160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 178 - Κανονισμοί Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον «Κανονισμό Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων» ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέ- ματα: (1) τα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που ε- φαρμόζονται κατά περίπτωση, (2) οι υποχρεώσεις των κοινοπρακτούντων αναδόχων, (3) τα θέματα των διάφορων προθεσμιών, (4) οι υποχρεώσεις και ενέργειες των οργάνων της υ- πηρεσίας, (5) η διαμονή του αναδόχου και η εκπροσώπηση αυ- τού, (6) η τήρηση του ημερολογίου του έργου, (7) η επιβολή και κατάπτωση των ποινικών ρητρών, η συνομολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη από την προθεσμία περάτωσης του έργου ή μέρους αυτού, (8) η τμηματική απόσβεση εγγυητικής προκαταβολής, τα θέματα επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου μέ- ρους της προκαταβολής μετά τη λύση ή λήξη της σύμ- βασης με οποιονδήποτε τρόπο, (9) η καταμέτρηση των εργασιών και οι υπόχρεοι για την καταμέτρηση, (10) η πιστοποίηση και πληρωμή των εργασιών και η α- ναθεώρηση τους, (11) η εφαρμογή της αναθεώρησης των τιμών και ι- δίως ο τρόπος διαπίστωσης των βασικών τιμών, τα όρ- γανα για τη διαπίστωση αυτή, ο τρόπος που θα υπολογί- ζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που πιστοποιούνται πριν ενσωματωθούν ή για τις άλλες ημιτελείς εργασίες, ο περιορισμός της αναθεώρησης στις περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή μηχανήματα από τον φο- ρέα του έργου ή η εξαίρεση από την αναθεώρηση αποζη- μιώσεων του αναδόχου από οποιαδήποτε αιτία, (12) η απολογιστική εκτέλεση των εργασιών, (13) οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, ο κανονι- σμός και η έγκριση τιμών μονάδας νέων εργασιών, (14) οι διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωμάτων ή ζημιών, η έκπτωση του αναδόχου, ο προσδιορισμός των αποζημιώσεων λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου και ζημιών λόγω ανωτέρας βίας, η επέμβαση του φορέα κατασκευής του έργου για τη διόρθωση ελαττωμάτων, η συνέχιση των εργασιών μετά την έκπτωση, (15) η διακοπή των έργων και η διάλυση των συμβάσε- ων, (16) η αξία του εισκομισθέντων υλικών και του αναπό- σβεστου μέρους των εγκαταστάσεων σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης, (17) οι προθεσμίες παραλαβής του έργου, προσωρι- νής και οριστικής, ο τρόπος που διενεργείται η παραλα- βή, οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης διενέργειας της παραλαβής, τα θέματα που συνδέονται με τη διοικητική παραλαβή και με ενδεχόμενες παραλαβές τμημάτων του έργου, τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη των ε- πιμετρήσεων του έργου και την τυχόν επιβολή στον ανά- δοχο ειδικών ποινικών ρητρών ή άλλων συνεπειών για την καθυστέρηση των επιμετρήσεων, (18) ο καθορισμός του χρόνου συντήρησης, οι συνέ- πειες παραμέλησης από τον ανάδοχο της συντήρησης των έργων, (19) η χρήση του έργου πριν από την παραλαβή, τα ό- ρια, ο τρόπος και ο τύπος παροχής των εγγυήσεων, η α- ντικατάσταση των παρακρατήσεων με εγγυητικές επι- στολές, η απόδοση ή κατάπτωση των εγγυήσεων και εγ- γυητικών επιστολών, (20) η διαδικασία, τα όργανα, τα μέσα, οι διαδικαστικοί κανόνες, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες προδικαστι- κής επίλυσης διαφορών, (21) κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης.