτημα- τικών Υπηρεσιών διενεργείται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προτάσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών υποβάλ- λονται στις κατά τόπον αρμόδιες Επιτροπές του άρ- θρου 3, οι οποίες αποφαίνονται για την αποδοχή τους. Τα υπόβαθρα με την προτεινόμενη οριογραμμή, η τεχνι- κή έκθεση και οι εκθέσεις των Επιτροπών αποστέλλονται απευθείας στους αρμόδιους κατά τόπον Γενικούς Γραμ- ματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την έκδο- «ι) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσε- ων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.» 2. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περί- πτωσης η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/ 2007 (Α΄ 91), τροποποιείται ως εξής: «όταν ο εκδότης έχει συσταθεί στην Ένωση, το κρά- τος - μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.» 3. Η παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το άρθρο 35 και τα άρθρα 37 έως 40 ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτρο- πής που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 67 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.»

Άρθρο 10ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς της Αριθ/Γ.Δ.Ο.Π. 0000584 ΕΞ2014/ 12.5.2014 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, (ΦΕΚ τεύ- χος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα 304), αρχίζει από τις 17.2.2012 και βαρύνει τον προϋπο- λογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έτους 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της κοινής απόφασης 23/674/14.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (Β΄ 1617/ 19.6.2014), ανατρέχει στο χρόνο λήψης της, δηλαδή στις 14.2.2014. Πράξεις και ενέργειες της επιτροπής ε- ξετάσεων που διενεργήθηκαν από τις 14.2.2014 μέχρι και τις 17.4.2014 θεωρούνται νόμιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς της κοινής απόφασης 5/679/17.4.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (Β΄ 1617/19.6.2014), ανατρέχει στο χρόνο λήψης της, δηλα- δή στις 17.4.2014. Πράξεις και ενέργειες της επιτροπής εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τις 17.4.2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θεωρούνται νόμι- μες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3606/2007, (Α΄ 195), προστίθενται δύο εδάφια που έ- χουν ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπε- ζας της Ελλάδος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξε- τάσεων που είναι αρμόδια για τη διατύπωση των θεμά- των των εξετάσεων και την εποπτεία της διενέργειας αυτών. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται και η αμοιβή της Ε- πιτροπής Εξετάσεων που βαρύνει τους προϋπολογι- σμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.»

Άρθρο 11Χάραξη αιγιαλού – παραλίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Το άρθρο 4 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστα- ται ως εξής: «Άρθρο 4 Καθορισμός αιγιαλού 1. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται με κόκκινο ση απόφασης επικύρωσης της οριστικής οριογραμμής αι- γιαλού στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους. Μετά το πέ- ρας της ως άνω διαδικασίας ο φάκελος επιστρέφεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Η απόφαση καθορι- σμού της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού, στην οποία γίνεται μνεία της ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται τα συνοδευτικά της στοιχεία κατά την παράγραφο 5, δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επέχει θέση μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών. 4. Οι αποφάσεις καθορισμού της οριστικής οριογραμ- μής αιγιαλού, τα τεχνικά στοιχεία και τα υπόβαθρα α- ναρτώνται μόνιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οι- κονομικών για ενημέρωση του κοινού. Σχετική ανακοί- νωση για την ανάρτηση τοιχοκολλάται στους χώρους α- νακοινώσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των παράκτιων Δήμων. Αν εξαιρεθούν από την ανάρτηση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, συ- γκεκριμένα υπόβαθρα, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να λαμβάνουν γνώση της οριστικής οριογραμ- μής από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μνεία για την εξαίρεση υποβάθρων από την ανάρτηση γίνεται στην α- πόφαση καθορισμού της οριστικής οριογραμμής αιγια- λού και στην ανακοίνωση της ανάρτησης. 5. Με την τήρηση των όρων δημοσιότητας των παρα- γράφων 3 και 4 ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερό- μενοι έλαβαν γνώση σχετικά με τη χάραξη και την ακρι- βή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν πλημμέλειες των διαδι- κασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της δια- δικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού. Για την οριστικοποί- ηση της οριογραμμής ενημερώνεται η εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητή- σουν τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις διατά- ξεις του άρθρου 7Α. 6. Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται, για λόγους ε- θνικής ασφάλειας, η ανάρτηση υποβάθρων ή όταν δεν περιλαμβάνονται τμήματα της ακτογραμμής σε υπόβα- θρα, η οριστική οριογραμμή αιγιαλού καθορίζεται από την Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 9, επί κτη- ματογραφικού υψομετρικού διαγράμματος κλίμακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτημένου από το Ελληνικό Γεω- δαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, στο οποίο αποτυπώνο- νται τα όρια των ιδιοκτησιών και αναγράφονται οι εικα- ζόμενοι ιδιοκτήτες. Το διάγραμμα περιλαμβάνει μήκος α- κτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων ή και μεγα- λύτερο αν το τμήμα που απομένει μέχρι το επόμενο κα- θορισμένο τμήμα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) μέ- τρα, εκτός αν τούτο προσκρούει σε τεχνικούς και φυσι- κούς περιορισμούς, ειδικώς αιτιολογημένους. Όταν το διάγραμμα συντάσσεται από ιδιώτη, θεωρείται από μη- χανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Τε- χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας. Η έκθεση της Επιτροπής και το διάγραμμα καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως και αποστέλλονται για ενημέρωση στην εται- ρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. ή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο κατά περίπτωση. 7. Αν μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια Κτη- ματική Υπηρεσία κατά την παράγραφο 2, δεν έχει εκδο- θεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3, η προκαταρκτική ο- ριογραμμή θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Α- ποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε ένα μήνα από την εκ- πνοή της προθεσμίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στους ό- ρους δημοσιότητας των παραγράφων 3 και 4. Οι παρά- γραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως. 8. Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού από ο- ποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατατίθενται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να τα εισάγει στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστι- κή οριογραμμή αιγιαλού σε μήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων είτε επί υποβάθρου ορθοφω- τοχάρτη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε επί τοπο- γραφικού διαγράμματος της παραγράφου 6. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε τρεις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού, για την πε- ριοχή που αφορά η αίτηση, θεωρείται οριστική και εκδί- δεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γε- νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε έ- να μήνα από την εκπνοή της προθεσμίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υπο- βάλλονται στη δημοσιότητα των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως.» β. Η παράδοση των υποβάθρων και της τεχνικής έκθε- σης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που επο- πτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε- σιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και στο ΓΕΕΘΑ πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 6 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Άρθρο 6 Καθορισμός παλαιού αιγιαλού 1. Οι παλαιοί αιγιαλοί καθορίζονται με χάραξη οριο- γραμμής γαλάζιου χρώματος στα υπόβαθρα της παρα- γράφου 1 του άρθρου 4 από την Επιτροπή της παραγρά- φου 1 του άρθρου 3. Η ύπαρξη παλαιού αιγιαλού εξετά- ζεται από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατό- πιν αίτησης προς την Κτηματική Υπηρεσία για καθορισμό παραλίας σύμφωνα με το άρθρο 7. 2. Η Επιτροπή καθορίζει την παλαιά θέση του αιγιαλού που υπήρχε μέχρι το έτος 1884, αν υφίστανται κατοχές ιδιωτών, αλλά και προγενέστερα, αν δεν υπάρχουν τέ- τοιες κατοχές, εφόσον η θέση του παλαιού αιγιαλού προκύπτει από ενδείξεις επί του εδάφους ή άλλα απο- δεικτικά στοιχεία, εξαιρουμένων των μαρτυρικών κατα- θέσεων. 3. Η Επιτροπή επίσης αναζητά και συνεκτιμά όλα τα α- παιτούμενα για την ακριβή οριοθέτηση του παλαιού αι- γιαλού στοιχεία τα οποία και παραθέτει στην έκθεσή της, ιδίως φυσικές ενδείξεις (όπως το αμμώδες, ελώδες ή βαλτώδες εκτάσεων συνεχόμενων του αιγιαλού), αε- ροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα διαφόρων ε- τών γεωλογικές μελέτες. 4. Τα υπόβαθρα με την οριοθετημένη από την Επιτρο- πή γραμμή του παλαιού αιγιαλού, συνοδευόμενα από τη σχετική τεχνική έκθεση, δημοσιεύονται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρά- φου 3 του άρθρου 4 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 7 του ν. 2971/2001 επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 καθορίζει τη ζώνη παρα- λίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η ζώνη παρα- λίας καθορίζεται από την Επιτροπή με χάραξη οριογραμ- μής κίτρινου χρώματος στα υπόβαθρα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφερομένου στην Κτηματική Υπηρεσία. Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής παραλίας εισάγονται από την Κτηματική Υπηρεσία στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση και η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο σε δύο μήνες από την υποβολή τους. Η έκθεση περιέχει ειδική αιτιολογία για την ανάγκη καθορισμού ζώνης παραλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, και επικυ- ρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση, η έκθεση και τα υπό- βαθρα υποβάλλονται στους όρους δημοσιότητας των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 4.» β. Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «της απόφασης του Υ- πουργού Οικονομικών που επικυρώνει την έκθεση και το διάγραμμα του αιγιαλού και παραλίας κατά την παράγρα- φο 5 του άρθρου 5» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης που επικυρώνει την έκθεση της Επιτροπής». γ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών» αντικαθί- στανται από τις λέξεις «Από τη δημοσίευση της απόφα- σης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 7 του ν. 2971/2001 προστίθεται άρ- θρο 7Α ως εξής: «Άρθρο 7Α Επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού 1. Σε περίπτωση εσφαλμένου καθορισμού της οριο- γραμμής αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, καθώς και μεταβολής της ακτογραμμής λόγω νόμιμων τεχνικών έργων ή φυσικών αιτίων, επιτρέπεται ο επανακαθορι- σμός από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά α- πό αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου και προσκόμισης εκ μέ- ρους του φακέλου με πλήρη στοιχεία που να αποδεικνύ- ουν το σφάλμα του πρώτου καθορισμού στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Για τον επανακαθορισμό εφαρμό- ζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 4, του άρθρου 6, του άρθρου 7 και του άρθρου 9. 2. Ο επανακαθορισμός της παραλίας, εφόσον συνεπά- γεται μείωση της ζώνης παραλίας που είχε αρχικώς κα- θορισθεί επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει συντελεσθεί η σχετική αναγκαστική απαλλοτρίωση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 5 του ν. 2971/2001 καταργείται πλην της παραγράφου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παρα- γράφου 9, το οποίο προστίθεται ως παράγραφος 3 στο νέο άρθρο 7Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την ανάρτηση των υποβάθρων κατά το τελευ- ταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπου, κατά τις διατάξεις του ν. 2971/2001, απαιτείται υ- ποβολή τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος αι- γιαλού ή διαγράμματος καθορισμού του αιγιαλού ή γίνε- ται αναφορά σε τέτοιο διάγραμμα, αυτό αντικαθίσταται από τα οικεία υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παρα- λίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που έχουν ξεκινήσει μετά από αίτημα ενδιαφερομένου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νό- μου, πράξη της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 με την οποία καθορίζεται η οριογραμμή αιγια- λού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μπορούν, με- τά από γραπτή δήλωση του αιτούντος, υποβαλλόμενη στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ολοκληρώνονται εί- τε κατά τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως αυτός ί- σχυε μέχρι την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, εί- τε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του πα- ρόντος άρθρου. Αν επιλεγεί η διαδικασία του ν. 2971/2001, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, και ο καθορισμός της οριογραμμής αιγια- λού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης δεν έχει ο- λοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της δήλωσης του αιτούντος κατά το προηγούμενο εδά- φιο, εφαρμόζονται αναλογικά τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι λοιπές εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος νόμου, διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παρα- λίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ολοκληρώνονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12Τροποποίηση του ν.4224/2013, θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και ΔανείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι οφειλέτες δεν επιβαρύνονται από τους δανειστές με οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση με την εξέταση των αιτημάτων τους για υπαγωγή στις διατάξεις του Κώδικα, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ρυθμίσεων και εν γένει τις υπηρεσίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κώδικα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου κα- ταλαμβάνουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτι- κών ιδρυμάτων και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρ- θρου 3 παρ. 1 σημείο 22 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107/5.5.2014).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 1 του ν. 4224/2013 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγ- χει: α) τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση συστημά- των. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να απαιτεί από τους δα- νειστές τη λήψη των απαραίτητων κατά την κρίση της διορθωτικών μέτρων και να επιβάλει τις κατά το νόμο και το Καταστατικό της (άρθρο 55Α) κυρώσεις: α) σε περί- πτωση συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντο- λογίας και β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επι- λαμβάνεται της επίλυσης των διαφορών που προκύ- πτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών από την εφαρ- μογή του Κώδικα Δεοντολογίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την εκτέλεση τραπεζικών εργασιών του εμπο- ρικού κλάδου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται ο υπόλογος διαχειριστής να εκδίδει και τα πα- ραστατικά δοσοληψιών των τραπεζικών εργασιών. Οι ό- ροι, οι διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών αυ- τών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμ- βουλίου. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθ- μίσεις του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 13ΤΕΑΔΥ, τροποποίηση του ν. 1892/1990ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλή- λων που παρακρατήθηκαν, σε μηνιαία βάση, από την κα- ταβαλλόμενη σε κάθε δικαιούχο αποζημίωση ΔΙΒΕΕΤ, για τη χορήγηση πρόσθετου μερίσματος, κατατίθενται σε λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών που τηρεί- ται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Ειδικός Λογα- ριασμός Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών» και α- φορούν αποκλειστικά πρώην δικαιούχους ΔΙΒΕΕΤ. Στο λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται: α) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού «ΤΕΑΔΥ – Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε» που τη- ρούσε το ΤΕΑΔΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος. β) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρεί- ται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Ε.Δ. Υπουργείο Οικονομικών – Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ 1/7/2001- 31/7/2004–Πρόσθετο Μέρισμα». γ) Το χρηματικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού α- πό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δυνάμει της αρ. οικ. 2/42423/Α0024/10.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Μετά την κατάθεση των ανωτέρω ποσών, ο ανωτέρω ειδικός λογαριασμός τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση δεδομένου ότι δεν διενεργούνται επιπλέον παρακρατή- σεις εισφορών δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011. Οι παρακρατηθείσες κατά τα ανωτέρω εισφορές επι- στρέφονται και καταβάλλονται εφάπαξ απομειωμένες α- ναλογικά προς τους δικαιούχους, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης τους, και υπό τον όρο της ρητής παραίτησής τους από οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση επιστροφής ποσών από την ίδια αιτία. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προς επιστροφή παρακρατηθεισών εισφορών στη βάση της αναλογικότητας, η διαδικασία επιστροφής τους στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής: «3. Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) μεταξύ νομικών προσώπων με έδρα εκτός των κρατών - μελών της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθε- ρων Συναλλαγών και του ΤΑΙΠΕΔ και αφορούν ή περι- λαμβάνουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές ή μετο- χές ή μερίδια εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές, η απαγόρευση της παρα- γράφου 1 του άρθρου 25 αίρεται με απόφαση του Υ- πουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή μετοχών ή μεριδίων που αποτε- λούν αντικείμενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.»