160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 5 - Τροποποιήσεις των νόμων 3492/2006, 4151/2013 και 4254/2014
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Τροποποιήσεις των νόμων 3492/2006, 4151/2013 και 4254/2014ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(α) Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων λειτουργούν δεκατρία (13) Περιφερειακά Γραφεία Δημο- σιονομικού Ελέγχου σε επίπεδο μη Αυτοτελούς Γραφεί- ου, στις αντίστοιχες έδρες των περιφερειών της χώρας και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. Τα εν λόγω γραφεία στελεχώνονται από υ- παλλήλους των κλάδων Οικονομικών Επιθεωρητών και Δημοσιονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικού Ελέγχου.» (β) Το άρθρο 9 του ν. 3492/2006 καταργείται. (γ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ε- λέγχων (ΓΔΔΕ) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικο- νομικών και αποτελείται από τον προϊστάμενο της ΓΔΔΕ ως Πρόεδρο, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων: (i) Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ- μού, (ii) Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοι- πών Φορέων, (iii) Υποστήριξης και Επικοινωνίας, (iv) Ε- κτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων και (v) Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιολογιστικών Διατά- ξεων καθώς και δύο (2) πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιω- τικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης. Με την ίδια ή ό- μοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Ε- ΣΕΛ και η γραμματεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της. Ανάλο- γα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της ΕΣΕΛ είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος εκ των μελών, ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς δι- καίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κω- λύματος του Προέδρου της Επιτροπής προεδρεύει ο α- ναπληρωτής αυτού και αντ’ αυτού μετέχει ως τακτικό μέ- λος ο αναπληρωτής του.» (δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3492/2006, προ- στίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής: «ε) σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στην ΔΟΥ ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγρά- φεται σε αυτά ενώ σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, η διαπίστωση της μη εξόφλησης αυ- τών, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προ- κειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύου- σες διατάξεις.» (ε) Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 προστί- θεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Μέχρι τη σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ε- λέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3492/2006, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 4 ασκούνται από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, στους οποίους ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονο- μικών.» (στ) Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 τίθεται κόμμα και προ- στίθεται η φράση «εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρ- θρου 12 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζο- νται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονο- μικών Ελέγχων και Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματο- δοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ε- λεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, μπορεί με απόφαση των Προϊσταμένων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητας αυτών αντιστοί- χως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

(α) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) η φράση «του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 24/2008 (Α΄ 48)» αντικαθίσταται με τη φράση «Εκτάκτων Δημοσιονο- μικών Ελέγχων». (β) Στο τέλος της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της υ- ποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ- του του ν. 4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι υπηρετούντες στις εν λόγω οργανικές θέσεις διε- νεργούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 13 του ν.4151/2013 (Α΄ 103) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδί- καια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε- γκτών της ΕΔΕΛ μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ίδιου νόμου.»