160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 98 - Ύδωρ (άρθρο 4 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 98Ύδωρ (άρθρο 4 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις ακόλουθες δρα- στηριότητες: α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχε- διασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος ή β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύ- δωρ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται επίσης στις συμβά- σεις που συνάπτονται ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τους φορείς που ασκούν δρα- στηριότητα οριζόμενη στην παράγραφο 1, και τα οποία: α) Συνδέονται με έργα υδραυλικής μηχανικής, αρδευ- τικών ή αποστραγγιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρ- δευσης ή αποστράγγισης ή β) συνδέονται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων που προο- ρίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από ανα- θέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θε- ωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παρα- γράφου 1, όταν: α) Η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον ενδιαφερόμε- νο φορέα γίνεται, διότι η κατανάλωσή του είναι ανα- γκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρε- ται στα άρθρα 97 έως 101 του παρόντος νόμου και β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μό- νον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερ- βαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδα- τος του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3) προη- γουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.