160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Άρθρο 38Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 28 Οδηγίας

2004/17/ΕΚ) Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα σε προστατευό- μενα εργαστήρια το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικα- σίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προ- γραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι ά- τομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βα- ρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να α- σκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του δια- γωνισμού ή η προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως πρό- σκληση θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.