160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 124Γενική διάταξη (άρθρο 60 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και τα άρθρα 125 και 127 έως 130 και τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελε- τών δεν μπορεί να περιορίζεται: α) Στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τμήμα της Ελληνι- κής Επικράτειας. β) Από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων.

Άρθρο 125Κατώτατα όρια (άρθρο 61 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η εκτιμώμενη αξία των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τις τετρακόσιες δεκα- τέσσερις χιλιάδες (414.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμ- βάνεται ο ΦΠΑ. Για τους σκοπούς της παρούσας παρα- γράφου, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία ε- κτός ΦΠΑ της σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομέ- νων των ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής ή πληρω- μής ποσών στους συμμετέχοντες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώ- σεις διαγωνισμών μελετών, όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχο- ντες, ισούται με ή υπερβαίνει τις τετρακόσιες δεκατέσ- σερις χιλιάδες (414.000 ευρώ). Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «κα- τώτατο όριο» νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώ- μενης αξίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, της σύμβασης υπηρεσιών, η οποία μπορεί να ανατίθεται εκ των υστέρων, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 105, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν έχει αποκλείσει μία τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνι- σμού.

Άρθρο 126Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται (άρθρο 62 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες που προβλέπονται στην παρά- γραφο 2 του άρθρου 28, στο άρθρο 26 και στην παρά- γραφο 1 του άρθρου 27 για τις συμβάσεις υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται για την άσκηση μίας δραστηριότητας για την οποία με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κριθεί εφαρ- μοστέα η παράγραφος 1 του άρθρου 104 ή θεωρείται ό- τι αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 ή το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 127Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας (άρθρο 63 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να διοργανώ- σουν διαγωνισμό μελετών, τον διοργανώνουν μέσω προ- κήρυξης. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό, ανακοινώνουν τα αποτελέσματά του με σχετική γνωστοποίηση. Η προκήρυξη διαγωνισμού περι- λαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρ- τημα XVIΙI του Προσαρτήματος Β΄ και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών περιλαμβά- νει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα XIX του Προσαρτήματος Β΄, σε σχήμα τυποποιημένου ε- ντύπου που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2 της Oδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού και υπό τους όρους που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτρο- πή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβε- ται τις τυχόν ευαίσθητες εμπορικές πτυχές που ενδέχε- ται να επισημάνουν οι αναθέτοντες φορείς, όταν διαβι- βάζουν τις πληροφορίες αυτές, όσον αφορά στον αριθμό των μελετών ή σχεδίων που έχουν παραληφθεί, την ταυ- τότητα των οικονομικών φορέων και τις προσφερόμενες τιμές. Οι παράγραφοι 2 έως 8 του άρθρου 110 εφαρμόζονται και στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις σχετικά με δια- γωνισμούς μελετών.

Άρθρο 128Μέσα επικοινωνίας (άρθρο 64 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προκειμένου για κάθε μορφής επικοινωνία σχετικά με διαγωνισμούς εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 36. Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πλη- ροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να εξα- σφαλίζει ότι δε θίγεται η ακεραιότητα και το απόρρητο του συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών. Η κριτι- κή επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των σχε- δίων και μελετών μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους. 3. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστή- ματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και μελε- τών: α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδια- γραφές για την παρουσίαση των σχεδίων και μελετών με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, ε- νώ, και τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχε- δίων και μελετών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαι- τήσεις του παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β΄. β) Μπορεί να καθιερώνονται ή να διατηρούνται μηχανι- σμοί εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχο- νται για αυτά τα συστήματα.

Άρθρο 129Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή (άρθρο 65 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών, οι αναθέτο- ντες φορείς εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν περιορισμέ- νο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπί- ζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών της κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 130Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 66 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τη διατύπωση των γνωμο- δοτήσεών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τρόπο ανώνυμο και α- ποκλειστικά βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επιτροπή καταχωρίζει την κατάταξη των μελετών σε πρακτικά, τα οποία υπογράφουν τα μέλη της και στα οποία αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή- ματα κάθε μελέτης, τις παρατηρήσεις της και ενδεχόμε- να σημεία που πρέπει να διευκρινισθούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, εφόσον απαι- τείται, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει κα- ταχωρήσει στα πρακτικά της η κριτική επιτροπή, προς δι- ευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου της μελέτης. Στην πε- ρίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ανωνυμία πρέπει να τηρείται μέχρι την ολοκλή- ρωση του έργου της κριτικής επιτροπής. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 131Στατιστικά στοιχεία συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς (άρθρο 67 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 διαβιβά- ζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο στατιστική κα- τάσταση σχετικά με το συνολικό ύψος, κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έ- ως Χ του Προσαρτήματος Β΄, των συναφθεισών συμβά- σεων ήσσονος και χαμηλής αξίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων, στις οποίες αναφέρονται τα παραρτήματα II, III, V, IX και Χ του Προσαρτήματος Β΄, η ανωτέρω Αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Ο- κτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών υψηλής αξίας, αντίστοιχα, που έχουν συ- νάψει οι αναθέτοντες φορείς κατά το προηγούμενο έ- τος. Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, στην ως άνω Αρχή. Στην κατάσταση αυτή, περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρ- μογής της συμφωνίας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχε- τικά με συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρε- σίες, οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 8 του Πα- ραρτήματος XVII Α του Προσαρτήματος Β΄, τις υπηρε- σίες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες απαριθμούνται στην κα- τηγορία 5 του Παραρτήματος XVII Α του Προσαρτήματος Β΄ των οποίων οι κλάσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με αριθμό αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526 ή τις υπηρε- σίες οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XVII Β του Προσαρτήματος Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση της ανωτέρω Αρχής καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν ιδίως τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των σχετικών στοιχείων των προη- γούμενων παραγράφων από τους αναθέτοντες φορείς. Με όμοια απόφαση της ίδιας Αρχής καθορίζονται λεπτο- μέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: α) για λόγους διοικη- τικής απλούστευσης μπορούν να εξαιρούνται οι συμβά- σεις χαμηλής αξίας με καθορισμό συγκεκριμένου χρημα- τικού ορίου, εφόσον δεν θίγεται η χρησιμότητα των στα- τιστικών και β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχομένων πληροφοριών.